Орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушылары

    • Ханкишиева Элеонора Мирзагаевна

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Ханкишиева Элеонора Мирзагаевна

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы, қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77014072065

    Ханкишиева Элеонора Мирзагаевна 1999 жылы Тараз мемлекеттік университетін бітірген М.Х. Дулати орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша.

    КӘСІБИ ТӘЖІРИБЕ:

    - Абай атындағы орта мектептің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі , Шу (1999-2002);

    - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аспиранты (2002-2005);

    - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы (2006-2009);

    - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы (2009-2016);

    - Орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі (бағдарлама кошбасшысы) (2016 ж. - қазіргі уақытқа дейін).

    БІЛІМІ:

    • М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, «Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» біліктілігі;
    • филология ғылымдарының кандидаты, мамандығы 10.02.01 - Орыс тілі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • когнитивті лингвистика, медиа-дискурс.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    «Егеменді Қазақстан жағдайындағы қазақ және орыс тілдерінің лингвомәдени өзара байланысы» (2006-2008),

    «Орыс тілі қазақ әдеби тілі ғылымындағы арнайы терминологияның аудармашысы ретінде» (2009-2011),

    «Көпмәдениетті тұлғаны қалыптастырудың шарты ретінде филологиялық білім мазмұнын жаңартудың ғылыми-әдістемелік негіздері» (2012-2014 жж.),

    «Қазақстанда көптілділік саясатын жүзеге асыру жағдайында педагогикалық ұжымның лингвистикалық құзыреттілігін қалыптастыру» (2015-2017 жж.),

    «Жаһандандыру жағдайындағы Қазақстанның БАҚ және олардың рухани жаңғыруға тигізетін ықпалы (лингвистикалық аспект)» (2018-2020 гг.);

    «Білім беруді цифрландыру жағдайында филолог-мұғалімдердің көптілділігін қалыптастыру» (2021).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАРЫ:

    1. Концептуальная модель полиязычного образования / Вестник КазНПУ имени Абая. Серия филологическая. – №3 (57). – 2016. – С. 236-240.
    2. Компетентностный подход как фундамент преобразования профессиональной подготовки полиязычных педагогических кадров // Материалы II международной конференции «Многоязычие и межкультурная коммуникация: Вызовы ХХIго века» (г. Пула, Хорватия) 16-23 июля 2016 г.. – С. 113-117.
    3. Содержание филологического образования в условиях формирования поликультурной личности: методология, теория, практика. Монография. – Алматы; Издательство «Қыздар университеті», 2016 г. 140 с.
    4. Языковые компетенции в контексте внедрения полиязычного педагогического образования // Материалы международной  научно-практической  конференции «Концептуальные основы формирования языковых компетенций полиязычных   педагогических кадров». – Алматы, 2017. С.179-185.
    5. Разработка профессионального стандарта и модульной  образовательной программы для подготовки полиязычных педагогических кадров» Методические рекомендации. Алматы, 2017. – 84 с.
    6. Система дескрипторов, критериев и контрольно-измерительных материалов по оцениванию результатов обучения полиязычных педагогических кадров. Методические рекомендации. – Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2017. – 40 с.
    7. Методология уровневого развития языковых компетенций педагогов в контексте требований ОРК в сфере образования. Методическое пособие. Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2017. – 96  с.
    8. Языковые компетенции в контексте внедрения полиязычного педагогического образования. Методическое пособие. Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2017.  – 68 с.
    9. Формирование языковых компетенций педагогических кадров в условиях реализации политики  полиязычия в Казахстане: Метод. Пособие. Алматы: КазгосЖенПУ, 2017. – 128  с.
    10. О межкультурном диалоге в содержании полиязычной подготовки специалистов Вестник КазНУ. – Серия филологическая. № 2 (166). – Алматы, 2017. – С. 274-279.
    11. Main Methods of the Impact of the Kazakhstan Russian-Language Media on Modernization. Opción, Año 35, Especial No.23 (2019): 1155-1170, ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385. (Scopus). SJR-0,1.
    12. The concept of people and new ideological concepts in Kazakhstan`s media. Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 601-621    ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385
    13. Новый тип языковой личности как продукт социокультурной модернизации: коллективная монография / Под общей ред. Жумагуловой В.И.  – Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2020. – 148 с.  
    14. Экспериментальный словарь концептов модернизационной парадигмы казахстанских СМИ. – Алматы: «Центр Оперативной Полиграфии», 2020.– 92 с.
    • Саметова Фаузия Толеушайховна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Саметова Фаузия Толеушайховна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор, ғылым кандидаты

    +7 778 227 8945

    Саметова Фаузия Төлеушайыққызы - әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетінің түлегі, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор. ҚР БҒМ Құрмет грамотасымен, "Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін" төсбелгісімен марапатталған, "Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы" атағының иегері, IV Республикалық тәуелсіз қоғамдық "Үздік ұстаз" конкурсының лауреаты, қазақ тілінде оқытатын мектептер үшін "Орыс тілі", ''Орыс тілі мен әдебиеті'' оқулықтары сериясының авторы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    филология факультеті, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

    филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстанның Педагогикалық Ғылымдар Академиясының академигі
    • Қазақстандық орыс тілі және әдебиеті оқытушылары қауымдастығының мүшесі
    • Ресей жаратылыстану академиясының профессоры
    • «Вестник АПН» ғылыми журналы редакциялық алқасының мүшесі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Лингводидактика
    • Орыс тілін екінші тіл ретінде оқыту
    • Орыс тілін шет тілі ретінде оқыту 
    • Оқулықтану, оқулық сапасын көтеру
    • Лингвокультурология 

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ:

    • Ғылыми жоба: AP 08855826 Қашықтықтан оқыту форматында білім беру процесін ұйымдастыруда қазақстандық ауыл орыс тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсету үшін цифрлық контент құру –   БжҒМ ҒК, 2020-2022 жж 
    • Ғылыми жоба: AP09260158 Оқу әдебиетін апробациядан өткізу критерийлері жүйесін әзірлеу және енгізудің ғылыми-әдістемелік негіздері – БжҒМ ҒК, 2021-2023 жж

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Жумашева А.Ш., Саметова Ф.Т. Учебник русского языка нового поколения: анализ и оценка вузе // Наука и жизнь Казахстана. – №6/4 – 2020. – С. 248-252.  
    • Golovchun А.A., Muhtarova A.S., Sametova F.T. The role of argumentative discourse in the formation of intercultural communicative competence  // Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - №2. – 2020. – С. 145-151. 
    • Саметова Ф.Т., Мырзаханова Ф.М.  Функциональная грамотность и качество образования // Наука и жизнь Казахстана. – №7/2 – 2020. – С. 331-336.  
    • Жумашева А.Ш., Саметова Ф.Т. Педагогические аспекты формирования толерантности как составной части коммуникативной компетенции // Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - №3. – 2020. – С. 47-55.
    • Саметова Ф.Т. К вопросу о повышении качества школьного учебника // Педагогика и психология. Научно-методический журнал - №2. – 2020.  – С. 91-97
    • Саметова Ф.Т., Муктарова Ә.С. Ағылшын және қазақ тілдеріндегі фразеологиялық теңеулердің мағыналық қалыптасу негіздері // Вестник ПГУ. Филологическая серия. – №2. – 2020. – С. 264-277.
    • Жумашева А.Ш., Саметова Ф.Т. Методические аспекты формирования толерантности как основной ценности образования // Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - №4. – 2020. – С.104-112
    • Sametova F.T., Myrzakhanovа F.M. Argumentative dialogue as an integral element of professional formation of teacher // Наука и жизнь Казахстана. – №10/2 (142) – 2020. – С. 275-280.   
    • Исмагулова Б.Х., Саметова Ф.Т., Смагулова Б.А. Вопросы преподавания русского языка и литературы в школах с нерусским языком обучения // Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - №5. – 2020. – С.68-77
    • Каримова Б.C., Саметова Ф.Т., Орынханова Г.А. Лингводидактические тесты в обучении второму языку // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Филологические науки» – №3 (73), 2020. – С.334-340 
    • F. Sametova, E. Muktarova, N. Ozekbayeva, A. Ryskulbekova, K. Alimbetov Аrgumentative skills as a basic component of professional development of future teachers // Universal Journal of Educational Research 8(12): 7175-7182, 2020, USA // http://www.hrpub.org // DOI: 10.13189/ujer.2020.081284 /
    • Blashova N., Sametova F., Bayandina S., Ismagulova B., Myrzakhanova F.New Words in the Kazakh Language of the Period of Independence and Translation // Psychology and Education (2020) 57(9): 327-332. ISSN: 00333077
    • Жумашева А.Ш., Саметова Ф.Т., Каирбаева А.К. Изучение паремиологического фонда языка как средство формирования лингвокультурологической компетенции школьников // Вестник Академии педагогических наук Казахстана. - №1. – 2021. – С.114-122.
    • Саметова Ф.Т., Сарымбетова А.А. Қазақ тіліндегі сөйлеу әрекетінің прагмалингвистикалық бағыты // Вестник Кокшетауского университета имени Ш.Уалиханова - №1. – 2021. – С. 30-39.
    • Орынханова Г.А., Мырзаханова Ф.М. Практическая риторика. Электронный учебник.  Авторское свидетельство №13660 от 3 декабря 2020 г 

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Саметова Ф.Т. Обучение русскому языку как неродному: компетентностный подход / «Наследие Абая в мировом духовном пространстве» Материалы международной научно-практической онлайн конференции, посвященной 175-летию великого поэта, философа, переводчика, композитора, общественного деятеля Абая Кунанбаева (4 мая 2020 г.)Алматы: Қайнар академиясы, 2020. – 230 б. – Б. 218-222
    • Исмагулова Б.Х., Саметова Ф.Т. Реализация компетентностного подхода при обучении русскому языку как неродному // Материалы Республиканской научно-практической конференции «Обновленное содержание образования: опыт работы вуза и средней школы». – Ақтөбе, 2020.– 850 бет. – С. 188-191.
    • Мұқтарова Ә.С., Саметова Ф.Т. Абай шығармаларындағы рухани жаңғыру жаңғырықтары // Абай тұлғасы: ұлттық руханият және әлемдік өркениет: ұлы ойшыл Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. – Көкшетау, 20 қазан, 2020. – 533 б. – Б. 171-178 
    • Саметова Ф.Т., Шерен А. Абай шығармаларындағы «адам бол» идеясы // Абай мұрасы: Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. – Нұр-Сұлтан: Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, 2020. – 352 б. – Б. 211-214
    • Исмагулова Б.Х., Саметова Ф.Т. Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного // Методология цифровой дидактики: современные подходы к обучению на русском языке: сб. научн. ст. по материалам Международного педагогического форума / под ред. М.М. Шалашовой, Н.Н. Шевелёвой. – М.: «ПАРАДИГМА», 2020. – 142 с. – С. 39-46
    • A. Kurmanali, F. Sametova Kazak Ve Türk Atasözleri İle Deyimlerinde “Ak” Ve “Kara” Renkleri // VII. Халықаралық түркі əлемі зерттеулері симпозиумы (20-23 қазан 2020, Нийде) – Б. 847-860   
    • Взаимодействие семьи и школы в процессе социализации личности: фактор учителя // «Қазіргі заманғы білім беру сапасының мәселелері және рухани жаңғыру – болашаққа бағдарлау» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция / Вестник университета «Кайнар», №4/2-2020 г. – С. 33-36
    • Садақбаев Т.Т., Мұқтарова Ә.С., Саметова Ф.Т. Қазақ тілін жаңартылған бағдарлама бойынша оқытудағы критериалды бағалау мәселелері // Белгілі түрколог ғалым, «Парасат» орденінің иегері, профессор Әбжан
     Құрышжанұлының 90 жылдығына арналған «Түркологиялық кеңістіктегі
     гуманитарлық ғылымдар: тарихи сабақтастық пен өзара ықпалдастық»: халықаралық ғылыми-практикалық on-line конференция материалдар жинағы - Алматы, «Қыздар университеті» баспасы, 2020.- 500 б.  
    • Саметова Ф.Т. О вопросах обучения русскому языку как иностранному // Заманауи әлемдегі мектеп – мұғалім – инновация: Қазақстандық жаңашыл педагог, қоғам қайраткері, Қазақстанның еңбек сіңірген мұғалімі, Социалистік Еңбек Ері, педагогика ғылымдарының кандидаты Нұртазина Рафика Бекенқызының туғанына 100 жыл толуына арналған Бірінші халықаралық педагогикалық оқулар аясындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. – Павлодар: ППУ, 2021. – 791 б. – С. 370-374.
    • Муратова Баян Әшімқызы

     Лауазымы:  Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Муратова Баян Әшімқызы

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты 

    muratova.bayan@qyzpu.edu.kz

    Филология ғылымдарының кандидаты (ВАК, Мәскеу), доцент (ВАК).  Мен ғылыми-педагогикалық қызмет жүйесінде 45 жылдан астам жұмыс істедім. 120-дан астам ғылыми еңбектерім бар, атап айтқанда монографиялар, 5 сөздіктер, оқулықтар, оқу құралдары) , UMKD, көптеген халықаралық конференцияларға қатысқаны туралы 5 сертификат.

    БІЛІМІ:

    • УПИ бітірген (Львов, Украина). ҚазҰУ. әл-Фараби (филология факультеті), (Алматы).

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ ЖӘНЕ ҚОНАҚ РЕТІНДЕ ОҚЫҒАН ДӘРІСТЕРІ:

    • Білім және инновациялық технологиялар суртификаты – Алматы, ҚазҰАҚА, 22 қараша 2020ж.
    • Жоғарғы мектептегі педагогикалық ғылымдар сертификаты – Мәскеу қаласы, (Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ базасында, қашықтықтан) сәуір 2021ж.
    • Білім саласындағы қашықтықтан оқыту сертификаты. Алматы қаласы, желтоқсан 2020ж.
    • Орыс тілі бойынша УМКД (бірнеше тех.спец бойынша) ҚазҰТУ, 2017ж.
    • Ауйызекі орыс тілі сөздігі – Алматы, 2016ж, АИСО.
    • Қиынова Жанар Кабдыләшімқызы

     Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    • Ақпарат

    Қиынова Жанар Кабдыләшімқызы

    Лауазымы: Профессор, ғылым докторы

    +77078891472

    Жанар Қиынова – Халықаралық «Болашақ» бағдарламасының стипендиаты; 2018 ж. «ЖООның үздік оқытушысы»; AP 08855826 «Қашықтан оқыту форматында білім беру үдерісін ұйымдастыруда  қазақстандық орыс тілі мен әдебиеті ауылдық мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсетуде цифрлық контент құру» (2020-2022) жобаның жетекшісі; ҚР БжҒМ ұсынған жалпы білім беру мектептеріне арналған оқулықтардың; Республикалық оқу-әдістемелік секцияның грифымен жарық көрген оқу құралдарының, монографиялардың, Web of Science және SCOPUS (h index = 2) халықаралық ғылымиметрикалық деректер базасында индекстелетін ғылыми мақалалар авторы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология факультеті; мамандық – ұлттық мектептегі орыс тілі мен әдебиеті; біліктілік – Филолог. Ұлттық мектептегі орыс тілі мен әдебиет пәндерінің оқытушысы
    • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жалпы тіл білімі кафедрасының аспирантурасы
    • классикалық докторантура (А.С. Пушкин атындағы орас тілінің Мемлекеттік институты, Мәскеу қаласы)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Орыс тілінің тарихы
    • Медиалингвистика
    • Цифрлық (сандық) педагогика
    • Лингводидактика және оқытудың интерактивті әдістері
    • Аударма және мәдениаралық қатысым

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Орыс тілі мен әдебиеті оқытушыларының қазақстандық ассоциациясының мүшесі
    • Ресейлік лингвист-когнитологтардың ассоциациясының мүшесі
    • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы «Филология» мамандығы бойынша Республикалық оқу-әдістемелік секцияның мүшесі
    • әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы «Филология» мамандығы бойынша Типтік оқу бағдарламаларының  сарапшысы
    • НЗМ оқушылары арасындағы орыс тілі мен әдебиеті бойынша ғылыми жобаларды қорғау желілік сайысының төрағасы

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАЛАРЫ:

    • Транслингвалды және трансмәдени қарым-қатынастар жағдайындағы заманауи қазақстандық реалийлердің көптілді электронды ассоциативті сөздігін құру: 2018-2020 гг.
    • Қашықтан оқыту форматында білім беру үдерісін ұйымдастыруда  қазақстандық орыс тілі мен әдебиеті ауылдық мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсетуде цифрлық контент құру: 2020-2022 гг.

    ЖАРИЯЛАНЫМДАР:

    ҚР БЖҒМ ҰСЫНҒАН ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРУ МЕКТЕПТЕРІНЕ АРНАЛҒАН ОҚУЛЫҚТАР:

    • Русский язык и литература. Учебник для 10 класса общеобразовательных школ    с нерусским языком обучения. – Мектеп, 2019. – 230  с.
    • Русский язык и литература. Хрестоматия для 10 класса общеобразовательных школ с нерусским языком обучения. – Мектеп, 2019. – 270  с.
    • Русский язык и литература. Методическое руководство для 10 класса общеобразовательных школ с нерусским языком обучения. – Мектеп, 2019. – 150 с.

    РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК СЕКЦИЯНЫҢ ГРИФЫМЕН ЖАРЫҚ КӨРГЕН ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ:

    • Интерпретация художественного текста: лингвистический аспект: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2017. – 120 с.
    • Pushkiniana of Kazakhstan: Textbook. – Аlmaty: Kazakh Universiti, 2018. – 100 с.
    • История русского литературного языка: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 96 с.
    • Methods of scientific research: Educational manual. – Аlmaty: Bilim, 2019. – 164 p.

    SCOPUS:

    • Axiological characteristics of ethnocultural realities in cross-cultural communication.  // Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki. 2017. - № 3. Р. 142-147.  DOI: 10.20916/1812-3228-2017-3-142-14
    • The tendency of word usage in the modern Russian and Kazakhstan media // XLinguae. –2018. –Vol. 11. Issue 2. – P. 686–702. DOI: 10.18355/XL.2018.11.02.54
    • Kazakhstan Realities in the Perception of Representatives of American Ethnolinguoculture  // Space and Culture, India 2018, Vol 6 No 3.  – P. 71–81.

    ҚР БЖҒМ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДА САПАНЫ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КОМИТЕТІ ҰСЫНҒАН БАСЫЛЫМДАРДАҒЫ ҒЫЛЫМИ МАҚАЛАЛАР:

    • Риторический аспект изучения языка // Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ч. Валиханова. Серия филолог. 2017. –  № 2. – С. 260-266.
    • Казахстанская Пушкиниана как направление отечественной филологической науки //  Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ч. Валиханова. Серия филолог. 2017. –  № 3. – С. 237–241.
    • Semantic-stylistic originality Slavonic words in language of modern newspapers// Вестник Казахского национального университетаим. аль-Фараби. Серия филолог. – Алматы, 2018. -№ 1.– С.102–107.
    • Феномен творческой транскультурной личности  современных казахстанских писателей//  Вестник Павлодарского государственного университета им. Торайгырова. Серия филолог. 2018. –  № 1. – С. 135–141.
    • Транскультурный подход в рамках изучения национальной литературы // Вестник Казахского национального университета им. аль-Фараби. Серия филолог. – Алматы, 2018. – № 1. – С. 47–51.
    • Старославянский язык как язык культа и культуры // Наука и жизнь Казахстана.2018. – № 6 (66). – С. 358–361.
    • Способы семантизации стилистически маркированных архаизмов в русско-казахских переводных словарях // Вестник Павлодарского государственного университета им. Торайгырова. Серия филолог. –2018. – № 4. – С. 152–162.
    • Сакральная семантика числа в мифо-поэтической картине мира // Вестник Карагандинского государственного университета. Серия филолог. –2019. – № 2 (94). – С. 53 –58.
    • Контент-анализ письменных текстов казахстанских русскоязычных СМИ // Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия филолог. –2019. – № 3 (69).  – С. 403–407.
    • Антропоцентричная картина мира в семантике фразеологизмов старославянского происхождения // Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ч. Валиханова. Серия филолог. – 2019.– № 4.– С.65–70.
    • Числовой код во фразеологической картине мира различных  лингвокультур: опыт сопоставительного анализа  // Вестник Карагандинского госрударственного университета. – 2020.– № 4 (97). – С.27 –30.
    • Окказиональная семантика слова в поэтическом тексте // Наука и жизнь Казахстана. – 2020.  – № 12.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ ОҚЫҒАН ДӘРІСТЕРІ:

    • Образы этнокультурного языкового сознания транскультурной личности в процессе изучения русского языка. III межд. научно-практ. конф. под эгидой МАПРЯЛ «От билингивзма к транслингвизму: про и контра».– Москва, 2017.
    • Старославянская лексика как источник формирования русской научной терминологии. Международная научно-практическая  конференция «Русский язык и литература в современном образовательном пространстве: теория и практика».   – Алматы, 2018.;
    • Соматический код культуры в семантике фразеологических единиц // Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения», посв. 95-летию со дня рождения проф. В.А.Исенгалиевой. – Алматы, 2019.
    • Социокультурная маркированность тюркизмов в русскоязычной прессе Казахстана. XIV Конгресс МАПРЯЛ «Русское слово в многоязычном мире». – Нур-Султан, 2019.;
    • Казахстанская школа переводоведения: традиции, преемственность и современность. Международной научно-практической конференции «Образ мысли. Актуальные вопросы русско-испанского и испано-русского перевода». – Малага (Испания), 6-7 сентября 2019 г.
    • Символика числа «семь» в межкультурной коммуникации. X межд. конф. «Русский язык и культура в зеркале перевода». – Салонники (Греция) 2020.;
    • Применение цифровых образовательных ресурсов на уроках русского языка и литературы в условиях дистанционного обучения. Первые международные педагогические чтения, посв. 100-летию со дня рождения Нуртазиной Р.Б. «Школа – Учитель – Инновации в современном мире». – Павлодар, 2021

    Қонақ ретінде оқылған дәрістер (Берлин, Германия, 2019) Гумбольдт атындағы Берлин Университетінің Славистика Институтының студенттері үшін:  Лекция тақырыбы «Заманауи Қазақстандағы тілдік жағдай»

    • Кажигалиева Гульжан Абзалхановна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Кажигалиева Гульжан Абзалхановна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77076213736

    Қажығалиева Гүлжан Абзалханқызы - Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің түлегі. 1994-1997 жылдары Алматы мемлекеттік университетінің күндізгі аспирантурасында оқыды, содан кейін «орыс тілі» мамандығы бойынша кандидаттық диссертациясын қорғады.

    1998-2007 жылдары Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің жалпы тіл білімі кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істеді.

    2010-2014 жж. - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

    2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін - Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а.

    130 -дан астам ғылыми жұмыстың авторы, оның ішінде 15 оқулық.

    БІЛІМІ:

    • Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, «орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі» мамандығы;
    • филология ғылымдарының кандидаты, мамандығы 10.02.01 - «Орыс тілі» (Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • тілдің көркемдік құралдарының эмоционалдылығы, мәдени лингвистика мен салыстырмалы лингвистиканың өзекті мәселелері, медиа дискурс.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Жаһандандыру жағдайындағы Қазақстанның БАҚ және олардың рухани жаңғыруға тигізетін ықпалы (лингвистикалық аспект) (2018-2020 гг.);
    • Білім беруді цифрландыру жағдайында филолог-мұғалімдердің көптілділігін қалыптастыру (2021).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАРЫ:

    - Концепт  «Мәңгілік Ел» и репрезентация лингвистических средств воздействия на модернизацию общественного сознания в СМИ // Вестник КазНУ имени аль-Фараби. – Серия филологическая. - №1 (173). – 2019. – С.59-65. ISSN 1563-0323

    - Лингвокультурные особенности метафоризации неба и небесных светил в русском поэтическом дискурсе // Вестник КазНУ имени аль-Фараби. – Серия филологическая. - №2 (174). – 2019. – С.145-151. ISSN 1563-0323

    - Main Methods of the Impact of the Kazakhstan Russian-Language Media on Modernization // Opción, Año 35. Especial – No. 23 (2019) - P. 1155-1170 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385

    - О лингвокогнитивных технологиях и методах воздействия на модернизацию общественного сознания в казахстанских русскоязычных СМИ  // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Филологические науки». – 2019. - №4 (70). – С.451-459. ISSN 1728-7804

    - Subjective understanding of the student when using open educational resources // PeriódicoTchêQuímica. 2019. Vol.16 (n°33). ISSN 2179-0302. (Scopus).

    - Бинарные оппозиции в языковой категории времени // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Филологические науки». – 2020. - №1 (71), - С.138-147. ISSN 1728-7804

    - Аксиологические ориентиры модернизации общественного сознания в казахстанском дискурсе СМИ: лингвокогнитивный аспект // Вестник КазНПУ имени Абая. Серия «Филологические науки». – 2020. - №2. – С.50-57. ISSN 1728-7804

    - СМИ Казахстана и их влияние на модернизацию общественного сознания (лингвистический аспект). Монография. - Алматы: Центр оперативной полиграфии,  2020. ISBN 978-601-346-032-1

    - Новый тип языковой личности как продукт социокультурной модернизации. Коллективная монография. - Алматы: Центр оперативной полиграфии,  2020. ISBN 978-601-346-034-5

    - Экспериментальный словарь концептов модернизационной парадигмы казахстанских СМИ. Алматы: Центр оперативной полиграфии,  2020.

    • Енкебай Айгерім Пердебайқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Енкебай Айгерім Пердебайқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +7 7786845684

    Енкебай Айгерім Пердебайқызы – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің түлегі. 2016 жылы орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығының білім бакалавриатын тәмамдаған. 2019 жылы магистр аталған университетте дәрежесін алды.

    Еңбек жолын №45мектеп- гимназияда ұстаздық қызыметінен бастаған.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан);
    • Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Ұйымдастыру мәдениеті және жобалау әдістері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау Мемлекеттік Университетінің хабаршысы «Репрезентация семейных традиции в казахской лингвокультуре» №3/2017 жыл
    • Даулеткулова Динара Ержанқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Даулеткулова Динара Ержанқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +7 708 532 47 98

    Даулеткулова Динара Ержанқызы – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің түлегі. 2016 жылы орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығының білім бакалавриатын тәмамдаған. 2019 жылы магистр аталған университетте дәрежесін алды.

    Еңбек жолын №147 гимназияда ұстаздық қызыметінен бастаған.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан);
    • Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Ұйымдастыру мәдениеті және жобалау әдістері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. «Проектный метод на уроках русского языка в рамках реализации политики полиязычия» -Материалы международной научно-практической конференции «Концептуальные основы формирования языковых компетенции полиязычных педагогических кадров», Алматы, 2017 г.
    2. «Проектно-исследовательская деятельность как средство развития одаренных учащихся»-Материалы республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения», Алматы, 2018 г.
    3. «Роль метода проекта во внедрении нового обновленного содержания образования»,КазГУ Вестник, Алматы, 2019
    • Бугенова Лэля Аманжоловна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Бугенова Лэля Аманжоловна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    +7 707 900 34 60

    Бугенова Лэля Аманжоловна – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің түлегі (1997-2001 жж.). 2007 жылы Абая атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық универитетінде 10.02.01 - орыс тілі, 10.02.02-қазақ тілі бағыттары бойынша диссертациясын, күндізгі аспирантурасын тамамдап, сәтті қорғап, филология ғылымдарының кандидаты дәрежесін алды.

    Еңбек жолын Талғар СЭС қабырғасында аудармашы/қазақ тілінің мұғалімі қызметінен бастады. 2005 жылдан өзінің оқытушылық жолын Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде бастады. Оқытушы ретінде он бес жылдан асатын жұмыс өтілі бар. 2010 жылы және 2019 жылдарда бөлімдерді басқару қызметін де атқарды.

    Бугенова Лэля Аманжоловна білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді. Ол Қазақстан Республикасы Білім беру және ғылым министрлігінің тарапынан «Жоғары оқу орынның үздік оқытушысы - 2020» атағын иеленді.  

    БІЛІМІ:

    • Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, аударма ісінің бакалавры, (Қазақстан);
    • Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, филология ғылымдарының кандидаты, 10.02.01- орыс тілі, 10.02.02 -  қазақ тілі, (Қазақстан).
    • Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы, юриспруденция бакалавры, (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Жарнама мәтіні қазақ және орыс тілдерінде
    • Мәдениетаралық қарым-қатынас
    • Аударма теориясы мен практикасы
    • Жарнама мәтіндегі дискурс мәселесі
    • Концепт және оның талдануы

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Қазіргі Қазақстандағы мемлекеттік тілдің қызмет етуі мен дамуы: 2011-2013 жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • A. Nurbaeva, G. Kunakova, L. Bugenova, G. Kalambaeva, B. Tansykbaeva Cognitive Mechanisms of Kazakhstan Commercial and Social Advertising Text // Opcion / Revista de Ciencias Humanas y Sociales/ #88, 2019. – p. 282-303
    • U. Kydyrbayeva, N. Shuinshina, G. Rayeva, Lelya Bugenova Language Peculiarities of the Official Letters of Abulkhair Khan’s Era // International Journal of Psychosocial Rehabilitation (ISSN 175-7192). URL: https://www.psychosocial.com
    • Жарнама саласындағы  мемлекеттің тілдің қолданылуы мен дамуы // Вестник КазАТК. - №2-3(93). – Алматы, 2015. – С. 141-147
    • Метаязык теории межкультурной коммуникации в русском и казахском языках // Вестник КазАТК, - №1(96). - Алматы, 2016. – С. 97-102.(Сиптанова Р.И.)
    • Безэквивалентная лексика и проблема формирования межкультурной компетенции // Вестник КазНПУ. – Алматы, 2016. - №3(57). – С. 278-281 (Орынханова Г.А., Кунакова Г.У.)
    • Anthropocentric proverbs in Kazakh language – value of the great steppe civilization // Наука и жизнь Казахстана. - №2(80). – Астана, 2019. – С. 232-236 (Шинтаева Л., Каламбаева Г., Кунакова Г.)
    • Ценности Великой степи в произведениях жырау XV-XXIII веков // Наука и жизнь Казахстана. - №2(80). – Астана, 2019. – С.248-252 (Каламбаева Г., Тансыкбаева Б.)
    • Қазақ тіліндегі антропецентристік мақалдар – Ұлы Дала өркениетінің құндылығы // Наука и жизнь Казахстана. - №2(80). – Астана, 2019. – С.227-231 (Алиева С.А., Кунакова Г.).
    • Государственный язык в сфере рекламной деятельности Республики Казахстан // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология ғылымдары» сериясы. - №2(68), 2019. – С. 136-142 (Нурбаева А.).
    • Креолизированный рекламный текст и его особенности // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология ғылымдарының» сериясы, №4(70), 2019. –С. 157-164 (Нурбаева А.)
    • Қазақ және орыс тілдеріндегі антропоцентрлік мақалдардың семантикасын салыстырмалы зерттеу проблемалары // Наука и жизнь Казахстана.  – Астана, №4/1, 2020. - С. 284-288 (С.А.Алиева)
    • Creolized advertising text and its features // Наука и жизнь Казахстана. – Астана, №4/1, 2020. - С. 296-301 (Л.А. Шинтаева, Н.А. Сулейменова)
    • Профессиональные компетенции студента: теория и практика // Вестник КазГАСА. Научный журнал. №1(75), 2020. – С. 292-300 (К. Гакрама)
    • Works by the Kazakh poets of 15-18 centuries in Russian translations // аль-Фараби атындағы ҚазҰУ Хабаршысы, «Филология ғылымдарының» сериясы, №2(178), 2020 (Г.А. Каламбаева, Р.И. Сиптанова, Б.А.Тансыкбаева)
    • Языковые особенности текстов СМИ // Наука и жизнь Казахстана. – Астана, №12/5 (151), 2020. - С. 268-272 (А.М. Карбозова)
    • Языковые особенности текстов СМИ: понятие «медийный дискурс» // Наука и жизнь Казахстана. – Астана, №12/5 (151), 2020. - С. 272-276. (А.М. Карбозова)
    • Мемлекеттік тілдің даму көрсеткіші ретіндегі жарнама мәтіндері // Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Филологических наук», №75 (1), 2021. – С. 38-43 (Г.А. Каламбаева)

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Психологические аспекты  преподавания // Материалы XLI международной научно-практической  конференции "Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика". –Алматы: КазАТК, 2017. – Т.3. – С.370-373.
    • Новые термины в сфере электроэнергетики // Материалы XLI международной научно-практической  конференции "Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика".–Алматы: КазАТК, 2017. –Т.3. - с.418-421 (Толеубеков Ж.Д.)
    • Развитие трехъязычия в Казахстане (анализ посланий президента Республики Казахстан) // Материалы XLI международной научно-практической  конференции "Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика". –Алматы: КазАТК 2017. – Т.3. – С.352-356 (Алике Е.)
    • Формирование межкультурной компетенции с использованием безэквивалентной лексики // Материалы международной научно-методической конференции «Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе». – Пенза: ПГУАС, 2017.
    • Коммуникативные особенности речи  в молодежной среде // Материалы IV всероссийской студенческой научной конференции с международным участием «Студент: наука, профессия, жизнь». – Омск, часть 2, 2017. - С. 205-211 (Бактыгереева З.)
    • Проблема формирования  межкультурной компетенции // Материалы международной (заочной) научно-практической конференции «Вопросы науки и образования: теоретические и практические аспекты» / Vydavatel «Osvícení», Научно-издательский центр «Мир науки». – Электрон. текст. данн. – Прага: Vydavatel «Osvícení», 2017. – С. 364-370 (Тансыкбаева Б.А.)
    • Инновационные технологии в обучении деловому и профессиональному общению  // Материалы международной (заочной) научно-практической конференции "Актуальные научные исследования: от теории к практике"/ Editura «Liceul», Научно-издательский центр «Мир науки». – Электрон. текст. данн. (2,91 Мб.). – Кишинев: Editura «Liceul», 2017. - С.218-225 (Тансыкбаева Б.А.)
    • Features of english in the modern world // Материалы международной (заочной) научно-практической конференции «Перспективы развития науки в современном мире»  /. – Электрон. текст. данн. – Нефтекамск: Vydavatel «Osvícení», Научно-издательский центр «Мир науки», 2018г. - С. 307-312. (Сиптаанова Р.И.)
    • Термин және термин жасам мәселері // Материалы XLII международной научно-практической  конференции "Инновационные технологии на транспорте: образование, наука, практика" в рамках реализации Послания Президента РК Н.Назарбаева «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции». - Алматы: КазАТК, Т.4, 2018. - С. 371-373
    • Кәсіби қазақ тілін оқыту // Материалы международной (заочной) научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития науки и образования в ХХ1 веке»/. – Болгария: Vydavatel «Osvícení», Научно-издательский центр «Мир науки», 2019г. - С. 145-150 (Алиева С.А.)
    • Проблемы и перспективы в сфере высшего образования Казахстана // Сборник научных статей 2-й Международной научно-методической конференции «Образование. Наука. Карьера» (22 января 2019 г). – Курск: Изд-во ЗАО «Университетская книга». – Т. 1, 2019. –С. 147-149
    • Дискурсивная практика рекламного текста // Материалы  XXI научно-практической конференции (21-22 ноября 2019 года) «Лингвистика, перевод и межкультурная коммуникация». – Екатеринбург,  2020. – С. 123-131 (Н. Акжанова)
    • Анализ паремий с лексемой «Eңбек» // Материалы международной научной конференции студентов и магистрантов «Потенциал молодежи в науке и образовании: взгляды, ориентиры, перспективы». -Уральск: ЗКТИУ, 2021. – С. 93-96 (Н. Турганбек)
    • Категория времени в системно-структурном понимании // Материалы международной научной конференции «Инновационные процессы в современной науке». – Прага, 2021. – С. 122-126 (Шинтаева Л.А., Токтаргазына А.)
    • Двойственность мира, отраженная в бинарных категориях // Материалы международной научной конференции «Новое слово в науке и образовании». – Нефтекамск, 2021. – С. 131-136 (Шинтаева Л.А.)
    • Теоретические основы изучения языковой картины мира в отечественной и зарубежной практике // Материалы международной научной конференции «Актуальные проблемы литературоведения и лингвистики, методика преподавания языка и литературы», посвященная 85-летию со дня рождения профессора Садыкова Х.Н.. – Алматы. (Бугенова А.)
    • Аубакирова Алтын Мухамедовна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Аубакирова Алтын Мухамедовна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77057112115

    Алтын Аубакирова – Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің түлегі. 1992 жылы «Орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша академиялық білім алып шыққан. 2019 жылы университеттің магистратурасын «Орыс тілінде оқытпайтын мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша тәмамдап, педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін иеленген.

    Еңбек жолын 1992 жылы мемлекеттік тілді ендіру маманы, яғни қазақ-орыс тілдері аудармашысы болып бастап, бірнеше жыл осы бағытта қызмет атқарған. Іскерлік, ғылыми-техникалық, публицистикалық, деректі және көркем мәтіндерді аударумен айналысады.

    2017 жылы педагогикалық қызметке ауысу мақсатында магистратураға түсіп, оны тәмамдағаннан кейін Қазақ Бас сәулет-құрылыс академиясының жанындағы колледжде орыс әдебиеті пәнінен, содан соң «Қайнар» академиясында аға оқытушы болып, орыс тілі пәнінен сабақ берген.

    Алтын Аубакирова лингвистика саласында зерттеу жүргізеді. Бірқатар конференцияларға қатысып, ғылыми басылымдарда мақалалар жариялаған.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Қазақстан)
    • Орыс тілі мен әдебиеті, академиялық білім, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (Қазақстан)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Когнитивті лингвистика

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ:

    • Сердце / жүрек / a heart концептілерінің тілде объективтендірілуі: 2019
    • Орыс және қазақ тілдеріндегі түр-түстерді білдіретін лексика.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Выражение человеческих ценностей в русских и казахских пословицах и поговорках /тезисы статьи // Сб.материалов Международной конференции МАПРЯЛ «Русский в социально-культурном пространстве ХХІ века» (Алматы, 10-12 сентября 2001 г.) – С. 203-204.
    • Соматизмы как объект лингвокогнитивных исследований // Сб. материалов конференции «Наука России: цели и задачи» (Екатеринбург, 2019) – С. 5-10.
    • Соматизмы со значением «вместилище эмоций» в русском и казахском  языках // LigvLit: Научный альманах. Вып. 3 (3). – Алматы: ТОО «КОПИТЕК», 2019, с. 28-33.
    • К вопросу об осмыслении языковой картины мира как отражения национальной ментальности // Сб. материалов Международной научно-практической онлайн конференции «Независимость Казахстана и духовно-культурные ценности», посвященной 30-летию Независимости Республики Казахстан. 2-том. – Алматы: КазНПУ им. Абая, изд-во «Улагат», 2021 г.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2018 ж. қараша – Абай ат. ҚазҰПУ 90-жылдығына арналған студенттер мен магистранттардың «Филологиялық білімдер инновациясы: дәстүр мен сабақтастық» тақырыбындағы дәстүрлі 73-ғылыми конференцияда «Лингвистикада соматизмдердің зерттелуі» тақырыбында баяндама жасап, 3-орынды иеленген.
    • Шаинова Гульнар Буркатовна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Шаинова Гульнар Буркатовна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77019210575

    ЖҰМЫС ІСТЕГЕН ОРЫНДАРЫ:

    2016-2021 жж. – Қазақ ұлттық қыздыр педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының профессор м.а.

    1991 -20016 жж. – Қазақ мемлекеттік қыздыр педагогикалық институтінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

    1983-1991жж. -  Жезқазған педагогика институтінің орыс және шет әдебиеті кафедрасының оқытушысы.

    БІЛІМІ:

    • (1978-1983 жылы - С.М. Киров атындағы Қазақ  мемлекеттік университеті). Мемлекеттік емтихан комиссиясының 1983 жылғы 15 маусымдағы шешімі бойынша «Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің муғалімі» мамандығы бойынша бітірді (Диплом ЖВ № 217751)
    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2008 жылғы 25 қыркүйегінде  шешімімен (№10 хаттама) филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (Диплом ҒК №0002085), диссертация тақырыбы: «Р.Сейсенбаев прозасының мифологизмі»

    ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

    1.«19 ғасырға дейінгі шетел әдебиетінің тарихы»: В.И. Жумагулова, Г.Б. Шаинова /  Электрондық оқулығы. -Алматы.- 2015ж.

    3.«Көптілді тұлға қалыптастыру жағдайындағы филологиялық білім мазмұны: әдіснама, теория, практика»:  Жумагулова В.И., Сейдахметова Р.Г., Каримова Б.С.,  Шаинова Г.Б., Ханкишиева Э.М., Задаева А.А./Ұжымдық монографиясы.  Алматы- 2016 ж. - ISBN 978-601-224-783-1

    4.«Р. Сейсенбаевтің шығармашылығында романа-мифтің жанры»: Г.Б. Шаинова / Оқу құралы.  Алматы.- 2017ж.- 156 c. - ISBN 978-601-224-883-8

    5.Тимур Пулатовтың прозасының бейнелі құрылымының ерекшеліктері: Г.Б. Шаинова/ҚазҰУ хабаршысы, филологиялық серия, 161 т.,  № 3, 2016 ж.  ISSN 1563-0223

    6. Роман жанры - қазіргі Қазақстан әдебиетіндегі очерк.

    «Қазақстан ғылымы және өмірі» журналы No2, 2019, 207-211 бб. Астана, 2019. ISSN 2073-333X

    7. Р.Сейсенбаевтың «Өлгендер құмда қаңғып жүр» романындағы хронотоп мәселесі. ҚазҰПУ хабаршысы. Абай, «Филология ғылымдары» сериясы, No1 (71), 2020, 460-465 бб. ISSN 1728-7804

    8. Р.Сейсенбаевтың «Шайтан тағына» романының кеңістіктік-уақыттық категориясы ретінде үй архетипі. Шаинова Г.Б., Тәжібаева Ш.А. ҚазҰПУ хабаршысы.  Филологиялық сериялар. - Алматы, 2021. Баспа түрінде.

    9. Әдебиет сабағында білім беруді дамыту әдістемесі туралы (А.С. Пушкиннің «Евгений Онегин» романын оқығанда). ҚазҰПУ хабаршысы. Филологиялық сериясы. Алматы, 2021. Баспа түрінде.

    • Сейдамат Раушан Абылқасымқызы

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Сейдамат Раушан Абылқасымқызы

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +7 7478567313

    Сейдамат Раушан Абылқасымқызы – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің түлегі. 2017 жылы орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі мамандығының білім бакалавриатын тәмамдаған. 2019 жылы магистр аталған университетте дәрежесін алды.

    Еңбек жолын №188 мектеп-гимназиясындада ұстаздық қызыметінен бастаған.

    БІЛІМІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан);
    • Орыс тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі, бакалавр дәрежесі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (Қазақстан).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Ұйымдастыру мәдениеті және жобалау әдістері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • «Диалоговое обучение на уроках русского языка и литературы как способ в решении проблем качественного образования»,  №03 (100) наурыз 2021жыл, Орыс тілі мен әдебиеті
    • «Использование новых инновационных технологий на уроках русского языка и литературы»,  №04 (101) сәуір 2021жыл, Қазақстан ұстаздары
    • «Тәуелсіздік киелі ұғым» №01 (04) сәуір 2021жыл, Ортақ тіл ұлт бірлігі
    • Нагиева Анар Токтарбаевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    • Ақпарат

    Нагиева Анар Токтарбаевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі 

    +77029212970

    Нагиева Анар Токтарбаевна 1993 ж. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған. 2014 ж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде педагогика ғылымдарының магистрі дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 1993 ж. Алматы қаласында М. Мақатаев атындағы №140 мектеп-гимназиясында орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып бастаған.

    2006 ж. дейін Алматы қаласында Б. Момышұлы атындағы №131 мектеп-лицейінде орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, кейін ғылыми-әдістемелік жұмыс бойынша директордың орынбасары қызметтерін атқарған.

    2006-2016 жж. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

    2016-2019 жж. Нархоз Университеті Лингвистикалық орталықтың орыс тілінің аға оқытушысы.

    2020 ж. осы уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1987-1993 жж. – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, филология факультеті. ШВ №316107. Біліктілігі: ұлттық мектепте орыс тілі мен әдебиетінің оқытушысы.
    • 2012-2014 жж. – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, магистратура. ЖООК – М №0052028. Академиялық дәрежесі: педагогика ғылымдарының магистрі.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    - «Н.В. Гогольдің «Өлі жандар» поэмасының ұлттық-мәдени ерекшеліктері». – ҚазМемҚызПУ «Хабаршысы», 2021 (баспада).

    - «Қазақстанның мерзімді басылымдарының стилі». Абай ат. ҚазҰПУ «Хабаршысы». «Филология» сериясы. – №2(76), 2021. – 70-76 б.

    - «Ежелгі түрік тілдік әлем бейнесіндегі «Уақыт» концепті». Ұлттық ғылым Академиясының «Хабарлары». Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. – №3(307). Мамыр-маусым 2016 ж. – 190-192 б.

    - «Орыс лингвамәдениетіндегі «аспан» концептінің вербалдануы».  Аль-Фараби ат. ҚазҰУ «Хабаршысы. Филология сериясы. – №1(153). – Алматы: «Қазақ университеті, 2015. – 154-159 б.

    - «Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы». Жаттығулар жинағы. Оқулық. Қосалқы авторлар: Кажигалиева Г.А., Шманова А.Н., Кажигалиева Гж.А. – Алматы: Эверо, 2013. – 104 б.

    - «Кәсіби орыс тілі». Оқулық. Қосалқы авторлар: Жумагулова В.И., Кажигалиева Г.А., Базылова Б.К. – Алматы: «Қыздар университеті», 2013. – 228 б.

    - «Орыс лингвамәдениетіндегі «аспан» концепті». Аль-Фараби ат. ҚазҰУ «Хабаршысы. Филология сериясы. – №1-2(141-142). – Алматы: «Қазақ университеті, 2013. – 24-28 бб.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ:

    • «Тілдік байланыстар тілді дамытудың ең маңызды факторы ретінде» // «Әдебиеттану мен лингвистиканың өзекті мәселелері, тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі» атты студенттер, магистранттар мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. – Алматы, 28 сәуір 2021 ж. – 80-85 бб.
    • «Фразеологизмдердің ұлттық-мәдени ерекшеліктері». «Қазіргі әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі филологиялық білімнің өзекті мәселелері» Республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті», 2016. – 96-100 б.
    • «Ж. Жабаевтың «Ленинградтықтар, менің балаларым!» шығармасы патриоттық поэзияның жауһары ретінде». «Жамбыл Жабаев – ұлы даланың халық ақыны» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті», 2016. –218-220 бб.
    • «Қазақ тілдік санасындағы «аспан» концептінің мифологиялық негізі». «Құрышжан оқулары» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті», 2014. – 68-72 бб.
    • «Білім берудегі заманауи жаңашыл технологиялар». «Қазақстан Республикасындағы филологиялық білім мазмұнын жаңарту» атты республикалық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті», 2014. – 214-217 бб.
    • «Аспан» ұғымының этномәдени ерекшелігі». «Қазақстанның көпмәдениетті кеңістігіндегі тілдік тұлға» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті»,  2013. – 227-231 бб.
    • «Қарым-қатынас процесінде сөйлеу мәдениетінің негізі ретінде лингвистикалық құрылым элементтерін дәстүрлі түрде енгізу». «Тәуелсіздік және әдеби сынның теориялық мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары. – Алматы: «Қыздар университеті»,  2012. – 393-396 бб.
    • Орынханова Гибадат Аманжоловна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Орынханова Гибадат Аманжоловна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +7 776 318 26 88

    1996 жылдың қыркүйек айынан Қазақ  мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының  қауымдастырылған профессор м.а., филология ғылымдарының кандидаты  (Алматы қ.)

    БІЛІМІ:

    Ұлт мектебіндегі орыс тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша Қазақтың қыздар педагогтік институтында  білім алды (1991-1996), мемлекеттік емтихан комиссиясының 1996 жылғы маусым айындағы шешімі бойынша  ұлт мектебіндегі орыс тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі біліктілігі берілді (ЖБ – 1 №0013492);

    Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім министрлігі Жоғары аттестациялық комиссия Әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық университетіндегі Диссертациялық кеңестің 1999 жылғы 18 ақпандағы шешімімен (№27 хаттама) филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді (ҒК №0006111).     

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Аударма мәселелері
    • Орыс әдебиетінің тарихы
    • Әдебиеттануға кіріспе

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • СМИ Казахстана в условиях глобализации и их влияние на модернизацию общественного сознания (лингвистический аспект). 2018-2020 жж.
    • Научно-методические основы разработки и внедрения системы критериев апробации учебной литературы 2020-2023 жж.
    • Создание цифрового контента для методической поддержки казахстанских сельских учителей русского языка и литературы в организации образовательного процесса в дистанционном формате 2020-2022 жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    1. On the formation of professional competence of future social pedagogues. - International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET)  Volume 11, Issue 3, March 2020, pp. 268-275

    2. The concept of people and new ideological concepts in Kazakhstan`s media. - Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 601-621  

    3. The metaphoric conception of national character in Abay Kunanbayev’s works. - Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 622-638

    4. Linguistic and communicative aspects of argumentation in the business field of communication. - Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 684-701

    5. Linguacultural types of personalities: leader, authority.- Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 639-651

    6. О лингвокультурологическом аспекте формирования межкультурной компетентности. – Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. – Серия филологическая, 2018, №1 (1), 75-83 с. (в соавторстве с Г.А. Кажигалиевой, Ш.А. Тажибаевой).

    7. Қазақ алфавитінің мәселесі туралы алғашқы сын пікірлер . – Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. – Филология сериясы, 2015, №1, 284-289 б. (Әбдіқалық К.С. бірлескен авторлықта).

    8. Сұлтанмахмұт өлеңдеріндегі азаттық идея. – М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің Хабаршысы. – 2016, № 2 (62), 260-267 б. (Әбдіқалық К.С. бірлескен авторлықта).

    9. Зеркальность как прием создания внутреннего мира героя в творчестве М. Булгакова. –  Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. – Серия филологическая, 2018, №1 (1), 267-274 с. (в соавторстве с Р. Кожасовой).

    10. Клим Самгин – зловещий социально-психологический тип, рожденный эпохой революционных потрясений. – Вестник Казахского государственного женского педагогического университета. – 2018, №3 (75), 97-106 с.

    11. Бинарные оппозиции в языковой категории времени. – Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Филологические науки», 2020, №1(71), 138-147 с. (в соавторстве с Г.А. Кажигалиевой, А. Шайхадан).

    12. Невербальныe лакуны: лингвокультурологический аспект. – Наука и жизнь Казахстана, 2020, №2/2, 345-348 с. (в соавторстве с А.Т. Оналбаевой, Ж.Б. Ибраевой).

    13. Изучение рассказа «Старуха Изергиль» в ВУЗе. – Наука и жизнь Казахстана, 2020, №6/4, 270-278 с. (в соавторстве с Ф.Т. Саметовой).

    14. Табу и эвфемизмы в казахском языке. –  Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. – Серия филологическая, 2020, №3, 59-66 с. (в соавторстве с Нусібақын Ж.Е., Оналбаевой А.Т.,).

    15. Аксиологические ориентиры модернизации общественного сознания в Казахстанском дискурсе СМИ: лингвокогнитивный аспект. – Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Филологические науки», 2020, №2 (72), 50-57 с. (в соавторстве с Г.А. Кажигалиевой, Б.С. Каримовой).

    17. Спор о правде в драме М. Горького “На дне”– Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия «Филологические науки», 2020, №2 (72), 285-293 с. (в соавторстве с Б.С. Каримовой, Ж.Б. Ибраевой).

    • Оналбаева Айгуль Тыныбековна

     Лауазымы: Профессор м.а., ғылым докторы

    • Ақпарат

    Оналбаева Айгуль Тыныбековна

    Лауазымы: Профессор м.а., ғылым докторы

    +77017231197

    1999-2004жж. аралығында  Абай атындағы ҚазҰПУ-ң салыстырмалы граматика және аударма кафедрасының аға оқытушысы;

    2004-2013 жж. аралығында  шетелдіктерге арналған орыс филологиясы кафедрасының доценті;

    2013-2015 жж. аралығында шетелдіктерге арналған орыс филологиясы кафедрасының профессоры қызметін атқарды.

    2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің Қазақ тілі және әлем тілдері факультетінің орыс тілі  мен әдебиеті кафедрасының профессор м.а. атқарады.

    БІЛІМІ:

    1989-1995 жж. Абай  атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті филология факультетін  ұлттық мектептердегі орыс  тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша бітірген.

    1999 ж   10.02.01 – орыс тілі ,  10.02.02. – қазақ тілі  мамандықтары бойынша «Синтаксис словосочетания в сопоставительном аспекте и проблемы перевода» атты тақырыпта филология ғылымдарының кандидаты дәрежесін қорғайды.

    2005 жылдан доцент қызметін атқарады.

    2010 ж. 10.02.19 – тіл теориясы мамандығы бойынша   «Стратификация невербального общения в социокультурном контексте» тақырыбында докторлық диссертация қорғады.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Салғастырмалы грамматика
    • Мәдениаралық қарымқатынас
    • Бейвербалды семиотика
    • Этнолингвистика

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Русскоязычные СМИ, масс-медийный дискурс, модернизация общественного сознания, лингвокогнитивные технологии,  идеологические концепты, ключевые когнитивные модели, 2018-2020 жж.
    • Создание цифрового контента для  методической поддержки казахстанских сельских учителей русского языка и литературы в организации образовательного процесса в дистанционном формате, 2021-2023жж.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Алыс және жақын шетелде жарық көрген  200-ге жуық ғылыми-әдістемелік мақалалар бар, соның ішінде 3  мақала  Scopus  базасына  енген журналында, «Невербальное общение: национально –культурный контекст» (2010), «Социокультурный аспект невербального общения»  (2013г), «Культура в зеркале языка» (2014)  «Коммуникативные  и культурные функции гастических единиц казахского языка» (2017), «National and cultural features of non-verbal communication» (2020)  атты   6  монографиялары; «Синтаксис словосочетания в сопоставительном аспекте»  (2005); «Практический курс    русского языка» (2012); «Қазақ тілі Шетелдіктерге арналған оқу құралы» (2013); «Практический курс русского языка». Электронды оқулық (2013) ;  «Русско—казахский тематический словарь» (2014), «Methods of scientific research.Educational manual» (2019) т.б. оқу құралдары мен әдістемелік көмекші оқу құралдары бар.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Использование невербальных средств общения в практике преподавания РКИ  как средство активизации познавательной деятельности учащихся // Проблемно-информационный подход к реализации целей современного образования: вопросы теории и практики»    Материалы XI международной научно-практической конференции  «Образование на грани тысячелетий»  г.Нижневартовск, 5 ноября 2015 год;
    • Қазақ бейвербалды тілінің ұлттық-мәдени ерекшеліктері // ІІІ Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиум материалдары, Баку, 2016.-683б.;
    • Фатическая  невербальная  коммуникация // Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен Сулейман Демирель университетінің 20 жылдығына арналған «БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ САЛАСЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР» атты халықаралық ғылыми-практикалық  конференциясы,Қаскелең қаласы, СДУ, 14 қазан 2016 ж.;
    • Профессиональные компетенции цифрового педагога сельских школ// ХII Международная конференция «Казахстан в международном образовательном пространстве», посвященная 30-летию независимости республики казахстан 7 апреля 2021 г;
    • Егизбаева Замира Сапархановна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Егизбаева Замира Сапархановна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77079113781

    Егизбаева Замира Сапархановна 1993 ж. Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған.

    Еңбек жолын 1993 ж. Алматы қаласында №40 мектеп-гимназиясында орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып бастаған.

    1994ж. осы уақытқа дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • 1987-1993 жж. – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, филология факультеті. ШВ №316109. Біліктілігі: ұлттық мектепте орыс тілі мен әдебиетінің оқытушысы.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 2016-2021 ж. аралығында   13 ғылыми мақала жарияланған: соның ішінде  1 SKOPUS, 4 - ККСОН, 10 мақала Халықаралық және республикалық конференцияларда.
    • Базылова Баглан Куанышевна

     Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Базылова Баглан Куанышевна

    Лауазымы: Профессор м.а., ғылым кандидаты

    +77015000826

    Баглан Базылова – Қарағанды мемлекеттік университетінің түлегі, 1990 жыл.

    Абай ат. Алматы мемлекеттік университеті  жанындағы Диссертациялық кеңестің шешімімен 1999 жылы 18 қантарда (№1 хаттама) филология ғ.к. дәрежесі берілді, (Диплом FK №0004746)№

    ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 2005 жылы 23 маусымдағы шешімімен (№8 хаттама) әдебиеттану мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді (Диплом ДЦ №0000122)

    2011-2016 жж. –  Қазақ мемлекеттік қыздыр педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі.

    2005-2011 жж. – Қазақ мемлекеттік қыздыр педагогикалық университетінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының доценті.

    2000-2004 жж. – Қазақ мемлекеттік қыздыр педагогикалық институтінің орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы.

    1994-1999 жж. – Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің аспиранты.

    1990-1994 жж. – Жезқазған педагогика институтінің орыс және  шет әдебиеті кафедрасының оқытушысы.

    Баглан Базылова әдебиеттану мен білім беру саласында ғылыми зерттеулерді үздіксіз жүргізіп келеді.

    Ол «Жоғарғы оқу орнының үздік оқытушысы» мемлекеттік грант иегері (ҚР БҒМ, 2014 ж.)

    «Еңбек нарығында тиімділігі үшін» медалімен мараппаталған (ҚР Ұлттық бизнес-рейтингі, 2013 ж.).

    БІЛІМІ:

    • Қарағанды мемлекеттік университеті, 1985-1990. Филолог. Орыс тілі мен әдебиеті оқытушысы біліктілігі берілді (Диплом ТВ № 764597)
    • Абай атындағы университеті, 1995-1998. Аспирантура.

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетінің сарапшысы
    • Ұлттық мемелекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығынын сарапшысы
    • Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігінің сарапшысы

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Әдебиеттану мәселесі
    • Білім беру саласындағы мәселелер

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • «Егемен Қазақстан жағдайындағы қазақ және орыс тілдерінің лингвомәдени өзара әрекеттестігі» (2006-2008 жж)
    • «Жоғары мектептегі орыс тілі мен әдебиеті бойынша оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді оңтайландыру» (2006-2008 жж)
    • «Орыс тілі қазақ әдеби тілі туралы ғылымдағы арнайы терминологияның трансляторы ретінде» (2009-2011 жж)
    • «Филологиялық білім мазмұнын жаңартудың ғылыми-әдістемелік негіздері полимәдени тұлғаны қалыптастыру шарты ретінде» (2012-2014 жж).
    • «Қазақстандағы көптілділік саясатын жүзеге асыру жағдайында педагогикалық кадрлардың тілдік құзыреттілігін қалыптастыру» (2015-2017 жж.)
    • «Көркем әдебиет контексіндегі мемлекеттілік идея мен Алтын Орда дәуірінің тарихи тұлғасы туралы түсінік» (2021-2023 жж.)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Казахский исторический роман ХХ века. Монография. ISBN 978-601-280-769
    • Concepts of “Faith” and “Knowledge” in the ancient Turkic language consciousness // Journal of Language and Literature. 2015. Vol.6, No.4. November. ISSN: 2078-0303. – P.355-363. (Scopus)
    • Жизненный факт и художественный вымысел в историческом романе // Н. Гумилев ат. ЕҰУ Хабаршысы. Гуманитарлық ғылымдар сериясы. №1 (116). 2017.  
    • Типология жанра исторического романа // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Филология сериясы. №4  (62). 2017. ISSN-1728-7804
    • Место личности в истории и его художественное воссоздание // аль-Фараби ат. ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №3 (167). 2017. ISSN 1563-0223
    • Формирование языковых компетенций педагогических кадров в условиях реализации политики полиязычия в Казахстане. Коллектив. әдістемелік құрал. ISBN 978-601-224-919-
    • Языковые компетенции в контексте внедрения полиязычного педагогического образования. Коллектив. әдістемелік құрал. ISBN 978-601-224-921-7
    • Методология уровневого развития языковых компетенций педагогов в контексте требований отраслевой рамки квалификаций в сфере образования. Коллектив. әдістемелік құрал. ISBN 978-601-224-918-7
    • Особенности композиции исторического романа // аль-Фараби ат. ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №1 (173). 2019. ISSN 1563-0323
    • Роль речевого этикета в межкультурной коммуникации // аль-Фараби ат. ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №4 (176). 2019. ISSN 1563-0323
    • Речевой этикет и национально-культурные традиции // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Филология сериясы. №4  (70). 2019. ISSN-1728-7804
    • Literary-Based Stylistic Devices In Linguocultural Competence Development // Opción, Año 35. 2019. No. 88. ISSN 1012-1587. (Scopus).
    • Subjective understanding of the student when using open educational resources // Periódico Tchê Química. 2019. Vol.16 (n°33). ISSN 2179-0302. (Scopus).
    • Художественный уровень исторического романа // С. Торайғыров ат. ПМУ Хабаршысы. Филология сериясы. №1 (2020). 2020. ISSN 1811-1823
    • Особенности речевых формул приветствия-прощания // аль-Фараби ат. ҚазҰУ Хабаршысы. Филология сериясы. №1 (177). 2020. ISSN 1563-0323
    • Концепция национального характера в историческом романе // Абай ат. ҚазҰПУ Хабаршысы. Филология сериясы. №3 (73). 2020. ISSN 1728-7804
    • Система оценивания результатов обучения // Ш. Уалиханов ат. КУ Хабаршысы. Филология сериясы. №4 (1). 2020. ISSN 1608-2206
    • The Formation of Linguacultural Competence of Students in the Process of Teaching // Talent Development & Excellence. 2020. Vol.12, No.1. ISSN 1869-2885.
    • Проблема специфики жанра исторического романа и художественного отражения концепции исторической личности // Халықаралық эксперименттік білім журналы. №3. 2021.  ISSN 2618-7159

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 20-21 шілде, 2015 ж., «Gender Specific Nature of the Fiction Conflict in Modern Feminine Prose» мақаланың презентациясын «International Conference on Human and Social Sciences: World Akademy of Science, Engineering and Technology» атты Халықаралық ғылыми конференцияда жасау. Париж қ., Франция.
    • 2017 ж., 25 қантар, «Система полиязычного образования в Республике Казахстан» мақаланың презентациясын «Концептуальные основы формирования языковых компетенций полиязычных педагогических кадров» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда жасау. Алматы қ.
    • 2017 ж., 27 қараша, «Инновационные технологии обучения» мақаланың презентациясын «Информационные и графические технологии в профессиональной и научной деятельности» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда жасау. Ресей, Төмен қ. ISBN 978-5-9961-1646-1
    • 2018 ж., 19 сәуір, «Развитие полиязычного образования в технических вузах Казахстана» мақаланың презентациясын «Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы и практика» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда. Ресей, Төмен қ. ISBN 978-5-9961-1723-9
    • 2018 ж., 11-13 қазан.  «Artistic reflection of the national character in the historical novel» мақаланың презентациясын V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумында жасау. Алматы қ. ISBN  978-601-224-964-4
    • 2020 ж., 20-23 қазан.  «Ұлттық мінезді тарихи романдардарда түсіну мəселесі» мақаланың презентациясын VII Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумында жасау. Нийде университеті, Түркия. ISBN 978-605-70218-3-0
    • 2021 ж., 20-21 мамыр. «Подготовка полиязычных педагогических кадров в соответствии с современными требованиям» мақаланың презентациясын «Проблемы инженерного и социально-экономического образования в техническом вузе в условиях модернизации высшего образования» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференцияда жасау. Ресей, Төмен қ.

    Қонақ ретінде берген дәрістер:

    Төмен индустриялды университеті студенттеріне (Ресей):

    1. «Культура профессиональной коммуникации» (17-21.04.2018 ж.);

    2. «Техническая служебная документация. Составление и редактирование текста» (27-31.05.2019 ж.);

    3. «Коммуникативные тактики в современной деловой риторике» (10-15.05.2021 ж., онлайн).

    • Тажибаева Шынар Алмасбековна

     Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Тажибаева Шынар Алмасбековна

    Лауазымы: Қауымдастырылған профессор м.а., ғылым кандидаты

    +7 727 2790598

    Шынар Тажибаева, 1994 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын тәмамдаған. 2003 жылы филогия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді.

    Еңбек жолын 1994 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының қауымдастырылған профессор м.а.

    БІЛІМІ:

    • Филогия ғылымдарының кандидаты;
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, қазақ мектептердегі орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі біліктілігі берілді.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Әдебиеттану;
    • Әдебиетті оқыту әдістемесі.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Идейно-нравственная проблематика в художественных и философских произведениях Шакарима Кудайбердиева. –  Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. – Серия филологическая, 2018, №1 (1), 59-66 с.
    • О лингвокультурологическом аспекте формирования межкультурной компетентности. –  Вестник Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова. – Серия филологическая, 2018, №1, 75-83 с. (в соавторстве с Орынхановой Г.А.).
    • Особенности организации и проведения факультативных занятий по русской литературе в национальной школе. – Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия филологическая, 2019, №1 (173), 240-254 с. (в соавторстве с Ержановой Е.Е.).
    • Лингвокультурные особенности метафоризации неба и небесных светил в русском поэтическом дискурсе. – Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия филологическая, 2019, №2 (174), 145-151 с. (в соавторстве с Кажигалиевой Г.А.).
    • Символика числа семь в казахской литературе. – Вестник Казахского национального университета им. Аль-Фараби. Серия филологическая, 2019, №3 (175), 451-459 с.
    • О лингвокогнитивных технологиях и методах воздействия на модернизацию общественного сознания в Казахстанских русскоязычных  СМИ. Вестник Казахского национального педагогического университета им. Абая. Серия филологическая, 2019, №4 (70), 451-459 с. (в соавторстве с Г.А. Кажигалиевой).

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • V Международная научно-практическая конференция «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ: ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ В ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (23–24 апреля 2020 г., Павлодар);
    • ХІІ международная научно-методическая конференция «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ОРИЕНТИРЫ И ТЕНДЕНЦИИ» (16 ноября 2019 г., Алматы);
    • Международная научно-практическая конференция «ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИКА» (28 – 29 мая 2020 г., Тюмень);
    • Международная научно-практическая конференция, приуроченная к 175-летнему юбилею Абая Кунанбаева  «Лингвистика и литературоведение на переломе тысячелетий» (27 апреля, 2020 г., Атырау);
    • X Международная научная конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода» (2020 г., Москва).
    • Жандыкеева Гүлнар Есенбекқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Жандыкеева Гүлнар Есенбекқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +7 727 237 00 11

    Жандыкеева Гүлнар –  1991 жылы Шығыс Қазақстан мемлекеттік  университетінің  тәмамдаған. 2012 жылы Әл-Фараби ат.Қазақ  Ұлттық Университетінде  магистр дәрежесін алды.

    Еңбек жолын 1991ж. Шығыс Қазақстан облысының Құйған орта мектебінің орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі қызметкерлігінен бастаған.

    1993-2001 жылдары «Кең дала» АҚ-ның кадрлар және арнайы жұмыс департаментінің бас маманы, 2001-2009 жылдары әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, 2009-2010 Әл-Фараби ат.Қазақ  Ұлттық Университеті колледжінің орыс бөлімінің меңгерушісі қызметтерін атқарған. 2010 жылдан бастап кәзіргі уақытқа дейін- орыс  тілі мен әдебитеті кафедрасының аға оқытушы.

    БІЛІМІ:

    • Магистрі , Әл-Фараби ат. Қазақ  Ұлттық Университеті;
    • Ұлт мектептерде орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі, Шығыс Қазақстан мемлекеттік  университеті, (Қазақстан).

    ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ОҚУ-МЕТОДИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

    БАСЫЛЫМ:

    1. Учебное пособие «Русский язык», Издательство «Қыздар Университеті" Алматы, 2016 , 220 с
    2. Русский язык для неязыковых специальностей бакалавриата-оқу бағдарламасын даярлау .
    3. Республиканская и международна\ конференция  для студентов, магистрантов и молодых ученых:
    4. Республиканская научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы филологического образования в современном социокультурном пространстве» (29 января 2016 г.).
    5. Республиканская научно-теоретическая конференция «Полиязычное образование: новые подходы  и технологии» (28 февраля 2017 г.).
    6. Международная научно-практическая конференция «Концептуальные основы формирования языковых компетенций полиязычных педагогических кадров», Алматы, 25 октября 2017 г.
    7. Республиканская научно-теоретическая конференция «Актуальные проблемы современной лингвистики и литературоведения», посвященной 95-летию известного ученого-лингвиста, педагога, доктора филологических наук, профессора Валентины Айтешевны Исенгалиевой (19 апреля 2019 г.).

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    2016-2021 ж. аралығында   13 ғылыми мақала жарияланған: соның ішінде  1 SKOPUS, 4 - ККСОН, 10 мақала Халықаралық және республикалық конференцияларда.

    • Шайжанова Меруерт Маратовна

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Шайжанова Меруерт Маратовна

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77021818838

    Шайжанова Меруерт – Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері  университетінің түлегі. 2009 жылы Роман-герман филологиясы бакалавриатын тәмамдап, 2011 жылы халықаралық қатынастар магистр дәрежесін алды.

    Еңбек жолын О.Жәутіков атындағы Республикалық физика-математикалық мектепте ағылшын тілі пәнінің мұғалімі  қызметінен бастаған. 2013 жылы Республикалық «Дарынды балаға – талантты ұстаз» сайысында дәрежелі ІІІ орын иегері болып, 2015 жылы «Жас ұстаз РФММ-2015» дипломымен марапатталған.

    БІЛІМІ:

    • Халықаралық қатынастар магистрі , Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері  университеті
    • Филолог, ағылшын тілі мен әдебиеті оқытушысы, бакалавр дәрежесі, Абылай хан атындағы халықаралық қатынастар және әлем тілдері  университеті.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Ағылшын тілін үйретудегі әдіс-тәсілдер

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • «Ағылшын тіліндегі етістіктер мен оларды үйрету жолдары», ПМУ жаршысы. Павлодар, филология сериясы №2, 2020, 375-386 б.
    • «Кәсіби мәдениетаралық коммуникацияны оқытуға бағытталған LSP-дың лингводидактикалық ерекшеліктері», ПМУ жаршысы. Павлодар, филология сериясы №2, 2020, 218-231 б.
    • «Жобалау технологиясын қолданудың озық əдіс-тәсілдері», «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» журналы, №9/1 2020, 181-183 б.
    • «Интернациональная и псевдоинтернациональная лексика: основная характеристика, способы перевода», «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» журналы, №9/1 2020, 307-310 б.
    • «Исследования прямого дополнения», «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» журналы, №9/1 2020, 225-228 б.
    • «Лингвистический подход к рассмотрению фразеологизмов в русском и английском языках», «Ұстаз мәртебесі». Қызылорда, 05.12.2019.- №47, 6 б.
    • «Modern infocommunication technologies and communication systems in the educational process», Сборник международной научной конференции академии Ұлттық қауіпсіздік комитеті академиясының «Вызовы 21 века поликультурный и полиязычный мир» атты халықаралық ғылыми конференция жинағы 25.02.2020, 163-167 б.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • «Шет тілін оқытуда инновациялық әдіс-тәсілдердің озық тәжірибелерін пайдалану» қалалық ғылыми-тәжірибелік конференция, Алматы қазақ-түрік колледжі, 2017 ж.