Орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушылары

    • Ханкишиева Элеонора Мирзагаевна

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Ханкишиева Элеонора Мирзагаевна

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77014072065

    Ханкишиева Элеонора Мирзагаевна 1999 жылы Тараз мемлекеттік университетін бітірген М.Х. Дулати орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша.

    КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕ:

    - Абай атындағы орта мектептің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі , Шу (1999-2002);

    - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аспиранты (2002-2005);

    - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы (2006-2009);

    - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы (2009-2016);

    - Орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі (бағдарлама кошбасшысы) (2016 ж. - қазіргі уақытқа дейін).

    БІЛІМІ:

    • М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» біліктілігі;
    • филология ғылымдарының кандидаты, мамандығы 10.02.01 - Орыс тілі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • когнитивті лингвистика, медиа-дискурс.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    «Егеменді Қазақстан жағдайындағы қазақ және орыс тілдерінің лингвомәдени өзара байланысы» (2006-2008),

    «Орыс тілі қазақ әдеби тілі ғылымындағы арнайы терминологияның аудармашысы ретінде» (2009-2011),

    «Көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың шарты ретінде филологиялық білім мазмұнын жаңартудың ғылыми-әдістемелік негіздері» (2012-2014 жж.),

    «Қазақстанда көптілділік саясатын жүзеге асыру жағдайында педагогикалық ұжымның лингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыру» (2015-2017 жж.),

    «Жаһандандыру жағдайындағы Қазақстанның БАҚ және олардың рухани жаңғыруға тигізетін ықпалы (лингвистикалық аспект)» (2018-2020 гг.);

    «Білім беруді цифрландыру жағдайында филолог-мұғалімдердің көптілділігін қалыптастыру» (2021).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАРЫ:

    1. Концептуальная модель полиязычного образования / Вестник КазНПУ имени Абая. Серия филологическая. – №3 (57). – 2016. – С. 236-240.
    2. Компетентностный подход как фундамент преобразования профессиональной подготовки полиязычных педагогических кадров // Материалы II международной конференции «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХIго века» (г. Пула, Хорватия) 16-23 июля 2016 г.. – С. 113-117.
    3. Содержание филологического образования в условиях формирования поликультурной личности: методология, теория, практика. Монография. – Алматы; Издательство «Қыздар университеті», 2016 г. 140 с.
    4. Языковые компетенции в контексте внедрения полиязычного педагогического образования // Материалы международной  научно-практической  конференции «Концептуальные основы формирования языковых компетенций полиязычных   педагогических кадров». – Алматы, 2017. С.179-185.
    5. Разработка профессионального стандарта и модульной  образовательной программы для подготовки полиязычных педагогических кадров» Методические рекомендации. Алматы, 2017. – 84 с.
    6. Система дескрипторов, критериев и контрольно-измерительных материалов по оцениванию результатов обучения полиязычных педагогических кадров. Методические рекомендации. – Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2017. – 40 с.
    7. Методология уровневого развития языковых компетенций педагогов в контексте требований ОРК в сфере образования. Методическое пособие. Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2017. – 96  с.
    8. Языковые компетенции в контексте внедрения полиязычного педагогического образования. Методическое пособие. Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2017.  – 68 с.
    9. Формирование языковых компетенций педагогических кадров в условиях реализации политики  полиязычия в Казахстане: Метод. Пособие. Алматы: КазгосЖенПУ, 2017. – 128  с.
    10. О межкультурном диалоге в содержании полиязычной подготовки специалистов Вестник КазНУ. – Серия филологическая. № 2 (166). – Алматы, 2017. – С. 274-279.
    11. Main Methods of the Impact of the Kazakhstan Russian-Language Media on Modernization. Opción, Año 35, Especial No.23 (2019): 1155-1170, ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385. (Scopus). SJR-0,1.
    12. The concept of people and new ideological concepts in Kazakhstan`s media. Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 601-621    ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385
    13. Новый тип языковой личности как продукт социокультурной модернизации: коллективная монография / Под общей ред. Жумагуловой В.И.  – Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2020. – 148 с.  
    14. Экспериментальный словарь концептов модернизационной парадигмы казахстанских СМИ. – Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2020.– 92 с.
    • Қиынова Жанар Кабдыләшімқызы

     Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    • Ақпарат

    Қиынова Жанар Кабдыләшімқызы

    Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    +77078891472

    Жанар Қиынова – Халықаралық «Болашақ» бағдарламасының стипендиаты; 2018 ж. «ЖООның үздік оқытушысы»; AP 08855826 «Қашықтан оқыту форматында білім беру үдерісін ұйымдастыруда  қазақстандық орыс тілі мен әдебиеті ауылдық мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсетуде цифрлық контент құру» (2020-2022) жобаның жетекшісі; ҚР БжҒМ ұсынған жалпы білім беру мектептеріне арналған оқулықтардың; Республикалық оқу-әдістемелік секцияның грифымен жарық көрген оқу құралдарының, монографиялардың, Web of Science және SCOPUS (h index = 2) халықаралық ғылымиметрикалық деректер базасында индекстелетін ғылыми мақалалар авторы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология факультеті; мамандық – ұлттық мектептегі орыс тілі мен әдебиеті; біліктілік – Филолог. Ұлттық мектептегі орыс тілі мен әдебиет пәндерінің оқытушысы
    • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жалпы тіл білімі кафедрасының аспирантурасы
    • классикалық докторантура (А.С. Пушкин атындағы орас тілінің Мемлекеттік институты, Мәскеу қаласы)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Орыс тілінің тарихы
    • Медиалингвистика
    • Цифрлық (сандық) педагогика
    • Лингводидактика және оқытудың интерактивті әдістері
    • Аударма және мәдениаралық қатысым

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Орыс тілі мен әдебиеті оқытушыларының қазақстандық ассоциациясының мүшесі
    • Ресейлік лингвист-когнитологтардың ассоциациясының мүшесі
    • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы «Филология» мамандығы бойынша Республикалық оқу-әдістемелік секцияның мүшесі
    • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы «Филология» мамандығы бойынша Типтік оқу бағдарламаларының  сарапшысы
    • НЗМ оқушылары арасындағы орыс тілі мен әдебиеті бойынша ғылыми жобаларды қорғау желілік сайысының төрағасы

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ:

    • Транслингвалды және трансмәдени қарым-қатынастар жағдайындағы заманауи қазақстандық реалийлердің көптілді электронды ассоциативті сөздігін құру: 2018-2020 гг.
    • Қашықтан оқыту форматында білім беру үдерісін ұйымдастыруда  қазақстандық орыс тілі мен әдебиеті ауылдық мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсетуде цифрлық контент құру: 2020-2022 гг.

    ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

    ҚР БЖҒМ ҰСЫНҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕПТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ОҚУЛЫҚТАР:

    • Русский язык и литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ    с нерусским языком обучения. – Мектеп, 2019. – 230  с.
    • Русский язык и литература. Хрестоматия для 10 класса общеобразовательных школ с нерусским языком обучения. – Мектеп, 2019. – 270  с.
    • Русский язык и литература. Методическое руководство для 10 класса общеобразовательных школ с нерусским языком обучения. – Мектеп, 2019. – 150 с.

    РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК СЕКЦИЯНЫҢ ГРИФЫМЕН ЖАРЫҚ КӨРГЕН ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ:

    • Интерпретация художественного текста: лингвистический аспект: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 120 с.
    • Pushkiniana of Kazakhstan: Textbook. – Аlmaty: Kazakh Universiti, 2018. – 100 с.
    • История русского литературного языка: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 96 с.
    • Methods of scientific research: Educational manual. – Аlmaty: Bilim, 2019. – 164 p.

    SCOPUS:

    • Axiological characteristics of ethnocultural realities in cross-cultural communication.  // Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki. 2017. - № 3. Р. 142-147.  DOI: 10.20916/1812-3228-2017-3-142-14
    • The tendency of word usage in the modern Russian and Kazakhstan media // XLinguae. –2018. –Vol. 11. Issue 2. – P. 686–702. DOI: 10.18355/XL.2018.11.02.54
    • Kazakhstan Realities in the Perception of Representatives of American Ethnolinguoculture  // Space and Culture, India 2018, Vol 6 No 3.  – P. 71–81.

    ҚР БЖҒМ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДА САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КОМИТЕТІ ҰСЫНҒАН БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР:

    • Риторический аспект изучения языка // Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ч. Валиханова. Серия филолог. 2017. –  № 2. – С. 260-266.
    • Казахстанская Пушкиниана как направление отечественной филологической науки //  Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ч. Валиханова. Серия филолог. 2017. –  № 3. – С. 237–241.
    • Semantic-stylistic originality Slavonic words in language of modern newspapers// Вестник Казахского национального университетаим. аль-Фараби. Серия филолог. – Алматы, 2018. -№ 1.– С.102–107.
    • Феномен творческой транскультурной личности  современных казахстанских писателей//  Вестник Павлодарского государственного университета им. Торайгырова. Серия филолог. 2018. –  № 1. – С. 135–141.
    • Транскультурный подход в рамках изучения национальной литературы // Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия филолог. – Алматы, 2018. – № 1. – С. 47–51.
    • Старославянский язык как язык культа и культуры // Наука и жизнь Казахстана.2018. – № 6 (66). – С. 358–361.
    • Способы семантизации стилистически маркированных архаизмов в русско-казахских переводных словарях // Вестник Павлодарского государственного университета им. Торайгырова. Серия филолог. –2018. – № 4. – С. 152–162.
    • Сакральная семантика числа в мифо-поэтической картине мира // Вестник Карагандинского государственного университета. Серия филолог. –2019. – № 2 (94). – С. 53 –58.
    • Контент-анализ письменных текстов казахстанских русскоязычных СМИ // Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия филолог. –2019. – № 3 (69).  – С. 403–407.
    • Антропоцентричная картина мира в семантике фразеологизмов старославянского происхождения // Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ч. Валиханова. Серия филолог. – 2019.– № 4.– С.65–70.
    • Числовой код во фразеологической картине мира различных  лингвокультур: опыт сопоставительного анализа  // Вестник Карагандинского госрударственного университета. – 2020.– № 4 (97). – С.27 –30.
    • Окказиональная семантика слова в поэтическом тексте // Наука и жизнь Казахстана. – 2020.  – № 12.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ ОҚЫҒАН ДӘРІСТЕРІ:

    • Образы этнокультурного языкового сознания транскультурной личности в процессе изучения русского языка. III межд. научно-практ. конф. под эгидой МАПРЯЛ «От билингивзма к транслингвизму: про и контра».– Москва, 2017.
    • Старославянская лексика как источник формирования русской научной терминологии. Международная научно-практическая  конференция «Русский язык и литература в современном образовательном пространстве: теория и практика».   – Алматы, 2018.;
    • Соматический код культуры в семантике фразеологических единиц // Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения», посв. 95-летию со дня рождения проф. В.А.Исенгалиевой. – Алматы, 2019.
    • Социокультурная маркированность тюркизмов в русскоязычной прессе Казахстана. XIV Конгресс МАПРЯЛ «Русское слово в многоязычном мире». – Нур-Султан, 2019.;
    • Казахстанская школа переводоведения: традиции, преемственность и современность. Международной научно-практической конференции «Образ мысли. Актуальные вопросы русско-испанского и испано-русского перевода». – Малага (Испания), 6-7 сентября 2019 г.
    • Символика числа «семь» в межкультурной коммуникации. X межд. конф. «Русский язык и культура в зеркале перевода». – Салонники (Греция) 2020.;
    • Применение цифровых образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы в условиях дистанционного обучения. Первые международные педагогические чтения, посв. 100-летию со дня рождения Нуртазиной Р.Б. «Школа – Учитель – Инновации в современном мире». – Павлодар, 2021

    Қонақ ретінде оқылған дәрістер (Берлин, Германия, 2019) Гумбольдт атындағы Берлин Университетінің Славистика Институтының студенттері үшін:  Лекция тақырыбы «Заманауи Қазақстандағы тілдік жағдай»

    • Базылова Баглан Куанышевна

     Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Базылова Баглан Куанышевна

    Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77015000826

    Баглан Базылова – Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегі, 1990 жыл.

    Абай ат. Алматы мемлекеттік университеті  жанындағы Диссертациялық кеңестің шешімімен 1999 жылы 18 қантарда (№1 хаттама) филология ғ.к. дәрежесі берілді, (Диплом FK №0004746)№

    ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2005 жылы 23 маусымдағы шешімімен (№8 хаттама) әдебиеттану мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді (Диплом ДЦ №0000122)

    2011-2016 жж. –  Қазақ мемлекеттік қыздыр педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі.

    2005-2011 жж. – Қазақ мемлекеттік қыздыр педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының доценті.

    2000-2004 жж. – Қазақ мемлекеттік қыздыр педагогикалық институтінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

    1994-1999 жж. – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің аспиранты.

    1990-1994 жж. – Жезқазған педагогика институтінің орыс және  шет әдебиеті кафедрасының оқытушысы.

    Баглан Базылова әдебиеттану мен білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді.

    Ол «Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грант иегері (ҚР БҒМ, 2014 ж.)

    «Еңбек нарығында тиімділігі үшін» медалімен мараппаталған (ҚР Ұлттық бизнес-рейтингі, 2013 ж.).

    БІЛІМІ:

    • Қарағанды мемлекеттік университеті, 1985-1990. Филолог. Орыс тілі мен әдебиеті оқытушысы біліктілігі берілді (Диплом ТВ № 764597)
    • Абай атындағы университеті, 1995-1998. Аспирантура.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің сарапшысы
    • Ұлттық мемелекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығынын сарапшысы
    • Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінің сарапшысы

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Әдебиеттану мәселесі
    • Білім беру саласындағы мәселелер

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • «Егемен Қазақстан жағдайындағы қазақ және орыс тілдерінің лингвомәдени өзара әрекеттестігі» (2006-2008 жж)
    • «Жоғары мектептегі орыс тілі мен әдебиеті бойынша оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді оңтайландыру» (2006-2008 жж)
    • «Орыс тілі қазақ әдеби тілі туралы ғылымдағы арнайы терминологияның трансляторы ретінде» (2009-2011 жж)
    • «Филологиялық білім мазмұнын жаңартудың ғылыми-әдістемелік негіздері полимәдени тұлғаны қалыптастыру шарты ретінде» (2012-2014 жж).
    • «Қазақстандағы көптілділік саясатын жүзеге асыру жағдайында педагогикалық кадрлардың тілдік құзыреттілігін қалыптастыру» (2015-2017 жж.)
    • «Көркем әдебиет контексіндегі мемлекеттілік идея мен Алтын Орда дәуірінің тарихи тұлғасы туралы түсінік» (2021-2023 жж.)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Казахский исторический роман ХХ века. Монография. ISBN 978-601-280-769
    • Concepts of “Faith” and “Knowledge” in the ancient Turkic language consciousness // Journal of Language and Literature. 2015. Vol.6, No.4. November. ISSN: 2078-0303. – P.355-363. (Scopus)
    • Жизненный факт и художественный вымысел в историческом романе // Н. Гумилев ат. ЕҰУ Хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. №1 (116). 2017.  
    • Типология жанра исторического романа // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Филология сериясы. №4  (62). 2017. ISSN-1728-7804
    • Место личности в истории и его художественное воссоздание // аль-Фараби ат. ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №3 (167). 2017. ISSN 1563-0223
    • Формирование языковых компетенций педагогических кадров в условиях реализации политики полиязычия в Казахстане. Коллектив. әдістемелік құрал. ISBN 978-601-224-919-
    • Языковые компетенции в контексте внедрения полиязычного педагогического образования. Коллектив. әдістемелік құрал. ISBN 978-601-224-921-7
    • Методология уровневого развития языковых компетенций педагогов в контексте требований отраслевой рамки квалификаций в сфере образования. Коллектив. әдістемелік құрал. ISBN 978-601-224-918-7
    • Особенности композиции исторического романа // аль-Фараби ат. ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №1 (173). 2019. ISSN 1563-0323
    • Роль речевого этикета в межкультурной коммуникации // аль-Фараби ат. ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №4 (176). 2019. ISSN 1563-0323
    • Речевой этикет и национально-культурные традиции // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Филология сериясы. №4  (70). 2019. ISSN-1728-7804
    • Literary-Based Stylistic Devices In Linguocultural Competence Development // Opción, Año 35. 2019. No. 88. ISSN 1012-1587. (Scopus).
    • Subjective understanding of the student when using open educational resources // Periódico Tchê Química. 2019. Vol.16 (n°33). ISSN 2179-0302. (Scopus).
    • Художественный уровень исторического романа // С. Торайғыров ат. ПМУ Хабаршысы. Филология сериясы. №1 (2020). 2020. ISSN 1811-1823
    • Особенности речевых формул приветствия-прощания // аль-Фараби ат. ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №1 (177). 2020. ISSN 1563-0323
    • Концепция национального характера в историческом романе // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Филология сериясы. №3 (73). 2020. ISSN 1728-7804
    • Система оценивания результатов обучения // Ш. Уалиханов ат. КУ Хабаршысы. Филология сериясы. №4 (1). 2020. ISSN 1608-2206
    • The Formation of Linguacultural Competence of Students in the Process of Teaching // Talent Development & Excellence. 2020. Vol.12, No.1. ISSN 1869-2885.
    • Проблема специфики жанра исторического романа и художественного отражения концепции исторической личности // Халықаралық эксперименттік білім журналы. №3. 2021.  ISSN 2618-7159

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 20-21 шілде, 2015 ж., «Gender Specific Nature of the Fiction Conflict in Modern Feminine Prose» мақаланың презентациясын «International Conference on Human and Social Sciences: World Akademy of Science, Engineering and Technology» атты Халықаралық ғылыми конференцияда жасау. Париж қ., Франция.
    • 2017 ж., 25 қантар, «Система полиязычного образования в Республике Казахстан» мақаланың презентациясын «Концептуальные основы формирования языковых компетенций полиязычных педагогических кадров» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда жасау. Алматы қ.
    • 2017 ж., 27 қараша, «Инновационные технологии обучения» мақаланың презентациясын «Информационные и графические технологии в профессиональной и научной деятельности» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда жасау. Ресей, Төмен қ. ISBN 978-5-9961-1646-1
    • 2018 ж., 19 сәуір, «Развитие полиязычного образования в технических вузах Казахстана» мақаланың презентациясын «Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы и практика» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда. Ресей, Төмен қ. ISBN 978-5-9961-1723-9
    • 2018 ж., 11-13 қазан.  «Artistic reflection of the national character in the historical novel» мақаланың презентациясын V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумында жасау. Алматы қ. ISBN  978-601-224-964-4
    • 2020 ж., 20-23 қазан.  «Ұлттық мінезді тарихи романдардарда түсіну мəселесі» мақаланың презентациясын VII Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумында жасау. Нийде университеті, Түркия. ISBN 978-605-70218-3-0
    • 2021 ж., 20-21 мамыр. «Подготовка полиязычных педагогических кадров в соответствии с современными требованиям» мақаланың презентациясын «Проблемы инженерного и социально-экономического образования в техническом вузе в условиях модернизации высшего образования» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда жасау. Ресей, Төмен қ.

    Қонақ ретінде берген дәрістер:

    Төмен индустриялды университеті студенттеріне (Ресей):

    1. «Культура профессиональной коммуникации» (17-21.04.2018 ж.);

    2. «Техническая служебная документация. Составление и редактирование текста» (27-31.05.2019 ж.);

    3. «Коммуникативные тактики в современной деловой риторике» (10-15.05.2021 ж., онлайн).

    • Кажигалиева Гульжан Абзалхановна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Кажигалиева Гульжан Абзалхановна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77076213736

    Қажығалиева Гүлжан Абзалханқызы - Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің түлегі. 1994-1997 жылдары Алматы мемлекеттік университетінің күндізгі аспирантурасында оқыды, содан кейін «орыс тілі» мамандығы бойынша кандидаттық диссертациясын қорғады.

    1998-2007 жылдары Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің жалпы тіл білімі кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істеді.

    2010-2014 жж. - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

    2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а.

    130 -дан астам ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде 15 оқулық.

    БІЛІМІ:

    • Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, «орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» мамандығы;
    • филология ғылымдарының кандидаты, мамандығы 10.02.01 - «Орыс тілі» (Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • тілдің көркемдік құралдарының эмоционалдылығы, мәдени лингвистика мен салыстырмалы лингвистиканың өзекті мәселелері, медиа дискурс.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Жаһандандыру жағдайындағы Қазақстанның БАҚ және олардың рухани жаңғыруға тигізетін ықпалы (лингвистикалық аспект) (2018-2020 гг.);
    • Білім беруді цифрландыру жағдайында филолог-мұғалімдердің көптілділігін қалыптастыру (2021).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАРЫ:

    - Концепт  «Мәңгілік Ел» и репрезентация лингвистических средств воздействия на модернизацию общественного сознания в СМИ // Вестник КазНУ имени аль-Фараби. – Серия филологическая. - №1 (173). – 2019. – С.59-65. ISSN 1563-0323

    - Лингвокультурные особенности метафоризации неба и небесных светил в русском поэтическом дискурсе // Вестник КазНУ имени аль-Фараби. – Серия филологическая. - №2 (174). – 2019. – С.145-151. ISSN 1563-0323

    - Main Methods of the Impact of the Kazakhstan Russian-Language Media on Modernization // Opción, Año 35. Especial – No. 23 (2019) - P. 1155-1170 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385

    - О лингвокогнитивных технологиях и методах воздействия на модернизацию общественного сознания в казахстанских русскоязычных СМИ  // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Филологические науки». – 2019. - №4 (70). – С.451-459. ISSN 1728-7804

    - Subjective understanding of the student when using open educational resources // PeriódicoTchêQuímica. 2019. Vol.16 (n°33). ISSN 2179-0302. (Scopus).

    - Бинарные оппозиции в языковой категории времени // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Филологические науки». – 2020. - №1 (71), - С.138-147. ISSN 1728-7804

    - Аксиологические ориентиры модернизации общественного сознания в казахстанском дискурсе СМИ: лингвокогнитивный аспект // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Филологические науки». – 2020. - №2. – С.50-57. ISSN 1728-7804

    - СМИ Казахстана и их влияние на модернизацию общественного сознания (лингвистический аспект). Монография. - Алматы: Центр оперативной полиграфии,  2020. ISBN 978-601-346-032-1

    - Новый тип языковой личности как продукт социокультурной модернизации. Коллективная монография. - Алматы: Центр оперативной полиграфии,  2020. ISBN 978-601-346-034-5

    - Экспериментальный словарь концептов модернизационной парадигмы казахстанских СМИ. Алматы: Центр оперативной полиграфии,  2020.

    • Тажибаева Шынар Алмасбековна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Тажибаева Шынар Алмасбековна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +7 727 2790598

    Шынар Тажибаева, 1994 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын тәмамдаған. 2003 жылы филогия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді.

    Еңбек жолын 1994 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а.

    БІЛІМІ:

    • Филогия ғылымдарының кандидаты;
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, қазақ мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі біліктілігі берілді.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Әдебиеттану;
    • Әдебиетті оқыту әдістемесі.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Идейно-нравственная проблематика в художественных и философских произведениях Шакарима Кудайбердиева. –  Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. – Серия филологическая, 2018, №1 (1), 59-66 с.
    • О лингвокультурологическом аспекте формирования межкультурной компетентности. –  Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. – Серия филологическая, 2018, №1, 75-83 с. (в соавторстве с Орынхановой Г.А.).
    • Особенности организации и проведения факультативных занятий по русской литературе в национальной школе. – Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия филологическая, 2019, №1 (173), 240-254 с. (в соавторстве с Ержановой Е.Е.).
    • Лингвокультурные особенности метафоризации неба и небесных светил в русском поэтическом дискурсе. – Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия филологическая, 2019, №2 (174), 145-151 с. (в соавторстве с Кажигалиевой Г.А.).
    • Символика числа семь в казахской литературе. – Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия филологическая, 2019, №3 (175), 451-459 с.
    • О лингвокогнитивных технологиях и методах воздействия на модернизацию общественного сознания в Казахстанских русскоязычных  СМИ. Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия филологическая, 2019, №4 (70), 451-459 с. (в соавторстве с Г.А. Кажигалиевой).

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • V Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (23–24 апреля 2020 г., Павлодар);
    • ХІІ международная научно-методическая конференция «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ОРИЕНТИРЫ И ТЕНДЕНЦИИ» (16 ноября 2019 г., Алматы);
    • Международная научно-практическая конференция «ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА» (28 – 29 мая 2020 г., Тюмень);
    • Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 175-летнему юбилею Абая Кунанбаева  «Лингвистика и литературоведение на переломе тысячелетий» (27 апреля, 2020 г., Атырау);
    • X Международная научная конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода» (2020 г., Москва).
    • Оналбаева Айгуль Тыныбековна

     Лауазымы: Профессор м.а., ғылым докторы

    • Ақпарат

    Оналбаева Айгуль Тыныбековна

    Лауазымы: Профессор м.а., ғылым докторы

    +77017231197

    1999-2004жж. аралығында  Абай атындағы ҚазҰПУ-ң салыстырмалы граматика және аударма кафедрасының аға оқытушысы;

    2004-2013 жж. аралығында  шетелдіктерге арналған орыс филологиясы кафедрасының доценті;

    2013-2015 жж. аралығында шетелдіктерге арналған орыс филологиясы кафедрасының профессоры қызметін атқарды.

    2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Қазақ тілі және әлем тілдері факультетінің орыс тілі  мен әдебиеті кафедрасының профессор м.а. атқарады.

    БІЛІМІ:

    1989-1995 жж. Абай  атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті филология факультетін  ұлттық мектептердегі орыс  тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітірген.

    1999 ж   10.02.01 – орыс тілі ,  10.02.02. – қазақ тілі  мамандықтары бойынша «Синтаксис словосочетания в сопоставительном аспекте и проблемы перевода» атты тақырыпта филология ғылымдарының кандидаты дәрежесін қорғайды.

    2005 жылдан доцент қызметін атқарады.

    2010 ж. 10.02.19 – тіл теориясы мамандығы бойынша   «Стратификация невербального общения в социокультурном контексте» тақырыбында докторлық диссертация қорғады.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Салғастырмалы грамматика
    • Мәдениаралық қарымқатынас
    • Бейвербалды семиотика
    • Этнолингвистика

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Русскоязычные СМИ, масс-медийный дискурс, модернизация общественного сознания, лингвокогнитивные технологии,  идеологические концепты, ключевые когнитивные модели, 2018-2020 жж.
    • Создание цифрового контента для  методической поддержки казахстанских сельских учителей русского языка и литературы в организации образовательного процесса в дистанционном формате, 2021-2023жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Алыс және жақын шетелде жарық көрген  200-ге жуық ғылыми-әдістемелік мақалалар бар, соның ішінде 3  мақала  Scopus  базасына  енген журналында, «Невербальное общение: национально –культурный контекст» (2010), «Социокультурный аспект невербального общения»  (2013г), «Культура в зеркале языка» (2014)  «Коммуникативные  и культурные функции гастических единиц казахского языка» (2017), «National and cultural features of non-verbal communication» (2020)  атты   6  монографиялары; «Синтаксис словосочетания в сопоставительном аспекте»  (2005); «Практический курс    русского языка» (2012); «Қазақ тілі Шетелдіктерге арналған оқу құралы» (2013); «Практический курс русского языка». Электронды оқулық (2013) ;  «Русско—казахский тематический словарь» (2014), «Methods of scientific research.Educational manual» (2019) т.б. оқу құралдары мен әдістемелік көмекші оқу құралдары бар.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Использование невербальных средств общения в практике преподавания РКИ  как средство активизации познавательной деятельности учащихся // Проблемно-информационный подход к реализации целей современного образования: вопросы теории и практики»    Материалы XI международной научно-практической конференции  «Образование на грани тысячелетий»  г.Нижневартовск, 5 ноября 2015 год;
    • Қазақ бейвербалды тілінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері // ІІІ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиум материалдары, Баку, 2016.-683б.;
    • Фатическая  невербальная  коммуникация // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен Сулейман Демирель университетінің 20 жылдығына арналған «БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР» атты халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы,Қаскелең қаласы, СДУ, 14 қазан 2016 ж.;
    • Профессиональные компетенции цифрового педагога сельских школ// ХII Международная конференция «Казахстан в международном образовательном пространстве», посвященная 30-летию независимости республики казахстан 7 апреля 2021 г;
    • Нагиева Анар Токтарбаевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Нагиева Анар Токтарбаевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    +77029212970

    Нагиева Анар Токтарбаевна 1993 ж. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған. 2014 ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 1993 ж. Алматы қаласында М. Мақатаев атындағы №140 мектеп-гимназиясында орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып бастаған.

    2006 ж. дейін Алматы қаласында Б. Момышұлы атындағы №131 мектеп-лицейінде орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, кейін ғылыми-әдістемелік жұмыс бойынша директордың орынбасары қызметтерін атқарған.

    2006-2016 жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

    2016-2019 жж. Нархоз Университеті Лингвистикалық орталықтың орыс тілінің аға оқытушысы.

    2020 ж. осы уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1987-1993 жж. – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, филология факультеті. ШВ №316107. Біліктілігі: ұлттық мектепте орыс тілі мен әдебиетінің оқытушысы.
    • 2012-2014 жж. – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, магистратура. ЖООК – М №0052028. Академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    - «Н.В. Гогольдің «Өлі жандар» поэмасының ұлттық-мәдени ерекшеліктері». – ҚазМемҚызПУ «Хабаршысы», 2021 (баспада).

    - «Қазақстанның мерзімді басылымдарының стилі». Абай ат. ҚазҰПУ «Хабаршысы». «Филология» сериясы. – №2(76), 2021. – 70-76 б.

    - «Ежелгі түрік тілдік әлем бейнесіндегі «Уақыт» концепті». Ұлттық ғылым Академиясының «Хабарлары». Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. – №3(307). Мамыр-маусым 2016 ж. – 190-192 б.

    - «Орыс лингвамәдениетіндегі «аспан» концептінің вербалдануы».  Аль-Фараби ат. ҚазҰУ «Хабаршысы. Филология сериясы. – №1(153). – Алматы: «Қазақ университеті, 2015. – 154-159 б.

    - «Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы». Жаттығулар жинағы. Оқулық. Қосалқы авторлар: Кажигалиева Г.А., Шманова А.Н., Кажигалиева Гж.А. – Алматы: Эверо, 2013. – 104 б.

    - «Кәсіби орыс тілі». Оқулық. Қосалқы авторлар: Жумагулова В.И., Кажигалиева Г.А., Базылова Б.К. – Алматы: «Қыздар университеті», 2013. – 228 б.

    - «Орыс лингвамәдениетіндегі «аспан» концепті». Аль-Фараби ат. ҚазҰУ «Хабаршысы. Филология сериясы. – №1-2(141-142). – Алматы: «Қазақ университеті, 2013. – 24-28 бб.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:

    • «Тілдік байланыстар тілді дамытудың ең маңызды факторы ретінде» // «Әдебиеттану мен лингвистиканың өзекті мәселелері, тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі» атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Алматы, 28 сәуір 2021 ж. – 80-85 бб.
    • «Фразеологизмдердің ұлттық-мәдени ерекшеліктері». «Қазіргі әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі филологиялық білімнің өзекті мәселелері» Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті», 2016. – 96-100 б.
    • «Ж. Жабаевтың «Ленинградтықтар, менің балаларым!» шығармасы патриоттық поэзияның жауһары ретінде». «Жамбыл Жабаев – ұлы даланың халық ақыны» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті», 2016. –218-220 бб.
    • «Қазақ тілдік санасындағы «аспан» концептінің мифологиялық негізі». «Құрышжан оқулары» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті», 2014. – 68-72 бб.
    • «Білім берудегі заманауи жаңашыл технологиялар». «Қазақстан Республикасындағы филологиялық білім мазмұнын жаңарту» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті», 2014. – 214-217 бб.
    • «Аспан» ұғымының этномәдени ерекшелігі». «Қазақстанның көпмәдениетті кеңістігіндегі тілдік тұлға» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті»,  2013. – 227-231 бб.
    • «Қарым-қатынас процесінде сөйлеу мәдениетінің негізі ретінде лингвистикалық құрылым элементтерін дәстүрлі түрде енгізу». «Тәуелсіздік және әдеби сынның теориялық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті»,  2012. – 393-396 бб.
    • Орынханова Гибадат Аманжоловна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Орынханова Гибадат Аманжоловна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +7 776 318 26 88

    1996 жылдың қыркүйек айынан Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының  қауымдастырылған профессор м.а., филология ғылымдарының кандидаты  (Алматы қ.)

    БІЛІМІ:

    Ұлт мектебіндегі орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша Қазақтың қыздар педагогтік институтында  білім алды (1991-1996), мемлекеттік емтихан комиссиясының 1996 жылғы маусым айындағы шешімі бойынша  ұлт мектебіндегі орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі біліктілігі берілді (ЖБ – 1 №0013492);

    Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары аттестациялық комиссия Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық университетіндегі Диссертациялық кеңестің 1999 жылғы 18 ақпандағы шешімімен (№27 хаттама) филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (ҒК №0006111).     

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Аударма мәселелері
    • Орыс әдебиетінің тарихы
    • Әдебиеттануға кіріспе

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • СМИ Казахстана в условиях глобализации и их влияние на модернизацию общественного сознания (лингвистический аспект). 2018-2020 жж.
    • Научно-методические основы разработки и внедрения системы критериев апробации учебной литературы 2020-2023 жж.
    • Создание цифрового контента для методической поддержки казахстанских сельских учителей русского языка и литературы в организации образовательного процесса в дистанционном формате 2020-2022 жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. On the formation of professional competence of future social pedagogues. - International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)  Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 268-275

    2. The concept of people and new ideological concepts in Kazakhstan`s media. - Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 601-621  

    3. The metaphoric conception of national character in Abay Kunanbayev’s works. - Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 622-638

    4. Linguistic and communicative aspects of argumentation in the business field of communication. - Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 684-701

    5. Linguacultural types of personalities: leader, authority.- Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 639-651

    6. О лингвокультурологическом аспекте формирования межкультурной компетентности. – Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. – Серия филологическая, 2018, №1 (1), 75-83 с. (в соавторстве с Г.А. Кажигалиевой, Ш.А. Тажибаевой).

    7. Қазақ алфавитінің мәселесі туралы алғашқы сын пікірлер . – Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. – Филология сериясы, 2015, №1, 284-289 б. (Әбдіқалық К.С. бірлескен авторлықта).

    8. Сұлтанмахмұт өлеңдеріндегі азаттық идея. – М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Хабаршысы. – 2016, № 2 (62), 260-267 б. (Әбдіқалық К.С. бірлескен авторлықта).

    9. Зеркальность как прием создания внутреннего мира героя в творчестве М. Булгакова. –  Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. – Серия филологическая, 2018, №1 (1), 267-274 с. (в соавторстве с Р. Кожасовой).

    10. Клим Самгин – зловещий социально-психологический тип, рожденный эпохой революционных потрясений. – Вестник Казахского государственного женского педагогического университета. – 2018, №3 (75), 97-106 с.

    11. Бинарные оппозиции в языковой категории времени. – Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Филологические науки», 2020, №1(71), 138-147 с. (в соавторстве с Г.А. Кажигалиевой, А. Шайхадан).

    12. Невербальныe лакуны: лингвокультурологический аспект. – Наука и жизнь Казахстана, 2020, №2/2, 345-348 с. (в соавторстве с А.Т. Оналбаевой, Ж.Б. Ибраевой).

    13. Изучение рассказа «Старуха Изергиль» в ВУЗе. – Наука и жизнь Казахстана, 2020, №6/4, 270-278 с. (в соавторстве с Ф.Т. Саметовой).

    14. Табу и эвфемизмы в казахском языке. –  Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. – Серия филологическая, 2020, №3, 59-66 с. (в соавторстве с Нусібақын Ж.Е., Оналбаевой А.Т.,).

    15. Аксиологические ориентиры модернизации общественного сознания в Казахстанском дискурсе СМИ: лингвокогнитивный аспект. – Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Филологические науки», 2020, №2 (72), 50-57 с. (в соавторстве с Г.А. Кажигалиевой, Б.С. Каримовой).

    17. Спор о правде в драме М. Горького “На дне”– Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Филологические науки», 2020, №2 (72), 285-293 с. (в соавторстве с Б.С. Каримовой, Ж.Б. Ибраевой).

    • Аубакирова Алтын Мухамедовна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Аубакирова Алтын Мухамедовна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77057112115

    Алтын Аубакирова – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің түлегі. 1992 жылы «Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша академиялық білім алып шыққан. 2019 жылы университеттің магистратурасын «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша тәмамдап, педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін иеленген.

    Еңбек жолын 1992 жылы мемлекеттік тілді ендіру маманы, яғни қазақ-орыс тілдері аудармашысы болып бастап, бірнеше жыл осы бағытта қызмет атқарған. Іскерлік, ғылыми-техникалық, публицистикалық, деректі және көркем мәтіндерді аударумен айналысады.

    2017 жылы педагогикалық қызметке ауысу мақсатында магистратураға түсіп, оны тәмамдағаннан кейін Қазақ Бас сәулет-құрылыс академиясының жанындағы колледжде орыс әдебиеті пәнінен, содан соң «Қайнар» академиясында аға оқытушы болып, орыс тілі пәнінен сабақ берген.

    Алтын Аубакирова лингвистика саласында зерттеу жүргізеді. Бірқатар конференцияларға қатысып, ғылыми басылымдарда мақалалар жариялаған.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Қазақстан)
    • Орыс тілі мен әдебиеті, академиялық білім, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Қазақстан)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Когнитивті лингвистика

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Сердце / жүрек / a heart концептілерінің тілде объективтендірілуі: 2019
    • Орыс және қазақ тілдеріндегі түр-түстерді білдіретін лексика.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Выражение человеческих ценностей в русских и казахских пословицах и поговорках /тезисы статьи // Сб.материалов Международной конференции МАПРЯЛ «Русский в социально-культурном пространстве ХХІ века» (Алматы, 10-12 сентября 2001 г.) – С. 203-204.
    • Соматизмы как объект лингвокогнитивных исследований // Сб. материалов конференции «Наука России: цели и задачи» (Екатеринбург, 2019) – С. 5-10.
    • Соматизмы со значением «вместилище эмоций» в русском и казахском  языках // LigvLit: Научный альманах. Вып. 3 (3). – Алматы: ТОО «КОПИТЕК», 2019, с. 28-33.
    • К вопросу об осмыслении языковой картины мира как отражения национальной ментальности // Сб. материалов Международной научно-практической онлайн конференции «Независимость Казахстана и духовно-культурные ценности», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. 2-том. – Алматы: КазНПУ им. Абая, изд-во «Улагат», 2021 г.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2018 ж. қараша – Абай ат. ҚазҰПУ 90-жылдығына арналған студенттер мен магистранттардың «Филологиялық білімдер инновациясы: дәстүр мен сабақтастық» тақырыбындағы дәстүрлі 73-ғылыми конференцияда «Лингвистикада соматизмдердің зерттелуі» тақырыбында баяндама жасап, 3-орынды иеленген.
    • Егизбаева Замира Сапархановна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Егизбаева Замира Сапархановна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77079113781

    Егизбаева Замира Сапархановна 1993 ж. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған.

    Еңбек жолын 1993 ж. Алматы қаласында №40 мектеп-гимназиясында орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып бастаған.

    1994ж. осы уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1987-1993 жж. – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, филология факультеті. ШВ №316109. Біліктілігі: ұлттық мектепте орыс тілі мен әдебиетінің оқытушысы.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 2016-2021 ж. аралығында   13 ғылыми мақала жарияланған: соның ішінде  1 SKOPUS, 4 - ККСОН, 10 мақала Халықаралық және республикалық конференцияларда.
    • Сейдамат Раушан Абылқасымқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Сейдамат Раушан Абылқасымқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +7 7478567313

    Сейдамат Раушан Абылқасымқызы – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің түлегі. 2017 жылы орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығының білім бакалавриатын тәмамдаған. 2019 жылы магистр аталған университетте дәрежесін алды.

    Еңбек жолын №188 мектеп-гимназиясындада ұстаздық қызыметінен бастаған.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан);
    • Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Ұйымдастыру мәдениеті және жобалау әдістері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • «Диалоговое обучение на уроках русского языка и литературы как способ в решении проблем качественного образования»,  №03 (100) наурыз 2021жыл, Орыс тілі мен әдебиеті
    • «Использование новых инновационных технологий на уроках русского языка и литературы»,  №04 (101) сәуір 2021жыл, Қазақстан ұстаздары
    • «Тәуелсіздік киелі ұғым» №01 (04) сәуір 2021жыл, Ортақ тіл ұлт бірлігі
    • Ерсайнова Акмарал Ермековна

     Лауазымы: Әлеуметтік ғылымдар магистрі, оқытушы

    • Ақпарат

    Ерсайнова Акмарал Ермековна

    Лауазымы: Әлеуметтік ғылымдар магистрі, оқытушы

    87479341510

    Ерсайнова Акмарал Ермековна 2019 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітірген;

    КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕ:

    • Алматы технология және флористика колледжінің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы (2020-2022);
    • С.Сейфуллина  атындағы №2 мектептің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі (2021-2022)
    •  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы (2022 – қазіргі уақытқа дейін);

    Білімі:

    • Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, біліктілігі «орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі»;
    •  М067 Журналистика және ақпарат мамандығы бойынша әлеуметтік ғылымдар магистрі.

    Зерттеу аясы: когнитивті лингвистика

      Басылымға шыққан мақалалары:

    • Көрнекті ғалым, публицист, ұстаз, филология ғылымдарының докторы, профессор НАМАЗАЛЫ ОМАШҰЛЫ ОМАШЕВТЫҢ 70 жасқа толуына арналған «ҰЛТТЫҚ ЖУРНАЛИСТИКА: ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының жинағы «Қазіргі журналистиканың дамуындағы әлеуметтік желілердің рөлі» мақаласы
    • Иванова Марина Геннадьевна

     Лауазымы:  Аға оқытушысы

    • Ақпарат

    Иванова Марина Геннадьевна

    Лауазымы:  Аға оқытушысы

    87012995263

    Иванова Марина Геннадьевна 1990 жылы Өскемен педагогикалық институтын, филология факультетін, «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» мамандығын үздік дипломмен бітірген.

    Кәсіби тәжірибе:

    • Алматы қаласының қысқы спорт түрлері бойынша № 51 ОМ және № 3 олимпиадалық резерв училищесінің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі (1990-1995 жж.);
    • Қазақстан Республикасы Шекара әскерлері әскери институтының лингвистика кафедрасының оқытушысы (1995-1999 жж.);
    • Алматы қаласының Жоғары Кембридж мектебінің шетелдік оқушылары үшін орыс тілі пәнінің оқытушысы (1999-2005 жж.);
    • шетелдіктер үшін орыс тілі оқытушысының келісімшарт негізіндегі жұмысы (2005-2010 жж.);
    • СПбМУП АФ әлеуметтік-мәдени технологиялар кафедрасының тілдік пәндер секциясының доценті (2010-2016 жж.);
    • ҚБжБЖБ АФ директорының ғылыми жұмыс жөніндегі орынбасары (2012-2020 жж.);
    •  СПбМУП АФ әлеуметтік-мәдени технологиялар кафедрасының тілдік пәндер секциясының профессоры (2012-2021 жж.);
    • ҚазҰЖПУ орыс тілі және әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы (2023 - қазіргі уақыт).

    Білімі:

    • Өскемен педагогикалық институты, филология факультеті, «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» мамандығы, үздік диплом;
    • педагогика ғылымдарының кандидаты

    Зерттеу аясы:

    • орыс тілі және тіл мәдениеті, педагогика және этнопсихология, орыс тілін оқыту әдістемесі

    Зерттеу жобасы:

    • Санкт-Петербург қаласының жетекші ғылыми және ғылыми-педагогикалық мектептерінің тізіліміне енгізілген «Қазіргі заманғы гуманитарлық парадигмадағы мәдениетаралық коммуникация» ӨББМ ғылыми мектебінің нақты мүшесі (2015-2019)

     

    Басылымға шыққан мақалары:

    1. Ситуации речевого поведения как показатель национально-культурной специфики этноса. «Образование и общество». Научный, информационно-аналитический журнал для исследователей и организаторов системы образования. ВАК РФ, № 1, 2014 г. – С. 112-115.

    2. К вопросу о предметной специфике этнопсихологии как науки о межэтническом взаимодействии. «Теория и практика общественного развития». Научный, информационно-аналитический журнал для исследователей и организаторов системы образования. ВАК РФ, № 4, 2014г. – С. 70-73.

    3. О составляющих понятия «этнос» как основной категории этнопсихологии. Электронный научный журнал «Современные проблемы науки и образования» по адресу http://www.science-education.ru/116-12688. ВАК РФ, № 2, 2014г.;

    4. Особенности русского национального характера в контексте системы верований и языка. «Политическая лингвистика» для филологов, политологов, социологов, журналистов и политиков. ВАК РФ, № 3 (53), 2015г. – С. 199-204.

    5. Культура как базовое понятие в формировании этнопсихологической компетенции у китайских учащихся при изучении русского языка. «Филологические науки. Вопросы теории и практики». ВАК РФ, № 11 (35), 2015г. Часть 2 – С. 69-73.

    6. Актуальность компетентностного подхода в рамках основных тенденций развития Болонского процесса на современном этапе высшего образования. Коллективная монография «Компетентностный подход в образовании» / отв. Редактор А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2016г. – С. 66-79.

    7. Взаимосвязь этнической психологии и межкультурной коммуникации в процессе изучения русского языка как иностранного. «European Social Science Journal» (международный научный журнал). ВАК РФ, Педагогические науки, 2016г. – С.285-291.

    8. Этнопсихологический аспект современной межкультурной коммуникации. Коллективная монография «Культура, язык, литература в современной парадигме». – Алматы: Алматинский филиал НОУ ВПО «СПбГУП», 2017г. – С. 90-107.

    9. Традиционные особенности русских и китайских именных формул в контексте межкультурной коммуникации. Научный журнал «Филология и человек». ВАК РФ, № 3, 2017г. С. 184-191.

    10.   Фитотопонимы как составная часть языковой картины мира. Коллективная монография «Славяне. Культура. Язык»: Издательство Щецинского университета, Польша. 2018г. – С. 35-48. 

    11.   Значение междисциплинарных этнопсихологических исследований применительно к национально ориентированной технологии РКИ. Научный журнал «Филология и человек».  ВАК РФ, № 3, 2018г. – С.241-247.

    12.   Концептосфера национального языка как смысловое ядро народной ментальности // XIX Международные Лихачевские научные чтения 23-24 мая 2019 года. «Мировое развитие: проблемы предсказуемости и управляемости» / Секция 2. Человек и культура в эпоху глобальных перемен – СПб, Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов, 2019г., – С. 340-342.

    13.   Значение особенностей национального менталитета в процессе обучения русскому языку как иностранному. Мир науки, культуры, образования. ВАК РФ, №1(80), 2020г. – С. 56-59.

    14.   Правомочность как архетипическое смысловое ядро профессиональных компетенций студента. Modern Humanities Success / Успехи гуманитарных наук.  ВАК РФ, №2, 2020г. – С. 107-112.

    15.   Песня как социокультурный компонент методики преподавания РКИ. Современные наукоемкие технологии.  ВАК РФ, № 9, 2021г. – С. 188-193.

    • Әбу Назгүл Ізбасарқызы

     Лауазымы: Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушысы,

    • Ақпарат

    Әбу Назгүл Ізбасарқызы

    Лауазымы: Педагогика ғылымдарының магистрі, оқытушысы,

    +7 707 393 24 76

    Әбу Назгүл Ізбасарқызы – Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің түлегі. 2020 жылы орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығының білім бакалавриатын тәмамдаған. 2023 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетін аяқтап магистр  дәрежесін алды. Еңбек жолын №168 мектеп-гимназияда ұстаздық қызыметінен бастаған.

    БІЛІМІ:

    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті, 2016-2020 (Қазақстан)
    • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті, педагогика ғылымдарының магистрі, 2021-2023 (Қазақстан)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Әдебиетті оқыту әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • «Сюжет инициации в сказке «Ер-Тостик» - «Нургалиевские чтения-XII» халықаралық ғылыми- практикалық конференциясының жинағы, Астана, 2023ж.
    • «Женская инициация в волшебной сказке» -«Молодой ученый» халықаралық ғылыми журнал, №17(464) 2023ж.
    •  Игенбай Тоқжан Ербосынқызы

     Лауазымы: Педагогика ғылымларының магистрі, аға оқытушы

    • Ақпарат

     Игенбай Тоқжан Ербосынқызы

    Лауазымы: Педагогика ғылымларының магистрі, аға оқытушы

    +7 7072608757

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің түлегі. 2008 жылы орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығының білім бакалавриатын тәмамдаған. 2013 жылы магистр аталған университетте дәрежесін алды

    БІЛІМІ:

    • Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан)
    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    •  Әдебиеттану, әдебиетті оқу әдістемесі

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • С. Жүнісовтің әңгімелеріндегі ұлттық таным. –  Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық Университеті, Хабаршы, №4 (76) 2018, ISSN 2306-5079, 2018, №1 (1), 59-66 с.
    • Әдеби шығармаларды оқытуда интерактивті әдістерді пайдалану (С. Жүнісовтің «Мүгедек» әңгімесі негізінде), Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық Университеті, Хабаршы, №4 (80) 2019, ISSN 2306-5079, Индекс 75138.
    • Сәкен Жүнісовтің «Өткен күндер белгісі» повесін талдауда Кубизм әдісінің тиімділігі.  – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Хабаршы, №2 (72) 2020, Филология ғылымдары сериясы (Педагогика және әдістеме мәселелері), ISSN 1728-7804, Индекс 75138.
    • Международная научно-практическая конференция ««Дәстүр мен жаңашылдық тоғысындағы тіл және әдебиет мәселелері» (23–24 апреля 2020 г., Астана).
    • Бимурзаева Гаугар Каримовна

     Лауазымы: Оқытушы 

    • Ақпарат

    Бимурзаева Гаугар Каримовна

    Лауазымы: Оқытушы 

    87071023629

    Бимурзаева Гаугар Кәрімқызы 1988-94 жылдары Алматы қаласы, Абай мемлекеттік университетін бітірген, орыс тілі мен орыс әдебиеті пәнінің ұлттық мектеп мұғалімі.

    Кәсіби тәжірибе:

    • No19 ҚМУ ОСЖ орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі;
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы, 2022 ж.

    Білімі:

    • 1988-94 жылдары Алматы қаласы, Абай мемлекеттік университетін бітірген, орыс тілі мен орыс әдебиеті пәнінің ұлттық мектеп мұғалімі.
    • 2003-2006 Қостанай, атындағы ҚМУ. А.Байтұрсынова, ауыл шаруашылығы өнімдерін стандарттау және сертификаттау жөніндегі инженер.

    Басылымға шыққан мақалары:

    • Мәдениетаралық қарым-қатынас ерекшеліктерін зерттеу үдерісіндегі «Отбасы» ұғымы. Білім беру жүйесіне интеграциялық көзқарас № 105/2023 Норвегиялық халықаралық ғылымды дамыту журналы. ISSN 3453-9875
    • «Орыс тілі мен әдебиеті пәні бойынша оқытудың жаңартылған мазмұны шеңберінде білім сапасын дамыту жолдары» курстары.
    • No 122/2023 Norwegian Journal of International Science Development ISSN 3453-9875 (ағылшынша) «Білім беру жүйесінің заманауи интеграцияланған көзқарасындағы әдеби мәтін».
    • No81/2024 ISSN 3375-2389 (ағыл.) Т.1 «Филология ғылымдары көркем әлем Ф.М. Достоевский мәдениетаралық диалог аспектісінде», 1000 дана. Danish Scientific Journal (DSJ), Istedgade 104 1650 Копенгаген V Дания.
    • Задаева Алмагуль Абдоллаевна

     Лауазымы: Педагогика ғылымдарының магистрі,  аға оқытушысы,

    • Ақпарат

    Задаева Алмагуль Абдоллаевна

    Лауазымы: Педагогика ғылымдарының магистрі,  аға оқытушысы,

    87022789071

    Задаева Алмагүл Абдоллаевна 2001 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандығын бітірген.

    Кәсіби тәжірибе:

    • Шығыс Қазақстан облысы Бестерек орта мектебінің орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі (1996-1997);
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға лаборанты (2001-2002);
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аспиранты (2003-2005);
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы (2005-2008);
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының магистранты 2013-2015 ж.ж.;
    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы (2008-2020);
    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының докторанты (2020-2023);
    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы (2023 жылдан қазіргі уақытқа дейін).

    Білімі:

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, біліктілігі: «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі»;
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, 6М012200 – «Орыс тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі.
    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, «8D01702 орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша докторантура бітірген.

    Зерттеу аясы:

    • Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі, мұғалімнің білім сапасы, медиа дискурс.

    Зерттеу жобалары:

    • «Егеменді Қазақстан жағдайындағы қазақ және орыс тілдерінің лингвомәдени өзара байланысы» (2006-2008),
    • «Орыс тілі қазақ әдеби тілі ғылымындағы арнайы терминологияның аудармашысы ретінде» (2009-2011),
    • «Көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың шарты ретінде филологиялық білім мазмұнын жаңартудың ғылыми-әдістемелік негіздері» (2012-2014 жж.),
    • «Қазақстанда көптілділік саясатын жүзеге асыру жағдайында педагогикалық ұжымның лингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыру» (2015-2017 жж.),
    • «Жаһандандыру жағдайындағы Қазақстанның БАҚ және олардың рухани жаңғыруға тигізетін ықпалы (лингвистикалық аспект)» (2018-2020 гг.);

    Басылымға шыққан мақалары:

    • Языковые компетенции в контексте внедрения полиязычного педагогического образования // «Концептуальные основы формирования языковых компетенций полиязычных   педагогических кадров» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары – Алматы, 2017. Б.179-185.
    • Разработка профессионального стандарта и модульной  образовательной программы для подготовки полиязычных педагогических кадров» Методикалық нұсқаулық. Алматы, 2017. – 84 б.
    • Система дескрипторов, критериев и контрольно-измерительных материалов по оцениванию результатов обучения полиязычных педагогических кадров. Методикалық нұсқаулық. – Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2017. – 40 б.
    • Методология уровневого развития языковых компетенций педагогов в контексте требований ОРК в сфере образования. Методикалық оқұлық. Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2017. – 96  с.
    • Языковые компетенции в контексте внедрения полиязычного педагогического образования. Методикалық оқұлық. Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2017.  – 68 с.
    • Формирование языковых компетенций педагогических кадров в условиях реализации политики  полиязычия в Казахстане: Методикалық оқұлық. Алматы: КазгосЖенПУ, 2017. – 128  с.
    • О межкультурном диалоге в содержании полиязычной подготовки специалистов Вестник КазНУ. – Серия филологическая. № 2 (166). – Алматы, 2017. – С. 274-279.
    • Main Methods of the Impact of the Kazakhstan Russian-Language Media on Modernization. Opción, Año 35, Especial No.23 (2019): 1155-1170, ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385. (Scopus). SJR-0,1.
    • The concept of people and new ideological concepts in Kazakhstan`s media. Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 601-621    ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385
    • Новый тип языковой личности как продукт социокультурной модернизации: коллективная монография / Под общей ред. Жумагуловой В.И.  – Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2020. – 148 с.  
    • Экспериментальный словарь концептов модернизационной парадигмы казахстанских СМИ. – Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2020.– 92 с.
    •  Вопросы обеспечения качества подготовки будущих учителей русского языка и литературы // «ҚР ҰҒА Хабаршысы» ғылыми журналы, №4(398), 78-93.
    • Организационно-методическое обеспечение образовательной программы «Русский язык и литература» // Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Педагогика. Психология. Әлеуметтану Сериясы, No143 (2). 2023 111-125 б.
    • Ахметова Сахидам Омаржановна

     Лауазымы: Оқытушы, педагогикалық ғылымдарының магистрі

    • Ақпарат

    Ахметова Сахидам Омаржановна

    Лауазымы: Оқытушы, педагогикалық ғылымдарының магистрі

    87082388690

    Ахметова Сахидам Омаржановна 2020 жылы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетін "Орыс тілі мен әдебиеті" мамандығы бойынша бітірген.

    Кәсіби тәжірибе:

    •  О. Мухаммадий атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі. (2016-2017)
    • орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы (2021 – қазіргі уақытқа дейін).

    Білімі:

    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, "Орыс тілі мен әдебиеті" мамандығы (2020);
    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, БББ "7М01703 - Орыс тілі мен әдебиеті" (2022);

    Зерттеу аясы: когнитивті лингвистика, медиа-дискурс.

    Басылымға шыққан мақалары:

    • Лингвокультурология как область научного знания // Материалы международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых «Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики, методики преподавания языка и литературы» Алматы, 20 мая 2022 г., 127 с.

                                   

    • Даулеткулова Динара Ержанқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Даулеткулова Динара Ержанқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +7 708 532 47 98

    Даулеткулова Динара Ержанқызы – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің түлегі. 2016 жылы орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығының білім бакалавриатын тәмамдаған. 2019 жылы магистр аталған университетте дәрежесін алды.

    Еңбек жолын №147 гимназияда ұстаздық қызыметінен бастаған.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан);
    • Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Ұйымдастыру мәдениеті және жобалау әдістері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. «Проектный метод на уроках русского языка в рамках реализации политики полиязычия» -Материалы международной научно-практической конференции «Концептуальные основы формирования языковых компетенции полиязычных педагогических кадров», Алматы, 2017 г.
    2. «Проектно-исследовательская деятельность как средство развития одаренных учащихся»-Материалы республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения», Алматы, 2018 г.
    3. «Роль метода проекта во внедрении нового обновленного содержания образования»,КазГУ Вестник, Алматы, 2019