⁠Republican competition of scientific research works of students and undergraduates

  • Information on the results of the Republican contest of research works of students held on the basis of the Kazakh National Women's Teacher Training University in 2023

   Name of the educational program

   Full name and name of the university of the student who took 1st place

   Full name and names of universities of students who took 2nd place

   Full name and names of universities of students who took 3rd place

   Link

   6В11401 Social work

   Talipova Indira Aralbaevna

   L.N. Gumilyov Eurasian National University

   1. Kulzhanova Akzhunis

   Университет Нархоз

    

   2.  Ilesbekova Zhansaya Alkhankyzy

   L.N. Gumilyov Eurasian National University

   1. Zhanabergen Nursulu Rustembekkyzy

   Korkyt Ata Kyzylorda University

   2.  Yerkasymkyzy Nurzhan

   Kazakh National Women's Teacher Training University

   3. Alibek Aigerim Maratbekkyzy

   M. Auezov South Kazakhstan University

   https://qyzpu.edu.kz/ru/a/news/1432-leumettk-zhmis-mamandii-bojinsha-respublikali-studentterd-ilimi-zertteu-zhmistari-konkursini--zhempazdari-anitaldi

   6В03201 – Library Science

   Leskalieva Gulnazym Tlekalikyzy

   Al-Farabi Kazakh National University

   1. Azhibekova Zarina Erkinovna

   Al-Farabi Kazakh National University

   2. Sultanova Dilfuza Bakhtiyarovna

   Kazakh National Women's Teacher Training University

   1. Nurgaly Balzhan Sergalikyzy

   Kazakh National Women's Teacher Training University

   2. Alpysbaeva Kyzgaldak Tlekteskyzy

   M. Auezov South Kazakhstan University

   3. Edlieva Zarina Yermekkyzy

   Makhambet Utemisov West Kazakhstan University

   https://qyzpu.edu.kz/ru/a/news/1446-ktaphana-s-mamandii-bojinsha-respublikali-studentterd-ilimi-zertteu-zhmistari-konkursini---kezen-oritindisi

   6В01402 –  Visual art, artistic work, graphics and design

   Bolatbek Ayazhan Kaisarovkyzy

   Kazakh National Women's Teacher Training University

   1. Meirbek Zhansaya Mukhtarkyzy

   E.A. Buketov Karaganda University

    

   2.  Alpysbaeva Zhansaya Aydinkyzy

   Kazakh National Women's Teacher Training University

   1. Aitimov Aktleu Amantayuly, Aitzhan Malik Bauyrzhanuly, Shimbayev Rakhimzhan Gabitzhanuly

   K.Zhubanov Aktobe Regional University

   2.Мұрат Алтынай Тұрғанбекқызы

   Abai Kazakh National Pedagogical University

   3. Baitanova Gulzhazira Rakhmetzhankyzy, Gabbas Aykorkem

   K.Zhubanov Aktobe Regional University

   https://qyzpu.edu.kz/ru/a/news/1434-vizualdi-ner-krkem-ebek-grafika-zhne-zhobalau-mamandii-bojinsha-respublikali-studentterd-ilimi-zertteu-zhmistari-konkursini---kezen--oritindisi