Магистратураға қабылдау

  • + Үміткерлерге қойылатын талаптар
   • Қабылдау ережелері

    Магистратураға түсетін түлектердің назарына!

    КТ-ға қатысу үшін жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің (бұдан әрі - ОВПО) білім беру бағдарламалары бойынша магистратураға өтініштерді қабылдау 2020 жылдың 15 маусымы мен 15 шілдесі аралығында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығының веб-сайты арқылы жүзеге асырылады.
    Магистратураға КТ тексеру күнтізбелік жылдың 1-15 тамыз аралығында жүзеге асырылады.

    • КТ-ны компьютерлік форматқа көшіру;
    • КТ электронды куәлігі және білім беру грантын тағайындау туралы электронды куәлік енгізілді;
    • сынақтан өткен адамда тыйым салынған заттар табылған жағдайда, металл детектормен тексерілгеннен кейін тиісті акт жасалады және өтініш берушіге ағымдағы жылы тестілеуге жіберілмейді;
    • КТ қарап шығу нәтижелеріне талдау жасалады, КТ-сканерлеу бейнелері қаралады және тыйым салынған заттардың қолданылуы, сондай-ақ КТ-ны бұзу, КТ нәтижелері және білім беру грантын тағайындау конкурсының нәтижелері жойылған кезде;
    • магистратураға түсушілерге шет тілін білуін растайтын IELTS, TOEFL сертификаттарының саны 6,0 дейін өсті;

    магистратурада шет тілін білетіндігін растайтын халықаралық сертификаттар тізіміне енеді - IELTS INDICATOR - кемінде 6.0, DuolingoEnglishTest (Duolingo English Test) - 95-тен кем емес;

    6. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламалары бойынша оқуға қабылдау тәртібі

    6.1 Магистратураға, докторантураға, оның ішінде мақсатты даярлау бойынша білім беру ұйымдарының, Қоғамға тұлғаларды қабылдау кешенді тестілеу (бұдан әрі-КТ) немесе түсу емтихандарының нәтижелері бойынша конкурстық негізде 1-Қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.

    6.2 Магистратураға, докторантураға шетелдіктерді қабылдау ақылы негізде жүзеге асырылады. Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу құқығы магистратура бағдарламалары бойынша стипендиялық бағдарламаларды есепке алмағанда, Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.

    6.3  Қоғам немесе ғылыми ұйымдарға шетел азаматтарын ақылы негізде қабылдау Қоғам немесе ғылыми ұйымдардың қабылдау комиссиялары өткізетін әңгімелесудің нәтижесі бойынша академиялық күнтізбесіне сәйкес келесі академиялық кезеңнің басталуына 5 (бес) күнге дейін жүргізіледі.

    6.4 Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар заңнамада белгіленген тәртіппен танылады.

    Шет тіліндегі құжаттар мемлекеттік немесе орыс тіліндегі нотариалды куәландырылған аудармасымен бірге беріледі.

    Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар адамдар оқуға қабылданғаннан кейін оқудың 1 (бірінші) академиялық кезеңі ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен білім туралы құжаттарды тану рәсімінен өтеді.

    6.5 Құжаттарды қабылдау және түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыру үшін Қоғамда қабылдау комиссиясы құрылады. Қабылдау комиссиясының төрағасы Басқарма Төрағасы-Ректор немесе оның міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

    Қабылдау комиссиясының құрамы және қызметі Басқарма Төрағасы-Ректордың немесе оның міндетін атқарушы тұлғаның бұйрығымен бекітіледі.

    Магистратураға түсушілер үшін қабылдау комиссиясы:

    1. түсушілерге таңдаған жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары тобының мәселелері бойынша консультация беруді, КТ оқуға түсу рәсімімен таныстыруды;
    2. КТ рәсімімен таныстыруды жүзеге асырады.

    Қоғамға магистратураға түсушілердің өтініштерін қабылдау Қоғамның қабылдау комиссиялары және  ҰТО-ның ақпараттық жүйесі арқылы келесі мерзімдерде жүзеге асырылады:

    • күнтізбелік жылдың 1 маусымынан 15 шілдесіне дейін;
    • күнтізбелік жылдың 5 қарашасынан 18 қарашасына дейін.

    Белгілі бір аумақта шектеу іс-шаралары жүзеге асырылған, төтенше жағдай енгізілген, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар туындаған жағдайларда осы іс-шаралардың алынуына қарай тікелей білім беру ұйымдарына медициналық анықтама ұсынады.

    6) 3x4 сантиметр көлеміндегі алты фотосурет;

    7) жұмыс орны бойынша кадр қызметімен расталған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы немесе еңбек қызметін растайтын өзге құжат;

    8) соңғы 3 жылдағы ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (ғылыми жарияланымдар, зерттеулер жүргізу жоспары, эссе және басқа құжаттар);

    4) және 7) тармақшаларда көрсетілген құжаттар тұпнұсқада және көшірмелерде ұсынылады, салыстыру жүргізілгеннен кейін түпнұсқалары өтініш берушіге қайтарылады.

    TOEFL ІTP (Test of Englіsh as a Foreіgn Language Іnstіtutіonal Testіng Programm) сертификаты бар тұлғалар докторантураға түсу емтиханы басталғанға дейін ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді тапсырады.

    Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеудің тест тапсырмаларының саны 100 сұрақты құрайды. Ең жоғарғы балл саны 100 балды құрайды.

    Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеу «өтті» немесе «өтпеді» деген нысанда бағаланады. «Өтті» деген бағаны алу үшін кемінде 75 балл жинау керек.

    Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеуді ҰТО білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындаған ұйымдарда өткізеді.

    Ағылшын тілін білуге арналған қосымша тестілеудің өткізілу күні, уақыты және орны түсушіге оның «жеке кабинеті» арқылы жолданады.

    Осы тармақта көрсетілген құжаттар тізбесін толық ұсынбаған жағдайда қабылдау комиссиясы түсушілерден құжаттарды қабылдамайды.

    Магистратура мен докторантураға қабылдау келесі мерзімдерде жүзеге асырылады:

    • күнтізбелік жылдың 15 тамызынан 28 тамызына дейін;
    • күнтізбелік жылдың 26 желтоқсанынан 10 қаңтарына дейін.

    Көрсетілген 6.5 және 6.6 тармақшалардағы күнтізбе Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ағымдағы кезеңге шығарған нормативтік құқықтық актілерге сәйкес өзгертілуі мүмкін.

    Докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша оқу үшін өткізілген алдын ала іріктеудің нәтижелері түсу емтиханын тапсыруға рұқсат беру немесе рұқсат бермеу болып табылады.


   • Магистратураға қабылдау

    Магистратураға білім беру гранты бойынша және ақылы негізде қабылдау кешенді тестілеу (бұдан әрі – КТ) нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.

    КТ-ға қатысу үшін ЖЖОКБҰ-ға магистратураға түсушілерден өтініштерді қабылдау күнтізбелік жылдың 7 маусымы мен 15 шілдесі аралығында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығының (бұдан әрі – ҰТО) ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады. app.testcenter.kz

    Тестілеуді өткізу орны мен уақыты туралы ақпарат ағымдағы жылдың 18 шілдесінде оқуға түсушінің жеке кабинетінде қолжетімді болады.

    Ағымдағы қабылдауға КТ қатысу құны – 11 022 тг


   • Қабылдау үшін қажетті құжаттар
    • жоғары білім туралы құжат (түпнұсқа);
    • жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін талап етіледі);
    • 075/у нысанындағы медициналық анықтама;
    • шет тілін меңгергенін растайтын сертификат:

    ағылшын тілі: IELTS Academic (International English Language Testing System Academic), шекті балл-кемінде 6,0;

    TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), шекті балл-кемінде 60;

    TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), шекті балл-кемінде 498;

    неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, Niveau С1/ C1 деңгейі), TestDaF-Prufung (NiveauC1/ C1 деңгейі);

    француз тілі: TFI (Test de Franзais International™) – оқу және тыңдау секциялары бойынша В1 деңгейінен төмен емес, DELF (Diplome d’Etudes en Langue franзaise) –B2 деңгейі, DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) – C1деңгейі, TCF (Test de connaissance du franзais) – кемінде 50 балл (болған жағдайда);

    Бұл ретте шет тілін меңгергенін растайтын көрсетілген халықаралық сертификаттардың біреуі бар тұлғалар магистратураға шет тілі бойынша тесттен босатылады.

    • еңбек қызметін растайтын құжат (еңбек өтілі бар адамдар үшін);
    • ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың тізімі (олар болған жағдайда).
    • КТ 2022 жылғы 20 шілде мен 10 тамыз аралығында компьютерлік форматта өңірлік тестілеу орталықтарында өтеді.
    • Араб тілінен түсу емтиханы және магистратураға түсушілер үшін шығармашылық емтихандар 2022 жылғы 16-25 шілде аралығында өткізіледі.

    НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

    Сонымен, биыл араб тілінен түсу емтиханы және (немесе) магистратураға түсушілер үшін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша шығармашылық емтихан Үлгілік қағидаларға сәйкес дәстүрлі форматта өткізіледі.

     ЖЖОКБҰ-ның нұсқамасы меншік нысанына қарамастан, емтихан аяқталғаннан кейін күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде білім беру саласындағы уәкілетті органға араб тілі бойынша түсу емтиханын және (немесе) магистратураға түсушілер үшін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша шығармашылық емтиханды ұйымдастыру және өткізу бойынша еркін нысанда қорытынды есепті, сондай-ақ білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін білім беру туралы бұйрықтардың көшірмелерін ұсынады. емтихан қорытындысы.

     ЖЖОКБҰ-ның оқытушылары меншік нысанына қарамастан ағымдағы жылдың 27 шілдесіне дейін оқуға түсу емтиханының нәтижелерін ҰТО ақпараттық жүйесі арқылы (magistratura-creative-exam.testcenter.kz).


   • Мамандықтар бойынша бейіндік пәндер

    Кешенді тестілеудің профильдік пәндері көрсетілген білім беру бағдарламалары топтарының тізімі

    Оқу бағдарламалары тобының нөмірі

     

    Білім беру бағдарламалары топтарының атауы

     

    Профильдік пәндер

     

    1 профильді пән

    2  профильді пән

    M001

    Педагогика және психология

    Педагогика

    Психология

    M002

    Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу

    Мектепке дейінгі оқыту педагогикасы

    Мектепке дейінгі балаларды сөйлеуді дамыту әдістемесі

    M006

    Музыка пәні мұғалімдерін даярлау

    Педагогика

    Музыканы пәнін оқыту әдістемесі

    M008

    Кәсіптік білім беру мұғалімдерін даярлау

    Педагогика

    Кәсіптік білім берудегі заманауи технологиялар

    M010

    Математика пәні мұғалімдерін даярлау

    Математика

    Матаматика пәнін оқыту әдістемесі

    M011

    Физика пәні мұғалімдерін даярлау қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде

    Жалпы физика

    Физика пәнін оқыту әдістемесі

    M012

    Информатика пәні мұғалімдерін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде оқыту

    Ақпараттық жүйе

    Информатика пәнін  оқыту әдістемесі

    M013

    Химия пәні мұғалімдерін қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде оқыту

    Химия

    Химия пәнін оқыту әдістемесі

    M014

    Биология пәні мұғалімдерін  қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде оқыту

    Биология

      Биология  пәнін оқыту әдістемесі

    M015

    Географя пәні мұғалімдерін даярлау

    География

    География  пәнін оқыту әдістемесі

    M016

    Тарих пәні мұғалімдерін даярлау

     Қазақстан Тарихы

    Тарих   пәнін оқыту әдістемесі

    M017

    Қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерін даярлау

    Педагогика

    Қазақ тілі мен әдебиеті  пәнін оқыту әдістемесі

    M018

    Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерін даярлау

    Педагогика

    Орыс тілі мен әдебиеті  пәнін   оқыту әдістемесі

    M019

    Шет тілдері   мұғалімдерін даярлау

      Педагогика қазақ, орыс, ағылшын тілдері

    Кәсіби бағытталған шет тілі (ағылшын, неміс, француз)

    M021

    Арнайы педагогикалық кадрларды даярлау

     

    Арнайы педагогика

    Инклюзивті білім беру

     

    M041

    Тарих және  археология

    Қазақстанның ежелгі және ортағасырлық тарихы

     

    Археология негіздері

     

    M045

    Тіл білімі

     

    Жалпы тіл білімі

    Тіл білімінің тарихы

     

    M048

    Филология

    Қазіргі орыс тілінің морфологиясы

    XIX ғасырдың бірінші жартысындағы орыс әдебиетінің тарихы

    M049

    Социология

    Социология тарихы

    Әлеуметтік зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау

     

    M054

    Психология

     Жалпы Психология

    Даму психологиясы

    M072

    География

    Қазақстанның физикалық географиясы

     

    Әлемнің экономикалық, әлеуметтік және саяси географиясы

     

    M077

    Химия

    Физикалық химия

     

    Аналитикалық химия

     

    M078

    Физика

    Механика

    Молекулалық физика

    M079

    Сейсмология

    Сейсмологияның физикалық негіздері

    Сейсмикалық жазбалардан жер сілкінісінің параметрлерін анықтау

     

    M082

    Ақпараттық технологиялар

    Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы

     

    Дерекқорссыз


   • Құжаттарды тапсыру мерзімі

    Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығымен бекітілген Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқуға қабылдаудың типтік ережелеріне сәйкес, магистранттарға өтініштерді қабылдауды жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының қабылдау комиссиялары (бұдан әрі - ОПВО) жүзеге асырады. 

    Магистранттар  үшін

    Өтінімдерді қабылдаудың  мерзімі  2022 жылдың 1 маусымы мен 15 шілде аралығында өтеді.

    Кешенді тестілеу (бұдан әрі - КТ) күнтізбелік жылдың 20 шілдеден 10 тамызға дейін, қабылдау – 2022 жылдың 28 тамызына дейін жүргізіледі.


   • Бұйрық
   • КТ (кешенді тестілеу)

    1. Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін ғылыми-педагогикалық магистратураға түсушілер үшін: шет тілі бойынша тест, білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест және оқуға дайындығын анықтауға арналған қазақ немесе орыс тіліндегі тест (таңдау бойынша);

    2. Оқыту қазақ немесе орыс тілінде жүргізілетін бейінді магистратураға түсушілер үшін: білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест және оқуға дайындығын анықтауға арналған қазақ немесе орыс тіліндегі тест (таңдау бойынша);

    3. оқыту ағылшын тілінде жүргізілетін бейінді магистратураға түсушілер үшін: білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша ағылшын тіліндегі тест және оқуға дайындығын анықтауға арналған қазақ немесе орыс немесе ағылшын тіліндегі тест (таңдау бойынша);

    4. шығармашылық дайындықты талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша магистратураға түсушілер үшін: шет тілі бойынша тест (таңдау бойынша ағылшын, неміс, француз), қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындығын анықтауға арналған тест (таңдау бойынша);

    5. араб тілін білуді талап ететін білім беру бағдарламаларының топтары бойынша магистратураға түсушілер үшін: білім беру бағдарламалары тобының бейіні бойынша тест және оқуға дайындығын анықтауға арналған қазақ немесе орыс тіліндегі тест (таңдау бойынша).

    6. Жазғы қабылдау кезеңінде нәтижелері жойылған адамдар 2022 жылғы 19 қарашадан 11 желтоқсанға дейін өткізілетін КТ-ға жіберілмейді.

    7. Магистратураға түсу үшін білім беру гранттарын тағайындау конкурсы 2022 жылғы 20 тамызға дейін өткізілетін болады.

    Білім беру бағдарламалары топтарының тізбесі гранттар санын көрсете отырып ҰТО сайтында орналастырылған.

    8. Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша және ақылы негізде ғылыми-педагогикалық магистратураға түсу үшін өту балы 75 балды, бейінді магистратураға түсу үшін – 50 балды құрайды.

    9. Жекелеген ЖЖОКБҰ үшін бөлінген квоталық орындар шеңберінде ғылыми-педагогикалық және бейінді магистратураға түсетін адамдар ЖЖОКБҰ белгілеген қосымша талаптан өткен жағдайда ЖЖОКБҰ-ға қабылданады. Қосымша талаптарды ЖЖОКБҰ дербес айқындайды.

    Аталған тұлғаларды есепке алу КТ нәтижелерін және ЖЖОКБҰ белгілеген қосымша талапты қосу арқылы алынған нәтижелер жиынтығының қорытындысы бойынша конкурстық негізде жүзеге асырылады.

    10. ЖЖОКБҰ магистратурасына қабылдау күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін жүзеге асырылады.


   • Оқу ақысы

   Байланыстар