Музыка кафедрасының оқытушылары

    • Бейсембаева Алтынай Әбдіханқызы

     Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент. 

    • Ақпарат

    Бейсембаева Алтынай Әбдіханқызы

    Лауазымы: Білім беру бағдарламасының көшбасшысы Педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент. Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының академигі.

    +77013422059

    Бейсембаева Алтынай Әбдіханқызы – Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының түлегі. 1989 жылы Қазақ халық аспаптары факультетін «Домбыра» мамандығы бойынша бітіріп, концерттік орындаушы және оқытушы мамандығын алған. Кәсіби еңбек жолын 1988 жылы Құрманғазы атындағы оркестрде өнерпаз болып бастады. 1990 жылы Алматы қаласындағы №1 балалар музыка мектебінде домбыра пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеді. 1999 жылы Абай атындағы АМУ-нің күндізгі бөліміне аспирантураға түсті. 2004 жылы 13.00.01 – Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика мамандығы бойынша «Қазақтың қаһармандық эпосының құралдарын пайдалана отырып, жоғары сынып оқушыларын патриоттыққа тәрбиелеу» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. 2007 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің шешімімен педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді. 2017 жылы Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетін бітірген. 2021 жылы «Педагогика: тиімді білім беру тәжірибесі» Бүкілресейлік халықаралық студенттік олимпиадаға қатысушы «Прометей» командасын дайындағаны үшін марапатталды. 6В01-7М01-8Д01 кадрларды даярлау саласындағы білім беру бағдарламасын әзірлеуші. 2022 жылдан бастап Қазақстан Педагогикалық ғылымдар академиясының академигі. 2023 жылы ҚР Құрметті Азаматы атағы берілді. 2023 жылдан бастап ҚР Білім және ғылым министрлігі гранттық қаржыландыруға «Музыкалық педагогикалық білім беру жүйесін жаңғырту және жаңарту жағдайында бәсекеге қабілетті музыка мұғалімдерін даярлау» тақырыбындағы IRN AR 19678793 ғылыми-зерттеу жобасының жетекші ғылыми қызметкері. Қазақстан Республикасы.

    БІЛІМІ:

    • Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы. (1984-1989);
    • Абай атындағы Алматы мемлекеттік ұлттық педагогикалық университетінің аспирантурасы (1999-2022);
    • Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. (2015-2017);

    ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ:

    • жоғары кәсіби білім, жас ұрпақты патриоттыққа тәрбиелеу, білім берудегі инновациялар;
    • заманауи музыкалық-педагогикалық білім беру.

    ҰЙЫМДАРДАҒЫ МҮШЕЛІК ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТ:

    • 2018 жылдан бастап Ресей Кемерово қаласындағы «Плутон баспасы» құрамына кіретін «Гуманитарлық трактат» халықаралық ғылыми-педагогикалық журналының редакциялық алқасының мүшесі.

    БАСЫЛЫМДАР:

    Импакт-факторы бар мақалалар – 5

    1. Enhancement of professional communicative competence of future specialists - Journal of Engineering and Applied Sciences/- Medwell Journals.2017
    2. Formation of Cognitive Activity among Students in professional Competence Formation- Journal of Engineering and Applied Sciences/- Medwell Journals.2017 №12(3) c. 769-774
    3. The opportunities of Kazakh National Culture in The Formation of Value Orientations of Students- Procedia Social-behavioral sciences - (Scopus, Thomson) No.185 (2015); p.432- 436.
    4. Methodological problems of ethno-cultural studies- The modern applied sciences-(Canada) Scopus Vol. 7, No.6;2015 p.249- 254. N
    5. The Patriotism Education Content at The Present Stage Procedia – Social and Behavioral Sciences 141 (2014)

    Монография – 1; Учебное пособие - 2 «Подготовка педагогов в условиях личностно-ориентированного обучения: теория и практика»; авторов: М.А. Кусаинова,  К.М. Калиева, А.А. и др.; Педагогика высшей школы. Узакбаева С.А., Чакликова А.Т. Ғылыми жарияланымдар саны – 100-ден астам;

    2015-2023 жылдарға арналған мақалалар:

    1. Критическое мышление будущих педагогов как важная составляющая профессиональной культуры учителя. Серия «Педагогика и психология» №3 (24) 2015. 98-103 стр. Научно- методический журнал КазНПУ имени Абая (ВАК);
    2. особенности формирования ценностных ориентаций школьников. Қазақстан мектебі, 12-2015. С.36-38.
    3. the pedagogical solution of student’s media literacy’s formation in the system of higher education. Серия «Педагогика и психология» №2 (31) 2017. 98-103 стр. Научно- методический журнал КазНПУ имени Абая (ВАК);
    4. парадигмальный подход к развитию личности в условияхинновационно-ориентированного обучения студентов. КазНУ им.Аль-Фараби. Статья к юбилею Ш.Таубаевой 2017.
    5. подготовка будущих преподавателей предмета «Самопознание», как фактор динамического развития общества. Чебоксары: ООО «Образовательный центр «Инициатива», 2017. – 193 с.
    6. гуманистические основы педагогики в реализации духовно-нравственных качеств личности студента.  Научный журнал «Гуманитарный трактат» Выпуск №21 2018г. Кемерово. Россия.
    7. рrogress requirements for future specialists (English language teachers) is modern world’s demand. Ясауи университетінің Хабаршысы ғылыми журналы №1(111) 2019. С. 85-94
    8. психолого-педагогические условия формирования иноязычной культуры студентов Межд-ый научно-популярный журнал Наука и Жизнь Казахстана №1, 2019.   С. 82-87
    9. the role of self-education in the development of teachers’ professional competence Ясауи университетінің Хабаршысы ғылыми журналы №1(111) 2019. С. 182-193
    10. тенденции развития модульного обучения в мировой науке и практике. Вестник Евразийского гуманитарного института Астана, № 2, 2019.- С.79-83.
    11. the characteristics of person-oriented educational training method Colloquium-journal №5 (29), 2019 Варшава, Польша. С.46-48
    12. characteristics of the ways of training teachers for the deployment of training as a person-oriented Междунар.научный журнал «Austria-science»2 часть № 23/2019. С. 13-16
    13. cыныптан тыс бастауыш сыныптардың оқушыларына патриоттық тәрбие берудің формасы формалары және әдістері. Алматы, 2022. Пед.ғыл сериясы Хабаршысы № 3 (75) КазНПУ им.Абая
    14. вопросы подготовки педагогов-музыкантов в условиях инклюзивного образовательного процесса. Алматы, 2023. Пед.ғыл сериясы Хабаршысы № 1 (77) КазНПУ им.Абая и др.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАР МЕН ДӘРІСТЕРГЕ ҚОНАҚ РЕТІНДЕ ҚАТЫСУ:

    • Студенттердің кәсіби-педагогикалық дайындығына кешенді көзқарас. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым қайраткері, Қазақстан жоғары мектебінің еңбек сіңірген қайраткері, ғылым докторы 85 жылдығына арналған «Қазақстан Республикасындағы педагогикалық білім беруді жүйелі жаңғырту: проблемалары, шешімдері». Педагогика ғылымдары, профессор Ғ.А.Уманов. Алматы, 2016 ж.
    • Патриоттық тәрбие – Отаншылдық «Білім алу жүйесін модернизациялау: тенденциялар, мәселелер және перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы Алматы, 18.10.2019

    Сертификаттар:

    • introduction to Psychology an online non-credit course authorized by Yale University and offered through Coursera02.12.2020 Brooks and Suzanne Ragen Professor of Psychology  Yale University Certificate;
    • business English: Nerworking a MOOC from the University of Washington and offered through Coursera 02.12.2020 International and English language programs UW Educational Out reach;
    • cертификат: № 000125 «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж ун-ң Білім беру факульт. «Training of trainers programmer for teaching staff of higher education pedagogic institutes; comprising 232 acad, hours in total». Астана, 2.02-20.03.2015;
    • cертификат: «Системная модернизация пед образования РК: проблемы, пути решения» Алматы, 26.05.2016г;
    • cертификат: №142 от 12.06.2017-31.08.2017 «Иностранный язык для преподавателей педагогических специальностей» (160часов);
    • cертификат: «Critical and Creative Thinking» Varna, Bulgaria. 20.11. -06.12.2017. 72 ч;
    • cертификат: «Современные методы оценивания результатов обучения» 72 ч. Москва, 2017г;
    • cертификат: «General English, CLIL and Business English» 200 часов. 18.06.-14.07.2018г;
    • cертификат: «Сontemporary linguistic anthropology: postulates, problems and perspectives» Poland-Almaty 5.10.2018 /72 ч;
    • cертификат: «Жаңартылған орта білім мазмұнын педагогикалық профильдегі білім беру бағдарламаларына интеграциялау» Алматы, 15-16.11.2018;
    • cертификат: «Management in Education»/72ч. Болгария-Алматы, 26.11. -8.12.2018;
    • cертификат: «General English, CLIL and Business English» 260 часов. August, 2018;
    • cвидетельство: Принимала участие в IV Международном Фестивале педагогических идей «Стандарты нового поколения: Методика и практика обучения» г.Чебоксары, Россия, 24 июля 2017г;
    • диплом I Степени ҚР «Рухани жаңғыру» Ұлттық бағдарламасы аясында «Мәңгі Ел-Қазақстаным» атты ғылыми-практикалық ұстаздар конференциясындағы құнды ғылыми жобасы үшін. Алматы, 17.03.2018г.
    • Кожахметова Гулайхан Тайгараевна

     Лауазымы: Преподаватель

    • Ақпарат

    Кожахметова Гулайхан Тайгараевна

    Лауазымы: Преподаватель

    +77758265868

    БІЛІМІ:

    • Оқу орны: Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік консерваториясы Бітірген жылы: 1992 ж Мамандығы: фортепиано Оқу нысаны:күндізгі

    ЖҰМЫС ТӘЖІРИБЕСІ:

    • Ұйымдастыру: А.Жұбанов атындағы қазақ орта арнаулы музыка мектеп-интернатының фортепиано сыныбының мұғалімі.
    • Тілдер: орыс, қазақ (еркін), ағылшын.
    • «Фортепианода ойнауды үйрену» авторлық жұмысы бойынша І дәрежелі диплом (2021 ж.)

    ҚОСЫМША АҚПАРАТ:

    • «Piano-forte» халықаралық фортепиано байқауы (Гран-при, II, III орын) 2019, 2021 ж.
    • Дипломмен марапаттау. Мәдениет және спорт министрі (2020).
    • Мектеп әкімшілігінің грамоталары мен алғыс хаттары.
    • Мен жоғары санатты мұғаліммін.
    • Жеке қасиеттер: күйзеліске төзімділік, сауатты сөйлеу, жауапкершілік, мақсатқа жетуге бағытталғандық, әділдік.
    • Уразалиева Мөлдір Аббасқызы

     Лауазымы: Профессор м.а.

    • Ақпарат

    Уразалиева Мөлдір Аббасқызы

    Лауазымы: Профессор м.а.

    +77272331845

    Мөлдір Уразалиева - 1988-1989 жылдары Мәскеу қаласында Педагогика ғылымының Академиясы жанындағы Көркемдік тәрбие беру Ғылыми-зерттеу институтында ғылыми тағылымдамадан, 1994-97 ж. Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық университетінің аспирантурасының күндізгі бөлімінде білім алды. 1998 жылы кандидаттық диссертацияны қорғап шығып, 2002 жылы ҚР білім және ғылым министрлігінің Жоғары Аттестациялық комитетінен доцент ғылыми атағын иеленді.

    М.А.Уразалиева  Қазақстан Республикасы жалпыға міндетті Білім стандарты (1998-2016), «Музыка»  пәнінің тұжырымдамасы мен бағдарламасы, 1998-2017  жылдарда «Атамұра», «Алматыкітап», «Аруна» баспаларынан  жарық көрген жаңа буын оқулықтары мен оқу-әдістемелік кешендердің авторы. 30-дан астам Базалық оқулықтар мен әдістемелік нұсқаулар, хрестоматиялардың және фонохрестоматияның авторы болып табылады. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің авторлық құқықты қорғау комитетінің  санаткерлік меншіктің иесі болып табылатын 24 куәліктің иегері.

    М.А.Уразалиеваның 100-тен астам ғылыми-педагогикалық, әдістемелік еңбектері Республикалық және шетел басылымдарынан (АҚШ,  Италия, Түркия, Словакия, Ресей, Әзірбайжан) жарық көрді.

    2016-17 оқу жылы жарық көрген  ҚР жалпы білім беретін мектептердің жаңартылған «Музыка» оқу бағдарламасы мен оқулық, әдістемелік кешенінің авторы.

    М.А.Уразалиева ҚР білім және ғылым министрлігінің жариялаған «ЖОО-ның Үздік оқытушысы – 2016» байқауының Грант иегері. 

    БІЛІМІ:

    • Н.В.Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институты  (1981-1985);
    • НИИ ХВ АПН СССР ғылыми тағылымдама (1988-1989) Мәскеу қ.
    • Абай атындағы Алматы мемлекеттік ұлттық педагогика университетінің аспирантурасы (1994-1997)
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика университеті Дефектология мамандығы (2010-2012)

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің  «Хабаршы» ғылыми-педагогикалық журналының редакция алқасының мүшесі
    • Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің  ғылым комитетінің мүшесі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Музыкалық білім мен тәрбие беру әдістемесі
    • Жаңартылған білім бағдарламасының музыка бағыты
    • Мүмкіндігі шектеулі балаларға музыкалық тәрбие ерекшеліктері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • M.A. Urazaliyeva1 Sh.B. Kulmanova2 A. Ye. Yerbolat3 S.S. Zhusupova4 G.Sh. Omirbayeva5 M.S. Sultanova6 D.S. Akhmetzhanova Features of Musical Education of Children with Intellectual Disabilities. Mediterranean Journal of Social Sciences  MCSER Publishing, Rome-Italy. Vol 5 No 23 November  2014.
    • Menslu I. Dzheksembekovaa, Kamarsulu E. Ibrayevaa, Aimkul K. Akhmetovaa, Moldir A. Urazalieva, Elmira S. Sultangaliyevab and Klavdiya I. Issametova. Specific Features of Social Competence Development in the Future Music Teachers Working at Universities. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION 2016, VOL. 11, NO. 9, 3001-3011 DOI: 10.12973/ijese.2016.731
    • Уразалиева М.А. Хабаршы. №3(118).2017 II бөлім. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. «Мүмкіндігі шектеулі балаларды өнерге баулуда сыныптан тыс жұмыстарының орны мен маңыздылығы». (363-366 б.)
    • Уразалиева М.А. Халықаралық ғылыми журнал НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАН «Жаңартылған оқу бағдарламасы жағдайында даярланған Музыка оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны»  № 2 (76) 2019, 156-162 cтр.
    • Уразалиева М.А. Халықаралық ғылыми журнал НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА «Жеке тұлғаны қалыптастыруда мәдени-тынығу жұмыстарының маңыздылығы» №4 (79)  2019, 112-117 стр. (авторлық бірлестікте)
    • Уразалиева М.А. Абай атындағы ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 (61), 2019 «Музыка  пәні  мұғалімінің  көптілділік  мәдениетін  қалыптастыру» 238-242 cтр.
    • Уразалиева М.А. Абай атындағы ҚазҰПУ-ң ХАБАРШЫСЫ «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1 (61), 2019 «Жаңартылған  оқу  бағдарламасы жағдайында  даярланған  музыканы оқыту  жүйесінің  ерекшеліктері» 312-317 cтр.

    ҚР Білім және ғылым министрлігінің ұсынуымен басылымға шыққан оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендер:

    • Уразалиева М.А. Омарова С.Қ. Омарова С.Қ. Музыка: Оқулық. ҚР Білім және ғылым министрлігінің ұсынуымен:Жалпы білім беретін мектептің 1-сынып оқушыларына арналған/.-Алматы: Алматыкітап баспасы, 2017.-96 бет.
    • Уразалиева М.А. Омарова С.Қ. Музыка. Әдістемелік құрал: Жалпы білім беретін мектептің 1-сынып мұғалімдеріне арналған. ҚР Білім және ғылым министрлігінің ұсынуымен /.-Алматы: Алматыкітап баспасы, 2017.-108 бет.
    • Уразалиева М.А. Музыка. Нота хрестоматиясы. Жалпы білім беретін мектептің 1-сынып мұғалімдеріне арналған. ҚР Білім және ғылым министрлігінің ұсынуымен /.-Алматы: Алматыкітап баспасы, 2017.-88 б.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • «Халықаралық «Түркі әлемі зерттеулері» Симпозиумы. (11-13 қазан, 2018 ж. Алматы қ. ) 251-258 cтр. «Жаңартылған оқу бағдарламасы жағдайында даярланған музыка оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны» 622-627стр.
    • «Халықаралық «Түркі әлемі зерттеулері» Симпозиумы. (13-15 маусым 2019 ж. Баку қ. ) 251-258 cтр. «Жаңартылған оқу бағдарламасы жағдайында музыканы оқыту ерекшелігі» (авторлық бірлестікте)
    • «Халықаралық «Түркі әлемі зерттеулері» Симпозиумы. (20-23  қазан, 2020 ж. Түркия) «Қазақ балалар фольклоры тәрбие құралы ретінде»
    • Султанова Майра Сактагановна

     Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Султанова Майра Сактагановна

    Лауазымы: Доцент, ғылым кандидаты

    +77476474352

    Майра Сұлтанова – Н.Гоголь атындағы Қызылорда педагогикалық институтының түлегі. 1998 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының аспирантурасын бітірген. 2007 жылы педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін, 2010 жылы педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағын алды.

    Еңбек жолын жоғары оқу орнында оқытушы болып бастаған. 2003 жылдан қазірге дейін Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде қызмет жасайды.

    Ол Білім беру саласына қосқан үлесі үшін ҚР Білім және ғылым министрлігінің (2010), Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің (2011) «Құрмет грамоталарымен», Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім саласының үздік ғылыми қызметкері «төс белгісімен» (2019) марапатталған.

    БІЛІМІ:

    • Н.Гоголь атындағы Қызылорда педагогика институты, Музыка және қосымша педагогика мамандығы (1984-1989);
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының 13.00.02 – Оқыту мен тәрбиелеудің теориясы мен әдістемесі (бастауыш, орта және жоғары білім жүйесіндегі музыка) мамандығы  бойынша аспирантура, (1995-1998)

    ҰЙЫМДАРҒА МҮШЕЛІГІ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ ҚЫЗМЕТІ:

    • ҚР Білім беру ұйымдарында мемлекеттік аттестаттау өткізу бойынша комиссия мүшесі
    • Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептеріне арналған «Музыка» пәні бойынша даярланған оқу-әдістемелік кешендерінің мазмұнын талдау бойынша сарапшылар тобының мүшесі.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Музыкалық білім мен тәрбие беру әдістемесі
    • Жаңартылған білім бағдарламасының музыка бағыты

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1. Features of Musical Education of Children with Intellectual Disabilities. Mediterranean Journal of Social Sciences. Urazalieva M., Sultanova M. MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 5 No 23. November 2014. 941-950 р. 
    • 2. Study of the Heritage of Korkyt in the Turkic. T. Kongyratbay, M.Sultanova. Asian Social Science; Vol. 11, No. 21; 2015. ISSN 1911-2017 E-ISSN 1911-2025 Published by Canadian Center of Science and Education  
    • 3. Болашақ музыка мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру мүмкіндіктері //Хабаршы Л.Н.Гумилев ат. Евразиялық ұлттық университеті. Гуманитарлық серия. - №3 (106), 2015.  
    • 4. Исполнительско-речевая деятельность учителя музыки. Монография. - Алматы, 2015. – 198 с.
    • 5. Джаз, рок музыкасының тарихы: Оқу құралы. - Алматы, 2016. – 102б.  
    • 6. Музыкалық-педагогикалық зерттеу негіздері: Оқу құралы. - Алматы, 2017. – 114 б.
    • 7. Мировоззрение в методической подготовке учителя музыки //Инновационные подходы в развитии науки и образования. Сборник научных статей. - Братислава, 2017.
    • 8. Шығармашылық жол және жеке тұлғаның рухани жаңғыруы //Педагогика және психология. - №3 (36), 2018.
    • 9. Ән мен әнші – рухани құндылықтарымыз /V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары. II том. – Алматы: Қыздар университеті, 2018.
    • 10. Музыка и слово Энциклопедия музыкально-педагогического образования Казахстана: в лицах и фактах. – Астана, 2018.
    • 11. Современные интерактивные технологии в музыкальном образовании //«Innovation Management and Technology in the Era of Globalization»:Materials of the International Scientific-Practical Conference. Vol. II/ - Alexandria, Egypt Regional Academy of Management. 2018.
    • 12. Жеке тұлғаны қалыптастыруда мәдени-тынығу жұмыстарының маңыздылығы //Қазақстан ғылымы мен өмірі. - №4 (79)  2019.
    • 13. Музыкалық білім беруде дарынды оқушылармен жұмыс жасау әдістемесі //Қазақстанның ғылымы мен өмірі. - №7. – 2020.
    • 14. Болашақ педагог-музыканттың кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық негіздері //Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №4 (2). –  2020 .  
    • 15. Рефлексивный подход будущего учителя музыки к исполнительско-речевой деятельности //Вестник КазНЖПУ.  - №1(2), 2020.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • 2015, 04-07 қазан. «Қазіргі заманғы мектепте музыкалық білім беруді дамытудың болашағы мен тәсілдері» республикалық оқу семинарының модераторы. - «Дарын» республикалық ғылыми-практикалық орталығы.
    • 2016, 25-28 сәуір. «Музыкалық білім берудің жаңа парагдигмалары» тақырыбындағы семинардың лекторы. – М.Маметова атындағы Қызылорда гуманитарлық колледжі.
    • 2018. 11-13 қазан, «Ән мен әнші – рухани құндылықтарымыз» тақырыбы бойынша презентация /V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. – Алматы, Қыздар университеті.
    •  
    • Рысбекова Рысжан Мырзашевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    • Ақпарат

    Рысбекова Рысжан Мырзашевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым кандидаты

    +77012860487

    Рысбекова Рысжан Мырзашевна - педагогика ғылымдарының кандидаты, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті «Музыка» кафедрасының  аға оқытушысы.

    Еңбек жолын 1979 ж. Алматы обл., Қаскелең қ. Қаскелең педучилищесі оқытушылық қызметтен бастады.

    С 1981-1989жж. тәрбиеші, бастауыш сынып мұғалімі, музыка жетекшісі болып қызмет етті. Талдықорған обл. және Талдықорған қ..

    1989-1991жж. музыкалық аспаптар кафедрасының оқытушысы қызметін атқарды. І.Жансүгіров ат. Талдықорған пединституты. Талдықорған қ..

    1991-1995жж. музыка жетекшісі, музыка оқытушысы болып қызмет етті. Талдықорған ұлттық гимназиясы. Талдықорған қ..

    1995-2005жж. қазақ халық музыкасы кафедрасы, музыкалық аспаптар кафедрасында оқытушылық қызмет атқарды. І.Жансүгіров ат. Талдықорған университеті.Талдықорған қ..

    2005-2015жж. педагогика және психология кафедрасында оқытушы, аға оқытушы қызметін атқарды. І.Жансүгіров ат. Жетісу мемлекеттік университеті. Талдықорған қ..

    2015-2019жж. педагогика және психология кафедрасында доцент, қауымдастырылған профессор (доцент м.а) қызметін атқарды. І.Жансүгіров ат. Жетісу мемлекеттік университеті. Талдықорған қ..

    2019-2021жж. педагогика және психология кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарды. І.Жансүгіров ат.Жетісу университеті. Талдықорған қ.

    БІЛІМІ:

    • 1975 жылы Есік педагогикалық училищесін үздік белгідегі дипломмен «Мектептің бастауыш класс мұғалімі және Аға пионервожатыйы» мамандығы бойынша бітірген. Есік қ., Алматы обл.
    • 1979 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогика институтын үздік белгідегі дипломмен музыка және ән мұғалімі мамандығы бойынша бітірген.
    • 2007 жылы Абай атындағы Қазақ мемлекеттік педагогикалық университетінде «Қазақ халық музыкасы арқылы бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беру» тақырыбында 13.00.01 - Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика» мамандығы бойынша кандидаттық диссертациясын қорғады.
    • 27 сәуір, 2018 жылы «Білім беру ісінің құрметті қызметкері» Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін төс белгісімен марапатталған.

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Қазақ халық музыкасы.
    • Бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беру.
    • Қазақ халық музыкасы арқылы бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беру.    

    МАҚАЛАЛАРЫ:

    • 1. Оқушыларды қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу – психологиялық-педагогикалық проблема. Абай ат.Қаз.ҰПУ-нің Хабаршысы. «Педагогика ғылымдары» сериясы, №1(45), 2015 ж.240-245 бет.
    • 2. Психолого-педагогическая характеристика области профессиональной деятельности учителя в формировании здорового образа жизни учащихся. Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. Импакт фактор РИНЦ – 1,340. № 5, 2015. Часть 1. Научный журнал. Педагогические науки.133-136 бет.
    • 3. Қазақ халық музыкасы және патриоттық тәрбие. Монография. Алматы, 2015 ж.182 бет.
    • 4. Узакбаева С.А., Абелтаева Ж.Ф., Садыкова A.T., Rysbekova R.M. Psycho-Pedagogical Gonditions of Formation of Proessional Greative Activity of Future Professionals. International Education Studies; Vol. 8, No. 8; 2015. Published by Ganadian Center of Science and Educftion. International Education Studies; Vol. 8, No. 8; 2015. Published by Ganadian Center of Science and Education.
    • 5. Мониторинг военно-патриотического воспитания в общеобразовательной школе. «Наука и мир» международный научный журнал, № 9 (25), 2015, Том 2. Россия, г. Волгоград, ул. Ангарская, 17 «Г». Стр.84-86.
    • 6. Бастауыш сынып оқушыларына патриоттық тәрбие беруге мұғалімдерді дайындау. «Ғылым, білім және инновациялар - «Қазақстан – 2050» стратегиясының орындалуының маңызды факторлары» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. 23-24 қазан ІІІ-бөлім. Талдықорған 2015ж.
    • 7. Қазақ халық музыкасының патриоттық тәрбие берудегі мүмкіндіктері. Абай ат.Қаз.ҰПУ-нің Хабаршысы. «Педагогика ғылымдары» сериясы, №2(50), 2016 ж. Б. 205-209.
    • 8.Қазақ халық күйлерінің тәрбиелік мүмкіндіктері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №6/2, 2019. Б.176-181.
    • 9.Үйірме жұмыстарында қазақ халық музыкасы арқылы оқушыларға патриоттық тәрбие беру. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №6/2, 2019. Б.182-186.
    • 10.Болашақ мамандар даярлаудағы артпедагогика және арттерапия. Магистранттарға арналған оқу құралы. Талдықорған, 2019. 161 бет.
    • 11.Студенттерді сыныптан тыс тәрбие жұмыстарына даярлау. «Білім беру жүйесін модернизациялау: тенденциялар, проблемалар және перспективалар» атты халық.ғыл-прак.конференция материалдары.18 қазан 2019ж. Б.535-538.
    • 12.Дене шынықтыру және спорт педагогикасы. Оқу құралы. Талдықорған, 2020. 155 бет.
    • 13.Этнопедагогическая подготовка как важный фактор развития национального самосознания будущего учителя. С.Ұзақбаева және т.б. авторлық бірлестікте «International Jornal of Psychosocial Rehabilitation» Scopus. Vol. 24, Issue 7, April, 2020. Pages: 6314-6318.
    • 14.Условия реализации процессов интеграции в образовательном  пространстве. проф.,Н.А.Абишевпен авт. бірл. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі»халық.ғыл.журналы № 5/3, мамыр, 2020 ж. Стр.26-31.

    Ғылыми еңбектері тізімі: 80-нен астам ғылыми-әдістемелік мақалалардың авторы: 1 монография, 2 оқу-әдістемелік құрал, 1 дәрістер курсы, 3 магистратураға арналған оқу құралы, 2 электрондық оқулық.

    • Муканова Айсулу Бигазиевна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Муканова Айсулу Бигазиевна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77075127368

    Айсулу Муканова  - 1983-1987 жылдары П.И. Чайковский  атындағы  Алматы музыкалық училищесі  «Домбыра-тенор» мамандығы, мемлекеттік квалификациялық комиссияның 1986 жылғы 26 маусымдағы шешімі бойынша «Оркестр жетекшісі, БММ оқытушысы» біліктілігі берілді.   

    1986-1992 - Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын «Домбыра-тенор» мамандығы  мемлекеттік емтихан комиссиясының 1992 ж. 9 мамырдағы шешімі бойынша «концерттік орындаушы, оқытушы»

    1993 жылы қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты  музыкалық аспаптар кафедрасының  оқытушысы ретінде  бастады.

    1998-2019 жылдар  аралығында  Домбыра  секциясының  меңгерушісі  жұмысын  атқарды. Қазіргі  уақытта  музыка  кафедрасының аға  оқытушы қызметкері.

    Осы  уақыт аралығында Айсулу  Биғазықызы   республикалық  конкурстар мен  пәндік  олимпиадаларға  шәкірттерін   дайындап,   жүлделі  орындарға  ие  болып отырды.

    2014 жылы  Мәдениет  пен  өнерді дамытуға қосқан елеулі еңбегі  үшін  ҚР  Мәдениет  және  спорт  министрлігі  «Мәдениет саласының үздігі» төс  белгісімен марапатталды.  (Куәлік №0453,28.08.2014ж.  А.Мұхамедиұлы )

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • П.И.Чайковский атындағы Алматы музыкалық училищесі  (1982-1986ж.)
    • Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы (1986-1991ж.)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    •  Музыкалық білім және орындаушылық шеберлік әдістемесі;
    •  Жаңартылған білім бағдарламасының музыка бағыты.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    • Sabirova A. S., Мukanova A.B.6 Issametova K. I., Sultanova M. E.
    • The effect of ancient totemic beliefs on the Kazakh traditional singing (Скопус) Венесуелла ОPCION 2019.
    • Муканова А.Б., Ахметжанова Д.С. Туркия Халықаралық мәдениет, өнер және әдебиет конгрессі «Фольклор аспабының  музыка жанрында алатын орны, маңызы,  өскелең  ұрпақты көне аспаптар мұрасына баулу» 2019ж.
    • Муканова А.Б., Ахметжанова Д.С.Домбыраға арналған хрестоматия (Музыка мектебінің 6-  сынып оқушыларына арналған) Оқу құралы.Алматы: Әуен баспасы, 2017 ж.
    • Муканова А.Б., Ахметжанова Д.С.Домбыра аспабын оқыту жолдары. Оқу құралы. Әуен баспасы, 2018 ж.
    • Муканова А.Б., Ахметжанова Д.С.Қазақ халық аспаптар оркестрі мен фольклорлық этнографиялық  ансамбльдеріне   арналған  партитура. Оқу құралы. Әуен баспасы, 2019 ж.
    • МукановаА.Б., Ахметжанова Д.С. Домбыраға  арналған  педагогикалық репертуар. Оқу құралы. Әуен баспасы, 2020ж.
    • МукановаА.Б.,АхметжановаД.С. Домбыраға  арналған  шығармалар. Оқу құралы. Әуен баспасы, 2020 ж.

    КОНФЕРЕНЦИЯҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    •  Туркия Халықаралық мәдениет, өнер және әдебиет конгрессі конференциясыны  онлайн  форматта  қатысып, мақалалары  ұсынылды. Мақала: «Фольклор аспабының  музыка жанрында алатын орны, маңызы,  өскелең  ұрпақты көне аспаптар мұрасына баулу» 2019ж.
    •  Онлайн  конференция. Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ГБОУ ВО «Высшая школа музыки Республики Саха (Якутия) (институт) им.В.А. Босикова. Жинаққа жарияланған  мақала: Особенности применения инновационных технологий   в музыкальной  дисциплине.
    • Шнаров Азамат Асылбекович

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Шнаров Азамат Асылбекович

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +7782778847

    Шнаров Азамат  2013-2017 жж бойынша Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының жоғары кәсіптік оқу бағдарламасын толық меңгеріп, Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2009 жылғы «26» мамыр шешімімен оркестр артисі, оқытушы біліктілігі берілді.

     Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы Өнер магистрі

    XIV «Шабыт» Халықаралық жастар фестивалінің лауреаты (Бас жүлде). 2016 жыл Орал қ.

    Д.Нұрпейісова және С.Оразалыұлы атындағы «Күй құдірет» атты Республикалық конкурсы (Бас жүлде)

    2017 ж. «Қазақстан» ұлттық арнасы, «Мен қазақпын» мега жобасының финалисті т.б.

    Дирижерлеу

    • 2019 ж. Ақтау қаласы Боздақ Рзаханов атындағы «Сиқырлы таяқша» ІІІ Республикалық дирижерлар конкурсының ІІ орын иегері
    • 2020 жыл, наурыз айы. Рыспай Ғабдиев атындағы ІІ Республикалық дирижерлар конкурсының ІІІ орын иегері.
    • 2019 жыл қазан айының 16-26 аралығында Әзірбайжан мемлекеті, Баку қаласында ғылыми-тәжірибелік тағылымдамадан өтті.
    • 2021 жылдың «21» сәуір мен «30» сәуір аралығында біліктілігін жоғарылату аясында «Авторлық курс» бағдарламасы бойынша «Оркестр дирижері» мамандығынан толық курс тыңдады және 72 сағат көлемінде белгіленген оқу жұмыс жоспарын орындады.

    БІЛІМІ:

    • Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерватория
    • Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының өнер магистрі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:                                                

    • Сейтек күйлерінің жанрлық стильдік ерекшеліктері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Сейтек Оразаұлының «Бес қыз» күйінің әртүрлі орындаушылық нұсқалары
    • Батыс Қазақстан өңірі күйшілерінің орындауында Сейтек күйлері.
    • Конысбаева Эльмира Дуйсембайкызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Конысбаева Эльмира Дуйсембайкызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77474954838

    Қонысбаева Эльмира Дүйсембайқызы 2002-2012 жылдар аралығында Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде оқытушы;

    2014 ж Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «Музыкалық аспаптар» кафедрасында концертмейстер, 2015-2020 жылдар аралығында «Өнер және мәдениет» факультетінде деканның оқу ісі жөніндегі орынбасары қызметін атқарды.

    Қыркүйек 2020 жылдан бастап «Музыка» кафедрасында оқытушы қызметін атқарады.

    БІЛІМІ:

    • 1993-1997жж Қызылорда музыкалық училищесінің «Халық аспаптар» бөлімін;
    • 1998-2001 жж Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетін «031740-Музыка және ән айту» мамандығы бойынша бітірген.
    • 2012-2014 жж Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің «6М010600-Музыкалық білім» мамандығы бойынша педагогика ғылымдарының магистрі академиялық дәрежесін иеленді.

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Жан-жақты дамыған болашақ музыка мұғалімдерінің аспапта орындаушылық дағдыларын қалыптастыру

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • «Музыкалық орындаушылық пен кеңістікті көркемдік ұғынудан социумға дейін» Қазақстан тәуелсіздігінің 30-жылдығына және Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған  ғылыми-практикалық конференциясының  мақалалар жинағы 2021 ж. 14 мамыр Астана қ. (124-134б)
    • «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы атты Республикалық студенттер, магистранттар,докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясы  материалдар жинағы. Алматы,2021.Б.(373-375б)
    • Исағұлова Ағима Шермұхамбетқызы

     Лауазымы: Профессор

    • Ақпарат

    Исағұлова Ағима Шермұхамбетқызы

    Лауазымы: Профессор

    +77272331845

    Исағұлова Ағима - 1967 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының Музыка-педагогика факультетін бітір осы оқу орнында қызметке қалдырылды.

    А. Шермұхамбетқызының бастамасымен «Айгүл» вокалды-аспаптар ансамблі құрылған.

    Исағұлованың өміршең туындыларын өзінің шәкірттері, есімі елге танымал эстрада жұлдыздары Галина Қарамолдаева, Тамар Асар, Дина Хамзина, Ұлжан Айнақұлова, Алтын Махамбетова және тағы басқалар орындайды.

    •  доцент (ЖАК), профессор
    • «Отличник народного образования» (1990 ж.);
    • Халық ағарту ісінің үздігі  (1990 ж.);
    • Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 10 жыл медалі (2001 ж.);
    • Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті қызметкері (2004 ж.);
    • Специалист года (2013 ж.);
    • Ескелді ауданының Құрметті Азаматы (2006 ж.);
    • Қазақ өнерінің қайраткері (2019 ж.);
    • Қазақстан патриоты медалі Жалайыр қоғамдық бірлестігі (17.12.2020 ж.);
    • Білім және ғылым министрлігінің алғыс хаты (вице министр Ш.Каринова) Нұр-Сұлтан қаласы (01.06.2021 ж.)

    БІЛІМІ:

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты Музыка және ән факультеті

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ

    • Музыкалық білім және дәстүрлі музыка өнері
    • Жаңартылған білім бағдарламасының музыка бағыты

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Оқу құралы «Концертмейстерлік класс». Балауса баспасы. 2017. - 240 бет.
    • Музыканы оқытудың әдістемесі.  Балауса баспасы: 2017-  135 бет.
    • «Музыка» бағдарламасы бойынша 1-3 сыныптарға арналған Хрестоматия, фонохрестоматия, аудио, CD  және видео музыкалық дискілер, музыка мұғалімдеріне оқу-әдістемелік нұсқаулар, ғылыми-әдістемелік мақалалары бар.
    • Исаметова Клавдия Иннокентьевна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Исаметова Клавдия Иннокентьевна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77272331845

    Исаметова Клавдия Иннокентьевна - Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының түлегі. 1988 жылы Музыкатану мамандығы бойынша тарихи-теориялық факультетін бітірген.

    Өзінің кәсіби жолын 1988 жылы Уус-Таатта балалар музыка мектебінде   (Саха Республикасы, Якутия) теориялық пәндердің және арнайы фортепианоның оқытушысы ретінде бастады. 1990 жылдан бастап еңбек жолын ҚазМемҚызПИ «Музыкалық аспаптар» кафедрасының концертмейстері ретінде бастады, 2009 жылдан бастап Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университетінде Музыка кафедрасының оқытушысы болып табылады. Бірқатар жылдар бойы «Қосымша фортепиано» секциясының меңгерушісі болды. Республикалық және шетелдік басылымдарда (Словакия, Түркия, Оңтүстік Корея) жарияланған бірқатар ғылыми-әдістемелік мақалалардың авторы. 050106 мамандығы бойынша Республикалық олимпиада жеңімпаздарын даярлау жөніндегі дипломдармен марапатталды.

    БІЛІМІ:

    • Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясы (1983-1988)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Музыкалық орындаушылық
    • Замануи музыкалық білім
    • Якут халқының музыкалық  фольклоры

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Specific features of social competence development in the future music teachers working at universities: Issametova K./ “International Journal of Environmental and Science Education”(Turkey), ISSN 1306-3065, Scopus (Elsevier), 2016.
    • Якут эпосының (олонхо) фольклорлық нұсқасы және музыкалық сөйлеуінің кейбір ерекшеліктері: Исаметова К.И./ Ғылыми мақалалардың жинағы, Братислава, 2017ж. ISBN 978-80-972920-0-3/; «Қазіргі музыка және білім берудегі интеграциялық үдерістер» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының еңбектері, Алматы, ҚҰӨА, 2017. ISBN 978-601-265-082-2
    • Influence of Specifics of the Main Specialty on Work Methods in a Class of an Additional Piano: Issametova K.I. / "PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE": Materials of the III International Scientific-Practical Conference March 28-30, 2018. ISBN 978-601-267-398-2 (Seoul, Korea)
    • Қазіргі заманғы музыкалық білім берудегі этномәдени дәстүрлер:Исаметова К.И., Султангалиева Э.С./ «Ғылыми зерттеулер объективіндегі шығармашылық» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, Белгород қаласы, Ресей, 2018, желтоқсан айы.
    • А.Б.Гольденвейзердің педагогикалық қағидаттарының студенттердің орындаушылық дағдыларын дамытудағы мәні: Исаметова К.И./ «Педагогика және өнер» журналы, Алматы, 3(77) 2019, маусым айы.
    • Музыкалық орындаудағы техникалық және көркемдік бірлік мәселесіне: Султангалиева Э.С., Исаметова К.И./ «Қазіргі заманғы музыкалық шығармашылық, орындаушылық және білім берудің өзекті мәселелері» бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция  материалдарының жинағы, Якутск қаласы, Ресей, 2020, наурыз айы.
    • Some features of musical speech and mode organization of songs of the yakut epic – olonkho: Issametova K., Al-Farabi Journal 7. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi, 01-02.05.2020, Bursa, Turkiye.
    • The effect of ancient totemic beliefs on the Kazakh traditional singing: Sabirova A.S., Issametova K.I., Mukanova A.B., Sultanova M.E., Yergalieva A.T. Opcion. – 2020. – V.36. – Issue Special Edition 27. Scopus.
    • Якут эпосының музыкалық сөйлеуінің кейбір ерекшеліктері: Исаметова К.И./ VІI Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы, Нийде қ., Түркия, 2020, қазан айы.
    • Ғылыми педагогиканың жетекші категориясының мазмұны – принциптері: Исаметова К.и., Султангалиева Э. С./ "Музыкалық шығармашылық, орындаушылық, білім беру: инновациялық тәсілдер" бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы, Якутск қ., Ресей, 2021, наурыз айы.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА ҚАТЫСУЫ МЕН ҚОНАҚ РЕТІНДЕ БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Презентация статьи «Якут эпосының (олонхо) фольклорлық нұсқасы және музыкалық сөйлеуінің кейбір ерекшеліктері», «Қазіргі музыка және білім берудегі интеграциялық үдерістер» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Алматы, ҚҰӨА, 2017.
    • Презентация статьи «Influence of Specifics of the Main Specialty on Work Methods in a Class of an Additional Piano» / "PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE"III International Scientific-Practical Conference March 28-30, 2018 (Seoul, Korea)
    • Презентация статьи «Қазіргі заманғы музыкалық білім берудегі этномәдени дәстүрлер» / бірлескен автор - Султангалиева Э.С./ «Ғылыми зерттеулер объективіндегі шығармашылық» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, Белгород қаласы, Ресей, 2018, желтоқсан айы.
    • Презентация статьи «Музыкалық орындаудағы техникалық және көркемдік бірлік мәселесіне» /бірлескен автор -Султангалиева Э.С./«Қазіргі заманғы музыкалық шығармашылық, орындаушылық және білім берудің өзекті мәселелері» бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференциясы, Якутск қаласы, Ресей, 2020, наурыз айы.
    • Презентация статьи Some features of musical speech and mode organization of songs of the yakut epic – olonkho: Issametova K., Al-Farabi Journal 7. Uluslararasi Sosyal Bilimler Kongresi, 01-02.05.2020, Bursa, Turkiye.
    • Выступление по теме «Якут эпосының музыкалық сөйлеуінің кейбір ерекшеліктері»,  VІI Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы, Нийде қ., Түркия, 2020, қазан айы.
    • Презентация статьи «Ғылыми педагогиканың жетекші категориясының мазмұны – принциптері» / бірлескен автор -Султангалиева Э. С./ "Музыкалық шығармашылық, орындаушылық, білім беру: инновациялық тәсілдер" бүкілресейлік ғылыми-практикалық конференциясы, Якутск қ., Ресей, 2021, наурыз айы.
    • Даркембаева Асия Бектуровна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Даркембаева Асия Бектуровна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77272331845

    Даркембаева Асия Бектуровна – қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде білім алған. Еңбек жолын 1998 жылдан М.Мақатаев атындағы өнер мектебінде мұғалімдік қызмет етуден бастаған. 2003 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде концертмейстер, оқытушы, аға оқытушы болып қызмет атқарып келеді. Сонымен қатар Өнер және мәдениет факультеті деканының оқу ісі жөніндегі орынбасары болып қызмет атқарған. Қазіргі уақытта Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінде, 8D01901 – Арнайы педагогика мамандығы бойынша докторантурада оқиды.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, Музыка және ән мамандығы (бакалавр, 1999-2003 жж);
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты, Педагогика мамандығы (магистратура, 2003-2005 жж).

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Музыкалық білім мен тәрбие беру әдістемесі
    • Халық музыкасы арқылы нашар көретін оқушылардың адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру.

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    • Даркембаева А.Б., Бурамбаева М.Н. Пространственное понимание музыки. European Journal of Arts. Vienna, №1, 2018;
    • Даркембаева А.Б., Султангалиева Э.С.Табиғат заңдылықтары мен халықтық-музыкалық дәстүрдің сабақтастығы. Y Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. 11-13 қазан. Алматы, 2018. (414-419 б);
    • Даркембаева А.Б., Сұлтангалиева Э.С.Рухани құндылықтар мен табиғат құбылыстарының сабақтастығы. Педагогика және өнер. №3(77), 2019ж. (42-49 б.);
    • Даркембаева А.Б., М.С.Сұлтанова Рефлексивный подход будущего учителя музыки к исполнительско-речевой деятельности. «Хабаршы», ҚазМемҚызПУ. №1 (81), 2020;
    • Даркембаева А.Б. Музыка сабағы арқылы жас ұрпаққа рухани-патриоттық тәрбие беру. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, №6, 2020; 
    • Даркембаева А.Б., Раева Б.Р. Баян аспабының музыкалық білім беру жүйесіндегі рөлі. Al Farabi Uluslararasisocial bilimler kongresi. Bursa, 1-2 mayis, 2020.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА  ҚАТЫСУ   МЕН ҚОНАҚ  РЕТІНДЕ   БЕРГЕН ДӘРІСТЕРІ:

    • Даркембаева А.Б., Бутабаева Л.А. «Халық музыкасы арқылы адамгершілік құндылықтарды қалыптастыру». «Парадигма современной науки глазами молодых» атты ХҮ халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 12.04.2021 жыл, Қостанай қаласы.
    • Бегендиков Жалғасбек Әмірханұлы

     Лауазымы: Доцент

    • Ақпарат

    Бегендиков Жалғасбек Әмірханұлы

    Лауазымы: Доцент

    +77272370153

    Бегендиков Жалғасбек  –  Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын «Домбыра-тенор» мамандығы  мемлекеттік емтихан комиссиясының 1978 ж. 26  мамырдағы шешімі бойынша «концерттік орындаушы, оқытушы, халық аспаптар оркестрінің дирижеры» деген біліктілігі берілді.

    доцент өнертану  ЖАК 1997 жылғы , ҚР еңбек сіңірген әртісі, Қазмемқызпу Құрметті профессоры

    БІЛІМІ:

    • Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерватория

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Музыкалық білім және орындаушылық шеберлік әдістемесі
    • Жаңартылған білім бағдарламасының музыка бағыты

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Партитура жинағы «Махаббат аңызы» Алматы.муз.уч.Чайковский.
    • Ахметжанова Дидар Сапаргалиевна

     Лауазымы: қауымдастырылған профессор м.а.

    • Ақпарат

    Ахметжанова Дидар Сапаргалиевна

    Лауазымы: қауымдастырылған профессор м.а.

    +77272370153

    Ахметжанова Дидар - 1983-1987 жылдары Арқалық музыкалық училищесі  «Домбыра-тенор» мамандығы, мемлекеттік квалификациялық комиссияның 1986 жылғы 26 маусымдағы шешімі бойынша «Оркестр жетекшісі, БММ оқытушысы» біліктілігі берілді  (№ 149504).

    1987-1993 - Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын «Домбыра-тенор» мамандығы  мемлекеттік емтихан комиссиясының 1993 ж. 7 мамырдағы шешімі бойынша «концерттік орындаушы, оқытушы»

    Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі «Мәдениет саласының үздігі» медалі.

    Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан үлесі үшін мерейтойлық «Құрмет белгісі» медалі.

    ҚР білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор жеке үлесі үшін Алғыс хат (Министр Сағадиев Е., Астана 2018 ж.);

    ҚР Жоғары және ЖОО кейінгі білім саласының Үздік педагогы төсбелгісі (Алматы, 2019 ж.).

    Жаңартылған білім беру тұжырымдамасы негізіндегі сындарлы технологияны білім беру мекемелерінде қолдану 72 сағат, 2019 ж.;

    "Киберпедагогика негіздері. Қашықтан оқыту әдістері мен технологиялары" 72 сағат, 2020 ж.;

    Музыкалық-орындаушылық шеберлік  72 сағат, 2020 ж.;

    Білім берудегі менеджменті: «Сандық білім беру мен қашықтықтан оқытудағы заманауи ақпараттық технологиялвр» 72 сағат, 2020 ж.

    БІЛІМІ:

    • Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерватория (1987-1993)

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Музыкалық білім және орындаушылық шеберлік әдістемесі
    • Жаңартылған білім бағдарламасының музыка бағыты

    БАСЫЛЫМДА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ: ·

    • Д.С.Ахметжанованың  ғылыми-педагогикалық, әдістемелік еңбектері Республикалық және шетел басылымдарынан (Италия, Түркия) жарық көрді.
    • Домбыраға  арналған педагогикалық репертуар: оқу  құрал. Ахметжанова Д. С., Муканова А. Б./ Алматы «Әуен» баспасы, 2015 ISMN 9963-705-44-5
    • Домбыраға  арналған  педагогикалық  репертуар: оқу  құрал.  Ахметжанова Д. С., Муканова А. Б./  Алматы «Әуен» баспасы, 2016 ISMN 9963-705-44-5
    • Домбыраға  арналған  хрестоматия (Музыка мектебінің 4-сынып оқушыларына   арналған): оқу құрал.  Ахметжанова Д. С., Муканова А. Б./   Алматы «Әуен» баспасы, 2017  ISMN 9963-705-44-5
    • Қазақ  халық аспаптар  оркестрі  мен фольклорлық-этнографиялық ансамбльдеріне  арналған  партитура.: Ахметжанова Д. С., Муканова А. Б./   Алматы «Әуен» баспасы, (2018-88 б.) ISMN 9963-705-44-5
    • Музыка өнер және оның эстетикалық  білім беру қызметі: Ахметжанова Дидар  Сапаргалиевна / Regional academy of Management. Международная  конференция. Корея, Сеул, 28-30 марта (2018).
    • Рухани жаңғыру – ұлт болашағының кепілі: Ахметжанова Дидар  Сапаргалиевна /  Мектеп. Отбасы. Қоғам. Республикалық қоғамдық-педагогикалық және отбасылық  журнал №4. №13354-Ж. (2017).
    • Features of Musical Education of Children with Intellectual Disabilities. Akhmetzhanova D., Urazalieva M. Mediterranean Journal  of Social Sciences. – Италия (2014).
    • Таланттарды дамыту және біліктілігін арттыру журналы  906Vol.12, № 3 s, 2020, 906-917 ISSN 1869-0459 (мөр )/ISSN 1869-2885 (онлайн) © 2020 Таланттарды дамыту және дамыту жөніндегі халықаралық зерттеу қауымдастығы http://www.iratde.com
    • Өнер тұжырымдамасының мәдени-шығармашылық аспектілері жеке тұлғаның шығармашылық дамуы болашақ мұғалім-музыкант
    • Д. С. Ахметжанова., Сыдықова Р. С., Қалдаяқова А., Айнабекова Н. Т., Өмірханқызы С. А., Досбағанбетова А. Т.
    • Айнабекова Назгуль Торебаевна

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Айнабекова Назгуль Торебаевна

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77071758734

    Назгуль Айнабекова – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде магистр дәрежесін алды.

    2003- 2006  жылдары «Бөбек»  Мемлекеттік білім беру және денсаулықты сақтау орталығында  музыка пәнінің мұғалімі, хор жетекшісі қызметін атқарған.

    2006 - 2010 жылдары «№133 жалпы білім беретін мектеп» мемлекеттік мекемесінде музыка пәнінің мұғалімі, хор жетекшісі  қызметін атқарған.

    2010 - жылдан бері Қазақ ұлттық  қыздар педагогикалық университетінде оқытушы.

    БІЛІМІ:

    • Педагогикалық ғылымдар магистрі Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық  университеті 
    • Хор дирижеры, оқытушы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық  консерваториясы
    • Мұғалім, хор дирижеры, сольфеджио пәнінің мұғалімі, Қанабек Байсеитов атындағы Талдықорған саз колледжі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • Музыкалық білім беру саласы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Хор дирижерлаудан 3 курс Студенттеріне арналған хрестоматия  - оқу құралы. «Лантар трейд»  баспасы  2020
    • Тұлға тәрбиелеудегі шығармашылық белсенділіктің алатын орны. «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «Шығармашылық мамандық педагогтарының кәсіби даярлығының басымдық бағыттары — 2020: ізденістер, үрдістер және болашақта күтілетін нәтижелер» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының МАТЕРИАЛДАРЫ ISBN 978-9965-840-81-4 Түркістан қаласы  2020 жыл , «Әлем» баспасы, Шымкент қ.
    • Музыканың өркениет қалыптасуындағы алатын орны. Халықаралық ғылыми - практикалық интернет–конференциясы   Түркістан қаласы  2018 жыл , «Әлем» баспасы, Шымкент қ., ISBN 978-9965-677-75-5
    • Жоғары сынып оқушыларының бойына өміршеңдік құндылық негіздерін қалыптастырудағы  педагог мұғалімнің орны. «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті хабаршысы»   №1 (73) 2018 жыл, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің баспасы  ISSN 2306-5079,ISSN 2306-5079
    • Қазақтың халық музыкасын оқушылар санасына сіңіру.  «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «Шығармашылықмамандық педагогтарының кәсіби даярлығының ізденістер ,үрдістер және болашақта күтілетін нәтижелер» атты халықаралық ғылыми- тәжрибелік конференциясының  материалдары. Түркістан 2019
    • Музыканың өркениет қалыптасуындағы алатын орны: Айнабекова Н./Халықаралық ғылыми - практикалық интернет–конференциясы   Түркістан қаласы  2018 жыл , «Әлем» баспасы, Шымкент қ., ISBN 978-9965-677-75-5
    • Жоғары сынып оқушыларының бойына өміршеңдік құндылық негіздерін қалыптастырудағы  педагог мұғалімнің орны:Айнабекова Н.Т. , Умирханова Ш.А./«Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті хабаршысы»   №1 (73) 2018 жыл, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің баспасы  ISSN 2306-5079,ISSN 2306-5079
    • Педагогические принципы и вклад профессора М.М.Бурунчина  в хоровое искусство Казахстана, Педагогика және  өнер/  2(82)2020.
    • «Развитие креативности учителя музыки в контексте модернизации образования». Международная научно-практическая конференция, Ванкувер, Канада
    • Жоғарғы  курс студенттерімен  хор  репертуарын игерудің     ерекшеліктері:Айнабекова Н.Т./«Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті хабаршысы» №1 (67)  2017 жыл, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің баспасы  ISSN 2306-5079
    • Сазгер студенттердің хор жүргізудегі заңдылықтары жайлы:Айнабекова Н.Т., Умирханова Ш.А.,  Айтжанова Ж.Н./Практикалық  конференция «Диалог»  ғылыми – зерттеу орталығы,  Иваново қ. Ресей   2017 жыл, «Ип Цветков»  баспасы, ISBN 978-5-9909873-0-2
    • Рухани білім беру – болашаққа нық қадам:Айнабекова Н.Т./ «Қазақстан жоғары мектебі» №4  2017  жыл, «Қазақстан жоғары мектебі» журналының баспасы Алматы қ., ISSN 1506-1749
    • Болашақ музыка мұғалімінің кәсіби – шығармашылық белсенділігін қалыптастыру:Айнабекова Н.Т. /«Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті хабаршысы» №6  2016 жыл, Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің баспасы, ISSN 2306-5079
    • Қазақ классикалық опера хорларын оқу үдерісінде пайдаланылуы:Н.Т.Айнабекова/ІЗДЕНІС халықаралық ғылыми журнал - қосымшасы  №4  2013 жыл, Алматы  қ., «Қазақстан жоғары мектебі» журналының шағын типографиясы, ISSN 1506-1722.
    • Шаңбаев Есбол Жарылкасынұлы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Шаңбаев Есбол Жарылкасынұлы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77272331845

    Шаңбаев Есбол Жарылкасынұлы  2004-2008 ж. Тараз қаласындағы Абай атындағы гуманитарлық колледжін бітірді. 2008-2012 ж. Алматы қаласындағы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында оқыды.

     2013-2015 ж. Алматы қаласы. Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, өнертану ғылымының магистрі.

     2015 жылдан бастап Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде қызмет етіп келеді.

    БІЛІМІ  МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Білімі жоғары. Әнші, оқытушы.
    • Абай атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжі. 2004-2008 ж. Тараз қаласы
    • Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы. 2008-2012 ж. Алматы қаласы.
    • Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы, өнертану ғылымының магистрі. 2013-2015 ж. Алматы қаласы.

    1. Подгатовка специалистов по требованиям международного стандарта ІSO 37001:2016  «Системы менеджмента противодействия коррупции». (72 сағат). 20 ноября 2020г. Менеджер системы менеджмента противодействия коррупции.

    2. «Киперпедагогика негіздері. Қашықтықтан оқыту әдістері мен технологиялары». (72 сағат). 21.11.2020 ж. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті Педагогикалық шеберлік орталығы.

    3. «Музыкалық -орындаушылық шеберлік».  (72 сағат). 13.11.2020 ж. Казахстанский межрегиональный центр повышения квалификации

    ЗЕРТТЕУ САЛАЛАРЫ:

    • Дәстүрлі музыка өнері бағытында білім мен тәрбие беру әдістемесі
    • Жаңартылған білім бағдарламасының дәстүрлі музыка бағыты

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАР:

    «Жетісу өңірінің жыр тарландары» атты мақала «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «Шығармашылық мамандық  педагогтарының кәсіби даярлығы: ізденсітер, үрдістер және болашақта күтілетін нәтижелер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет-конференциясының материалында жарық көрді. 2018 жылы.

    КОНФЕРЕНЦИЯЛАРҒА  ҚАТЫСУ  МЕН  ҚОНАҚ РЕТІНДЕ   ЕРГЕН  ДӘРІСТЕРІ:

    • Қазақстан мен Түркия арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың 25 жылдығы шеңберінде  «ІV. Uluslararasi Turk Dunyasi Arastirmalari Sempozyumu»  26-28 Nisan 2017.
    • VII Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы 21.10.2020 ж.
    • Умирханова Шынар Адильханқызы

     Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Умирханова Шынар Адильханқызы

    Лауазымы: Аға оқытушы, ғылым магистрі

    +77015477986

    Шынар Умирханова  – Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының түлегі, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде магистр дәрежесін алды.

    2006 - 2010 жылдары «№13 жалпы білім беретін мектеп» мемлекеттік мекемесінде музыка пәнінің мұғалімі, хор жетекшісі  қызметін атқарған.

    2011 - жылдан бері Қазақ ұлттық  қыздар педагогикалық университетінде оқытушы.

    БІЛІМІ:

    • Педагогикалық ғылымдар магистрі Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық  университеті 
    • Хор дирижеры, оқытушы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық  консерваториясы
    • Мұғалім, хор дирижеры,  П.И. Чайковский  атындағы  Алматы  саз колледжі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • Музыкалық білім беру саласы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Хор дирижерлаудан 3 курс Студенттеріне арналған хрестоматия  - оқу құралы. «Лантар трейд»  баспасы  2020
    • Бүгінгі таңда халықтың мәдени мұрасы арқылы оқушыларға эстетикалық тәрбие беру  «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «Шығармашылық мамандық педагогтарының кәсіби даярлығының басымдық бағыттары — 2020: ізденістер, үрдістер және болашақта күтілетін нәтижелер» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының МАТЕРИАЛДАРЫ ISBN 978-9965-840-81-4 Түркістан қаласы  2020 жыл , «Әлем» баспасы, Шымкент қ.
    • Хор сабағын ұйымдастыру барысында қызықты және әсерлі репертуар таңдаудың маңыздылығы  Халықаралық ғылыми - практикалық интернет–конференциясы   Түркістан қаласы  2018 жыл , «Әлем» баспасы, Шымкент қ., ISBN 978-9965-677-75-5
    • Қазақтың халық музыкасын оқушылар санасына сіңіру.  «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруға арналған «Шығармашылықмамандық педагогтарының кәсіби даярлығының ізденістер ,үрдістер және болашақта күтілетін нәтижелер» атты халықаралық ғылыми- тәжрибелік конференциясының  материалдары. Түркістан 2019
    • Жоғары сынып оқушыларының бойына өміршеңдік құндылық негіздерін қалыптастырудағы  педагог мұғалімнің орны: Айнабекова Н.Т. , Умирханова Ш.А./«Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті хабаршысы»   №1 (73) 2018 жыл, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің баспасы  ISSN 2306-5079,ISSN 2306-5079
    • Педагогические принципы и вклад профессора М.М.Бурунчина  в хоровое искусство Казахстана, Педагогика және  өнер/  2(82)2020.
    • «Деятельность будущего учителя музыки в современных образовательных условиях ». Международная научно-практическая конференция, Ванкувер, Канада
    • Хорды ұйымдастыру барысында репертуар таңдаудың маңыздылығы: /«Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті хабаршысы» №1 (67)  2017 жыл, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің баспасы  ISSN 2306-5079
    • Сазгер студенттердің хор жүргізудегі заңдылықтары жайлы: О закономерностях функционирования управления хором в деятельности студентов музыкантов Айнабекова Н.Т., Умирханова Ш.А.,  Айтжанова Ж.Н./Практикалық  конференция «Диалог»  ғылыми – зерттеу орталығы,  Иваново қ. Ресей   2017 жыл, «Ип Цветков»  баспасы, ISBN 978-5-9909873-0-2
    • Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру жолында музыка арқылы жас ұрпаққа эстетикалық тәрбие беру мәселелері : Ш.А.Умирханова / «Қазақстан жоғары мектебі» №4  2017  жыл, «Қазақстан жоғары мектебі» журналының баспасы Алматы қ., ISSN 1506-1749
    • Хоровая музыка как важнейший элемент в формировании творческой личности: Умирханова Ш.А. /«Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті хабаршысы» №5  2016 жыл, Алматы қ., Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің баспасы, ISSN 2306-5079
    • Рухани жаңғыру аясында музыка өнері арқылы адам баласының ішкі әлемінің жаңаруы :Ш.А.Умирханова / ІЗДЕНІС  халықаралық ғылыми журнал - қосымшасы  №2  2021 жыл, Алматы  қ., «Қазақстан жоғары мектебі» журналының шағын типографиясы, Б9-13. ISSN 1506-1749.
    • Балтиева Рахилям Юсуповна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Балтиева Рахилям Юсуповна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77013673203

    Балтиева Рахилям – 1990 ж. А.Жұбанов атындағы Республикалық  мамандырылған музыкалық арнайы мектебін бітірді.1990-1995 жылдары Абай атындағы Алматы мемелекеттік университетінің музыка факультетін аяқтап, хор пәндерінің оқытушысы деген  жоғары мамандық алып шықты.  1995 жылы  Қазақ мемлекеттік  қыздар педагогикалық институтына,  Музыкалық білім және мәдениет  факультеті, Хорды дирижерлау және ән кафедрасына жолдама бойынша «Хорды дирижерлау» және «Хор класс» т.б. пәндерінің   оқытушысы  болып жұмысқа қабылданды. 2001 жылы аға оқытушы лауазымын алды.

     2014 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 6М010600-"Музыкалық білім"мамандығы бойынша  магистр академиялық дәрежесін алды. Осы күнге дейін Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің "Музыка"кафедрасында аға оқытушы қызметін атқарады. Балтиева Рахилям Юсуповна білім беру саласында үздіксіз жұмыс істейді. Жоғары білім беру жүйесіндегі мінсіз және көпжылдық еңбегі, білікті мамандарды даярлауға қосқан зор үлесі және ғылыми, педагогикалық және қоғамдық жұмыста маңызды нәтижелері үшін келесі марапаттарға ие болды:   

    • 1999 ж.Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің "Ең  үздік кураторы" грамотасымен марапатталды.
    • 2001 ж. Хор фестивалінің лауреаты. Алматы қ.
    • 2013 г «TESEKKUR BELGESI»  Akdenis universitesi gusel sanatlar fakultesi 2013 tarihleri.
    • 2018 г. Алғыс хат «Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің дамуына қосқан зор үлесіңіз бен маман даярлаудағы белсенді қызметіңіз үшін шынайы алғысымды білдіремін».  Ректор Г.Алдамбергенова
    • 2019 г. Алғыс хат «Балалар шығармашылығы -2019жыл» оқушылардың аудандық өнер фестивалінде әділқазы құрамында атқарған жұмысы мен балалардың шығармашылық қабілетін қалыптастыруға қосқан үшін алғыс білдіреді. №3 Оқушылар үйінің директоры Исакова С.Е.  
    • 2019 г. Құрмет грамотасы «За безупречный  и многолетний труд в системе высшего образования,большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов и значимые результаты в научной, педагогической и общественной работе. г.Нур-Султан
    • 2020ж. Алғыс хат  «Ш.Қалдаяқовтың 90- жылдығына арналған «Бәрінен де сен сұлу» халықаралық байқауында өнерге  қосқан үлесі мен талантты орындаушыны дайындағаны үшін алғыс жарияланады», Алматы қаласы.

    БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІГІ:

    • Педагогика ғылымдарының магистрі (МБ), Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті. (Қазақстан,Алматы).
    • Орта мектебінің  музыка пәнінің мұғалімі, Хор пәндерінің оқытушысы, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті. (Қазақстан, Алматы.)

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Воплощение идей патриотического воспитания в  произведениях К.Кожамиярова: Балтиева Р.Ю /Международный-научный журнал «Достояние нации» №1(1) /2009жыл,стр.84-87
    • Адаптация и самореуляция личности: Балтиева Р.Ю.,Бекмухамедов Б.М./  Материалы ІҮ Международной научно-практической конференции, Москва 2011год , Стр. 19-22 .
    • Значимость музыкально-педагогической деятельности К.Кожамиярова в национально-культурном наследии: БалтиеваР.Ю./ Научно –методический  журнал «Начальная школа» №3, 2011ж ISSN 0207-5474.
    • Вклад в развитие национальных кадров композитора  К.Кожамиярова: Балтиева Р.Ю./.Республиканский  научно-методический журнал  «Средняя школа Казахстана» , №4 (109) 2012ж,   ISSN 1814-8379.
    • Педагогико-психологические возможности музыкальных произведений К.Кожамиярова: Балтиева Р.Ю. / Республиканский  научно-метододический,  психологический журнал «Вопросы психологии» №5 2013ж  Стр.10-12                                                                                                                                                                                                                                                
    • Хрестоматия для хора: Балтиева Р.Ю., Килыбаев Д.Ж. / Учебное пособие,    Алматы, 2014ж  , 60 печатных листов.
    • Хоровое творчество К.Кожамиярова в педагогическом аспекте:Балтиева Р.Ю./Научно –методический, педагогический  журнал «Начальная школа» №3 - 4, 2014ж,ISSN 0207-5474. 
    • Педагогическое воззрение в творчестве композитора   Г.Жубановой: Балтиева Р.Ю/ Материалы Республиканской научно-практической конференции «Преемственность историии опыта казахского ханства»  посвященной 550-летию Казахского ханства. город Алматы 2015г.  ISBN 978-601-224-642-1.
    • Обзор в музыкально - педагогического наследия К.Кожамиярова: БалтиеваР.Ю./II  Международный симпозиум исследование  Тюркского мира.   Алматы 2015г.ISBN 978-601-224-649-0.
    • Основные принципы вокально-хоровых распевок в процессе обучения детей хоровому пению: БалтиеваР.Ю /Вестник №4(64)КазГосЖенПу  город  Алматы 2016ж. ISSN 2306-5079.
    • Значимость музыкального репертуара  в процессе обучения студентов  в  условиях  музыкально – педагогического  вузовского образования  по предмету хоровое дирижирование: Балтиева Р.Ю /Дошкольное и начальное образование:расширение образовательной среды. Материалы  международной  конференции «Чтения Ушинского» педагогического факультета ЯГПУ. Ярославль 2017г.
    • Жастар рухани құндылықтарды бағалай білуі керек  БалтиеваР.Ю /Қазақ үні газеті № 44-45 (761)  7 қарашаАлматы 2017ж.,  стр.16.
    • К Вопросу о  значении артикуляции в процессе  формирования певческого голоса будущих учителей музыки: БалтиеваР.Ю /Актуальные вопросы  научных исследований.Сборник научных трудов поматериалам ХІІІМеждународной  научно-практической конференции г.Иваново 2017г.ISBN 978-5-9909873-3-3
    • Вопросы интернационального   воспитания в Республике Казахстан в процессе обучения будущего учителя музыки: БалтиеваР.Ю./ «Музыкальная культура  и образование: инновационные пути развития». Материалы ІІІ международной научно-практической конференции.   Ярославль 2018г. стр.14-16.
    • Значение музыкального творчества Г.Жубановой в процессе обучения будущих учителей музыки: БалтиеваР.Ю./Международная научно-практическая конференция. Тема"Профессиональная подготовка педагогов творческих  специальностей : поиск, тенденции и перспективы- посвященной реализации государственной программы "Рухани жаңғыруда.Международный казахско - турецкий университет  имени Х.А.Ясави 2018 год. Город Туркестан. ISBN 978-9965-677-75-5.
    • Хрестоматия для хора: Балтиева Р.Ю. / Учебное пособие,    Алматы, 2019ж.   6,75 печатных листов.
    • Тәрбиелі ұрпақ- ел тірегі:БалтиеваР.Ю /Қазақ үні газеті № 48 (866 ) 2 желтоқсан 2019  Алматы қаласы.                                     
    • Эстетическое  воспитание   на материале казахской хоровой музыки: 
    • БалтиеваР.Ю./ «Музыкальная культура  и образование: инновационные пути развития». Материалы Ү международной научно-практической конференции. Апрель, 2020 г.Ярославль.
    • Рухани байлық –Асыл қазына БалтиеваР.Ю /Қазақ үні газетінің сайтында жарияланған5 сәуір 2021  Алматы қаласы
    • Некоторые вопросы о подборе репертуара  на уроках музыки в общеобразовательной школе,отражающих патриотическую тему,на материале песенно-музыкальной культуре: VI Международная научно-практическая конференции «Музыкальная культура и образование: инновационные пути развития».22 апреля 2021 год. г. Ярославль
    • Қ.Қожамияровтың шығармашылық мұрасының музыкалық-педагогикалық сипаттамасы: Балтиева Р.Ю./Монография.Алматы 2021ж. 6,0 печатных листов.
    • Айтжанова Жанна Нургалиевна

     Лауазымы: Аға оқытушы

    • Ақпарат

    Айтжанова Жанна Нургалиевна

    Лауазымы: Аға оқытушы

    +77011301976

    Жанна Айтжанова – Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының түлегі.

    1993 - 2002  Алматы қаласының №138   мектеп – гимназиясында  музыка пәнінің мұғалімі

    2002 жылдан бастап   Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің  «Хорды дирижерлау және ән» кафедрасында қызмет етеді

    БІЛІМІ:

    • "Хор дирижері "Алматы музыкалық колледжі. П. И. Чайковский
    • "Музыка мұғалімі" мамандығы  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ: 

    • Музыкалық білім беру саласы

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    • Роль педагога в музыкальной подготовке учащихся: Айтжанова Ж.Н. Интернаука 3(48) 2016, Москва ISSN2309-2742
    • Методы изучения хорового произведения: Айтжанова Ж.Н. Интернаука 3(42) 2016, Москва ISSN2309-1924
    • Творческая личность будущего учителя музыки –неотъемлемая часть современной культуры:Айтжанова Ж.Н.  Журнал Казгосженпу «Весник» №6-2016. ISSN 2306-5079
    • «О закономерностях функционирования управления хором в деятельности студентов - музыкантов»    Айтжанова Ж.Н., Айнабекова Н.Т. , Умирханова Ш.А.,  / Научно практическая конференция, Научно – исследовательский центр «Диалог,  Иваново 2017, Россия  РИНЦ   ,ISSN 2306-5079
    • Использование наглядных средств обучения на уроках музыки. Айтжанова Ж.Н.,Какимова Л.Ш.  Журнал «Весник» Казнпу им.Абая  №4-2017. ISSN 1728-5496
    • Приемы работы над хоровым сольфеджированием на занятиях по хоровому классу:Айтжанова Ж.Н./Международная научно-практическая конференция. Тема "Профессиональная подготовка педагогов творческих специальностей:поиск,тенденции и перспективы- посвященной реализации государственной программы «Рухани жаңғыру». Международный казахско-турецкий университет  имени  Х.А.Ясави  2018 год. Түркестан, ISBN 978-9965-677-75-5
    • Вопросы музыкально-эстетического воспитания младших школьников в общеобразовательной школе. Айтжанова Ж.Н.  Поиск №4 \2019год ISSN-1560-1730
    • Хоровое дирижирование- как необходимый элемент дирижеско-хоровой подготовки будущего учителя музыки. Айтжанова Ж.Н. Международная научно-практическая конференция. Тема "Приоритетные направления вузовской подготовки  педагогов творческих специальностей -2020:поиск, тенденции и перспективы- посвященной реализации государственной программы «Рухани жаңғыру». Международный казахско-турецкий университет  имени  Х.А.Ясави  2020 год. Түркестан, ISBN 978-9965-677-75-5
    • Хоровое сольфеджирование как фактор активизации вокально-хоровой деятельности будущего педагога музыканта. Айтжанова Ж.Н.,Садыкова Р.Ш. Наука ижизнь Казахстана (Международный журнал) №12\3 (149)2020 год. ISSN2073-333X
    • Хрестоматия по дирижированию для студентов 3 курса. Айтжанова Ж.Н.,АйнабековаН.Т.,Умирханова Ш.А.  Алматы 2020г. ISBN978-601-7607-24-1
    • Айтуарова Ажар Толықбайқызы

     Лауазымы: білім беру бағдарламасының оқытушысы, өнертану кандидаты, "Педагогика" мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) (ЖАК) 

    • Ақпарат

    Айтуарова Ажар Толықбайқызы

    Лауазымы: білім беру бағдарламасының оқытушысы, өнертану кандидаты, "Педагогика" мамандығы бойынша қауымдастырылған профессор (доцент) (ЖАК) 

    +77078184634

    Айтуарова Ажар Толықбай қызы -Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының "музыкатану" мамандығы бойынша тарих - теориялық факультетін бітірген («қызыл» дипломмен) - 1978-1983.1993 жылы өнертану ғылымдарының докторы Әсия Ибадуллақызы Мұхамбетованың жетекшілігімен "Қазақстанның бұқаралық музыкасындағы халық дәстүрлері (Н.Тілендиевтің шығармашылығы мысалында)" тақырыбында "музыкатану" мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады.  1998 жылы "Педагогика" мамандығы бойынша "Доцент" ғылыми атағын алды.

    БІЛІМ

    • Қ.Байсейітова атындағы республикалық мамандандырылған музыка мектебі (1967-1978);
    • Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (1978-1983);
    • Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы жанындағы Аспирантура (1984-1987).

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ

    • Белгілі қазақ композиторы Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығы;
    • қазақ дәстүрлі музыкасын музыкалық-теориялық зерттеу;
    • музыкалық фольклористика;
    • музыкалық этнопедагогика;
    • қазақ музыкасының этнопсихолологиясы;
    • Музыкалық білім беру теориясы мен әдістемесі;
    • қазақ музыкасының тарихы;
    • қазақтардың дәстүрлі мәдениеті мен өнері;
    • Қазақстанның дәстүрлі және бұқаралық музыкасының әлеуметтік-мәдени мәселелері.

    ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАР

    • Қазақ этномузикасы мен этнопсихологиясы: өзара байланыс аспектілері / / Ұлы дала мұралары. 1-шығарылым. Жылдық ғылыми басшылық. - Ұлы Дала мұрасы. 1 шығарылым. Ғылыми жылнамасы. – The Heritage of the Great steppe. Issue 1. Yearbook. – Астана, 2017, - Б. 44-49 ISBN 978-601-06-4882-1.    0,4 Б.
    • Дәстүрлі музыка құндылықтарының призмасы арқылы қазақ халқының этнопедагогикасын зерттеу// ҚазҰПУ хабаршысы."Көркем білім: өнер-теория-әдістеме" сериясы. – Алматы: абай атындағы Қазұпу.Абай, 2020.  №1 (62).  - С. 147 - 151  ISSN 1728-8657
    • Қазақ анимациялық кино және музыка // Хабаршы ҚазҰПУ."Көркем білім: өнер-теория-әдістеме" сериясы. – Алматы: абай атындағы Қазұпу.Абай, 2020.  №1 (62).  - Б. 158 - 164 ISSN 1728-8657
    • Музыкалық білім "мамандығы бойынша сабақтарда сыни ойлау стратегиясын енгізу туралы // Ғылым жолы. Халықаралық ғылыми журнал, Волгоград, 2016. – №3 (25),-С.82-83.  Журналдың Импакт-факторы 0,543 (Global Impact Factor, Австралия)
    • Музыка сабағындағы музыкалық-ағартушылық қызметке жаңа көзқарас / / ХХІ ғасырдағы музыкалық өнер: мәселелер мен шешімдер: Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. – (5 қараша, Ташкент, 2018). – Ташкент, 2018. - Б. 44-46 ISBN 978-9943-5301-2-6
    • Жоғары мектепте қазақ музыкасының тарихы сабақтарында оқыту модельдері //Шығармашылық мамандық педагогтарын жоғары оқу орнында даярлаудың басым бағыттары-2020. "Түркістан, 2020. Б. 6 – 10.

    ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫСЫ:

    • ҚР жоғары оқу орындарына арналған «Қазақтың дәстүрлі мәдениеті мен өнері» оқу бағдарламасының автордың біреу;
    • 50-ға жуық кандидаттық, магистрлік, докторлық диссертациялардың пікір беруші.
    • Музыка теориясының негіздері /екінші басылым/    Алматы, 2016. – 105 б.        ҚР Білім және ғылым министрлігінің Республикалық оқу-әдістемелік  кеңесі және оқу әдістемелік бірлестігі ұсынған.17.04.2015ж.№1 хаттама.
    • СОЛЬФЕДЖИО. Практикалық оқу - әдістемелік құрал. - Алматы, 2016 /46 б. «Музыкалық білім және хореография» кафедрасының отырысында ұсынған. 4.03.2016 ж., хаттама №8
    • «Әлемдік музыка» пәніне арналған әдістемелік ұсыныстар және тексеру тестілер. - Алматы, 2016. – 20 б.      «Музыкалық білім және хореография» кафедрасының отырысында ұсынған. 4.03.2016 ж., хаттама №8
    • Қазақ музыкасының тарихы (тест тапсырмалары). - Алматы, 2016.– 22 б.     «Музыкалық білім және хореография» кафедрасының отырысында ұсынған. 4.03.2016 ж., хаттама
    • Дауир Даурен

     Лауазымы: Оқытушы

    • Ақпарат

    Дауир Даурен

    Лауазымы: Оқытушы

    +77272370153

    Дауир Даурен -  Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясын «Баян-тенор» мамандығы  мемлекеттік емтихан комиссиясының 1978 ж. 26  мамырдағы шешімі бойынша концерттік орындаушы, оқытушы,  деген біліктілігі берілді.

    БІЛІМІ:

    • Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерватория

    ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫ (ЛАРЫ):

    • Жан-жақты дамыған болашақ музыка мұғалімдерінің аспапта орындаушылық дағдыларын қалыптастыру

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ:

    Халықаралық  Конференция материалдары

    • «Музыкалық орындаушылық пен кеңістікті көркемдік ұғынудан социумға дейін» Қазақстан тәуелсіздігінің 30-жылдығына және Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына арналған  ғылыми-практикалық конференциясының  мақалалар жинағы 2021 ж. 14 мамыр Астана қ. (124-134б)
    • «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы атты Республикалық студенттер, магистранттар,докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференциясы  материалдар жинағы. Алматы,2021.Б.(373-375б)
    • Бурунчин Мұрат Мінайдарұлы

     Лауазымы: Профессор

    • Ақпарат

    Бурунчин Мұрат Мінайдарұлы

    Лауазымы: Профессор

    +77015172157

    Бурунчин Мұрат Мінайдарұлы 1990 ж. Киев қаласының педагогикалық институтында ғылыми тағылымдамадан өтті. М. М. Бурунчин Музыкалық білім мамандығы бойынша оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің, білім беру бағдарламаларының авторы. 50-ден астам оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың, хрестоматиялардың, ғылыми мақалалардың авторы.

    М.М.Бурунчин «Мәдениет саласының үздігі» 2013ж. ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері 2009ж.

    ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ:

    • Доцент (ЖАҚ) 2001ж., ҚазМемҚызПУ ғылыми Кеңесінің 2010 жылғы 24 желтоқсандағы №3 хаттама шешімімен профессор атағы берілді.

    БІЛІМІ:

    • Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерватория мамандығы - хор дирижері, дирижер - хор пәндерінің оқытушысы.

    КӘСІБИ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ:

    • Республикалық  біліктілікті арттыру орталығы «Өрлеу»,  Алматы қаласы 2014

    ЗЕРТТЕУ САЛАСЫ:

    • Музыкалық білім беру және тәрбиелеу әдістемесі

    БАСЫЛЫМДАРЫ:

    • "Музыка" оқулығы 5 сынып, 2001
    • Музыка факультеттерінің студенттеріне арналған оқу-әдістемелік құрал.
    • Музыка педагогикалық факультеттерінде хорды аранжировкалау курсында сырттай бөлім студенттеріне әдістемелік көмек. Алматы, 2004 Хорды дирижерлау класында мектеп әндерімен жұмыс жасау әдістемесі. Алматы, 2008   
    • Білімді интеграциялау мәселесі-педагогика ғылымындағы жаңа бағыт "Орталық Азия халықтарының дәстүрлі музыкалық мәдениеті" халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Алматы, 2009
    • «Технические, эстетические и психологические аспекты исследования дирижерского искусства»  Science and world  international scientific journal №6 (10), 2014, Vol.l
    • "Сахналық толқулар психологиялық аспекті" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының мақалалар жинағы №1 (52) Мәскеу қ. 2017
    • "Хорды дирижерлау пәнінің, болашақ музыка мұғалімдерінің креативті ойлау мүмкіндігін қалыптастыру" халықаралық ғылыми-практикалық интернет-конференциясы  Түркістан қаласы 2018
    • Ибраимова Аяулым Кегенбайқызы

     Должность: Білім беру бағдарламасының оқытушысы.Педагогика ғылымдарының магистірі.

    • Ақпарат

    Ибраимова Аяулым Кегенбайқызы

    Должность: Білім беру бағдарламасының оқытушысы.Педагогика ғылымдарының магистірі.

    +77477902687

    Ибраимова Аяулым КегенбайқызыП.И.Чайковский атындағы Алматы музыка колледжінің 2004-2009 жылдар аралығындағы түлегі. 2009 жылы Қазақ халық аспаптары факультетін «Домбыра, виолончель, дирижер» мамандығы бойынша бітіріп, БММ-нің оқытушысы оркестр, ансамбль әртісі, өнерпаздық халық аспаптар оркестірі жетекшісі біліктілігі берілді. 2010-2013ж Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті музыкалық білім мамандығы бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесі берілді. 2018-2020ж Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті музыкалық білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының магистірі дәрежесі берілді.  Кәсіби еңбек жолын 2015 жылы №198 ЖББ мектептің музыка пәні оқытушыс және хор, домбыра, ансамбль үйірмелерінің жетекшісі болып бастады.  2019-2022 жылы Алматы қаласындағы мектеп алды балаларды даярлау балабақшасында музыка пәні, домбыра пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеді. 2019-2022 жылы Қазақ Ұлттық Құрманғазы атындағы консерваториясында аға режиссеры. 2009  жылдан П.И.Чайковский атындағы музыка колледжінде оркестр аккомпанияторы.

    БІЛІМ БЕРУ:

    • П.И.Чайкоский атындағы Алматы музыка колледжі. (2004-2009)
    • Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті (2010-2013)
    • Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті Магистр (2018-2020)

    ЗЕРТТЕУ АЙМАҒЫ:

    • жоғары кәсіби білім, жас ұрпақты патриоттыққа тәрбиелеу, білім берудегі инновациялар.
    • заманауи музыкалық-педагогикалық білім беру.

    Ғылыми жарияланымдар; 2019 жылғы мақала:

    • Абылай хан атындағы қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті. Педагогика ғылымдарының докторы, профессор С. А. Ұзақбаеваның 70 жылдық мерей тойына арналған «Білім беру жүйесін модернизациялау: тенденциялар, проблемалар және перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Мақала: Қорқыт ата нақыл сөздерінің тәрбиелік мәні.
    • Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі, Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті «Педагогикалық теория және практика: тарихы, қазіргі жағдайы,келешегі» атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция. Мақала: «Қорқыт ақиқат пен аңыз»
    • Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, Халықаралық ғылыми-практикалық коференция 2020ж. Мақала: Қорқыттың музыкалық мурасының зерттелүі
    • Қазақстанның ғылымы мен өмірі халықаралық ғылыми журналы, мақала: Қорқыттың музыкалық мұрасының зерттелүі.
    • Бахытбек Нургуль Бахытбековна

     Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    • Ақпарат

    Бахытбек Нургуль Бахытбековна

    Лауазымы: Оқытушы, ғылым магистрі

    +77272370153

    Жаңартылған білім беру тұжырымдамасы негізіндегі сындарлы технологияны білім беру мекемелерінде қолдану 72 сағат, 2020 ж.;

    "Киберпедагогика негіздері. Қашықтан оқыту әдістері мен технологиялары" 72 сағат, 2020 ж.; Музыкалық-орындаушылық шеберлік  72 сағат, 2020 ж.;

    Білім берудегі менеджменті: «Сандық білім беру мен қашықтықтан оқытудағы заманауи ақпараттық технологиялвр» 72 сағат, 2020 ж.

    БІЛІМІ:

    • Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерватория (2005-2009)
    • Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы Өнер магистрі

    ЗЕРТТЕУ АЯСЫ:

    • Арал-Қазалы өңіріндегі жырлардың жыр күйіне әсері

    БАСЫЛЫМҒА ШЫҚҚАН МАҚАЛАЛАРЫ

    • Сыр бойы күйшілік дәстүрі
    • Жыр күйлерінің нотаға түсіру тәсілдері