Гранттық жобалар

    • Тақырыбы: Қазақ тілін сандық ресурстар арқылы ұлттық бренд негізінде меңгерту.

     Аннотация: Тіл білімі даму прогресінен өте келе, қазір адамның ішкі менталдық табиғаты мен ойлау механизмдеріне ойысты. Қазақ тіл білімінде тілдік зерттеулер танымдық деңгейге көтеріліп, оны меңгерту жолдарын ұлттық ерекшелігі, менталдық сипаты, ұлттық құндылықтары арқылы табуда. Бүкіл әлемдік пандемия жағдайына байланысты оқытудың онлайн форматы ерекше қарқынмен дами бастағандықтан, тілді меңгертудің әдіс-тәсілдерін де өзгертіп, онлайн жүйеге трансформациялаудың қажеттілігі туындап отыр. Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес тілдің БАҚ, әлеуметтік желі, халықаралық коммуникацияда, қолданылуын жетілдіру міндеттелген. Ақпарат құралдарының, оның ішінде сандық ресурстардың дамуы қазақ тілін халықаралық деңгейге шығарып және ұлттық бренд арқылы мемлекетті танытып, елдің экономикасына да үлес қосу мүмкіндігі бар екендігін көрсетеді.  Өз кезегінде қазақ тілін меңгерту Қазақстан аумағында ғана емес, аудиториясы кеңіп, шетелді де қамтитын болады.

     Жобаның мақсаты:

     Әлемдегі онлайн оқыту жүйесіндегі өзгерістерге байланысты тілді меңгертуді трансформациялау үшін «қазақ тілін ұлттық бренд негізінде сандық ресурстар арқылы оқытудың» кешенді жүйесін негіздеу, әзірлеу, тиімділігін тәжірибеде тексеру, сынақтан өткізу, білім беру тәжірибесіне енгізу және сандық ресурстарды пайдаланып әлемге тарату.         

     Жобаның міндеттері:

     • тілді интернет ресурстар арқылы оқытудың отандық және шетелдік озық технологиялары мен тәжірибелеріне талдау жүргізу;
     • бейнедәрістерге арналған сюжетті сценарийлер жазып, онлайн сабақтардың контентін даярлау және бейне сабақтар түсіру;
     • интернет ресурстарға дайындалған өнімдерді салу;
     • алынған өнімді коммерцияландыру;
     • жоба бойынша жүргізілген жұмыстарға статистикалық талдау жасау;
     • дәстүрлі қазақ тілін оқыту әдістемесін трансформациялап, оқу үдерісіне алынған нәтижелерді енгізу, авторлық құқығын қорғау.

      РЕЗУЛЬТАТЫ

      Презентация проекта

      ОТЧЕТ ПРОЕКТА 

     «Ғылыми зерттеулердегі статистика» тақырыбындағы интенсив-курста, мақала жазу барысында тәжірибеде алынған мәліметтердің заңдылықтарын зерттеу, оларға талдау жасап, солардың нәтижесінде дұрыс қорытынды алу қамтылады. Курс барысында зертеу кезінде маңызды болатын тек негізгі түсініктер қарастырылып, олардың практикада қолданылуы мысалдармен түсіндіріледі. Сонымен қатар, зерттеу барысында дерекетер тапшылығын болдырмаудың арнайы техникалары түсіндіріледі. Курс нәтижесінде өз зерттеулеріңізді Скопус базасына енетін Халықаралық журналдарға мақала ретінде дайындағанда модельдің дәлдігіне қажет метрикаларды ыңғайлы қолдануды үйренесіздер.

      ТРЕНИНГ

    • Аннотация: Түркі әлемі - түркі мәдениетін ескі заманнан бастап бүгінгі күнмен байланыстыратын алтын көпір. Еуразиялық кеңістіктегі түркі халықтары әлемдік өркениеттің дамуына үлкен үлес қосты. Махмуд Кашкари, Жүсіп Баласағұн, әл-Фараби, Ибн Сина, әл-Хорезми, Ахмет Яссауи, Ұлықбек, Әлішер Навои және басқа да әлемге танымал тұлғаларды тудырған түркілердің рөлін жан-жақты зерттеу қажет. Біздің тамырымыз ортақ, ортақ тіл бар және бұл біздің елдеріміздің арасындағы қарым-қатынасты жақсартуға бағытталуы керек. Біз бұл мұраны шығармашылық мақсатта пайдалануымыз керек. Бұл арқылы біз барша адамзатты татулық, келісім және бір-бірімізді құрметтеу жолымен жүруге шақыра аламыз-деп Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, Түркі әлемін зерттеуге байланысты жұмыстарды жаңғырту мақсат етілмек. 

     Aдaмзaт тaрихындa бaрлық хaлықтaрдың діни-философиялық және тaрихи тәжірибелік тaнымдaрының кешенді жиынтығынaн тұрaтын дәстүрлі дүниетaнымдaры «құдaйлық киелілік» ұғымы төңірегінде қaлыптaсқaны сияқты, дәстүрлі түркілік дүниетaнымның негізгі ұстaнымдaры дa Тәңірлік діни тaнымнaн бaстaу aлғaн. Бұл ойлaу жүйесі бойыншa aдaмның және оны қоршaғaн ортaның «иесі» мен «киесі» ‒ Тәңірі. Ежелгі түркілер Аспан, Жер, Су және ең бастысы Тәңірге табынуы арқылы тәңіршілдік танымды қалыптастырғаны белгілі.

     Ежелгі түркілердің дүниетанымында əлем нақты анықталған ұғымдар негізінде көрініс тапқан жəне классикалық категорияға тəн мазмұнда екі жақты ұстанымға бекіген түсініктермен толығады. Ежелгі түркі мəдени жəдігерлерінде келесідей бинарлы параллелдер анықталған: атап айтсақ, жоғары-төмен, шығыс-батыс, солтүстік-оңтүстік, ілгері-кейін, алыс-жақын, ашық-күнгірт, күн мен түн, баба мен ұрпақ, өзімдікі-біреудікі, үлкен-кіші, өмір мен өлім, көп пен аз, бай мен кедей, ер мен əйел, Тəңір (Көк Аспан) мен Ұмай ана (Жер-Су), тұлға мен қоғам. Жоғары-төмен, шығыс пен батыс, солтүстік пен оңтүстік, алыс-жақын, өзіңдікі мен біреудікі, үлкенді-кішілі, тұлға-қоғам секілді қарама қайшылықты ұстанымдар Шығыс пен Батыстың көптеген халықтар діліне тəн ұғым. Осы категориялы ұстанымдар мазмұны жағынан дүниетанымдық, кеңістіктік, уақыттық, көлемдік, рухани-этикалық, əлеуметтік, этникалық, этномəдени концептуалды жүйелері арқылы тұтас дүниеде ежелгі түркі əлемінің бір моделі немесе бір суретін біріктіреді.

     Жобаның мақсаты: Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында  көне түркілер дүниетанымындағы концептілер жүйесін анықтау, концептілерді Абайдың  «Толық адам ілімі» тұжырымына сәйкестендіріп, қазақ дүниетанымындағы көрінісін негіздеу. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауындағы «жаңа сапалы адамды қалыптастыру» тұжырымын іске асырудың тетіктерін пайымдайтын зерттеу нәтижесіне қол жеткізу.     

      Жобаның міндеттері:

     • антропоөзектік бағытқа сәйкес түркі тілдерінің шығу тарихындағы, даму кезеңіндегі түркілердің дүниетанымына қатысты теориялық ұғымдар мен көзқарастарды анықтау;
     • көне түркі мұраларындағы Әлем моделі бойынша лингомәдениеттанымдық, лингвокогнитивтік бағыттағы зерттеу еңбектерін талдау;
     • көне түркі тіліндегі Адам моделі бойынша лингомәдениеттанымдық, лингвокогнитивтік бағыттағы зерттеу еңбектерін талдап, концепт мәселесінің түркі және  қазақ тіліндегі қарастырылу жайын анықтау.
     • Гильгамеш, Орхон- Енисей, Қорқыт, Қашқари мұраларындағы адам және әлем модельдерін әлемдік және отандық ғылым тарихындағы зерттеулермен салыстыру;
     • шумер және көне түркі жәдігерлерінен концептілік өріс құрайтын материалдар жинастыру, көне түркілердің уақыт пен кеңістік туралы дүниетанымының құрылымдық ерекшеліктерін жіктеу;
     • көне түркі дүниетанымындағы  Адам және Әлем  моделіне қатысты концептілерді жалпы түркілік мұралармен салыстыра отырып жүйелеу;
     • көне түркі дүниетанымындағы  Адам және Әлем моделіне қатысты концептілік өрістің тілдік қолданыстағы вербалды көріністерін айқындау;
     • көне түркілер дүниетанымындағы аялық білімді пайымдау, ойлау деңгейін, философиялық көзқарастарын Абайдың «Толық адам ілімімен» салыстыра талдау;
     • көне түркі мәдени  жәдігерлеріндегі дүниетанымдық мазмұнды құндылықтарды қазақ халқының рухани игілігіне кіріккен дүниетанымдық ұстындарымен салыстыра талдау;
     • көне түркі мәдени  жәдігерлеріндегі дүниетанымдық мазмұнды құндылықтарды мәдени антропологиялық тұрғыдан негіздеу;
     • концептілік жүйенің қазақ дүниетанымындағы көрінісін этнолингвистикалық  материалдар негізінде қарастырып пайымдау.
     • «Түркі адамы» концептісінің ұлттық болмысын Гильгамеш, Орхон- Енисей, Қорқыт, Қашқари, Ж.Баласағұн, әл-Фараби және Абай  мұраларындағы ортақ идеялар тұрғысынан талдау;
     • Абайдың «Толық адамның» моделін жасау.
     • «Ойшылдар іліміндегі Толық адам бейнесі» атты арнаулы курс бағдарламасын даярлау.
     • «Көне түркі және қазақ дүниетанымындағы Толық адам бейнесі» атты  монографияға материалдар топтастыру.
    • Тақырыбы: Өсімдіктердің өсуі мен дамуын реттеуші жаңа тиімді отандық препараттардың синтезі, құрылымы және биологиялық қасиеттері.

     Аннотация: Қазақстанның әлемдік азық-түлік нарығында көшбасшысы болуы және ауыл шаруашылығы өндірісін ұлғайту үшін: егіс алқаптарын ұлғайту; жаңа технологияларды енгізу есебінен өнімділіктің айтарлықтай өсуін қамтамасыз ету; мал шаруашылығының жем-шөп базасын құру үшін өзінің үлкен әлеуетін пайдалану керек. Осы мәселелерді шешу үшін дамыған елдерде ауылшаруашылық тәжірибесіне өсімдіктің өсуін реттегіштер (ӨӨР) белсенді түрде енгізілуде, бұл ауыл шаруашылығы өнімдерінің шығымдылығы мен сапасын арттыруға мүмкіндік береді. Бүкіл әлемде ӨӨР қолдану агроөнеркәсіптік кешендегі прогрессивті технологиялар санатына жатады. Осы жоба шеңберінде дәнді дақылдар үшін өсімді реттейтін заттар ретінде препараттарды жасау мақсатында алициклді, хош иісті қатарлардың дитиокарбаматтары мен амидофосфаттарының жаңа молекулалық құрылымдарын синтездеу және оларды химиялық модификациялау, зерттелетін қосылыстар қатарындағы құрылымдық ерекшеліктер мен реактивтілікті зерделеу, олардың биологиялық белсенділігін зерттеу, оларды ауыл шаруашылығы практикасында пайдалану ұсынымдарын алу жоспарланып отыр. Жоба бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде органикалық химияның классикалық әдістері және жаңа биопрепараттардың дәнді дақылдардың өсуі мен дамуына әсерін бағалау бойынша стандартты биологиялық процедураларды пайдаланылатын болады. Алынған нәтижелердің мақсатты тұтынушылары: ғылыми-зерттеу институттары, фермерлер, агрохолдингтер, шаруа қожалықтары.

     Мақсаты: Жаңа синтетикалық амидофосфаттар мен дитиокарбонат туындыларының құрылымын, реактивтілігін және құрылымдық ерекшеліктерін белгілеу, өсімдіктердің өсуі мен дамуының потенциалды реттеушілері ретінде олардың биологиялық қасиеттерін зерттеу саласында ұсақ органикалық синтездің теориясы мен тәжірибесін одан әрі дамыту.

     Жобаның міндеттері: өсімді ынталандыратын әсердің жаңа буынының биопрепараттарының синтезін әзірлеу; физика-химиялық деректер негізінде синтезделген биопрепараттардың құрылымы мен қасиеттерін белгілеу; зертханалық және далалық жағдайларда биологиялық белсенділікке синтезделген биопрепараттарды сынау болып табылады.

     Күтілетін нәтиже: Фенилацетилен негізіндегі жаңа дитиокарбаматтарды, сонымен қатар алициклды және ароматты қатардағы амидофосфаттар мен диамидофосфаттарды синтездеу әдістерінің оңтайлы шарттарын зерттеу; алынған мәліметтер негізінде жаңа синтезделген препараттардың құрылымы мен биологиялық белсенділігін анықтау.

    • Тақырыбы:  Музыкалық-педагогикалық білім беру жүйесін жаңғырту және жаңарту жағдайында бәсекеге қабілетті музыка мұғалімдерін даярлау

     Аннотация: Қазақстан Республикасының білім мен ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының ғылыми және педагогикалық қоғамдастықтың алдына қойылған Қазақстандық білім беруді жаңғырту міндеті бүгінгі таңда ерекше маңызға және өзектілікке ие болды. Бағдарламада атап өтілгендей, кәсіптік білім берудің және білім беру бағдарламаларының жаңа стандарттарын жаңарту және әзірлеу педагогикалық кәсіптің жоғары мәртебесін нақты қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс. Баса назар аударатын жағдай, бүкіл білім беру жүйесіне әсер еткен оқыту технологияларын реформалау процестері қазіргі заманғы орта білім беретін  мекемелер талап ететін құзыретті музыка мұғалімдерін даярлауға бағытталған музыкалық білім беру жүйесіне де әсер етті. Музыка мұғалімі керемет музыкант, сондай-ақ өскелең ұрпақты қоршаған әлемге моральдық-эстетикалық көзқараста тәрбиелеудегі маңыздылығын түсінетін мұғалім болуы керек.

     Мақсаты: Музыкалық білім беру саласындағы ұлттық және халықаралық басымдықтарға сәйкес отандық музыкалық білім беру жүйесін жаңғыртуды және жаңартуды, сондай-ақ қазіргі еңбек нарығы жағдайында бәсекеге қабілетті және құзыретті музыка мұғалімдерін даярлауды қамтамасыз ететін оқытудың басым технологияларын, бағыттарын, мазмұнын, құралдары мен әдістерін зерттеу және ғылыми негіздеу.

     Міндеттері: 

     • 6В01401-Музыкалық білім беру мамандығы бойынша педагог кадрларды даярлаудың заманауи мәселелерінің өзекті бағыттарын зерттеу және анықтау.
     • Ғылыми жоба тақырыбы бойынша тиісті әдебиеттерді зерделеу және талдау.
     • "Музыкалық білім беру" мамандығы бойынша болашақ музыка мұғалімдерін даярлаудың халықаралық тәжірибесін зерделеу.
     • Дәлелденген педагогикалық жетістіктері бар, музыка сабақтарында педагогикалық процесті жетілдірудің, жаңғыртудың тиімді жолдарын табатын «Үздік музыка мұғалімдерінің» озық педагогикалық тәжірибесін айқындау, зерделеу және тарату.

     Күтілетін нәтиже: Ұсынылған жоба Музыкалық білім беру, жоғары оқу орындарында, арнаулы орта оқу орындарында (колледж, училище) студенттерді тәрбиелеу және оқыту мәселелерімен айналысатын барлық мамандар үшін ғылыми және практикалық қызығушылық тудырады. Зерттеу ғылыми қызметкерлерге өз еңбектерінде ғылыми материал ретінде бәсекеге қабілетті және құзыретті музыка мұғалімдерін даярлау жүйесі мен мазмұнын пайдалануға мүмкіндік беретін негізделген нәтижелерді сипаттайды. Зерттеу процесінде өзінің тиімділігін растаған практикалық материалдар, әдістемелер мен оқыту технологиялары ұсынылатын болады

    • Тақырыбы: «Есту қабілеті зақымдалған балаларға инклюзивті білім беру үшін үйретуші мобильді қосымшалар  әзірлеу»

     Aннотация: Инклюзивті білім беру мекемелерінде есту қабілеті бұзылған балаларды  оқыту кезінде көптеген қиындықтар кездесетіні сөзсіз.  Осы қиындықтармен жұмыс жасау кезінде педагогтар түрлі әдістемелер мен технологияларды пайдаланып сабақтарын тиімді өткізуге тырысады. Есту қабілеті бар балалармен бірге топтық сабақтар баланың коммуникативті қабілеттерін дамытуға және сөйлеу қорын байытуға бағытталады. Кейде берілген тапсырманың мағынасын бала түсінбеуі мүмкін, нәтижесінде тапсырманың орындалу қарқыны мен оның өнімділігі айтарлықтай төмендейді. Сондықтан нашар еститін оқушылар үшін оқулықтардағы үлкен көлемді мәтіндерді меңгеру айтарлықтай қиындық тудырады, өйткені естімейтін оқушылардың сөздік қоры олардың еститін сыныптастарының сөздік қорына сәйкес келмейді. Осы сәйкессіздікті болдырмау мақсатында қазіргі кезде инклюзивті білім беруде, әсіресе есту мен сөйлеу қабілеті бұзылған балаларды оқытуда цифрлық технологиялар көбірек пайдаланылуда. Балалар ересек адамдарға қарағанда цифрлық технологияларды салыстырмалы түрде тез игереді. Сондықтан цифрлық технологияларды сабақ барысында және оқу-тәрбие жұмыстарында қолдану олардың дамуына едәуір ықпалын тигізеді. Тәжірибемізден байқағанымыздай сабақта мультимедиялық презентациялар қолданылса, балалардың сабаққа деген қызығушылығы және танымдық қабілеттерінің деңгейі одан әрі артады. Сондықтан есту қабілеті зақымдалған балаларға инклюзивті білім беруде түрлі анимациялық және көркемделген бейнелермен толықтырылған үйретуші мобильдік қосымшалардың пайдасы зор.

     Мақсаты: Инклюзивті білім беру кезінде есту қабілеті зақымдалған балалардың танымдық қабілеттерін, қызығушылықтарын арттыратын және инклюзивті ортада қарым-қатынас құралы ретінде пайдалануға болатын үйретуші мобильді қосымшаларды әзірлеу.

     Міндеттері:

     • инклюзивті білім беру бағытын, оның ішінде  есту қабілеті зақымдалған тұлғалар туралы зерттеген шетелдік және отандық ғалымдардың жұмыстарына талдау жасау және зерттеу;
     • есту қабілеті зақымдалған, әсіресе есту мүмкіндігі толық шектелген балалардың танымдық даму қабілетін арттыруда қолданылатын цифрлық технологиялардың мүмкіндіктерін анықтау;
     • есту қабілеті зақымдалған балаларға арналған әдістемелермен танысып, инклюзивті білім беру ортасына арналған мобильдік қосымшалар жасау үшін, оның алгоритмін және моделін құрастыру;
     • есту мүмкіндігі шектелген балаларға сабақ барысында берілген ақпаратты дұрыс меңгеруіне және қызығушылықтарын арттыруына арналған, сонымен қатар инклюзивті ортамен қарым-қатынас құралы ретінде пайдаланатын мобильді қосымшалар жасау.

     Күтілетін нәтижелер: Есту қабілеті зақымдалған балаларға инклюзивті білім беруге арналған мобильді қосымшаны жасау үшін қолданыста жүрген арнайы білім беруге бағытталған компьютерлік программалар мен олардың қолжетімділігі зерттеледі

    • Тақырыбы: «Балапан» телеарнасындағы бағдарламалардың (2017-2024 жж.) әдеби тіл нормасына сәйкестігін мониторингілеудің теориясы мен тәжірибесі 

     Аннотация:  Ғылым мен техниканың, өнеркәсіптің, нарықтық қатынастың, шетелдермен экономикалық байланыстың қарқын алған кезінде лингвистер тілдің нормадан ауытқымауын қадағалау керек. Қоғамдағы өзгерістер халықтың ауызекі тіліне ғана емес, әдеби тілге де өзгеріс әкеліп жатқанда, әдеби тілдің нормасын сақтап қалу, тілдің түпнұсқалық принципін ұстанудың қажеттілігіне көз жеткізеді. Тілді мұра етіп алып қалатын – жас буын, өсіп келе жатқан ұрпақ. Олардың тілін дамытатын көркем шығармалардың орнын интернет пен теледидар алмастырғаны белгілі. Қазақстандық балалардың көпшілігі теледидардағы «Балапан» арнасын көреді. Сондықтан «Балапан» арнасы бағдарламаларының тілін зерттеу, тіл нормасын бұзатын морфонологиялық, лексика-семантикалық, дискурстық деңгейдегі бұзылыстарды қалыптандыру, оны нормалауды қолға алу – өзекті мәселе. 

     Мақсаты: Қазақстанның түкпір-түкпіріне жүйелі түрде ақпарат тарататын, қазақтілді балаларға арналған «Балапан» арнасы зерттеу нысанына алынып, ондағы бағдарламалардың тілінің әдеби нормаға сәйкестігін айқындау, нормадан ауытқушылықтарды анықтау нәтижесінде балалар тіліне ыңғайландырылған әдеби тіл нормасын сақтаудың нұсқаулығын жасау, морфонологиялық, лексика-семантикалық, дискурстық деңгейдегі тіл нормасын бұзатын құрылымдарды мониторингілеу және қалыптандыру көзделеді. 

     Жобаның міндеттері:  

     • «Балапан» телеарнасы бағдарламаларының мәтіндерін топтастыру, саралау, жүйелеу. 
     • Балапан телеарнасындағы бағдарламалар мәтіндерін әдеби тілдік нормаға сәйкестендірудің морфонологиялық деңгейін саралау; 
     • Балапан телеарнасындағы бағдарламалар мәтіндерін әдеби тілдік нормаға сәйкестендірудің лексика-семантикалық деңгейін саралау; 
     • Дайын сценарийлердегі дискурсішілік сөйлеу актілері арасындағы мазмұндық-мағыналық байланыстарды анықтау және әдеби-тілдік нормамен сәйкестендіру.  
     • Тәжірибе жүзінде тексерудің нәтижелерін қолданысқа енгізу.

     Күтілетін нәтиже:  «Балапан» арнасындағы бағдарламалар тілінің әдеби нормаға сәйкестігі айқындалады, нормадан ауытқушылықтар анықталып, нәтижесінде балалар тіліне ыңғайландырылған әдеби тіл нормасын сақтаудың нұсқаулығы жасалады. Тіл нормасын бұзатын морфонологиялық, лексика-семантикалық, дискурстық деңгейдегі бұзылыстар қалыптандыру үшін зерттеу және тәжірибелік жұмыстар жасалады.

    • Тақырыбы: “Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарындағы гендерлік білімнің ғылыми концепциясы: теориялық -методологиялық негіздері”.

     Аннотация: Жоба идеясы қазіргі Қазақстандағы гендерлік білім беру мазмұнының пәнаралық аспектісін зерттей отырып, ғылыми концепциясын жасауға негізделген. Гендерлік білім мазмұнындағы тіл мен әдебиеттің, мәдени-тарихи құбылыстардың көрінісін айқындау, гендерлік білімнің саяси, тарихи, әлеуметтік, экономикалық аспектісін анықтау-әлеуметтік гуманитарлық бағыттағы білім берудің  теориялық және әдіснамалық негіздерін дамыту қажеттілігімен байланысты. Жобаны іске асыру пәнаралық байланыста білім берудің ғылыми теориясын жетілдіруге, сол арқылы қоғамдағы гендерлік сана мен гендерлік қатынастың жаңа үлгісінің жасалуына, гендерлік қатынастардың жаңа парадигмасының пайда болуына мүмкіндік береді. Жобаны іске асыру барысында Қазақстандағы гуманитарлық білім саласындағы тағы бір жаңа бағыттың ғылыми тұрғыда негізі қаланады.

     Мақсаты: Жобаның мақсаты - Қазақстан жоғары оқу орындарындағы гендерлік пәндердің мазмұнын пәнаралық аспектіде зерттеу, гуманитарлық саладағы бағыттарының өзара байланысын саралап, жүйелеу. Әлемдегі гендерлік білім берудің  теориялық тәсілдерін салыстыра отырып, Қазақстандағы гендерлік білім берудің ғылыми концепциясын әзірлеп, оқыту тұжырымдамасын дайындау, гендерлік білім беру модулін (тіл, тарих, әдебиет, социология, экономика бағыттары) ұсыну.

     Міндеттері:

     • Жаңа гуманитарлық білімнің негізін тұжырымдау мақсатында Қазақстан Республикасындағы гендерлік білім беруге бағытталған мемлекеттік бағдарламалардың мазмұнын саралап,  гендерлік білім берудің негізгі принциптерін анықтау; 
     • білім берудегі пәндердің өзара ықпалдастылығын зерттеу үшін Қазақстандағы білім беру құжаттарындағы пәнаралық байланыстар мазмұнына ғылыми сараптама жасау;
     • Қазақстандағы гендерлік білімнің пайда болуының тарихын көрсету мақсатында білім ошақтарындағы пәндердің жүргізілуіне хронологиялық зерттеулер жүргізу;
     • гендерлік білім мазмұнындағы пәнарлық байланыстарды анықтау мақсатында оқу бағдарламалары мен силлабустардың мазмұнына ғылыми әдістемелік сараптама жасау, SWOT талдау жүргізу;

     Күтілетін нәтижелер:

     • Web of Science базасының Social Science Citation Index немесе Arts and Humanities Citation Index және (немесе) Scopus базасындағы CiteScore бойынша 35 (отыз бес) процентильге ие рецензияланатын ғылыми басылымда кемінде 2 (екі) мақала немесе шолу;
     • ҒЖБССҚК ұсынған рецензияланатын шетелдік және (немесе) отандық басылымда кемінде 6 (алты) мақала немесе шолу;
     • немесе Science Citation Index Expanded индекстелетін және Web of Science базасында импакт-фактор бойынша 1 (бірінші) немесе 2 (екінші) квартильге және (немесе) CiteScore бойынша Scopus базасында кемінде 65 (алпыс бес) процентилі бар рецензияланатын ғылыми басылымдарда кемінде 2 (екі) мақала немесе мақала;
     • немесе Web of Science базасындағы Arts and Humanities Citation Index индекстелетін рецензияланатын ғылыми басылымдарда кемінде 2 (екі) мақала және (немесе) шолу;
     • ҚР ЖОО -ндағы гендерлік пәндер базасы жасалады.
   • Университет бойынша 2018-2020жж. орындалған ғылыми жобалар

    Жоба атауы

    Ғылыми жетекшісі

    1

    Мультиферроиктер класындағы жаңа кристалдық жүйелерді жасау және физикалық негіздері

    М.М.Матаев

    2

    Азоттың  кобальт оксидінің катализдік активтілігіне ықпалын алғашқы қағидалардан зерттеу

    Г.А.Қаптағай

    3

    Латын графикасына өтуге байланысты интерактивті үйретуші бағдарламалар жасаудың лингвистикалық негіздері мен мультимедиялық технологиялары

    Г.И.Салғараева

    4

    Жаһандандыру жағдайындағы Қазақстанның БАҚ-ы және олардың рухани жаңғыруға тигізетін ықпалы (лингвистикалық аспект)

    В.И.Жұмағұлова


   • Ғылыми жарияланымдар

    09.09.2020ж. жағдай бойынша, Web of Scienceте 101 құжат индекстелген, оның авторлары арасында ҚазҰКПУ-дың 108 оқытушысы мен докторанты бар.

    Scopus базасында 258 мақала индекстелген, олардың авторлары - университеттің 231 оқытушысы мен білім алушылары.

    Кесте. Web of Science және Scopus индекстелген жарияланымдар

    Аффилиацииялар:

    • Kazakh National Women’s Teacher Training University,
    • Kazakh State Women’s Teacher Training University,
    • Kazakh State Women’s Pedagogical University,
    • Kazakh National Women’s Pedagogical University

    База

    2004

    2008

    2013

    2014

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    2020.09.09

    БАРЛЫҒЫ

    Web of Science

    1

    -

    1

    6

    10

    6

    17

    23

    26

    11

    101

    Scopus

    1

    1

    18

    32

    20

    36

    42

    56

    37

    15

    258