География кафедрасының оқытушылары

    • Тулегенов Ердаулет Аскарбекович

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, PhD доктор

    • Ақпарат

    Тулегенов Ердаулет Аскарбекович

    Лауазымы: PhD доктор, қауымдастырылған профессор м.а.

    +77272331846

    • 2013-2014 оқу жылынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Жаратылыстану факультеті География кафедрасында оқытушы болып қызмет еткен.
    • 2014-2016 оқу жылында деканның тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарды.
    • 2016 жылдың қыркүйек айында Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық      университетінде, PhD Докторантураның «6D060800» – Экология мамандығы бойынша оқуға түсіп,  2020 жылы «Ақмола облысы су қоймаларының гидроэкологиялық қауіпсіздігін қамтамассыз ету» тақырыбындағы докторлық диссертациясын қорғаған. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті Диссертациялық кеңесінің шешіміне сәйкес, 2020 жылғы 14 мамырдағы №656 бұйрығымен «6D060800-Экология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алды.
    • Ердаулет Асқарбекұлы Қазақстан жас ғалым-педагогтар қауымдастығының белді мүшесі. 60-ден астам ғылыми еңбектердің авторы. Оның ішінде, 2 мақаласы Scopus базасында тіркелген «Potravinarstvo Slovak Journal of Food Science», журналдарында жарияланды.
    • 2020 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, География кафедрасының меңгерушісі.
    • 2021 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, География кафедрасының бағдарлама көшбасшысы.
    • «Болашақ 500 ғалым» бағдарламасы бойынша халықаралық стипендия иегері.

    БІЛІМІ:

    • 2007-2011ж.ж. Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетінің география-экология факультеті, 050116- «география» мамандығы, мамандандырылуы-«экономика» ЖБ-Б № 0283226
    • Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетнің Магистратура және PhD докторантура институтының 6М011600- «география» мамандығын бітірген. ЖООК – М № 0037145
    • Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің 6D060800-Экология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін алған. ФД № 0000053

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан жас педагог-ғалымдар қауымдастығының мүшесі.
    • Республикалық «География және табиғат» ғылыми-педагогикалық журналы ақылдастар кеңесінің мүшесі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • «Жаңартылған географиялық білімнің мазмұны мен әдістерін жетілдірудің ғылыми-әдістемелік негіздері».
    • «Табиғи-антропогендік геожүйелердегі өзгерістерді анықтаумен оны қалпына келтіру және тиімді пайдаланудың ғылыми-теориясымен қолданбалы негіздері».

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ): 

    • «Ақмола облысы аймағында Есіл өзені су бассейініндегі балық шаруашылық гидробиоценозын экотоксикологиялық зерттеу».
    • «Отырар ауданындағы топырақтардың  тұздылығының жүгерінің өсіп-өнуіне әсерін зерттеу және дақылдың өнімділігін  болжаудың ғарыштық әдісін әзірлеу» 2021-2023 жж.

    ОҚУ ҚҰРАЛЫ, ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ: 

    • Қолданбалы география. Оқу құралы «Қыздар университеті» баспасы Алматы қаласы 2017-198 бет.
    • Жаратылыстану. Бастауыш білім беру деңгейінің 2-сыныбына арналған оқулық / «Арман-ПВ», 2022-112 бет.
    • Топонимика. Оқу құралы «Smart University Press» баспасы. Алматы қаласы 2022ж. 224 бет.

    ЖАРИЯЛАНҒАН  МАҚАЛАЛАР: 

     Chara algae of Maybalik  Lake in  the conditions of changing the solarity of water and anthropogenic influence of Astana. 21- Meeting of the Group of Europian Charophytologists. Valencia, Spain, 2017. P.39

    • Изучение патоморфологии рыб ряда озер акмолинской области Республики Казахстан. Материалы всероссийской научно –практической конференции с международным участием. Барнаул 14-16 сентября 2017 г.

    •  Экологические аспекты озера майбалык в окрестностях астаны. Материалы всероссийской научно – практической конференции с международным участием. Барнаул 14-16 сентября 2017 г.

    •  Аналитический обзор применения стойких органических загрязнителей на территории Акмолинской обасти и прилегающих районов. Сборник трудов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы географии», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 17 ноября 2017, Астана 2017.- С. 57-61.

    • Влдияние измененного гидрохимического режима водоемов на жизнедеятельность рыб. Сборник трудов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы географии», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 17 ноября 2017, Астана 2017.- С.320-322.

    •  Гидрохимические характеристики и видовой состав планктона в озера Майбалык вблизи города Астана, Республика Казахстан. Весник ЮУрГУ.Серия «Химия». 2018. Т.10,№3. С.   16-23 (Челябинск)

    •  Актуальность исследования закономерностей самоочищения поверхностных вод гидробионтами. ВКГУ имени С. Аманжолова,

    г. Усть-Каменогорск

    •  Экотоксикокинетика ряда тяжелых металлов в некоторых озерах Акмолинской области. Вестник Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева  Серия Химия.География.Экология №3 (124)/2018 С.19-27

    •   Изучение самоочистительной способности водоемов Акмолинской области по среднегодовым показателям. Вестник Карагандинского университета Серия Биология.Медицина.География №4(92)/2018 С.39-45

    • Ecotoxicological studies of Akmola region lakes. Potravinarstvo Slovak Journal of  Food Sciences vol.13, 2019, no.1,p.25-31

    •  Hydro biological indicators of reservoirs of the Akmolo and Karaganda regions for 2017. Вестник Карагандинского университета Серия Биология.Медицина.География №1(93)/2019

    •  Seasonal dynamics of  self-cleaning ability of watercourses of the Akmola region. ACTUAL QUESTIONS AND INNOVATIONS IN SCIENCE Conference Proceedings Craiova Romania May 12,2019

    • Сезонная динамика самоочищающей способности водоемов Акмолинской области. Ежеквартальный научно-технический журнал «Гидрометеорология и экология» №2/2019  С.121-130

    •  Bioaccumulation of some heavy metals in the lakes of Akmola region. Intern. Scient. and Pract.Conf. Erasmus + TREASURE WATER project “Trans-Regional Environmental Awareness for Sustainable Usage of Water Resources” Nur Sultan -2019. Р.6

    •  Оценка пригодности сортообразцов картофеля для переработки.  Казахский Национальный Аграрный Исследовательский Университет Ізденістер нəтижелер № 1 2021

    •  Алматы облысындағы топонимдердің мағынасы мен қалыптасу ерекшеліктері. «География және табиғат» Ғылыми – педагогикалық журнал 2/2021 Наурыз-Сәуір

    • Разработка технологии выращивания риса сортов «Айкерим», «Фаворит» и «Янтарь» методом гидропоники. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Биологиялық ғылымдар сериясы № 1(138)/2022

    • Study of the effect of mineral and organic substrates on the Growth of rice oryza sativa l. In hydroponics. С.Сейфуллин атындағы қазақ агротехникалық университетінің ғылым жаршысы № 1(112) 2022

    • Study of the self-cleaning ability of a reservoir and watercourses by hydrochemical indicators of Akmola region for 2018. Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы. Биологиялық ғылымдар сериясы №2(139)/2022 

    •Mapping of Cornfield Soil Salinity in Arid and Semi-Arid Regions. Jurnal Ecological Engineering ISSN 2299-8993

    ПАТЕНТ: 

    Гидропон қондырғыларында күріш өсіру тәсілі// ҚР №7140 27.05.2022 ж.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ: 

    • 2022 ж. 22 сәуір «Features of tourism marketing in central asia and Kazakhstan» Анталия қаласында өткен халықаралық «VII Европа ғылыми зерттеу конгресі».
    • 2021 ж. 28 мамыр мақала Алматы облысының жер-су атаулары – тарихымыздың айнасы. Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы.
    • 2021 ж. мақала Білім алушылардың зерттеушілік дағдыларын дамыту тұжырымдамасы. «ІII Международное книжное издание стран Содружества Независимых Государств «ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ – 2021»
    • 2021 ж. 25 наурыз мақала Духовные святыни Казахстана как объекты изучения в ВУЗовском курсе краеведения. Колпинские чтения по краеведению и туризму Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической конференции.
    • 2020 ж. 16 қараша мақала "Өлкетану" курсы арқылы оқушыларды патриотизмге тәрбиелеу - тұрақты дамудың қозғаушы күші ретінде Табиғатты қорғаудың заманауи мәселелері және тұрақты даму Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы.
    • 2020 ж. мақала География пәні мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру негіздері. Нийде Өмер Халисдемир университеті VІІ Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы.
    • Мамирова Кулаш Нурбергеновна

     Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Мамирова Кулаш Нурбергеновна

    Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77017244620

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының  түлегі. 1979 ж Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты  жаратылыстану-география факультетінің   география-биология" мамандығын тәмамдаған.  (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты.  Диплом - ЕВ №095832). География және биология пәндерінің мұғалімі біліктілігі берілді.

    Еңбек жолын Алматы қ. № 16 орта география және биология пәндері мұғалімі болып бастаған.

    1983-1992 жж - КСРО ПҒА оқыту әдістері мен мазмұны ҒЗИ тарих пен географияны оқыту зертханасының кіші және аға ғылыми қызметкері болып жұмыс істеді. 1992-2003 жылдары Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА жаратылыстану  пәндерінің  оқыту  лабораториясының   аға ғылыми қызметкері  және шағын жинақталған  мектептер  (ШЖМ)  зертханасының   меңгерушісі  ретінде білім мазмұнын іріктеу  және  педагогикалық   технологияларын оку процесінде пайдалану мәселелерін зерттеумен айналысты.

    «Дидактические основы построения  школьного учебника географии / на примере учебника географии Казахстана/»  атты  зерттеу  бойынша диссертация   қорғап, 13.00.01 - "Педагогика"мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежеге  ие болды.  Ғылыми дәреже ҚР БҒМ Жоғары аттестациялық комитетінің 2003 жылғы 23 мамырдағы шешімімен (№7 хаттама) берілді. Сондай-ақ, 13.00.01. –«Педагогика» мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2008 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№4 хаттама) берілді.   «Қазақстанның жоғары оқу орнының үздік оқытушысы - 2018» атағының иегері ( министр К.Шәмшидинованың қолы қойылған ҚР БҒМ куәлігі).

    БІЛІМІ:

    • "География-биология" мамандығы (Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты (1974-1979). Диплом (ЕВ №095832). География және биология пәндерінің мұғалімі біліктілігі берілді.
    • 13.00.01 - "Педагогика"мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының кандидаты. Ғылыми дәреже ҚР БҒМ Жоғары аттестациялық комитетінің 2003 жылғы 23 мамырдағы шешімімен (№7 хаттама) берілді.Диссертациялық зерттеудің тақырыбы «Дидактические основы построения  школьного учебника географии / на примере учебника географии Казахстана/».
    • 13.00.01 - "Педагогика" мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2008 жылғы 18 наурыздағы шешімімен (№4 хаттама) берілді.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • А.И.Герцен ат.Ресей мемлекеттік педагогикалық университеті ( Санкт-Петербург)   география факультетінің №24 «Природное  и культурное  наследие» ғылыми бағытының мұшесі;
    • «География в школах и вузах Казахстана» журналының  редколлегия мұшесі;
    • «География и экология XXI века» / Россия,Москва/ журналының  редколлегия мұшесі;
    • «Современный   ученый» / Россия, г.Белгород/ журналының  редколлегия мұшесі;
    • «Intoba». Гуманитарлық және әлеуметтік ғылыми журнал. /Туркия/  журналының  редколлегия мұшесі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • География пәні мектеп оқулықтары мазмұнының ғылыми-дидактикалық негіздері.
    • ЖОО-да географиялық білім беру мазмұнын қалыптастыру.
    • Болашақ географ  мұғалімдерін даярлау мәселелері.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Мектеп оқулықтарының  ғылыми-педагогикалық  негіздері.Жобаның жауапты орындаушысы. ҚР ПҒА. 2010-2012 жж.
    • Концептуальная модель активизации сельских территорий  Республики Казахстан посредством развития   агротуризма». Жобаның жауапты орындаушысы. Аль-Фараби ат. ҚазҰУ. 2015-2017 жж.
    • А.И.Герцен ат.Ресей мемлекеттік педагогикалық университеті ( Санкт-Петербург)   география факультетінің №24 «Природное  и культурное  наследие» ғылыми бағытының зерттеу тобының мұшесі.  2018 - казіргі уақытқа дейін.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    1.Mamirova K.N., Aizhan Skakova . Assessment of Chandes in the Maximum Flow of Kazakhstan Plain Rivers. Journal of  Ecological Engineering ( JEE).Volume 20,Issue 5,May 2019,pages 229-234https://doi.org/10.12911/22998993/105633.Верификация - 30.05.19.

    2.Mamirova K.N., Galina S. Samigullina ,Renat I. Gaisin  The Development of Teacher Competencies in the Preparation of a Lecture and Seminar Course in Geography . Proceedings IFTE-2020, 2199-2211 doi:10.3897/ap.2.e2199№. VIInternationalForumonTeacherEducation№Сб.VI. Казанский  федеральный университет. /Спецвыпуск журнала «Образование и саморазвитие»/. Верификация -07.09.21.

    3. Theoretical foundation of the elective course “Cultural geography”. Word journal on educational Technology: Current Issues. Ghjwtynbkm 37  процентов 779/1254 education. Q3.Turkey. Скопус. Верификация 22.11.21.

    4.Географическое образование: проблемы    конструирования учебника географии  для средней   школы  /. Ж.Вестник ,серия географическая КазНУ им.Аль Фараби.№2,2018.

    5.Орталық Азия елдері экономикалық интеграциясының  өзекті мәселелері.Ж.Хабаршы Вестник, КазГосЖенПУ,№2,2018.

    6.Традиционные и современные методы географического исследования сельского хозяйства Ж. Вестник ,серия географическая КазНУ им.Аль Фараби.№1,2019.

    7.Содержание  географического  образования  как основа подготовки будущих специалистов  Ж.Хабаршы - Вестник .  Казгосженпу № 1 ,2019

    8.Формирование  содержания  образовательной  программы  в   высшем   учебном  заведении.  Ж.Вестник АПН РК №2,2020.      

    9.Баламалы  энергияны қолдану.  Ж.Наука и жизнь.»№7/2,2020/.

    10. Педагогические исследования : опыт и перспективы развития. Ж.Хабаршы АПН РК, № 4,2020.    

    11.Метаметодические аспекты реализации творческой деятельности в обучении эколого-географическим дисциплинам.     Ж.Хабаршы  АПН № 5, 2020.

    12.Вопросы подготовки  квалифицированных кадров  в педагогическом вузе / на примере монографии  КазНацЖенПУ/. Ж.Наука и жизнь. № 12/1 ,2020.          

    13.Формирование  экологической и краеведческой  культуры  студентов   в высшем учебном заведении ж. АПН РК , Хабаршы № 1,2021.

    14.Литосфералық катаклизмдердің  себеп-салдарлық  байланыстары. Ж. Вестник,серия биология и география КаРГУ им. Букетова .»№2,2020

    ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ:

    • 1.Methods of teaching  geography. Textbook (ағылш тіл). Гриф  УМС РУМС МОН РК. Кыздар университеті. КазНацЖенПУ, об.8.б.т. 2018.
    • 2.Геоэкология и охрана природы. Гриф  УМС РУМС МОН РК. Кыздар университеті. КазНацЖенПУ, об.8.б.т. 2018.
    • 3.Топырақ   географиясы. Орал. Батыс – Қазақстан мемлекеттік  университеті.8 б.т.2019.
    • 4. Краеведение. Учебное пособие. А.Кыздар университеті. об. 6,8.б.т. 2019.
    • 5.Географиялық  /сөздік/.(қаз, ағылш, орыс тіл.). Кыздар университеті. о6 б.т.2 2020.
    • 6.Геоакпараттық  жүйелер.  Кыздар университеті, 8 п.л.2020.
    • 7.Geoinformatic systems. (ағылш тіл). Батыс – Қазақстан мемлекеттік  университеті.Уральск. 8 б.т.2020.
    • 8.География мировых природных ресурсов.Батыс – Қазақстан мемлекеттік  университеті.Уральск 8 б.т.2020.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • «Вопросы отбора и структурирования   содержания курса »Краеведение» в высшем учебном заведении»  атты тақырыпқа  баяндама. Межд.н/п конф.  » Казахстан  и его регионы в системе геополитических и геоэкологических трансформаций».А.КазНУ им. аль-Фараби,70- летие Ш.Надырова ,Қазақ университеті.  5 маусым . 2019.
    • «ГЕОГРАФИЯ  ОҚУЛЫҒЫНЫҢ  ҒЫЛЫМИ - ӘДІСТЕМЕЛІК   ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ»   атты тақырыпқа  баяндама.  Түркі елдері зерттеулерінің Симпозиумы . Нийде университеті. 30 қазан 2020.
    • «Научно-дидактические подходы к конструированию содержания учебников географии в Казахстане» атты тақырыпқа  баяндама. Международный  педагогический  форум «Стратегические ориентиры современного образования». УралГосПед.универ. 5-6 ноября 2020 года г. Екатеринбург.Россия.                                         
    • «ШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНИК  -  ИНФОРМАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» атты тақырыпқа  баяндама. International geography symposium. Оctober 2021 . Туркия . 14-15 окт. 2021.              
    • Токсабаева Макпал Ербосыновна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Токсабаева Макпал Ербосыновна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77078053801

    Макпал Ербосыновна - 2010 жылдың қыркүйек айынан бастап  осы уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің География кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарады.

    БІЛІМІ:

    • 2004-2008 ж.ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтында 050116-география мамандығы бойынша білім алып, Туризмге мамандандырылған география пәнінің мұғалімі және бакалавры біліктілігін алды. (үздік диплом  №0000605)
    • 2008-2010 ж.ж Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 6N0609-География мамандығы бойынша білім алып,  География магистрі біліктілігі мен академиялық дәрежесін алды. (диплом 000 7452)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Алматы облысының табиғи-рекреациялық ресурстары және оның туризмді дамытудағы мүмкіндіктері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Алматы облысының табиғи рекреациялық ресурстары СИМПОЗИУМ КІТАБЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫНЫҢ ҚАЗАҚ ТАРИХЫ, МӘДЕНИЕТІ ӘДЕБИ КОНГРЕСІ 20-23 наурыз  2019 жылғы Анталия / ИКСАД/ 34-43 б.
    • Айғайқұм – табиғат ескерткішінің тарихы мен құпиялары.Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. SMART NATION.KZ Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты 71-Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясы аясындағы ғылыми марафоны материалдарының жинағы. Алматы: Редакциялық баспа бөлімі, 12 сәуір, 2018 ж. 438-441б.
    • Панфилов ауданының елді мекен атаулары. География және табиғат. Ғылыми-педагогикалық журнал. №4 (106)  2020. 9-14б.
    • Панфилов ауданының өзен-көл географиясы. География және табиғат. Ғылыми-педагогикалық журнал. №1 (109)  2021. 6-8б.
    • География кафедрасының маман дайындаудағы орны. География және табиғат. Ғылыми-педагогикалық журнал. №1 (109) 2021. 11-14 б.
    • Тлеубергенова Кенжекей Ахметвалиевна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Тлеубергенова Кенжекей Ахметвалиевна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77078227794

    1991-ші жылдан осы уақытқа дейін Қазақ  ұлттық қыздар педагогикалық университеті, География кафедрасының доценті болып қызмет атқарады.

    1982-1991 жылдар аралығында СССР Педагогикалық Ғылым Академиясына қарасты «Оқытудың мазмұны мен әдістемесі» ғылыми-зерттеу институтының Қазақ филиалында кіші ғылыми қызметкер болып қызмет атқарды.                                         

    1974-1982 жылдар аралығында Қазақстан Ғылым Академиясы, Ботаника институтының Радиациялық цитогенетика лабораториясында қызмет етті.

    1972-1974ж.аралығында Жамбыл облысындағы М.Маметова ат.Тәтті орта мектебінде мұғалімдік жұмыс атқарды.

     БІЛІМІ:

    • 1972 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын «география-биология» мамандығы бойынша бітірген. № 5566, 5-июль ,1972ж.     
    • 1998ж. Педагогика ғылымдарының Кандидаты ғылыми дәрежесі берілді.ҒК №0003965. 30январь, 1998ж. 
    • 2004ж. «Доцент» ғылыми атағы  «Педагогика» мамандығы бойынша берілді.ДЦ №0005831. 21май, 2004ж.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Географияны оқыту әдіс-тәсілдері мен инновациялық технологиялардың тиімді жақтарын қарастыру.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Google earth картографиялық веб-сервистік  бағдарламасымен жұмыс       
    • Оқытудың Интерактивті әдіс түрлерімен жұмыс.
    • Жаңартылған бағдарламаның тиімді тұстарын қарастыру
    • Географияға қатысты цифрлық ресурстармен жұмыс

    ОҚУ ЖӘНЕ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛДАР(2015-2020 ГГ):

    • Қазақстанның физикалық географиясы бойынша практикалық жұмыс (2015 ж.)
    • Географияны оқыту әдістемесі (2020),
    • Географиялық терминдер мен ұғымдардың орысша-қазақша-ағылшынша анықтамалығы (2020 ж.).
    • Оқу-әдістемелік құралы «Географияны оқыту әдістемесіне» АВТОРЛЫҚ КУӘЛІК берілді, 2021жылғы 3-қаңтар, №14400

    ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯЛАР(2015-2020 ГГ):

    • Щучье-бурабай  курортты-рекреациялық  аймағының қазақстан туризмін дамытуда алатын орны. «ТАБИҒАТТЫ ҚОРҒАУДЫҢ ЗАМАНАУИ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ ТҰРАҚТЫ ДАМУ» СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ УНИВЕРСИТЕТІ» ҚеАҚ  Халықаралық ғылыми-практикалық конференция-сының материалдары. Семей, Казақстан, 16 қараша 2020 жыл
    • Қазақстан ұсақ шоқылы аймағының табиғат ескерткіштері мен тас мүсіндері. «Ұлы дала Түркі халқының ортақ мекені» Халық. ғыл.-тәжр. Онлайн конференциясының материалы. Алматы, 12-желтоқсан, 2019ж.
    • Азия шөлдерінің топонимдерінің этимологиясы. Табиғи және мәдени мұра: пәнаралық зерттеулер, сақтау және дамыту КОЛЛЕКТИВТІК МОНОГРАФИЯ Халықаралық қатысумен ІХ Бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция материалдары негізінде 28-29 қазан, 2020 ж.
    • «Тарбағатай тауларындағы табиғат ескерткіштері». Әлеуметтік ғылымдардың халықаралық конгресі. Қытай - Адриат –V EJONS –Инженерлік, математикалық және жаратылыстану ғылымдарының халықаралық конгресі . 18-25 сентября 2017жыл, Токио/Жапония. ISBN – 978-605-9885-48-5
    • «Баянауыл» ұлттық саябағының ерекшеліктері. Табиғи және мәдени мұра: пәнаралық зерттеу, сақтау және дамыту. V халықаралық ғыл.-практ. конфер. материалдары. Санкт –Петербург 27-28-қазан, 2016ж. . ISBN 978-5- 8064 -2424-3.
    • Табиғат ресурстарынан химиялық  жолмен алынатын өнімдер. 3-ші ӘЛЕУМЕТТІК ҒЫЛЫМДАР БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КОНГРЕСС, АДРИАТИКТЕГІ ҚЫТАЙ 27-30 қазан 2016 ж.АНТАЛИЯ. ISBN –978-605-9885-14-0
    • Азия геожүйесіне антропогендік факторлардың әсері және оны шешу жолдары Ховд их сургууль баян-өлгий аймаг дахь салбар сургууль.The branch university of the khovd stateuniversity in bayan-ulgii Эрдэмшин жилгэ энийбичиг№5 (05) Өлгий 2015.
    • «Бурабай аймағының емдеу-сауықтыру шаралары».Проф. Р. Сәтімбековтің 75ж.мерейтойына және 47ж.ғыл.-педагогикалық еңбегіне арналған «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік» хал.ғыл.-прак. Конференция материалы. Алматы, 28мамыр, 2015 ISBN-978-601-7478-33-9.
    • «Маңғыстау облысының туризмді дамыту мүмкіндіктері» Проф. Р. Сәтімбековтің 75ж.мерейтойына және 47ж.ғыл.-педагогикалық еңбегіне арналған «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік» хал.ғыл.-прак. Конференция материалы. Алматы,28мамыр, 2015 ISBN-978-601-7478-33-9.

    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР-ККСОН. (2018-2020 ЖЖ):

    • Зайсан қазаншұңқыры аймағының ландшафт ерекшеліктері Қаз.мем.қыз пед. университетінің Хабаршысы  №2, 2018
    • ГАЖ технологиясы арқылы Оңт.Қаз.обл. Отырар ауданы физ-географ.жағдайына талдау Әл-Ф араби ат.КазҰУ  Хабаршы № 1, 2018 
    • Интерактивті оқыту әдістерін «Тибет таулы қыраты» тақырыбын өтуде қолдану. Хабаршы ҚазҰҚызПУ 2019, №4
    • «Түркістан облысының Отырар ауданындағы жайылымдық және шабындық агроландшафттардың тозу жағдайлары» «ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫ» ЖШС ВОПРОСЫ ГЕОГРАФИИ  и ГЕОЭКОЛОГИИ. Сәуір-маусым, №2 2020 ж.
    • Нуркеев Ерлан Сериккожаевич

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Нуркеев Ерлан Сериккожаевич

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77272370035

    2013-2014 оқу жылынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Жаратылыстану факультеті География кафедрасында оқытушы болып қызмет еткен.

    2018-2019 оқу жылында деканның оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарды.

    15-тен астам ғылыми еңбектердің авторы. Оның ішінде, 1 мақаласы Scopus базасында тіркелген «Potravinarstvo Slovak Journal of Food Science», журналдарында жарияланды.

    2021 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, География кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ:

    • 2003-2008 ж.ж. Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетінің география-экология факультеті, 050116- «география» мамандығы, мамандандырылуы-«экология»
    • Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университетнің Магистратура және PhD докторантура институтының 6М011600- «география» мамандығын бітірген.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан жас педагог-ғалымдар қауымдастығының мүшесі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Географияны оқыту әдістемесінің мәселелері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • Technology for teaching regional economic relationships based on the updated content of education. Cypriot Journal of Educational Science. 17(2), 531-541//Volume 17, Issue 2, (2022) 531-541
    • «Ecotoxicological studies of Akmola region lakes». Potravinarstvo Slovak Journal of  Food Sciences vol.13, 2019, no.1,p.25-31
    • «Көлдер жүйесі – табиғи нысан және ресурс», «ХХІ ғасыр: ғылым мен инновация» атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы// І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті // 2020 жыл 3-4 сәуір
    • «Жер қыртысының даму заңдылықтарын геологиялық-геоморфологиялық білім арқылы қалыптастыру». ҚҰҚызПУ Хабаршысы, № 1(81) 2020, Алматы 2020 «Қыздар университеті», 15-22 бб.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ: -

    • «Көлдер жүйесі – табиғи нысан және ресурс», «ХХІ ғасыр: ғылым мен инновация» атты жас ғалымдар мен білімгерлердің республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы// І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті // 2020 жыл 3-4 сәуір
    • Куандыкова Эльмира Куандыккызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Куандыкова Эльмира Куандыккызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77078699702

    Эльмира Қуандыққызы 2005-2007 жылдары Сейсмология институтының, «Жер қыртысының флюидтік режимі» лабораториясында I категориялы инженер қызметінде жұмыс жасады.

    2007-2021 жылдар арасында Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университетінің география кафедрасының аға оқытушысы қызметінде.

    БІЛІМІ:

    • 1999-2003 ж "География" мамандығы (әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) бакалавр дипломы (№ 0354363);
    • 2003-2005 ж «География магистрі» біліктілігі мен академиялық дәрежесі (әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті) магистр дипломы (№ 0009354);
    • 2017-2020 ж 6D011600-География- мамандығы бойынша Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетінде докторантурада білім алды. Ізденіс үстінде.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Оқыту әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Практико-ориентированные задания по географии как основа реализации деятельностного подхода. //Сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции «Новшества в области педагогики и психологии». – № 3. – С. 5-8. г. Тюмень, 2018.
    • Мектепте географияны оқытуда жаңартылған білім берудің практикалық бағыты ұстанымын жүзеге асыру. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университетi ХАБАРШЫ. «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(62), 2019 ж.
    • Географиядан іс-әрекет тәсілі негізінде практикаға бағдарланған тапсырмалар. «Географияның өзекті мәселелері»: ХҒПК еңбектер жинағы.  – Астана, 2017. 399-402 б.
    • Practice-centered tasks on geography as a basis for the implementing activity approach. Международная научно-практическая конференция «География: развитие науки и образования» LXХII Герценовские чтения. 379-383 стр. г. Санкт-Петербург, апрель 2019 г.
    • География сабақтарында іс-әрекетке бағытталған жағдаяттық тапсырмалар. IV Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA». 310-315 б.
    • Практикалық бағыттылық негізінде географияны оқыту тиімділігін арттыру. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №10/2 (142) 2020. 254-259 б.
    • Morphofunctional and Hematological Characteristics of Health in Students from the Northern and Southern Regions of Kazakhstan. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2021, https://doi.org/10.3889/oamjms.2021.6434
    • Калиев Бедел Шамилович

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Калиев Бедел Шамилович

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77078603929

    2008-2014 жж. Алматы облысы, Қарасай ауданы, Шамалған станциясындағы Қазақ орта мектебінің география пәнінің мұғалімі.

    2014 жылдан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті География кафедрасының оқытушысы. 2017 жылдан бастап «География және туризм» кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ:

    • 2001-2005 жж. Бердах атындағы Қарақалпақ Мемлекеттік Университетінде География мамандығы бойынша бакалавр дәрежесін алған.
    • 2012-2014 жж. Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университетінде 6М060900-География мамандығы бойынша магистратураны аяқтаған.
    • 2017-2020 жж. Қазақ Ұлттық Аграрлық Университетінде 6D060800 – «Экология» мамандығы бойынша PhD-докторантураны оқыған.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Экологиялық-фитоценоздық және ботаникалық-географиялық зерттеулер.
    • Өсімдікжабын мен экожүйені картаға түсіру.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Жоңғар-Алатау ұлттық паркіндегі сирек түрлердің қатысуымен ерте көктемгі өсімдіктер қауымдастықтарының сипаттамасы. ҚазҰУ Хабаршысы, Биология сериясы, №3 (80). Алматы «Қазақ университеті» 2019. – 12-25 стр.
    • Жетісу Алатауы солтүстік макробеткейінің аласа және орташатауларындағы өсімдікжабын типтері. ҚазҰУ Хабаршысы, Биология сериясы, №2 (83). Алматы «Қазақ университеті» 2020. – 4-13 бет.
    • Жетісу Алатауы өсімдікжабынының экологиялық-физиономиялық типтері. ҚазҰУ Хабаршысы, Экология сериясы, №2 (63). Алматы «Қазақ университеті» 2020. – 83-99 бет.
    • Introduction and comparative characteristic of Malus sieversii variety clones of the Dzhungarian population. AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY. Experimental Biology. №2 (87). 2021. P. 69-77.

    БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:

    • Географиядан оқу-далалық практикасы: оқу-әдістемелік құралы / Б.Ш. Калиев, Е.С. Нуркеев. - Алматы : Отан, 2020. - 128 б. - ISBN 978-601-7860-266-4.
    • Зиявдинова Асыл Кадырхановна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Зиявдинова Асыл Кадырхановна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77783288298

    Асыл Кадырхановна 2007- 2018 жылдар аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің география және туризм кафедрасының аға оқытушысы.

    2020- дан осы уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің география кафедрасының аға оқытушысы

    БІЛІМІ:

    • 2000-2004 – Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті, «География-экология» факультетінің, «Халықаралық туризм» мамандығы, квалификация – туризм менеджері, 2000-2004 жж, үздік диплом (ЖБ №0065348)
    • 2004-2006 – Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті, «Химия» мамандығы бойынша магистратураны аяқтады, 2004-2006 жж, №0014816

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Ішкі туризмді дамытуда туристік әлеуеттің мүмкіндіктерін анализдеу, тиімді қолдану жолдарын анықтау және инфрақұрылым сапасын жақсарту мәселелері.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие КОЛЛЕКТИВНАЯ МОНОГРАФИЯ по материалам VI Международной научно-практической конференции. 25-26 октября 2017 г. Посвящается 20-летию внесения Герценовского университета в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Санкт-Петербург. «Возрождение «Великого Шелкового Пути» как потенциал для развития туризма».
    • TOKYO SUMMIT September 18-25, 2017 Tokyo – Japan «Қазақстанда  экологиялық туризмді  дамыту мүмкіндіктері мен қажеттіліктері».
    • Оренбургский государственный педагогический университет. Пространственно-временная динамика биоты и экосистем Арало-Каспийского  Бассейна  Материалы II международной конференции, посвященной памяти выдающегося натуралиста и путешественника  Николая  Алексеевича  Зарудного. Г.Оренбург, 9-13 октября 2017 г. «Аральское море и причины его гибели».
    • «Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология және география бойынша заманауи бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы қ., 27-қазан, 2017 ж. «Бурабай аймағына экологиялық-географиялық талдау».
    • «Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология және география бойынша заманауи бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы қ., 27-қазан, 2017 ж. «Батыс Қазақстан облысында өнеркәсіп орындарының даму болашағы».
    • «ҚР қонақ үй кешендерінде тиімді стратегиялық басқару жүйесін жетілдіру жолдары», «Start up»: теория және тәжірибе семинарлары
    • «Методические основы разработки практико-ориентированных задач по географии на основе деятельностного подхода». World Journal on Educational Technology: Current Issues (WJET). Выпуск 14 № 3 (2022): майISSN: 1309-0348.
    • Возможности развития туризма в Северно-Казахстанском экономическом районе Астраханский вестник экологического образования. РФ г.Астрахань, апрель, 2022
    • Болат Кенжебек Болатұлы

     Лауазымы: аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Болат Кенжебек Болатұлы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77272331846

    2015-2020 оқу жылынан бастап Қазақ спорт және туризм академисында туризм факультетіның деканатында методисты болып қызмет еткен.

    2020-2021 қазақ спорт және туризм академисында оқу жылында деканның тәрбие ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарды.

    2021 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, География кафедрасының оқытушысы.

    БІЛІМІ:

    • Қазақ спорт және туризм академиясы ҚазСТА, 2014 -2018 «Туризм» мамандығы бакалавр диплом (№ ЖБ - Б 1264120);
    • Қазақ спорт және туризм академиясы ҚазСТА, 2019 -2021 «Туризм» мамандығы магистр диплом (№ ЖБ - Б 1264120)

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Халықаралық қоғамдық ұйым «А.Остапец-Свешников атындағы балалар мен жасөспірімдер туризмі академиясының» мүшесі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • «Алматы облысы аумағында спорттық туризмді дамыту перспективалары»

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • «Алматы қаласындағы шатырлы лагерь ұйымдастыру мүмкіншіліктері».

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР: 

    • Қазақстандағы спорттық туризмнің қалыптасуы мен даму болашағы – География в школах и вузах Казахстана Алматы  2022, 55-56 бет
    • Қиындығы мен қызығы мол -тау туризмі - География және табиғат журналы Алматы 2022, 3-4 бет
    • Туризм в системе научного знания – «Жаратылыстану ғылымдарының даму тенденциясы» атты дәстүрлі VIII Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция Алматы, 2022.
    •  Оңтүстік Қазақстан мысалында тарихи-мәдени орындардағы танымдық-мәдени туризм – Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына, Болашаққа бағдар – «Рухани жаңғыру» мақаласының 5 жылдығына, б.б.б. Доцент Рысмахамбета Қоңырұлы Жексенбиеваны еске алуға арналған «ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМДІ ЖАҢАРТУ ЖҮЙЕЛІ АСПЕКТТЕРІ» халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференциясының МАТЕРИАЛДАР ЖИНАҒЫ 2 бөлім. 26 қараша 2021 жыл.
    • Карменова Нурсипа Нурсановна

     Лауазымы: Доцент

    • Ақпарат

    Карменова Нурсипа Нурсановна

    Лауазымы: Доцент

    +77014652035

    1973 жылдан Қазақ Мемлекеттік Қыздар педагогикалық университетінің география кафедрасында қызмет атқарып келеді. 1994 жылы кандидаттық диссертация қорғап, география ғылымдарының кандидаты атағын алды. 1996 жылы доцент атағы берілді. 1996 жылдан 2001 жылға дейін география кафедрасының меңгерушісі болды. Қазір кафедра профессор болып қызмет атқарып келеді. Профессор Н.Н.Карменованың жалпы 300-ге жуық ғылыми-әдістемелік еңбектері бар. Оның 40-ы оқулық және әдістемелік оқу құралдары.

    БІЛІМІ:

    • 1972 жылы Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Институтын “география – биология” мамандығы бойынша бітірген. Ю[№ 370286]
    • Ғылыми дәрежесі: 1994 жылы 12 тамыздағы шешімімен [47хаттама] және қайта аттестациялау жөніндегі 1996 жылғы 26 сәуірдегі МАК шешімімен[хаттама10 ]Әзірбайжан Республикасы Ғылым Академиясының География Инситутының жанаындағы мамандырылған кеңестің шешімімен география ғылымдарының кандидаты ғылыми  дәрежесі берілді.ҒК [№ 0001852]
    • 1996 жылы 6 желтоқсандағы №26 хаттама Қазақстан Республикасының Жоғарғы аттестациялық комиссиясының шешімімен доцент ғылыми атағы берілді.ДЦ[№0002201]
    • 2010 жылы  Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық Иниверситеті Ғылыми кеңестің шешімімен  профессор акедмиялық атағы берілді. [№ 3 хаттама] 24 желтоқсан 2010 жыл.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Кәсіподақ мүшесі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Қазақстан территориясы аймақтарының ерекшеліктеріне зерттеулер жүргізіп сипаттама беру.
    • География сабағында инновациялық технологиялардың кейбір түрлерін қолдану жолдары.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Қазақстан территориясы аймақтарының ерекшеліктеріне зерттеулер жүргізіп сипаттама беру.
    • География сабағында инновациялық технологиялардың кейбір түрлерін қолдану жолдары.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • 2015 – “Экономикалық ,әлеуметтік және саяси географияға кіріспе” оқу құралы. “Қыздар университеті баспасы”, Алматы қаласы.
    • ISBN 978-601-224-757-2 Тоқсабаева М.
    • 2011 - “Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы ”оқу құралы.  “Қыздар университеті баспасы”Алматы.
    • ISBN 978-601-224-229-4
    • 2010 - “ТМД – ның экономикалық және әлеуметтік географиясы ”оқу құралы. . “Қыздар университеті баспасы” Алматы.
    • ISBN 9965-640-66-1
    • 2005 – “Қазақстанның облыстар географиясы”оқу құралы. Алматы.
    • ISBN 9965-705-39-9
    • ТМД-ның экономикалық және әлеуметтік географиясы. Типография ЖенПУ 2020. ЛайсхановШ.У., Қуандықова Э.Қ.
    • Географиялық сөздік. Типография ЖенПУ 2020. Мамырова К.Н., Тлеубергенова К.А.
    • Геоaқпaрaттық жүйе технологиялaры aрқылы Отырaр aудaнының қaзіргі жaғдaйынa физикaлық- геогрaфиялық тaлдaу. ҒТАМР 911.52(574.5) .Әл-Фараби ат.КазҰУ  Хабаршы №1,2018. Лaйсхaнов Ш.У., Шокпaровa Д.К., Тлеубергеновa К.А.
    • Dynamics of Microbiological Activity of Soils in the Natural Landscapes of the Shaulder Massif (The Mid-Stream of the Syr Darya River) . Sh. U. Laiskhanov1-2, Zh. U. Mamutov3, N. N. Karmenova2, K. A. Tleubergenova2, T. A. Ashimov2, X. N. Kobegenova2, Zh. M. Smanov4  Sh. U. Laiskhanov et al /J. Pharm. Sci. &Res. Vol. 10(7), 2018, 1697-1700

    Шетелдегі Жарияланымдар

    • Алматы облысында рекреациялық ресурстары. Халықаралық конференция.Түркия. 2019. Тлеубергенова К.А. Ашимов Т. Көбегенова Х. Медеуова  Ғ. Токсабаева М.
    • Пути развития рекрационных ресурсов Алматинской области. Санкт-Петербург.  "Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие" 2020 октябрь. доц.п.ғ.к.Тлеубергенова К.А
    • A Study of the Processes of Desertification at the Modern Deltaof the Ili River with the Application of Remote Sensing Data. Journal of Ecological Engineering 2021, 22(3), 169–178 https://doi.org/10.12911/22998993/132546 ISSN 2299–8993, License CC-BY 4.0. Shakhislam Uzakbaevich Laiskhanov1*, Maksat Nurbaiuly Poshanov,Zhassulan Maratuly Smanov2, Nursipa Nursanovna Karmenova.Kenzhekey Akhmetvalievna Tleubergenova, Tazhihan Ashimovish Ashimov
    • ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОКШЕТАУСКОГО РЕГИОНА. «Сб.Межд. н\п конф. «КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ»  25 марта 2021 г Санкт-Петербург. К.А.Тлеубергенова, Э.К.Куандыкова, У.С.Токтагулова
    • «Особенности национального парка Баянауыл». Коллективная монография. Сб. V Международной научно-практической конференции«Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования,сохранение и развитие».Российский государственный педагогический университет им. А,И.Герцена. Санкт-Петербург. 27-28 октября 2016. ISBN 978-5- 8064 -2424-3. Тілеубергенова К.
    • “Қазақстанда агроөнеркәсіп кешенінің дамуындағы индустриялды - инновациялық бағыттары” Халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдары (Туркия қ, 2016ж.) ISBN 978-605-9965-05-7.
    • Рекреационный потенциал национального парка «Бурабай». IV Междунар.науч.прак. конференция «Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследовани, сохранение и развитие. Коллективная монография . 28-30октября, 2015.Санкт-Петербург. ISBN 978-8064-2175-4. Тілеубергенова К.

    БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:    

    • 2013 - “Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы ”жалпы білім беретін мектептің  9 – сыныбына арналған оқулық .  “Мектеп ”Алматы. ISBN 978-601-293-796-1 Ахметов Е.
    • 2017 – “Рекреациялық география” оқу құралы. “Қыздар университеті баспасы”, Алматы қаласы. ISBN 978-601-224-884-5 Сатыбалдиева А.
    • 2005 – “Экономикалық және әлеуметтік географияға кіріспе пәнінен зертханалық жұмыстар жүргізуге арналған” оқу құралы. Алматы. ISBN 9965-705-88-7 Жақсыбекова Д.
    • “Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік географиясы“ практикалық сабақтарға арналған оқу құралы. Карменова Н.Н., Тоқсабаева М. Алматы,2022.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Материалы международной науч.-прак. конференции к 75 летию и 47летию пед.стажа Р. Сатимбекова «Особо охраняемые территории и биоразнобразие».  «Алматы облысының табиғи ресурстарын пайдалану жолдары» Алматы, 28мамыр, 2015 ISBN-978-601-7478-33-9.
    • Д.И.Менделеевтің туған күніне арналған «ЖОО-ның жастар бірлестіктерінде иннавациялық ортаны қалыптастыру» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары. «Жетісу өңіріндегі рекреация ресурстарды пайдалану жолдары» Алматы, 16-17 наурыз, 2017 жыл.  ISBN-978-601-224-863-0 Тілеубергенова К. Тәліпбай М.
    • «Легкая промышленность Казахстана», Сб. материалов Международной научно-практической  конференции  «Хартия Земли-практический инструмент решения фундаментальных проблем устойчивого развития». г. Казань. 27-28октября, 2016. ISBN 978-5-298-0327-6. Тілеубергенова К.
    • 15 қазан,2021ж Туркия,Эрзурум қаласы, Ата Турк Университеті .Халықаралық конференция «Алматы облысындағы ұлттық парктердің туризм дамытудағы алатын орны »
    • ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОКШЕТАУСКОГО РЕГИОН. Сб.Межд. н/п. конференци «КОЛПИНСКОЕ ЧТЕНИЕ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ» 25марта,   2021г. Санкт-Петербург.  
    • Ашимов Тажыхан Ашимович

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Ашимов Тажыхан Ашимович

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77052010861

    Тажыхан Ашимов - еңбек жолын 1966-1969 жылдары жолдама бойынша Шымкент облысы, Сары-Ағаш ауданының, Э.Тельман атындағы орта мектебінде биология пәнінің мұғалімі қызметімен бастаған. 1972-1984 жылдары Қазақтың картоп және көкөніс ғылыми зерттеу институтында аға ғылыми қызметкер, лаборатория меңгерушісі қызметін атқарды. 1984-2015 Абай атындағы педагогикалық университетінің жаратылыстану география факультеті, жалпы биология кафедрасында аға оқытушы, доцент, профессор қызметін ақарды. 2008-2013 жыл аралығында Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің География және туризм кафедрасында а.ш.ғ.к., доцент дәрежесінде қосымша қызмет атқарып,  2013-жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің География кафедрасында а.ш.ғ.к., доцент дәрежесінде штатта қызмет етеді.

    БІЛІМІ:

    • 1961-1966 ж. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының жаратылыстану және география факультетінің, биология және ауыл шаруашылығы негіздері мамандығы бойынша бітірді (С № 429027).
    • 1969-1972 жылдар аралығында Ленин атындағы Бүкіл одақтық ауыл шаруашылығы ғылымдық академиясының шығыс бөлімінде аспиратурасын бітірген (СХ № 004280).
    • 1980 жылы Белоруссияда Минск қаласында а.ш.ғ.к. ғылыми атағына кандидаттық диссертация қорғап, ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты атағы берілді (ДЦ № 0000350).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • «Шәуілдер массивінің табиғи ландшафттарындағы топырақтың микробиологиялық белсенділігінің динамикасы (Сырдария өзенінің орта ағысы). J. Pharm. Sci. & Res. Vol. 10(7), 2018, 1697-1700
    • Қашықтан зондтау мәліметтерін қолдана отырып, қазіргі Іле атырауындағы шөлейттену процестерін зерттеу. Published: 2021.02.01 Journal of Ecological Engineering 2021, 22(3), 169
    • Оценка пригодности сортообразцов картофеля для длительного хранения.  ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ. Ізденістер, нәтижелер. Ғылыми журнал №01 (085) 2020
    • «Топырақ географиясы пәнінен оқу-дала практикасының әдістемелігі». Т. Ашимов, М.Е. Токсабаева. Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті. Оқу құралы. Алматы 2020 ж.
    • «Топырақ географиясы». Ашимов Т., Мамирова К., Тургумбаева А. Оқу құралы. 2019 ж.
    • «Астық тұқымдас дақылдарын географиялық жағдайына байланысты аудандастырылуы» География в школе №1 2022 г.
    • «Подземные богаство Мангистауской области». География в школе №2 2022 г.
    • «Тұщы су қорларының ластануы». Менделеев конференциясы 2022 ж..
    • «Семенное размножения картофеля». Менделеев конференциясы 2022 г.
    • Киясова Лаззат Шомуовна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Киясова Лаззат Шомуовна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77782044822

    2010 жылдан 2018 жылдың  31 қыркүйегіне дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті География кафедрасының аға оқытушысы;

    2018 жылдың 1 қазанынан бастап қазіргі уақытқа дейін Академиялық мәселелер жөніндегі департаменттің әдістемелік бөлім басшысы.

    БІЛІМІ:

    • 2008 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын «050116-география» мамандығы мамандығы бойынша бітірген. ЖБ (№0000604).
    • 2010 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетін «6N0609-география» мамандығы бойынша магистрін бітірген. (ЖООК –М 0007453).
    • 2017 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетін «6D060900-География» мамандығы бойынша бітірген.

    МАРАПАТТАР:

    • Білікті мамандарды дайындаудағы және оқу процесін жоғары деңгейде өткізгені үшін «Құрмет» медалімен марапатталды. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, 2014.
    • Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін Алғыс  хатпен марапатталған. 2018 жыл

     ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Экономикалық және әлеуметтік географияның теориялық және жалпы мәселелері, Жер ресурстарын басқару;
    • жоғары кәсіптік мектепте білім беру және оқыту.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 2013 – «Географиялық   ұғымдар мен терминдер сөздігі». Оқу құралы. «Қыздар университеті» баспасы. Алматы қаласы.  ISBN 978-601-224-443-4 МамироваК.Н.
    • 2014 – «Геоэкология  және табиғатты қорғау». Оқу құралы.  «Қыздар университеті» баспасы. Алматы қаласы. ISBN 978-601-224-509-7. К.Н.Мамирова, М.Е.Токсабаева.
    • 2015- «Өлкетану». Оқу құралы. «Қыздар университеті» баспасы, Алматы қаласы.  ISBN 978-601-224-664-3. Мамирова К.Н.
    • Sustainable Development Agriculture in the Republic of Kazakhstan: Aigul Tokbergenova, Lazzat Kiyassova, Shnar Kairova. / Polish  Journal of  Environmental  Studies. Vol. 27, No. 5 (2018), 1923-1933. DOI: 10.15244/pjoes/78617
    • Features of formation of landscape of the South-Kazakhstan region: A.Tokbergenova, L.Kiyassova, K.Zulpykharov, Z.Kozhabekova  /Al-Farabi Kazakh national university. Journal of Geography and Environmental Management. №1 (44) /2017 ISSN 1563-0234
    • Geographical aspects of economic assessment of  agricultural lands of Almaty agglomeration:  A. A.Tokbergenova, Sh.Kairova, L. Sh Kiyassova / Al-Farabi kazakh national university. Journal of Geography and Environmental Management. №3 (46)/ 2017. ISSN 1563-0234.
    • Причины и последствия деградации земель и опустынивания: на примере Республики Казахстан: А.А.Токбергенова, Ш.Г.Каирова, Л.Ш.  Киясова /Вестник КазНУ, серия Географическая 2016 №2 (43)/ 2016 ISSN 1563-0234.
    • Анализ современного состояния земельных ресурсов Республики Казахстан: А.А.Токбергенова, Ш.Г.Каирова, Л.Ш.  Киясова /Вестник КазНУ серия экологическая   №2/2  (44) 2015. ISSN 1563-034Х
    •  Основные пути рационального использования сельскохозяйственных угодий Казахстана: А.А. Токбергенова, Л.Ш.Киясова / Вестник КазНУ серия экология №2/2 (44) / 2015 ISSN 1563-034Х

    ШЕТЕЛДЕГІ ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

    • Sustainable Development Agriculture in the Republic of Kazakhstan: Aigul Tokbergenova, Lazzat Kiyassova, Shnar Kairova. / Polish  Journal of  Environmental  Studies. Vol. 27, No. 5 (2018), 1923-1933. DOI: 10.15244/pjoes/78617
    • Features of formation of landscape of the South-Kazakhstan region: A.Tokbergenova, L.Kiyassova, K.Zulpykharov, Z.Kozhabekova  /Al-Farabi Kazakh national university. Journal of Geography and Environmental Management. №1 (44) /2017 ISSN 1563-0234

    БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ:

    • 2013 – «Географиялық   ұғымдар мен терминдер сөздігі». Оқу құралы. «Қыздар университеті» баспасы. Алматы қаласы.  ISBN 978-601-224-443-4 МамироваК.Н.
    • 2014 – «Геоэкология  және табиғатты қорғау». Оқу құралы.  «Қыздар университеті» баспасы. Алматы қаласы. ISBN 978-601-224-509-7. К.Н.Мамирова, М.Е.Токсабаева.
    • 2015- «Өлкетану». Оқу құралы. «Қыздар университеті» баспасы, Алматы қаласы.  ISBN 978-601-224-664-3. Мамирова К.Н.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Causes and Impacts of Land Degradation and Desrtification: Case Study of the Republic of Kazakhstan: Aigul Тokbergenova , Gulnara Nyussupova, Shnar Kairova, Lyazat Kiyassova. /GEOMED 2016 4th International Geography Symposium May 23 ‐ 26, 2016 ‐ Kemer, Antalya, TURKEY  ISBN 978‐605‐66576‐1‐0
    • Features and prospects for the sustainable land use of the Almaty agglomeration:Tokbergenova A. A., Kairova Sh. G., Kiyassova L. Sh. /International Congress On Afro-Eurasian Research I. 12-15 october 2016 Almaty / Kazakhstan. p.20-25. ISBN: 978-605-4931-49-1
    • Токтагулова Улжалгас Сыпабековна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Токтагулова Улжалгас Сыпабековна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77015604109

    Улжалгас Токтагулова - еңбек жолын 2004-2007ж.ж. Оңтүстік Қазақстан Ашық университетінің Жалпы құқықтық және тарих-география кафедрасының оқытушысы болып бастаған. 2007-2008ж.ж. Халықаралық гуманитарлық-техникалық университетінің Ашық институты Филология-педагогика кафедрасының оқытушысы болып жұмыс істеді. 2008-2014ж.ж. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің Тарих және филология факультеті деканатының жоғары білікті инженері (3-курс методисті) қызметін атқарған. 2019 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің География кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарады.

    БІЛІМІ:

    • 2000-2004 ж.ж. М.О. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде «030640-Тарих және география» мамандығы бойынша білім алып, тарих және география пәнінің мұғалімі біліктілігін алды (диплом №0453502).
    • 2006-2008 ж.ж. М.О. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде «6N0609-География» мамандығы бойынша тәмамдап, география магистрі біліктілігі мен академиялық дәрежесін алды (диплом №0015210).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Болашақ география мұғалімдерін оқу іс-әрекетіне дайындау

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Оқу үдерісінде жобалық оқыту технологиясын қолдану арқылы географиядан білім сапасын арттырудың әдістемелік негіздері
    • Болашақ география мұғалімдерін оқу іс-әрекетінде жаңа әдістерді қолдануға дайындаудың теориялық-әдістемелік негіздері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: 

    • Батыс Тянь-Шань тауларындағы қауіпті экзогендік процестер және олардан қорғану жолдары. VII Глобальды ғылым мен инновация 2020: Орталық Азия. Халықаралық ғылыми-практикалық журнал. «Жер туралы ғылым» сериясы, Нұр-Сұлтан. №3(3). Ақпан-наурыз 2020, -46б.
    • Жаратылыстану ғылымының негізгі саласы ретінде география ғылымдарының зерттелуі. «ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім» атты VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Секция Жер туралы ғылым, Нұр-Сұлтан, сәуір, 2020.
    • Топырақтың құрылымы және оның суға төзімділігін анықтаудың тәсілдері. «ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім» атты VI Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Секция Жер туралы ғылым, Нұр-Сұлтан, сәуір, 2020.
    • Медициналық географиядағы антропо-экологиялық жүйе. География және табиғат. №1 (109), 2021, қаңтар-ақпан, 19-22 б.
    • География кафедрасының маман дайындаудағы орны. География және табиғат. №1 (109), 2021, қаңтар-ақпан, 11-14 б.
    • Значимость сакральных и рекреационных мест толебийского района в развитии туризма. Всеросийская с международным участием научно-практическая конференция «ІV Колпинские чтения по краеведению и туризму» Санкт-Петербург, 25 марта 2021. Том 3, С. 3-8.
    • Туристские объекты Мангистауской области (Республика Казахстан). Всеросийская с международным участием научно-практическая конференция «ІV Колпинские чтения по краеведению и туризму» Санкт-Петербург, 25 марта 2021.
    • Природно-рекреационные особенности Кокшетауского региона. Всеросийская с международным участием научно-практическая конференция «ІV Колпинские чтения по краеведению и туризму» Санкт-Петербург, 25 марта 2021.
    • Алтын-эмель - геологический музей под открытым небом. Всеросийская с международным участием научно-практическая конференция «ІV Колпинские чтения по краеведению и туризму» Санкт-Петербург, 25 марта 2021.
    • Іле алатауының солтүстік беткейіндегі жылжымы экзогендік процестердің таралу заңдылықтары. География және табиғат. №3 (111), 2021, мамыр-маусым, 9-12 б.
    • Қазығұрт ауданының киелі жерлері мен рекреациялық орындарының туризмді дамытудағы маңызы. «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» І Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. ҚазҰҚПУ, Алматы, сәуір, 2021, 308-311 б.
    • Географиялық білім беруде жаңа инновациялық технологияларды қолданудың тиімділігі. «ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМДІ ЖАҢҒЫРТУДЫҢ ЖҮЙЕЛІ АСПЕКТІЛЕРІ» атты Халықаралық ғылыми - практикалық онлайн-конференция. ҚазҰҚПУ, Алматы, қараша, 2021
    • Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы оқу практикасының маңызы. «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты ғылыми-тәжірбиелік конференция шеңберіндегі ІІ халықаралық жиыны. ҚазҰҚПУ, Алматы, сәуір, 2022
    • Оқу практикасы - білім алушылардың кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру құралы. Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы, Алматы, 3 (66) 2022, 73-86 б.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Мемлекеттік тапсырма шеңберінде жоғары оқу орындарының студенттерін кәсіпкерлік негіздеріне оқыту бойынша тренер, ҚазҰлт ҚызПУ, 15.10.-14.12.2019ж.
    • Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттырудың деңгейлі бағдарламалары негізінде әзірленген ЖОО мен колледждердің студенттеріне арналған қосымша кәсіби білім беру  бағдарламасы бойынша тренер, НЗМ, 02.08.-17.09.2021ж. 
    • Оспанбаева Айдана Амангельдыкызы

     Лауазымы: Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, оқытушы

    • Ақпарат

    Оспанбаева Айдана Амангельдыкызы

    Лауазымы: Жаратылыстану ғылымдарының магистрі, оқытушы

     +7 7023265748    

    ospanbayeva.aidana@qyzpu.edu.kz  

    • 2022 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, География кафедрасының оқытушысы.

    БІЛІМІ:

    • 2009-2013ж.ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, «Жаратылыстану» факультеті, «География» кафедрасының 5В060900-география мамандығын бітірген. Бакалавр дипломы ЖБ-Б № 0034647
    • 2013-2015ж.ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, «Жаратылыстану» факультеті, «География» кафедрасының 6М060900-география мамандығын аяқтаған. Магистратура дипломы ЖООК-М № 0067975

    ЖАРИЯЛАНҒАН  МАҚАЛАЛАР:  

    • Географияны оқыту барысындағы заманауи технологиялар. «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті», Жаратылыстану институты Химия кафедрасының ұйымдастыруымен 2022 жылдың 25 қарашасында өтетін «Жаратылыстану саласындағы ғылым мен білім дамуының өзекті бағыты» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция
    • Шығыс Қазақстан, Алтай өңірінің тарихи ескерткіштері. Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде өтетін «География, жасыл экономика, экология және туризм контекстінде тұрақты дамуды қамтамасыз ету» тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияға

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:  

    • EdCrunch Reload Ақыл-ой мен технологиялардың тоғысуы атты жетекші халықаралық конференция, 23-24 қараша 2022, Алматы