Teachers of the Department of biology

    • Baytasheva Gauhar

     Position:  Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Director of the Institute of Natural Sciences

    • Information

    Baytasheva Gauhar

    Position: Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor, Director of the Institute of Natural Sciences

    +7 747 644 14 70

    ACHIEVEMENTS  

    • In 2022, she received an international scholarship under the «Bolashak 500 scientists» program
    • In 2018, she received the title of  The "Best Teacher of 2017".
    • Awarded a silver medal named after Akhmet Baitursynov KNWPU
    • 2014 awarded a medal for the 70th anniversary of Kaznatszhenpu, as an excellent student for scientific and pedagogical activity,
    • Awarded "Excellent student of education"
    • Holder of the title "methodist innovator" at the state/national level.

    EDUCATION: 

    "Biology" Specialty (Al-Farabi Kazakh State National University, 1992-1996) by the decision of the State Examination Commission of July 10, 1996, she was awarded an academic degree of bachelor and qualification of biologist, biology teacher at a secondary educational institution (diploma MB-II No. 0100204).The decision of the State Examination Commission of the specialty "Botany" (Al-Farabi Kazakh National University, 1996-1998),an academic degree of Master of Botany.By the decision of the Committee for Supervision and Certification in the field of education and science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated October 23, 2007 (Protocol No. 8), she was awarded an academic degree of Candidate of Agricultural Sciences (FK No. 0000822) was awarded,the topic of the candidate's dissertation: "The main approaches to the joint cultivation of sorghum and flower beds in the conditions of irrigation of South-Eastern Kazakhstan.By the decision of the Committee for Control in the field of education and Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated December 27, 2011 (Protocol No. 9) she was awarded an academic title of associate professor,specialty "Ecology", DC No. 0002701)

    LABOR  ACTIVITY

    • Specialist of the Department of Science and International Relations of the Kazakh Women's Pedagogical Institute (September 2002 to December 2005, Almaty)
    • Specialist of the Department of Science and International Relations of the Kazakh Women's Pedagogical Institute, lecturer of the Department of Biology (September 2005-July 2006)
    • Lecturer of the Biology Department of the Kazakh State Women's Pedagogical Institute (September 2006-July 2009)
    • Lecturer of the Department of Ecology of the Kazakh State Women's Pedagogical Institute (July 2009-September 2009)
    • Senior Lecturer of the Department of Ecology (September 2009-January 2010)
    • Acting Associate Professor (January 2010-December 2011)
    • Awarded the academic title of Associate Professor in the specialty Ecology (December 2011-September 2012)
    • Acting Professor (May 2016-September 2016).
    • Head of the Department of Science and International Relations (September 2016-March 2019)
    • Head of the office of "Rukhani zhangyru" (March 2019-August 2021)
    • Since September 2021-Director of the Institute of Natural Science of the Kazakh National Women's Pedagogical University

    RESEARCH PROJECTS: 

    • Problems of formation of new paradigms of environmental education and upbringing

    EDUCATIONAL AND METHODICAL MANUAL:

    • Жалпы экология негіздері. Оқу-әдістемелік құрал (зертханалық жұмыстар), «Қыздар университеті» баспасы,- Алматы\ Қыздар университеті. 2015.- 82 бет.
    • Экологиялық  білім беру және дүниетаным.  Оқулық (2-ші басылым), Қарағанды\ Қыздар университеті. ЖШС\Medet Group. 2015.-222 бет.
    • Геоэкология. Оқулық. Алматы\ Қыздар университеті. 2015.-227 бет.
    • Қоршаған орта және оны қорғау. Оқулық. Алматы\ Қыздар университеті. 2015.-232 бет.
    • Экология және тұрақты даму практикумы. Оқу құралы. Қарағанды\ (2-ші басылым). ҚызМемПУ. Medet Group. 2015.-226 бет.
    • Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Әдістемелік құрал. Алматы\Қыздар университеті. 2015. -124 бет.
    • Қоршаған орта туралы ілім. Электронды оқулық. Куәлік № 2609 12.12.2016ж. ИС006819. (CD диск тіркелген, Куәлік № 2609 12.12.2016 ж. ИС006819.
    • Бөлме өсімдіктерін өсіру тәсілдері. Оқу құралы. «Darkhan» баспасы,  2018ж.
    • Бөлме өсімдіктерін өсіру тәсілдері. Оқу құралы. «Darkhan» баспасы,  2018ж.  
    • Қазақстан ландшафтары және экология. Электронды оқулық. ЭЕМ-ге арналған бағдарлама-электрондық оқу құралына авторлық куәлік. Куәлік № 985 14.12.2018.
    • Химиялық экология. Оқулық. Баспаға Абай атындағы Қазақ  ұлттық педагогикалық университеті жанындағы  ҚР БҒМ Республикалық оқу-әдістемелік Кеңесінің «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласындағы Оқу-әдістемелік бірлестігімен  ұсынылған.  «Darkhan» баспасы,  2018ж.
    • Экологиялық білім беру негіздері. Қазақ – орыс – ағылшын тілдеріндегі Ғылыми түсіндірме сөздік. «Darkhan» баспасы,  2018ж.
    • “On Ecology of the New Millennium and Environmental education of the younger generation”. Monograph. Monograph –2019. 98 р. Editions du JIPTO, Bibliothegue nationale de France, ISBN 978-2-35175-065-0.
    • Қоршаған орта және улы металдар. Оқу құралы.  «Darkhan» 2019., ISBN 978-601-7243-65-4. 122 б.
    • Экология және тұрақты даму практикумы. Электронды оқулық. ЭЕМ-ге арналған бағдарлама-электрондық оқу құралына авторлық куәлік алынды. ҚР Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік. 2019 27.11 № 6687.

    PUBLISHED ARTICLES: 

    • Комплексное решение экологических проблем-оптимальный путь для устойчивого развития. Bulletin d’EUROTALENT-FIDJIP6 2015, №8, С.28-30, ISBN
    • Мұғалім құзіреттілігін қалыптастыруды «студент-практикант» әдісінің тиімділігі, «Қазіргі әдістемелік қызмет және оның даму болашағы» республикалық семинар. Б. 249-252. -Алматы қ. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы  14-15 мамыр 2015ж.
    • Өсімдіктер әлемін қорғау тақырыбын әдісін пайдаланып балқылау. Эрдэм шинжилгээний бичиг №5(05) 236-239 бет. Өлгий 2015.
    • Coleus өсімдігін тұқым арқылы өсіру. Эрдэм шинжилгээний бичиг №5(05).  232-235 бет. Өлгий. (Монголия) 2015.
    • Рациональное использование хозяйственно- ценных свойств сорго. Материалы МЭСК «Экология России и сопредельных территорий»- Новосибирск 2015г, -68-70 стр.                                                                                                                                     
    • Экологиялық тәрбие берудің басты міндеттері. Хабаршы –Вестник. «Жаратылыстану» сериясы  №1(55)2015ж. 232-237 бет
    • Интербелсенді дәрісті өткізудің тиімді жолдары. Хабаршы –Вестник. «Жаратылыстану» сериясы  №1(55)2015ж. 224-231 бет
    • Кәсіби құзіреттілік ұғымы және оның даму тенденциялары. Абай атын. ҚҰПУ Хабаршы (Педагогика  ғылымдары сериясы). КОКСОН. №3 (55)-Б.49-54. Алматы, 2017ж.
    • ОБСӨЖ, СӨЖ сабақтарында инновациялық технологияларды қолдану ұтымдылығы. БҚМУ хабаршысы, КОКСОН. 2018, №3, С.81-87. ISSN 1680-0761.
    • Арал теңізінің экологиялық мәселелері. Промышленность Казахстана. КОКСОН. № 3(104 ) 2018. С. 56-60. ISSN 1608-8425.
    • Автокөліктердің шектен тыс шоғырлануының мәселелері. Промышленность Казахстана. КОКСОН. № 3 (104) 2018. С.52-56 ISSN 1608-8425
    • Студенттердің сыныптан тыс әрекеттерін әлеуметтік желіге кіріктіре оқыту мәселелері. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» КОКСОН №3 (58)2018г. 216-219 стр. (КОКСОН) ISSN 2073-333X.
    • Бірлескен топтық жұмысты пайдаланудың тиімді әдістемесі. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» КОКСОН №3 (58) 2018г. 211-215 стр. (КОКСОН) ISSN 2073-333X.
    • The negative effect of the traffic growth to the air basin. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. (КОКСОН) №3 (75) 2018. 6 -11 бб. ISSN 2306-5079.
    • Раушангүлділер (Rosaceae) тұқымдасының түрлерінің фитохимиясы негізінде таксономиясындағы өзгерістерді нақтылау. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Хабаршысы. (КОКСОН) №3 (75) 2018. 12-17 бб. ISSN 2306-5079.
    • Қоршаған ортаны қорғау дағдыларын қалыптастыру мәселелері. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» (КОКСОН) №6 (66) 2018г. 93-99 стр.
    • Күрделігүлділер (Compositae) тұқымдасының кең тараған гүлдерінің  биоэкологиялық ерекшеліктері.  Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» (КОКСОН) №4(62) 2018. 246-254стр.
    • Пәндерді интеграциялаудың кейбір мәселелері. Педагогика және психология. Ғылыми-әдістемелік журнал. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. – Алматы, (КОКСОН)  2018. №4 (37) Б. 80-87.
    • Drug types of rosaceae in Kazakhstan. Вестник Совета молодых учёных и специалистов Челябинской области. (РИНЦ) СМУС Выпуск №4 (23) Т. 3. 2018. Стр.51-54. ISBN 2308-2127.
    •  Студенттердің теориялық және практикалық даярлықтары негізінде зерттеушілік дағдыларының дамуы. БҚМУ Хабаршысы. №4 (76)-2019. Б. 209-213. (КОКСОН) ISBN 1680-0761.
    • Экологическое воспитание и образование молодежи. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. 2019. №8/2. Б111-116.  (КОКСОН) ISBN 2073-333Х
    • Some approaches to ecological education of youth. Of the national academy/ Series of social and human sciences. 2019. №6  (328) С.57-64 (КОКСОН)  ISBN 2224-5294
    • Problems of municipal solid wastes in the Republic of Kazakhstan. Of the national academy/ Series of biological and medical. 2019. №6 (336) С. 28-34  (КОКСОН) ISBN 2224-5308
    • Способы очистки поверхности металлов группы железа и сплавов на их основе перед нанесением гальванических покрытий. Қазақ ұлттық қыздар педегогикалық университетінің хабаршысы. (КОКСОН) №3(79) 2019. С.38- 45.
    • Углеродсодержащие материалы и методы их получения. Промышленность Казахстана. (КОКСОН) 2019. №4 (108). С.33- 39.
    • Педагогтің кәсіби шеберлігін арттыруда деңгейлік бағдарлама мазмұнының рөлі. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. (КОКСОН) ISSN 2073-333Х. №4 (79), 2019.
    • Химия пәнін оқытудың жаңартылған бағдарламасы бойынша оқыту. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. (КОКСОН) ISSN 2073-333Х. №2 (77), 2019.
    • Biological and phytochemical features of underground organs of medicinal plants of the genus Aegopodium l. Әл-Фараби атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ. – Алматы: «Қазақ университеті» баспасы, (КОКСОН) ISSN 1563-0218№1 (78) 2019.
    • Білім алушылардың биология пәніне қызығушылығын арттыруда жобалап оқыту технологиясын пайдалану ерекшеліктері. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. «ПЕДАГОГИКА және ПСИХОЛОГИЯ» ғылыми әдістемелік журналы. ISSN 2077-6861. № 3(44) 2020  Б. 172-182.  – Baitasheva
    • The role of higher vascular plants in biological wastewater treatment. Қазақстан республикасы ұлттық ғылым академиясының баяндамалары (кОксон) №2. 2021. Б. 94-98
    • Цифрландыру жағдайында биология пәнін оқытудың мүмкіндіктері. ӘЛ-ФАРАБИ атындағы ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ХАБАРШЫ «Педагогикалық ғылымдар» сериясы №2 (71) 197-207 беттер. (КОКСОН) Алматы 2022ж https://doi.org/10.26577/JES.2022.v71.i2.017. –
    • Creation of a collection of microorganisms as a method for conservation of biodiversity. БҚУ Хабаршысы, № 2(82) – 2021 Б.276-279
    • Theoretical investigations of nitrogen doping on Co 3 O 4 for water dissociation catalytically activity. Journal of Physics: Conference Series Том 1115, Выпуск 327 November 2018 Номер статьи 0320326th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects 2018, EFRE 2018Tomsk16 September 2018 до 22 September 2018Код 142762 ISSN 17426588. DOI 10.1088/1742-6596/1115/3/032032. 
    •  Manganite synthesis by different methods. Oriental Journal of Chemistry Том 34, Выпуск 3, Страницы 1312 – 1316. 2018. ISSN 0970020X. DOI 10.13005/ojc/340315
    • Anatomical-morphological and phytochemical study of medicinal plant aegopodium podagraria L. Growing in Kazakhstan. International Journal of Pharmaceutical ResearchТом 10, Выпуск 4, Страницы 689 – 6972018 ISSN 09752366. DOI 10.31838/ijpr/2018.10.04.119
    • Control of trace quantities of metals in the environmental samples, using mercury-film indicative microelectrodes // News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences, 2018, 3(430), стр. 195–200. ISSN:2224-5278E-ISSN:2518-170X. DOI:10.32014/2019.2518-170X.16
    • Anatomical and morphological changes of the juniper under the influence of heavy metals in condition of man-induced load // Israel Journal of Ecology and Evolution, 2018, 64(1-4), стр. 35–43/  ISSN 15659801. DOI 10.1163/22244662-06303005.
    • Study of a microelectrode manufactured of a new material – kovar, and a mercury - film electrode on the basis of this material. Of the national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences, 2019 №6 (438) С.77-84.  (Web of science) ISSN 2224-5278
    • Highly sensitive methors for determining trace amounts of mercury in the environmental objects. Of the national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of geology and technical sciences, 2019 №1 Volume 1, Number 433, 127-132. (Web of science) ISSN 2224-5278

    Reaction of Aquatic Plants of Small Rivers of the Turkestan Region of Kazakhstan to Heavy Metal Ions. «Journal of Ecological Engineering» 2022, 23(6), 43–49 https://doi.org/10.12911/22998993/147838 ISSN 2299–8993, License CC-BY 4.0. 0 ISSN 22998993. DOI 10.12911/22998993/147838.

    PARTICIPATION IN CONFERENCES:

    • Комплексное решение экологических проблем-оптимальный путь для устойчивого развития. Bulletin d’EUROTALENT-FIDJIP6 2015, №8, С.28-30.
    • Мұғалім құзіреттілігін қылыптастыруды «студент-практикант» әдісінің тиімділігі «Қазіргі әдістемелік қызмет және оның даму болашағы» республикалық семинар. Б. 249-252. -Алматы қ. «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы  14-15 мамыр 2015ж
    • Абутилон F1 «Белла» өсімдігін тұқым арқылы өсіру жолдары. Проф. Рысбай Сәтімбековтың 75ж. мерейтойына және 47 ж. ғылыми-педагогикалық еңбегіне арналған «Ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және биоалуантүрлілік» атты халықаралық  ғылыми- практикалық конф. Б. 113-116.- Алматы, «Мерей» баспасы. 2015ж.
    • Формирование экологического мировоззрения. Материалы международной научно-практической конференции «Геология, Минерагения и перспективы развития минерально-сырьевых ресурсов Республики Казахстан», посвященной 75-летию института геологических наук им.К.И.Сатбаева. 738-741 бет.  -Алматы: института геологических наук им.К.И.Сатбаева 26-27 ноября 2015 г.
    • Ekological problems of Almaty city. «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» тақырыбындағы студенттер, магистранттар,  PhD докторанттар мен жас ғалымдардың 70-шы ғылыми-тәжірибелік конференция материалдар жинағы. 215-219 бет. -Алматы, 12 сәуір, 2016.
    • Экологиялық білім беруде инновациялық әдістерді жүйелі пайдалану ерекшеліктері. Б.ғ.д., проф., Жайлыбай К.Н. 80 жылдық. мерейтойына және 55 жылдық. ғылыми-педагогикалық еңбегіне арналған «Жаратылыстану: химия, биология, география, биотехнология, экология салаларындағы ғылым мен білімнің заманауи даму процесстері» атты Халық. ғылыми-практикалық конференция Б 336-341. – Алматы 25-26 қараша 2016 ж.
    • Особенности поведения в ртути материала из никеля. х.ғ.д., проф. Бутин Б.М. 70-ж. мерей тойына арналған «Жаратылыстану пәндері саласындағы ғылым мен білімнің даму тенденциясы» атты Халық. ғылыми-практикалық конф. Б. 334-337.-Алматы: Қыздар университеті, 7-8 қазан 2016 ж.
    • Сыныптан тыс  жұмыстар оларды ұйымдастыру формалары. «Ғылым, білім және инновация-«Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» идеяларын жүзеге асыру негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы. Б.148-153. –Алматы, 2017ж.
    • Кейбір аймақтардың автокөліктерден шығарылатын зиянды қалдықтармен ластану мөлшерін бақылау. «Ғылым, білім және инновация-«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»идеяларын жүзеге асыру негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы. Б.148-153. -Алматы: 2017.
    • Факультативтік сабақтар- Экологиялық білім мен тәрбие берудің негізгі құралы. «Ғылым, білім және инновация-«Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» идеяларын жүзеге асыру негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы. Б.144-148. -Алматы: 2017.    
    • Формирования экологических навыков у молодого поколения. Научный журнал «Апробация» Материалы XX IV Международной научно-практической конференции «Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития» Л 65-68. №1 (52), 2017г.
    • Алматы қаласының экологияcына сараптама жүргізу. «Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология және география бойынша заманауи бағыттары» атты халық. ғылыми-практикалық конф. матер. Алматы қ., Б.-153-156  2017 ж.
    • Жаһандану жағдайында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. «Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология және география бойынша заманауи бағыттары» атты халық. ғылыми-практикалық конф.материалдары Б.213-215. Алматы қ., 2017 ж.
    • Пути совершенствования научно- исследовательской работы студентов. «Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология және география бойынша заманауи бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Б.-248-249. Алматы қ., 2017 ж.
    • Some problems of multilingual education. «Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология және география бойынша заманауи бағыттары» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Б.- 288-292. Алматы қ., 2017 ж.
    • Ways and means of formation of ecological outlook. «Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология және география бойынша заманауи бағыттары» атты халық. ғылыми-практикалық конф. материалдары Б.292-294. Алматы қ., 2017 ж.
    • Phenological observations and cultivation of a mixture of sorghum and amaranth. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» идеяларын жүзеге асыру негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы. Б.126-130. -Алматы: 2017ж.
    • Факультативтік сабақтар арқылы экологиялық білім беруде инновациялық әдіс- тәсілдерді қолдану. «Ғылым, білім және инновация-«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» идеяларын жүзеге асыру негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы. Б.259-263. -Алматы: 2017ж.
    • Жаһандану жағдайында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру. «Білім мен ғылымның дамуының химия, биология, экология және география бойынша заманауи бағыттары» атты халық. ғылыми-практикалық конф. материалдары» Алматы қ., 2017 ж.
    • Ғылым, білім және инновация. «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» идеяларын жүзеге асыру негіздері» атты республикалық ғылыми-практикалық конф. матер. жинағы. -Алматы: 2017ж.
    • Экологиялық білім беруді жандандыру педагогтардың кәсіби құзыреттілігін көтерудің негізі. G-globall порталы http://group-global.org/ru/publication/41257-ekologiyalyk-bilim-berudi-zhandandyru-pedagogtardyn-ksibi-kuzyrettiligin-koterudin
    • Герань f1 «водопад лета» тұқым өнгіштігін зертхана жағдайында зерттеу. G-globall порталы http://group-global.org/ru/publication/43387-geran-f1-vodopad-leta-tukym-ongishtigin-zerthana-zhagdayynda-zertteu
    • Жас жеткіншектерге экологиялық білім және тәрбие берудегі қазақ елінің ұлы ғалымдарының еңбектерінің рөлі. G-globall порталы http://group-global.org/ru/publication/43397-zhas-zhetkinshekterge-ekologiyalyk-bilim-zhne-trbie-berudegi-kazak-elinin-uly.
    • Экологиялық дүниетанымды калыптастырудың жолдары мен құралдары. G-globall порталы http://group-global.org/ru/publication/43495-ekologiyalyk-dunietanymdy-kalyptastyrudyn-zholdary-men-kuraldary
    • Жеке тұлғаның ғылыми дүниетанымының қалыптасуының заңдылықтары. G-globall порталы http://group-global.org/ru/publication/43496-zheke-tulganyn-gylymi-dunietanymynyn-kalyptasuynyn-zandylyktary
    • «Мен» концепциясын қалыптастыру мәселелері. G-globall порталы http://group-global.org/ru/publication/44162-men-koncepciyasyn-kalyptastyru-mseleleri
    • Көп тілді білімін дамыта отырып тәрбие беру. G-globall порталы http://group-global.org/ru/publication/44577-kop-tilldi-bilimin-damyta-otyryp-trbie-beru
    • Изучение способа увеличения урожая сорго и  амаранта. МЭСК-2018. Экология России и сопредельных территорий. Материалы. ХХIII Межд. Экол. Студ. конф. Новосибирск, (РИНЦ) 2018. С.210-213. ISBN 978-5-4437-0824-9
    • Эразмуз+ бағдарламасы білім жетістіктерін интеграциялайтын  халықаралық зерттеу. «ModeHed-ЖОО-денсаулық сақтау бойынша оқу  қурстарын модернизациялау» атты халықаралық ғылыми тәжрибелік  конференция жинағы, Фергана. 2018, Б.219-222.
    • Электронды оқу құралын жүйелеуде  пікір таластың  маңыздылығын айқындау. «ModeHed-ЖОО-денсаулық сақтау бойын-ша оқу  қурстарын модернизациялау» атты халықаралық ғылыми тәжрибелік  конференцияжинағы, Фергана. 2018, Б.225-228.
    • Инновациялық әдістерді пайдаланудағы дидактикалық құралдардың маңызын бақылау. «ModeHed-ЖОО-денсаулық сақтау бойынша оқу  қурстарын модернизациялау» атты халықаралық ғылыми тәжрибелік  конференция жинағы, Фергана. 2018, Б.215-219.
    • Автокөліктен шығатын газдардың адам денсаулығына зиянды әсері. V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары, 11-13 қазан, 2018, Алматы, 3-том, Б.229-233  ISBN 978-601-224-964-4
    • α- Амилаза ферментінің бидай сапасын қадыптастырудағы рөлі. V Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, Б- Алматы 2018, Б. 290-294. ISBN 978-601-224-964-4
    • Мектептің оқу-тәрбие үдерісінде биология пәнін оқытуда формативті бағалау жүйесін қолдану. V Халықаралық Түркі әлемі зерттеулері симпозиумы, Б- Алматы 2018, Б. 295-298. ISBN 978-601-224-964.
    • Решение проблем твердых бытовых отходов в магополисах Руспублики Казахстан. Еліміздің «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты мақ.аясында Д.И.Менделеевтің туған күніне орай «Білімді ұрпақ- ел ертеңі» атты дәстүрлі V Республикалық ғылыми тәжірбиелік конференция материалдары –Алматы. 2018. Б.58-63.
    • Студенттердің шығармашылық дағдыларын қалыптастыру негіздері. Еліміздің «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты мақ.аясында Д.И.Менделеевтің туған күніне орай «Білімді ұрпақ- ел ертеңі» атты дәстүрлі V Республикалық ғылыми тәжірбиелік конференция жинағы –Алматы. 2018. Б.369-371.
    • Ақаба сулардың қасиеттері мен құрамы. Еліміздің «Болашаққа бағдар Рухани жаңғыру» атты мақ.аясында Д.И.Менделеевтің туған күніне орай дәстүрлі V Республикалық ғылыми тәжірбиелік конференция материалдары – Алматы. 2018. Б.239-242.
    • Автокөліктерден шығатын зиянды қалдықтардың мониторингі. Еліміздің «Болашаққа бағдар Рухани жаңғыру» атты мақ.аясында Д.И.Менделеевтің туған күніне орай дәстүрлі V Республикалық ғылыми тәжірбиелік конференция материалдары.–Алматы 2018. Б.218-221.
    • Переработка отходов амальгам и отработанной  ртути. Еліміздің «Болашаққа бағдар Рухани жаңғыру» атты мақ.аясында Д.И.Менделеевтің туған күніне орай дәстүрлі V Республикалық ғылыми тәжірбиелік конференция материалдары.– Алматы, 2018.  Б. 32-35.
    • Биологияны оқытуда заманауи технологияларды қолдану ерекшеліктері. Еліміздің «Болашаққа бағдар Рухани жаңғыру» атты мақ.аясында Д.И.Менделеевтің туған күніне орай дәстүрлі V Республикалық ғылыми тәжірбиелік конференция материалдары –Алматы. 2018. Б.360-362 .
    • «Студент-практикант» әдісін қолдануда  lesson-study тәсілінің тиімділігі. «Білім беру ресурстарын жаңғырту: тәжірибе  және болашағы» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары- Алматы 2018. Б.98-102.
    • Химическая стойкость материала индикаторного электрода из никеля в различных средах. III. Uluslararsi Abay Kunanbayoglu Kazak kulturu, tarichi ve edebiyati simpozymu. Antalya. Simpozyum kitabi, 2019, C. 57-63.ISBN 978-605-7875-62-4
    • Экологиялық білім мен дүниетанымды дамыту үрдістері. VI Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы (13-15 Маусым 2019 ж. Баку). Т.3. Б. 351-356.
    • Ағынды суларды тазалауда өзгеше эйхорнияны (eichornia crassipes) жоғары су өсімдіктерінің өкілін пайдалану. «Әуезов оқулары – 17: әлемдік кеңістіктегі ғылым мен руханияттың жаңа серпілістері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. – Шымкент, 2019. ІІІ том 38- 45 б.
    • Некоторые аспекты экологического воспитания. II Халықаралық Ғылым-практикалық конференция  «Экология және биоалуантүрлікті сақтау» (23-24 Казан 2019ж.) - Алматы: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Б.257-260
    • Дәрумендерді пайдалану ерекшіліктері. Республикалық ғылыми-практикалық конфереция  «Ғылымдағы жастар – болашақтың үміті», Шымкент, 18-19 сәуір. Б.42-49.
    • Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған экологиялық білім беру. «Ғылымдағы жастар – болашақ үміті». Республикалық ғылыми-практикалық конференция.  – Шымкент, 18-19 сәуір, 2019. ISBN 978-601-332-339-8
    • Қоршаған ортаны қорғау туралы білім алуға мотивацияны туындату мәселелері. Сборник материалов первой бухарской международной конференции студентов-медиков и молодежи. – Бухара, 23-25 мамыр, 2019. ІІ том
    • Қоршаған орта обьектілеріндегі сынап қалдықтарын анықтаудың жоғары сезімтал әдістері. Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы. Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті хабарлары. Алматы. 2019. Б. 131-133
    • Дала гүлдерін бөлмеге үйретудің маңызы. Сборник материалов первой бухарской международной конференции студентов-медиков и молодежи. – Бухара, 23-25 мамыр, 2019. ІІ том
    • Coleus тұқымының морфологиялық ерекшеліктері. Сборник материалов первой бухарской международной конференции студентов-медиков и молодежи. – Бухара, 23-25 мамыр, 2019. ІІ том.
    • Білім алушылардың биология пәніне қызығушылығын арттыруда жобалап оқыту технологиясын пайдалану ерекшеліктері. Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті. «ПЕДАГОГИКА және ПСИХОЛОГИЯ» ғылыми әдістемелік журналы. ISSN 2077-6861. № 3(44) 2020  Б. 172-182
    • Шиыршықты оқыту процесінінің қоршаған ортаны қорғау дағдыларын қалыптастырудағы бағдарламалық негіздері. Международный научно-популярный журнал «Наука и жизнь Казахстана» ISSN 2073-333Х №11/2 (145) 2020 г. Б. 161-164
    • Қосымша білім беруде жобалап оқыту технологиясын пайдалану мүмкіндіктері. Международной научно- практической конференции «Образование, наука, инновация:основы духовного возрождения», посвященной 80-летию со дня рождения почетного профессора, доцента Казахского национального женского педагогического университета Сатимбекова Р. в рамках 3-летия программы «Рухани жаңғыру» 2020 год, 28-мая, стр. 190.
    • Әлеуметтік орта мәселелерінің оқушының психоэмоциясына әсерін талдау. «Әл-фараби және Ақжан Әл-машани мұралары: зерттеу мен зерделеу мәселелері» атты Халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары 9 желтоқсан 2020 ж. Б. 64-69. Нұр-Сұлтан.
    • Түзу қанаттылар отрядын оқытуда оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту мүмкіндіктері. «Әл-фараби және Ақжан Әл-машани мұралары: зерттеу мен зерделеу мәселелері» атты Халықаралық ғылыми - практикалық конференцияның материалдары 9 желтоқсан 2020 ж. Б. 211-215, Нұр-Сұлтан.
    • Оқу процесінде видеороликтерді қолдану мүмкіндіктері. «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференция шеңберінде Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған І Халықаралық онлайн жиынының материалдар жинағы, 585-588 б. Алматы, 2021.
    • Қашықтықтан оқыту жағдайындағы оқушылардың психоэмоционалдық өзгерістері. Milli Kültür Araştırmaları Dergisi (MİKAD) / Cilt 4 - Sayı 2
    • Қашықтықтан оқыту жағдайында қоршаған ортаны қорғауға баулу. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған «БІЛІМ-ҒЫЛЫМ-БИЗНЕС» ИНТЕГРАЦИЯСЫ: ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН БОЛАШАҒЫ» студенттер, магистранттар, докторанттар және жас ғалымдардың VII Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы. Б. 124-126. Өскемен 2021.
    • Интеграцияланған оқыту жүйесін жобалау. «Жастар және ғылым: бүгіні мен болашағы» атты Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференция шеңберінде Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған І Халықаралық онлайн жиынының материалдар жинағы, 268-271 б. Алматы, 2021.
    • Психоэмоциялық жағдайды анықтауда тьюторлық қызметтің рөлі. Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті, «Заманауи жастарды этномәдени тәрбиелеу – ұлттық кодты сақтаудың негізі» тақырыбында халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарының жинағы. ISBN 978-601-353-023-9.  321-327 б. – Алматы, 19-мамыр, 2021ж

    PATENT AND COPYRIGHT CERTIFICATE:

    • Қоршаған орта туралы ілім. Авторлық куәлік. Куәлік № 2609 12.12.2016ж. ИС006819. (CD диск тіркелген)
    • Қазақстан ландшафтары және экология. Авторлық куәлік. Электронды оқулық. ЭЕМ-ге арналған бағдарлама-электрондық оқу құралына авторлық куәлік. Куәлік № 985 14.12.2018 ж.
    • Экология және тұрақты даму практикумы.Авторлық куәлік. Электронды оқулық. ЭЕМ-ге арналған бағдарлама-электрондық оқу құралына авторлық куәлік алынды. ҚР Авторлық құқықпен қорғалатын объектілерге құқықтардың мемлекеттік тізілімге мәліметтерді енгізу туралы куәлік. 2019 27.11 № 6687
    • «Инновациялық технологиялар негізінде экологиялық білім беру үдерісін ұйымдастыруда мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру» мұғалімдердің біліктілігін арттыруға арналған білім беру бағдарламасы.Авторлық куәлік.  Куәлік № 14292. 2021 жылғы «5» қаңтар.
    • Образовательная программа повышения квалификации учителей старших классов «Формирование профессиональной компетентности учителей в организации процесса экологического образования на основе инновационных технологий». Авторлық куәлік. Свидетельство № 14293 от «5» января 2021 года.
    • Жалпы білім беретін мектептердің 5-8 сыныптардың педагогтеріне арналған біліктілікті арттырудың білім беру бағдарламасы "Оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру үшін, жалпы білім беретін мектеп бағдарламасына, экология мәселелерін интеграциялау». Авторлық куәлік. Куәлік № 14368  2021 жылғы «12» қаңтар.
    • Kalekeshov Askar

     Position: Leader of educational program, candidate of sciences

    • Information

    Kalekeshov Askar

    Position: Leader of educational program, candidate of sciences

    +77783162050

    • 1997-Institute of Human and Animal Physiology, postgraduate course.
    • 2000-Researcher at the Institute of Human and Animal Physiology.
    • 2003-Senior lecturer of the Kazakh State Women's Pedagogical Institute.
    • 2011-Kazakh State Women's Pedagogical University, Deputy Dean of the Faculty of Natural Geography.
    • 2013-Head of the Laboratory of Digestive Physiology, Institute of Human and Animal Physiology.
    • 2017-Institute of Human and Animal Physiology, specialist in commercialization.
    • 2019-Institute of Human and Animal Physiology, Deputy Director General for Science.
    • 01.04.2021-Head of the Laboratory of Digestive Physiology, Institute of Genetics and Physiology.
    • 01.09.2021-Kazakh National Women's Pedagogical University, the leader of the program department of Biology.
    •  

    EDUCATION AND QUALIFICATIONS:

    • In 1997-diploma of a teacher of biology and geography of the Atyrau University named after H. Dosmukhamedov (MB-II No. 0173738), specialty "Biology-Geography".
    • 2001-diploma of the scientific degree of Candidate of Biological Sciences No. 0008128 of the Supervision and Certification Committee of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan in the specialty 03.00.13 "Physiology"
    • 2020-exchange of experience at the research center of the University of Anatolia in Eskisehir, Turkey.

    MEMBERSHIP AND PUBLIC ACTIVITY IN ORGANIZATIONS:

    • Member of the Government Working Group on the application of the time zone in the territory of the Republic of Kazakhstan.

    RESEARCH AREA:

    • Human and animal physiology
    • Sports physiology

    RESEARCH PROJECTS:

    • "Development and production of feed additives to increase the productivity of farm animals and birds, prevent and optimize the deficiency of trace elements and protein in feed".
    • "Study of the somatic health of the population of the Caspian part of Kazakhstan".
    • "Development of biological preparations from substances transported on the surface of blood cells of horses and some other animals".
    • "Production of a breathing simulator and provision of therapeutic and preventive, rehabilitation services to the population by the method of dosed controlled hypoxia in the hypoxytherapy rehabilitation center".
    • "Development and application of new genomic technologies to protect the body from mutagenic effects, increase the productivity of natural resources and improve the quality of life of the population".

    RESEARCH OUTPUT:

    Educational publications: Environment and toxic metals. Training manual. Alma-Almaty. Кazakh national women's pedagogical university, 2019.

    • The Specifics of Adrenergic Innervation of Lymph Nodes from Different Body Regions in young, mature, and old animals / DOI 10.1007/s10517-021-05052-3/ Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Vol. 170, No. 3, January, 2021, p.283-287
    • Cellular, biochemical, immunological composition, physical and chemical, rheological parameters of lymph and blood, volume of interstitial fluid, diuresis in young, mature and old animals/ N e w s of the national academy of sciences of the Republic of Kazakhstan asfendiyarov Kazakh national medical university series of biological and medical 3 (339) may-june 2020.
    • The influence of environmental factors on the activity of blood cell apoptosis / Journal of International Scientific Publications. Ecology & safety. Issn 1314-7234, volume 10, 2016.- P. 107-113
    • Features of adrenergic innervation of lymph nodes from various regions of the body in young, adult and old animals / Bulletin of Experimental Biology and Medicine, 2020, volume 170, No. 9. with No. 268-273 •
    • Study of substances of erythrocytes transferred for verification / Bulletin of KazNMU, No. 1, 2020, pp. 471-474 •
    • The influence of exercises in the hypoxic chamber on the activity of the respiratory, cardiovascular systems / Bulletin of KazNMU, No. 4, 2019, pp. 310-314
    • Interval hypoxic training increases the adaptive capabilities of the body / Proceedings of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic. 2019 p-30.
    • "Interval hypoxic training and hypoxytherapy for the provision of therapeutic, preventive and rehabilitation services to the population". Methodological recommendations. - Almaty, 2019. - 25 P.
    • Functional features of the thyroid gland in the population of the Mangystau region report of the bread of the Republic of Kazakhstan.- 2017. - Vol. 1, N311. - pp. 118-123.
    • Assessment of the risk of man-made impact on the health of the population of the Atyrau region of Kazakhstan and methods of its correction. Methodological recommendations, Almaty, 2016. - 31 p.
    • Study of the health of the population of the Mangystau region of Kazakhstan and the prevention of detected violations. Methodological recommendations, Almaty, 2017. - 61c.
    • The effect of feed additives based on bentonite and chlorella on the body of farm animals and birds • Izvestia, Biological and Medical series, 2016, No. 3 (315), pp. 27-33
    • Feed additive for farm animals based on bentonite and chlorella. Izvestia, Biological and Medical series, 2016, No. 3 (315), pp. 78-84.
    • The effect of dietary supplements from bentonite, chlorella and oats in the body of laboratory animals. Izvestiya NAS RK, Biological and Medical series, 2016, No. 2 (302), pp. 105-108.
    • Development of a biologically active additive to farm animal feed. Izvestiya NAS RK, Biological and Medical series, 2016, No. 2 (302), pp. 62-66.

    PARTICIPATION IN CONFERENCES:

    • Regenerative properties of mucogen in experimental colitis. Material of the VIII Congress of the KFO of the Republic of Kazakhstan sacred memory of the President of the Kazakh Physiological Society of the Republic of Kazakhstan, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan Kazis Tashenovich Tashenov, Almaty, Kazakhstan, September 26-28, 2018.Journal of Physiology No. 2 (1), 2018, p.103.
    • The effect of lipoic acid on liver function in experimental toxic hepatitis. Material of the VIII Congress of the KFO of the Republic of Kazakhstan sacred memory of the President of the Kazakh Physiological Society of the Republic of Kazakhstan, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan Kazis Tashenovich Tashenov, Almaty, Kazakhstan, September 26-28, 2018.Journal of Physiology No. 2 (1), 2018, p. 100.
    • Development of biological products from substances transferred to the verification of blood cells of farm animals. Material of the VIII Congress of the KFO of the Republic of Kazakhstan sacred memory of the President of the Kazakh Physiological Society of the Republic of Kazakhstan, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan Kazis Tashenovich Tashenov, Almaty, Kazakhstan, September 26-28, 2018.Journal of Physiology No. 2(1), 2018, pp. 80-81.
    • The absorption function of the gastrointestinal tract during intoxication of the body with heavy metal salts. Material of the VIII Congress of the KFO of the Republic of Kazakhstan sacred memory of the President of the Kazakh Physiological Society of the Republic of Kazakhstan, Academician of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan K. T. Tashenov, Almaty, Kazakhstan, September 26-28, 2018.Journal of Physiology No. 2 (1), 2018, p.98.
    • Batayeva Dariga

     Position: Acting associated professor, PhD

    • Information

    Batayeva Dariga

    Position: Acting associated professor, PhD

    +77757518767

    • From September 2019, to the present deputy director on academic affair & educational work, the Institute of Natural Science.
    • 2017-2019  Senior Lecturer of the Department of  Biology of the  Kazakh State Women's Teacher Training University, Almaty.
    • 2014-2015 Junior Researcher of the  Institute of Plant Biology and Biotechnology, Almaty
    • 2010-2013 Senior Lecturer Department of  the Biology of the  Kazakh State Women's Teacher Training University, Almaty.
    • 2006-2010 Lecturer Department of  Biology of the Kazakh State Women's Teacher Training University, Almaty.
    • 2005-2006 Assistant  of the Department of  Zoology and Ichthyology of the Al-Farabi Kazakh National University, Almaty.
    • 2003-2005 Teacher of the High school, Almaty.

    EDUCATION:

    • Specialty in Chemistry-Biology (Kazakh State Women's Teacher Training Institute, 1999-2003), by decision of the State Examination Commission of June 29, 2003 awarded the qualification of a Teacher of Chemistry and (Diploma No. 0049243).
    • Master’s degree programme in Biology Al-Farabi Kazakh National University (2003-2005),  by the decision of the State Attestation Commission of June 25, 2005 awarded the degree of  Masterۥs Degree in  Biology (Diploma No. 0012411).
    • Kazakh State Women's Teacher Training University - Doctor of Philosophy (PhD) (2013-2016). On the decision of the Dissertation Board based on decree №04-02-02-02/91 dated 26.09.2019 has conferred  the degree Doctor of Philisophy in «6D011300-Biology».

    RESEARCH OUTPUT:

    • 1. A.B. Rysbekova, I. Sartbaeva, K.Zhambakin,  K.Berkimbay , D.Batayeva  // Prebreeding selection of rice with colored pericarp based on genotyping Rc and Pb genes // Genetika. 2017 Jan;53(1):43-53.(Scopus)
    • 2.D.Batayeva, B.LabacoCh. Ye, Xiaolin LiB.UsenbekovA.Rysbekova,  G.DyuskalievaG. VergaraR. Reinke, and Hei Leung//Genome-wide association study of seedling stage salinity tolerance in temperate japonica rice germplasm// BMC Genet. 2018; 19: 2// Published online 2018 Jan 3. DOI: 10.1186/s12863-017-0590-7 (Web of Science)
    • 3.I.SartbayevaB.UsenbekovA.RysbekovaD.KazkeyevY. ZhanbyrbayevD.BatayevaKh. BerkimbayK.ZhambakinSh. MatsubaT.Umemoto// Haplotype Analysis of Wx and Alk Genes and Amylopectin Chain-Length Distribution among Kazakhstan Glutinous Rice Lines// 2017 Volume 51 Issue 2 Pages 147-153. DOI https://doi.org/10.6090/jarq.51.147 (Scopus)
    • 4. D.S. Batayeva, B.N. Usenbekov, A.B. Rysbekova, Zh.M. Mukhina, D.T. Kazkeyev, Ye.A. Zhanbyrbayev, I.A. Sartbayeva, S.V. Garkusha, S.A. Volkova // Estimation and selection of parental forms for breeding Kazakhstan salt tolerant rice varieties// Sel’skokhozyaistvennaya Biologiya [Agricultural Biology], 2017, Vol. 52, № 3, p. 544-552. DOI: 10.15389/agrobiology.2017.3.544eng//UDC 633.18:631.522/.524:575.2:58.051(574). (Scopus)
    • 5. D.S. Batayeva, G. Dyuskalieva.  Professional competence formation of biologist students// “Bulletin of the Academy of Pedagogical Sciences of Kazakhstan”. Almaty, 2016. №4(66). -pp.65-68. ISSN:1991-3494  (СС SESME  RK).
    • 6. D.S. Batayeva, B.N. Usenbekov, G.Dyuskalieva, D.KazkeyevY. Zhanbyrbayev Biochemical assessment of the stability of collection samples of rice to the chloride, sulfate and carbonate salinity at the early stages of ontogenesis // Bulletin biology KazNU.  Almaty,  2015.        № 1(63). -pp. 26-30. ISSN:1563-0218  (СС SESME  RK).
    • 7. D.S. Batayeva, B.N. Usenbekov, G.Dyuskalieva, D.KazkeyevY. Zhanbyrbayev // Онтогенездің ерте даму  сатысында әр түрлі типті тұздану жағдайында күріш сорттары мен гибридтерінің төзімділігін бағалау Bulletin biology KazNU.  Almaty,  2015.        № 1\1 (43). -pp. 223-229. (СС SESME  RK).
    • Sadykova Damezhan

     Position: Deputy Director for Science and Innovation, PhD

    • Information

    Sadykova Damezhan

    Position: Deputy Director for Science and Innovation, PhD

    +77789210336

    Sadykova Damezhan Adilkhanovna is a graduate of the University of Niide Omer Halisdemir, PhD in Economic Geography and Tourism, specialty "Eurasian Studies".

    Started her career as a geography teacher at Asset Beiseuov secondary school in Zhambyl district of Almaty region.  In 2006-2021, she worked as a senior researcher at the laboratory "Problems of development of the Kazakh school" of the Kazakh National Women's Pedagogical University, a teacher of the Department of Geography, head of the laboratory "Problems of Development of the Kazakh school", senior lecturer of the Department of Ecology, senior lecturer of the Department of Biology.

    Sadykova Damezhan Adilkhanovna continuously works in the field of education.  From 2003 to 2016, she was awarded a Certificate of Honor, a diploma, a Letter of Thanks from the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, the Minor Academy of Sciences, for special merits in the field of education, the medal AND Altynsarin.

    In 2018 - 2020, she was awarded a "Letter of Thanks" from the International Institute of Economic Development and Social Research of IKSAD,   holder of the title with the national certificate "Teacher-Leader-2020", a Diploma of the first degree from the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, the Republican Scientific Center "Daryn", the Jan Amos Kamensky medal of the Jan Amos Kamensky Center in the Republic of Poland.

    EDUCATION:

    • PhD, in "Eurasian Studies" Niide Omer Halisdemir University (Turkey)
    • Master of Natural Sciences, Kazakh National Women's Pedagogical University (Kazakhstan)
    • Geography, Bachelor's degree Tashkent State University named after V.I.Lenin (Uzbekistan).

     MEMBERSHIP AND  SOCIAL ACTIVITIES  IN  ORGANIZATIONS:

    • Member of the International Academy of Ecology, Engineering and Pedagogy.
    • Member of the Scientific Board of the International Institute for Economic Development and Social Research ICSAD
    • Editor of the journal "EJONS" of the international direction of natural sciences

    RESEARCH  AREA:

    • Social geography and regional development
    • Economic regional studies and urbanization
    • Tourism and ecotourism
    • Ecology and sustainable development

    RESEARCH  PROJECTS:

    • Issues of development of Kazakh schools: 2006-2010.
    • Directions of ecotourism development in Kazakhstan: 2011-2012          
    • Ecology and sustainable development: 2013-2014.
    • Brand of the city" and regional economic development 2014-2021.
    • "Studies of the Turkish world from Baikal to the Balkans • 2015-2021

    RESEARCH OUTPUT:

    • 1.“Opportunities for the development of medical and recreational  tourism in  Kazakhstan”- AL-FARABI  International Journal on Social Sciences  ISSN - 2564-7946 (2017)
    • 2."International tourism features and international tourism market" ( Atlas international referred journal on social sciences/ISSN 2619-936 Issue:8 may 2018)
    • 3. "Language is the ethnic value of the formation of a nation the period of the formation of the Turkic languages" ( Journal of academic social resourcesAtlas international refereed/ISSN 2636-7637 Issue: 16.06.2018)
    • 4. "Deputy director for educational work in school activities and methodical work" ( Social science development Journal/ISSN 2636-7637 Issue: 30.05.2018)
    • 5."Tourism  Facilities of Astana City" (Pearson Journal Social Sciences  Humanities international indexed refereed №4, 2019, ISSN 2717-7386)
    • 6."Opportunities  for  Tourism  Development  in  the  Economic  Zone  of  North  Kazakhstan" (İjosper Journal: International Journal Of Social, Political And Economic Research.No 6, 2019)
    • 7."Ecological Condition of the City of Almaty" (Euroasia Journal of Mathematics, Engineering, Natural,Medical Sciences/ ISSN 2667-6702 Issued in 25 may 2020)
    • 8. Ela Ayşe, D.А. Sadykova, Surye Inan «Future science teachers‘ awareness of STEM»( ВАПНК №6 (қараша-желтоқсан 2020)
    • 9.К.Н.Мамирова.,Д.А.Садыкова«Формирование экологической и краеведческой культуры студентов в высшем учебном заведении» №1 (қаңтар-ақпан), 2021 жыл
    • 10. «Analysis of the planning strategy of Astana as a "Brand City" in the Development of the Economic Zone North Kazakhstan» Scopus, Academy of Strategic  Management  Journal (Print ISSN: 1544-1458; Online  ISSN: 1939-6104)
    • Anuarova Lyailya

     Position: Acting associate professor, candidate of sciences

    • Information

    Anuarova Lyailya

    Position: Acting associate professor, candidate of sciences

    +77077231117

    2001-2002 - Biology teacher at the preparatory department, Kazakh State Women's Pedagogical Institute.

    2002-2012 - Senior lecturer of the Department Biology, Kazakh State Women's Pedagogical University.

    2012-2017-Deputy Dean for Academic Affairs of the Faculty of Natural Sciences, Kazakh State Women's Pedagogical University.

    2017-2020 - Head of Biology Department, Kazakh State Women's Pedagogical University.

    From 2020 to the present – Acting assoc.Professor of Biology Department, Kazakh State Women's Pedagogical University.

    Teacher and methodologist of the kindergarten №260 in Almaty (September 1990-August 1998)

    EDUCATION:

    • 1985-1990 specialist in the program "Chemistry and Biology".  Kazakh State Women's Pedagogical Institute.
    • 1998-2001-full-time postgraduate study in the specialty: 03.00.05-botany, 03.00.24-mycology, Kazakh State Women's Pedagogical Institute.
    • On January 25, 2010, the academic degree of Candidate of Biological Sciences was awarded by the Decision of the Committee for Control in the Field of Education and Science of the Ministry of Education and Science of the Republic Kazakhstan, on January 25, 2010 (protocol No. 1)

    PUBLIC ACTIVITIES:

    • Organization of the Republican subject Olympiad (Biology)
    • 6B01509-compiler of the Biology educational program

    RESEARCH AREA:

    • mycology, botany

    RESEARCH OUTPUT:

    • 1. Mildew of oleaster (Elaeagnus oxycarpa Schlecht.) registered in large industrial cities (Pavlodar, Aksu, Ekibastuz) of the Pavlodar region. Ospanova, A.K.Kaliyeva, A.B.Anuarova, L.E., (...), Ramazanova, A.A.Sekenov, I.E. Saudi Journal of Biological Sciences, 2018. 25(3), с. 446-451. Q1.
    • 2. Fungal pathogens of shrubs in industrial cities. Ospanova, A.Anuarova, L.Spanbayev, A., (...), Kabieva, S.Bairmurat, K. Journal of Plant Diseases and Protection. 2018. 125(1), с. 83-88. Q1.
    • 3. Cytospora cankers on tree plants in urban areas (Karaganda, Astana, Pavlodar) of central and northern Kazakhstan. Ospanova, A.Anuarova, L.Spanbayev, A., (...), Kabieva, S.Baidalinova, B. Ekoloji. 2018. 27(106), с. 63-69. Q1.
    • 4. Biological specifics of some species of fungi on seeds of grain crops. Abdrassulova, Z.T.Kuzhantaeva, Z.Z.Anuarova, L.E. Life Science Journal., 2014. 11(SPEC. ISSUE 6),13, с. 79-82.
    • 5. Phytochemistry of leguminous species. Ashirova, Z.B.Anuarova, L.Е.Berik, N.Т., ...Abdrassulova, Z.T.Aimagambetova, K. International Journal of Engineering and Advanced Technology, 2019, 9(1), стр. 6630–6633.
    • 6. Saudi Journal of Biological Sciences.Том 28, Выпуск 1, Страницы 55 – 63. January 2021
    • Fungal pathogens found in tissues of herbaceous plants growing in the Yereymentau District, Akmola region. . Q1. Ospanova, A.Anuarova, L.Spanbayev, A., (...), Kabieva, S.Baidalinova, B.
    •  
    • 7. РHOMA SАСС. туысы түрлерінің даму циклы. Шәкерім атындағы СМУ хабаршысы. – Биология сериясы. –2014. - №3 (67). – 158-161б. ISSN 1607-2774.
    • 8. Сары тат ауруына коммерциялық күздік жұмсақ бидай сорттарының төзімділігін анықтау. ҚазҰУ хабаршысы, №2/2 (44) 2015ж. ISSN 1563-034Х . индекс 75880:25880.
    • 9. Биотехнологиялық зерттеулерді қолдану негізінде биологияны оқыту әдістемесі. (жоғары сатыдағы су өсімдіктерінен биологиялық белсенді заттарды анықтау мысалында). ҚазҰУ хабаршысы, «Педагогикалық ғылымдар сериясы» №2 (55) 2018ж. ISSN 2520-2634 .
    • 10. Project  based science in the context of the international systems of the research PISA, TIMSS.   Красноармейка ауылында өсетін дәнді-дақылдардың ауру қоздырғыш тат саңырауқұлақтары. Гумилев атындағы ЕҰУ. – Биология сериясы. – 2015.  - №4 (107). – 230-232 б. ISSN 1028-9364 ҚР Ұлттық ғылыми академиясының «Хабаршысы» ISSN 1991-3494. №5. 2017.
    • 11. Гүлді өсімдіктерге ауру туғызатын Ascochyta Lib. туысы түрлерінің даму циклы. Гумилев атындағы ЕҰУ. – Биология сериясы. – 2017.  - №4 (119). – 264-268-235 б. ISSN 1028-9364.
    • 12. Астана, Павлодар қалаларының көшелерінде отырғызылған ағаш тектес өсімдіктерінің  ақұнтақ  саңырауқұлақтары және оларға экологиялық факторлардың әсері. «Павлодар қаласының Ертіс өзенінде кездесетін балдырлардың сығындыларын антиоксидантты және мембранпротекторлы қасиеттерін зерттеу». печатный       Шәкерім атындағы СМУ хабаршысы. –  Биология сериясы. – 2015. - №4 (72). – 205-209 б. ISSN 1607-2774.
    • 13. Павлодар  қаласында  отырғызылған  Кәдімгі  еменнің (Quercus robur L.)  ауру қоздырғыш   саңырауқұлақтары. Гумилев атындағы ЕҰУ. – Биология сериясы. – 2016.  - №2 (111). – 184-189 б. ISSN 1028-9364
    • 14. Павлодар қаласының демалыс бақтарында өсетін жеміс-жидекті өсімдіктерді зақымдайтын пикнидалы саңырауқұлақтар. Шәкерім атындағы СМУ хабаршысы.   – Биология сериясы. – 2016. - №1 (73). – 160-162 б. ISSN 1607-2774.
    • 15. Обеззараживание семян сои-обязательное мероприятие.      Новости науки Казахстана. Научно-технический журнал №2 (136), Алматы, 2018. ISSN 1560-5655.
    • 16. Биологиядан оқыту нәтижелерін бағалаудың заманауи түрлері    Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Наука и жизнь Казахстана. ISSN 2073-333 X Международный научный журнал №7/3 2020.
    • 17. Биологические особенности и использование  лекарственного вида Xanthium strumariuv L. Сборник материалов IV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученных «Методология, теория и практика совнеменной биологии» 15 марта,2019г. Костанай. ISBN  978-601-301-645-0.
    • 18. In vitro жағдайында дара және қос жарнақты тұқымдардың өнуіне әсер ететін факторлар. I.Uluslararasi Abay Kunanbayoglu Kazak Kulturu-Tarihi ve edebiyati sempozyumu. 20-23 mart 2018. Antalia-Turkiye. Institute of Economic development and social researches of Turkey. Nevruz zirvesi.
    • 19. Таулық фломис (Phlomoides oreophila kar. et kir.) өсімдігінің тамыр жүйесінің қалыптасу ерекшелігі. I.Uluslararasi Abay Kunanbayoglu Kazak Kulturu-Tarihi ve edebiyati sempozyumu. 20-23 mart 2018. Antalia-Turkiye. Institute of Economic development and social researches of Turkey. Nevruz zirvesi.
    • 20. Powdery mildews mushrooms negundo maple (Acer negundoL.) growing in major industrial cities of Ekibastuz region. 7 Conference "Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings".– NewYork, USA,  25June 2014. – P. 3-5.
    • 21. Ауыр метал тұздарының жүгері тұқымының өнуі мен өсуіне әсері. Оқу инновациялық- технологиялар. Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал № 2 (36) 2020ж. Наурыз-сәуір.
    • 22. Бидай өнімдерінің пайдасы және олардан жасалынатын тағамдар. Оқу – инновациялық технологиялар. Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал № 2 (36) 2020ж. Наурыз-сәуір.
    • 23. Астықтарды зақымдайтын саңырауқұлақтардың биологиялық ерекшеліктері. Республикалық ғылыми -әдістемелік журнал. Современное образование в школе, колледже и вуз-е №2 (55) 2020.
    • 24. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша биология пәнін оқыту негіздері. January 23-24, 2021 Ankara,Turkey.          International health sciences and biomedical congress j.
    • 25. Роль лабораторных занятий по биологии в повышении исследовательских интересов учащихся. January 23-24, 2021 Ankara,Turkey. International health sciences and biomedical congress j.
    • 26. Іле алатауындағы алабұталар тұқымдасы (chenopodiaceae l.) түрлерінің биологиялық ерекшеліктері. January 23-24, 2021 Ankara,Turkey. International health sciences and biomedical congress j.
    • 27. Жалпы білім беретін мектептерде биологияны оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ: БҮГІНІ МЕН БОЛАШАҒЫ»  атты Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылыми-тәжірибелік конференция   Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған І Халықаралық онлайн жиынының материалдар жинағы. Сәуір, 2021. 619-622.
    • 28. Биологияны оқытудың жаңа әдістерінің бірі: ұғымдарды дамыту әдістемесі. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған І Халықаралық онлайн жиынының материалдар жинағы. Сәуір, 2021. 649-652 беттер.
    • 29. Интегративті негізде биологиялық сауаттылықты қалыптастыру. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған І Халықаралық онлайн жиынының материалдар жинағы. Сәуір, 2021. 659-664 беттер.
    • 30. Өсімдіктер систематикасы пәнінен оқу дала практикасын ұйымдастыру және қашықтан өткізудің мүмкіндіктері. Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналған І Халықаралық онлайн жиынының материалдар жинағы. Сәуір, 2021. 263-267 беттер.
    • 31. Ақпараттық технология заманында қашықтықтан оқыту   АЛАШ МҰРАТЫ ЖӘНЕ ТӘУЕЛСІЗДІК ҚҰНДЫЛЫҒЫ» тақырыбындағы жас ғалымдар арасында өткізілген республикалық ғылыми-практикалық конференция Қ.Р Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Ә.Бөкейхановтың 155 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған конференция 12-13 сәуір, 2021 Тараз қаласы.
    • 32. Қашықтықтан оқыту ерекшеліктерін биология сабағында қолдану Республиканский научно-методический журнал СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ШКОЛЕ, КОЛЛЕДЖЕ И ВУЗ-е Алматы қаласы № 3 (62) 2021 г. Мамыр – маусым.
    • 33. Биология пәні бойынша оқушылардың зерттеу жобаларын дайындау жолдары. Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журнал ОҚУ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР№ 3 (43) 2021 Мамыр – маусым.

    TEXTBOOKS, MONOGRAPH:

    • 1. Төменгі сатыдағы өсімдіктер систематикасы пәнінен зертханалық сабақтар. Оқу құралы. Алматы: «Қыздар университеті» баспасы, 2015. - 120 бет. ISBN 978-601-04-3502-5.
    • 2. Биогеохимия негіздері. Оқу құралы. «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» жанындағы ҚР БжҒМ жоғары және жоғары білім беруден кейінгі РОӘК ОӘС гуманитарлық жаратылыстану ғылымдар мамандықтарының Кеңесі бекіткен. Қарағанды: -2015. -205 бет. ISBN 978-601-7508-79-1.
    • 3. Мектеп оқушыларының ғылыми зерттеу жұмыстарын қорғауды ұйымдастыру. Әдістемелік нұсқаулық. Алматы «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ», 20018. ISBN 978-601-04-3502-5. Ғылыми кеңесі және Редакциялық баспа кеңесі шешімімен ұсынылған (№6 хаттама 4 мамыр 2018 жыл) 80 бет.
    • 4. Болезни сои в Казахстане. Учебник.     Печатный      Министерство образования и науки республики Казахстана. Алматы, 2018  ISBN 978-601-7241-80-3.
    • 5. Өсімдіктер, жануарлар микроорганизмдер биоалуантүрлілігі. Электронды оқулық. Авторлық құқық обьектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы КУӘЛІК. № 0567. 31 наурыз 2016жыл.
    • 6. Биологиялық экология салалық ғылыми үш тілде түсіндірме сөздігі. Оқу құралы. «Қыздар университеті» баспасы, Алматы, 2016. -156 бет. ISBN 978-601-224-753-4.
    • 7. Ботаникадан оқу дала практикасы. Оқу құралы.        Печатный      «Қыздар университеті» баспасы, Алматы, 2014. -253 бет. ISBN 978-601-224-580-6.
    • 8. Экология және Қазақстанда ерекше қорғалатын табиғи аумақтар.Оқу құралы. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті оқу-әдістемелік Кеңесі шешімімен ұсынылған. (№4 хаттамасының 31 мамыр 2013 жыл). Алматы, «Полиграфия сервис и К» 2013. 200 бет.   ISBN 978-601-7399-37-5.
    • Asenov Auezhan

     Position: Candidate of sciences

    • Information

    Asenov Auezhan

    Position: Candidate of sciences

    +77072204162

    EDUCATION AND QUALIFICATIONS:

    • Higher education diploma-HB no. 070553 dated July 03, 1985 Kzyl-Orda pedagogical Institute named after N. V. Gogol, specialty " biology and chemistry»;
    • Diploma of the candidate of biological Sciences degree FK no. 0006940 dated may 24, 2011. The Committee on supervision and certification in education sphere and science MES RK, in the specialty 030016 - ECOLOGY
    • Since 2021, I have been working at ZHENPU as an acting ass. prof. of the Department of Biology of the Faculty of Natural Sciences
    • 2020, senior lecturer of the Department of Biology of the Faculty of Natural

    Sciences of KazNPU. Abay

    • 2018-2020Senior lecturer of the Department of Food Biotechnology, ATU.
    • 2018 - senior lecturer of the Department Pmsea biotechnology, HO.
    • 2015-2018-acting associate Professor of the Department of Food biotechnology of Almaty technological University;
    • 2011-2015-senior lecturer of the Department-Biology, ecology and sport-Bolashak University of Kyzylorda
    • 2011- Dean of the faculty of "Technology, Economics and law of the University "Bolashak"
    • 2008-2011 - senior teacher of the Kyzylorda state University. Korkyt-ATA
    • 1993-94 Lecturer in the Department of ecology - Kyzylorda Institute of engineers of agricultural industry - KIYAP
    • 1985-92 Teacher of biology and chemistry at school №235, № 7  Kyzylorda

    CERTIFICATES:

    • Two thousand fourteen- Participation in the competition.practical conference organized by Semipalatinsk University named after Shakarim " soybean Yield during seed inoculation by nodule bacteria in the Aral sea region. "
    • I have a certificate of participation in the seminar "Information communication technologies in industry, agriculture and biotechnology" held at the Korkyt - ATA Kyzylorda state University in the amount of 32 hours.December 2009
    • Two thousand ten - "Analysis of organic compounds using the Agilent 7890/5975 chromatographic mass spectrometer" for 72 hours at the Korkyt-ATA state University in Kyzylorda
    • Two thousand ten- Certificate of completion of advanced training and distance learning courses "New biotechnological products in the ecological zone of the Aral sea region" 2010

    RESEARCH OUTPUT:

    • Content of heavy metals and petroleum products in the soils of oil fields in the Aral sea Research, results. – 2010. - № 3(047)
    • Ecological situation in the areas of oil fields in the Aral sea region Modern problems of ecology and sustainable development of society: Mat-ly international . scientific and practical Conf. - Almaty, 2010
    • The state of the respiratory system in the oil fields of Bektas and Konys/ Ecology. Radiation. Health: TEZ. docl. VI internationalscientific and practical Conf. - Semey, 2010
    • Asenov, A. R., Sibaeva G. "Immunology Neger". Textbook. Kyzylorda, 2015
    •  Asenov A. R., Saltybaev A.D., Muratova A. A., Ecological state of oil-contaminated soils of various fields in the Kazakhstan part of the Aral sea region/ Collection of articles of the XII-th International conference-Development of science in the XXI century. Kharkiv, Ukraine, April 16, 2016
    • Asenov A. R., Akhmetova N., 4th year student Studying the influence of microorganisms on the assimilation of phosphorus compounds by plants. Abstracts of the 42nd Republican scientific and practical conference of the Small Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
    • Asenov, A. R. Biotechnology misandry PNN oitda innovately oito technologielaan a ntiger/ Materials of international scientific-practical conference "Innovative development of food, light industry and hospitality industry". ATU, Almaty, October 29-30, 2015, from 14-16.
    • Mukhanov N. B., Asenov A. R. Saduakasov M. S., soybean Yield in seed inoculation by nodule bacteria in the conditions of the Aral sea/ "Vestnik" of Semipalatinsk state University. Shakarima, No. 2, 2015
    • Manav N. B.,Asenov, A. R., Sadyakasov, M. S., "Aral өңіrі gamalinda tinek and cellulitic bacteriology belsand stammdaten pagecanada Lisa nine ser/"Bulletin of the Semipalatinsk state University. Shakarim, No. 1, 2015
    • The seed yield of soybean by inoculation of nodule bacteria under conditions of Aral area of Kyzylorda region participant of the project 2012-2015.
    • Calligonun arich I.Өсімдігінің антиоксидантты белсенділігі   «Биология және салауатттылық негізі» Ғылыми-педагогикалық журнал Алматы, №3 2022ж.
    • Жеміс- жидектерді зақымдайтын саңырауқұлақтардың биоэкологиялық ерекшелітерін зерттеу  «Биология және салауатттылық негізі» Ғылыми-педагогикалық журнал Алматы, №5 2022ж. Парманбекова М.Х.
    • The effect of using active strains of tuber-associated and cellulolytic bacteria on the productivity of alfalfa in the Aral Sea region International Journal of Design & Nature and Ecodynamics Vol. 18, No. 4, August, 2023, pp. 885-892 Journal homepage: http://iieta.org/journals/ijdne.  Aueskhan Asenov, Damezhan Sadykova, Amantai Kunakbayev, Marzhan Iliyaskyzy, Ainur Rizbekova

    PARTICIPATION   IN CONFERENCES AND LECTURES  AS GUESTS:

    • 2012-2015. Mukhanov N. B., Asenov A. R. Saduakasov M. S., 3-year project on soybean productivity during inoculation of seeds with tuberous bacteria in the conditions of the Aral sea / financing of the Institute of Microbiology and Virology

    PARTICIPATION   IN CONFERENCES   AND LECTURES  AS GUESTS:

    • Asenov A. R. Ecological situation in the areas of oil fields in the Aral sea region // Modern problems of ecology and sustainable development of society: Mat-ly international . scientific and practical Conf. - Almaty, 2010. - P. 47-49.
    • Asenov A. R. the state of the respiratory system in oil workers of the Bektas and Konys fields // Ecology. Radiation. Health: TEZ. docl. VI internationalscientific and practical Conf. - Semey, 2010. - P. 63.
    • Kolbay I. S., Sadanov A. K., Asenov A. R. the state of the cardiovascular system in oil workers of the Bektas and Konys fields // Ecology. Radiation. Health: TEZ. docl. VI internationalscientific and practical Conf. - Semey, 2010. - P. 162.
    • Kolbay I. S., Asenov A. R. The state of the blood system in people in the areas of oil fields in the Aral sea // Modern problems of ecology and sustainable development of society: Mat-ly international.scientific and practical Conf
    • Galiya Dzhumakanovna

     Position: Candidate of sciences

    • Information

    Galiya Dzhumakanovna

    Position: Candidate of sciences

    +77011413203

    From March 2016 to the present, acting ass. prof. Department of "Biology" of the Kazakh State Women's Pedagogical University.

    Senior Lecturer of the Department of Ecology of the Kazakh State Women's Pedagogical University (2007-2014), Acting ass. Professor, (2014-2015), Lecturer at the Department of Biology, Kazakh State Women's Pedagogical University (2000-2007).

    Postgraduate student of the Department of Biochemistry, Kazakh National Agrarian University (1993 - 1996)

    Senior laboratory assistant, Department of Clinical Diagnostics, Kazakh National Agrarian University (1983 - 1992)

    By the decision of the Specialized Council at the Kazakh State Agrarian University on December 26, 1997 (Protocol No. 12), the academic degree of Candidate of Agricultural Sciences was awarded (Diploma of the Civil Code of the SK No. 0003811), Ph.D. thesis: with productivity "

    EDUCATION:

    • • Specialty "Geography and Biology" (Kazakh Pedagogical University them. Abai, 1977-1982) By the decision of the State Examination Commission of July 6, 1982, he was awarded the qualification of a teacher of geography and biology (Diploma IV No. 283730).
    • • Specialized Council at the Kazakh State Agrarian University. By the decision of December 26, 1997 (protocol No. 12), he was awarded the scientific degree of candidate of agricultural sciences (Diploma of the SK No. 0003811), the topic of Ph.D. thesis:

    SCOPE OF RESEARCH:

    • "Study of the biological characteristics of plants in Kazakhstan"
    • “Flora of Kazakhstan, efficient use of plant resources”.

    RESEARCH PROJECT:

    • Ecology and specially protected natural areas in Kazakhstan textbook / / a: "polygraphy service and K", 2013, -200 P., ISBN 978-601-7399-37-5
    • Textbook of Ecotoxicology second edition / / a; 2019, P. 208, Kaznpu. 2019 ISBN 978-601-06-1690-5
    • Fundamentals of biogeochemistry textbook / / A.; Economics, 2015, p. 156, ISBN 978-601-225-735-9 MES RK
    • Textbook of Ecotoxicology second edition / / A.; 2019, P. 240, ISBN 978-601-232-895-0 MES RK
    • Barley, oats, millet (technology of cultivation and agrobiological justification in the conditions of irrigated rice farming) monograph//A.: Nauka. 2020.page 116. ISBN 978-601-7999-20-9
    • Textbook of ecological Soil Science/ A.: Kaznpu.MES RK 2021

    RESEARCH OUTPUT:

    • Anatomical, Morphological and Biochemical Analysis of Medicinal Species Agrimonia L. Growing at South-east of Kazakhstan: /Biosciences, Biotechnology Research Asia. India. 2015. V.12(2). Р.1709-1717., DOI: http://dx.doi.org/10.13005/bbra/1834. Scopus.
    • Biological features of medicinal plants of Agrіmonіa L. in South Eastern Kazakhstan:/ Modern Applied Science. Published by Canadian Center of Science and Education.  2015. V.9. -No.5. Р.63-70., ISSN 1913-1844 (Print)   ISSN 1913-1852 (Online). DOI: https://doi.org/10.5539/mas.v9n5p63. Scopus.
    • Anatomical and morphological changes of the juniper under the influence of heavy metals in condition of man-induced load ISRAEL JOURNAL OF ECOLUTION том64 выпуск 1-4 стр35-43 2018
    • Calorimetric and thermodynamic studies of complex ferrites in the temperature range of 298,15-673K 2015
    • Anatomic–morphological and biochemical characteristics of Patrinia intermedia (Horn.) Roem. Et Shult in conditions of the South-East of Kazakhstan:/ World Applied Sciences Journal, V. 29, Issue 12, 2014, P.1473-1483., ISSN 1818-4952. Scopus.
    • Biological Features of Medicinal Plant Elaeagnus rhamnoides Growing at    South-East of Kazakhstan.Periodico Tche Quimica . SSN 2179-0302. (2020);  
    • Medeuova G. zh. optimization of photosynthetic activity and formation high yield of varieties due to the introduction of nitrogen fertilizers and norms of vyseva semyan//Izvestia bread of the Republic of Kazakhstan.The series is biological and medical.#2 2019.
    • Medeuova G. zh. formation of agrocenozov sortov Risa and the nature of grain in the importance of the dose of success//Izvestia bread of the Republic of Kazakhstan.The series is biological and medical.No. 3 of 2019.
    • Medeuova G. zh. Zhailybay K. N., Kishibayev K. O. study of the chemical composition of snow G. Almaty / / Doclady of the Republic of Kazakhstan.#4 2020.
    • Medeuova G. zh., Zhanibekova M. R. kalieva features of using ICT tools to improve the quality of Education/ / Science and life of Kazakhstan international scientific journal No. 11/2 (145)2020 ISSN2073-333X

    PARTICIPATION IN CONFERENCES:

    • Seed production by seedling method and nanoelectromagnetic technology application: G. zh.Medeuova, R. K. Zheksembiev, D. A. Sadykova, F. Khudaibergenova, A. Dauletkhan /materials of the international scientific and practical conference "modern trends in the development of Science and education in the field of Natural Science; Chemistry; Biology; Geography; Biotechnology; Ecology", dedicated to the 80th anniversary and 55 years of scientific and pedagogical work of Doctor of Biological Sciences, Professor, academician of the Russian Academy of Natural Sciences Zhailybay Kelis Nurmashuly November 25-26, Almaty 2016.ISSN 978-601-224-520-2
    • Brief History of the formation of ecological science: G. zh.Medeuova, Zhailybay K. N., Kobegenova H. N., Kaliyev B. Sh. / / materials of the international scientific and practical conference "modern trends in the development of Science and education in the fields of Natural Science; Chemistry; Biology; Geography; Biotechnology; Ecology", dedicated to the 80th anniversary and 55 years of scientific and pedagogical work of Zhailybay Kelis Nurmashuly, doctor of Biological Sciences, Professor, academician of the Russian Academy of Natural Sciences November 25-26, Almaty 2016. ISSN 978-601-224-520-2
    • Cadmium heavy metal of HORDEUM VULGARE and ZEA mays plant influence on the germination of seeds: G. zh.Medeuova, D. Z. Abilmazhinova, A. Dauletkhan, F. Khudaibergen /international scientific and practical conference "formation of an innovative environment in youth associations of universities" dedicated to the birthday of D. I. Mendeleev. 16-17nauryz. "No," she said. 2017. ISSN 978-601-224-863-0
    • The Purpose Of The Event Is To Familiarize Students With The History Of The University. Influence of heavy metal salts on the accumulation of dry biomass of the varieties" Titan"," Aisaule". Bobek collection of materials of the International Scientific and Practical Conference "GLOBAL SCIENCE and INNOVATIONS 2019:CENTRAL ASIA" Astana 2019-360 pages
    • Anar Kaliyeva

     Position: PhD, acting associate professor

    • Information

    Anar Kaliyeva

    Position: PhD, acting associate professor

    +77074596151

    From March 2017 to the present - acting. Associated Professor of the Department of  Biology  of the Natural Faculty at the Kazakh State Women's  Teacher Training University ( Almaty).

    From 2006 to January 2012 she worked as a teacher, senior teacher at the Department of Biology at the Kazakh State Women's Pedagogical University, Faculty of Science. (Almaty).

    From September 1989 to August 2006, worked as a laboratory assistant at the Department of Botany of the Kazakh State Women's Teacher Training Institute, faculty of Natural Sciences, Almaty

    EDUCATION:

    • Specialty in Fruit and vegetable growing and viticulture, at the Kazakh Order of the Red Banner of Labor Agricultural Institute (1982-1987), (Diploma PV No. 057653)
    • Specialty Chemistry-Biology at the Kazakh State Women's Teacher Training  Institute (2003-2005),  by decision of the State Examination Commission of April 29, 2005, awarded the qualification of a  Teacher of Chemistry and Biology (Diploma with honors ZhB №0060582)
    • She has a degree of Master of Natural Sciences specialty of 6M060700 -Biology in the Kazakh National Pedagogical University named after Abay (2008-2010), by the decision of the State Certification Commission of June 21, 2010 (Minutes No. 3) (Diploma ЖООК-М No. 0006540)
    • Graduated from the Kazakh State Women's Pedagogical University on specialty 6D011300-Biology (2012-2015), Doctor of Philosophy (PhD) specialty 6D011300 - Biology, by the decision of the Committee on Control of Education and Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated March 18, 2016 (Order №260) ) (PhD # 0001177), the theme of the candidate's dissertation: "The use of biological features of the family of Agrimonia L. in the training of biologists in the education system"

    SCOPE OF RESEARCH:

    • «Study of biological features of medicinal plants of Kazakhstan»
    • «Flora of Kazakhstan, rational use of the plant fund»

    RESEARCH PROJECTS:

    • ИРН AP09562667 «Agrimonia asiatica Juz. is used as a pharmacological raw material in Kazakhstan and the effectiveness of flavonoids tannins of plant» (2021-2023)- RK MES

    EDUCATIONAL AND METHODICAL MANUAL:

    • Жиделер тұқымдасының емдік қасиеті мен зерттеу әдістері. Оқу-әдістемелік нұсқаулық.     ЖШС «Sk-Print», Алматы, Төле би, 108. 2019. 42б. ISBN 978-601-346-004-8
    • Laboratory manual of Cytology».  Оқу құралы. Almaty: Kazakh National Women's Teacher Training University. 2019.-172 pages.ISBN 978-601-346-017-8.
    • Аgrimonia  L.  туысы дәрілік өсімдігінің ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері: Оқу-әдістемелік нұсқаулық . Алматы: Арда баспасы. 2014.28 б., ISBN 978-601-224-480
    • Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктер Атлас-анықтама. (3 тілде). Алматы:ҚазҰҚПУ.2019ж. Электронды оқу құралы.
    • Биологиялық өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру әдістері: жусан (Artemisia L.) түрлерін зерттеу.Алматы:ҚазҰҚПУ. 2020ж. Электронды оқу құралы.
    • Биологиядан зертханалық тәжірибелерді ұйымдастыру әдістері. Оқу-әдістемелік нұсқаулық. Алматы: ҚазҰҚПУ 2020ж.– 37б. «Асыл кітап»

    PUBLISHED ARTICLES:

    • Жиделер тұқымдасының емдік қасиеті мен зерттеу әдістері. Оқу-әдістемелік нұсқаулық.     ЖШС «Sk-Print», Алматы, Төле би, 108. 2019. 42б. ISBN 978-601-346-004-8
    • Laboratory manual of Cytology». Оқу құралы. Almaty: Kazakh National Women's Teacher Training University. 2019.-172 p.ISBN 978-601-346-017-8.
    • Аgrimonia  L.  туысы дәрілік өсімдігінің ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері: Оқу-әдістемелік нұсқаулық . Алматы: Арда баспасы. 2014.28 б., ISBN 978-601-224-480
    • Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктер Атлас-анықтама. (3 тілде). Алматы:ҚазҰҚПУ.2019ж. Электронды оқу құралы.
    • Биологиялық өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру әдістері: жусан (Artemisia L.) түрлерін зерттеу.Алматы:ҚазҰҚПУ. 2020ж. Электронды оқу құралы.
    • Биологиядан зертханалық тәжірибелерді ұйымдастыру әдістері. Оқу-әдістемелік нұсқаулық. Алматы: ҚазҰҚПУ 2020ж.– 37б. «Асыл кітап».
    • Anatomic–morphological and biochemical characteristics of Patrinia intermedia (Horn.) Roem. Et Shult in conditions of the South-East of Kazakhstan:/ World Applied Sciences Journal, V. 29, Issue 12, 2014, P.1473-1483., ISSN 1818-4952. Scopus.
    • Biological features of medicinal plants of Agrіmonіa L. in South Eastern Kazakhstan:/ Modern Applied Science. Published by Canadian Center of Science and Education.  2015. V.9. -No.5. Р.63-70., ISSN 1913-1844 (Print)   ISSN 1913-1852 (Online). DOI: https://doi.org/10.5539/mas.v9n5p63. Scopus.
    • Anatomical, Morphological and Biochemical Analysis of Medicinal Species Agrimonia L. Growing at South-east of Kazakhstan: /Biosciences, Biotechnology Research Asia. India. 2015. V.12(2). Р.1709-1717., DOI: http://dx.doi.org/10.13005/bbra/1834. Scopus.
    • Implementation of New Approaches to Zoology and Ecology Teaching Based on the Bioecology of Snakes and Sarcosporidia Course.  Ekolojithis link is disabled, 2018, 27(106), стр. 249–255, e106042 .Web of Science.
    • Biological Features of Medicinal Plant Elaeagnus rhamnoides Growing at South-East of Kazakhstan.        Periodico Tche Quimica . ISSN 2179-0302. (2020); vol.17 (n°36). Página – 334-345. Scopus.
    • Formation of professional competence of learners in teaching medicinal plants. Cypriot Journal of Educational Sciencesthis link is disabled, 2021, 16(4), стр. 1803–1815. Scopus.
    • Xanthium strumarium L. өсімдігінің морфологиялық-анатомияық ерекшеліктері: /ҚР ҰҒА Хабарлары. Биология және медицина сериясы. 4 (316) шілде-тамыз. 2016 ж. Алматы. ISBN 2224-5308
    • Оңтүстік-шығыс Қазақстан аймағындағы  Agrimonia asiatica Juz.  дәрілік өсімдігінің биологиялық ерекшеліктері.    ҚарМУ Хабаршы. Биология сериясы №1. ISSN 2518-7201. 2018ж. 28-33б.
    • Формирование профессиональной компетентности современного педагога. Абай атындағы ҚазҰПУ-ң Хабаршысы «Педагогика ғылымдары» сериясы, No4(60), 2018 ж. 151-155 б.
    • Биологиялық өлкетанудың маңызы мен ерекшеліктері.       ҚарМУ.Хабаршы. Педагогика сериясы №2. 2019ж. 38-43 б.
    • Жиделер тұқымдасы (Elaeagnаceae) жемісінің құрамындағы натрий мен калий мөлшерін атомды-абсорбциялық спектрометрия әдісімен  анықтау. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Хабаршы. Биология сериясы. №2 (79). 2019.32-42 б.   ISSN 1563-0218; eISSN 2617-7498
    • Методика проведения лабораторных занятий по курсу «Анатомия и морфология растений» в вузе с использованием микроскопа MCX100. Казахский национальный женский педагогический университ. Вестник № 4(80), 2019. 7-13б.
    • Biomass accumulation by rice cultivars depending on heavy metals salts solutions concentration. ҚР ҰҒА Хабарлары Биология және медицина сериясы. ISSN 2224-5308. №4 (340) 2020.19-26.
    • Содержание и компенентный состав эфирных масел у эндемичных видов полыни Южного Казахстана.       КазНУ им Аль-Фараби. Вестник, №4 (85). Алматы «Қазақ университеті» 2020г. 33-44 стр. ISSN1563-0218; eISSN 2617-7498.
    • Molecular genetic plant analysis Artemisia L. genus with ISSR-markers REPORTS of the national academy of sciences of the Republic Kazakhstan. 6(334):35-41. DOI:10.32014/2020.2518-1483.133.
    • АКТ құралдарын білім беру сапасын арттыруда пайдалану ерекшеліктері. Халықаралық ғылыми журнал. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №11/2(145) 2020, 301-304б. ISSN 2073-333Х.
    • Influence of heavy metals on the development of corn varieties         Reports of the National Akademy of sciences of the Republic of Kazakhstan. ISSN 2518-1483 (Online), ISSN 2224-5227 (Print) 2021. №2. 39-45 p.
    • Қант құмайының (Sorghnum saccharatum (L.) PERS F2 ұрпағы мен ата-аналық формаларының биометрлік көрсеткішіне талдау жасау әдістемесі. Халықаралық ғылыми журнал. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №12/1(145) 2020, 427-436 б. ISSN 2073-333Х.

    PATENT AND COPYRIGHT CERTIFICATE:

    • Патент на полезную модель. Способ получения эфирного масло из полыни Artemisia porrecta Krasch. Ex Poljakov      РК Патент №6236. 16.07.2021
    • Авторлық куәлік.Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктер.Атлас-анықтама. ҚР Авторлық куәлік 2021 жылғы «18» наурыз № 16033
    • Жиделер тұқымдасының емдік қасиеті мен зерттеу әдістері          ҚРАвторлық куәлік 2020 жылғы «4» ақпан № 7950
    • Биологиялық өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру әдістері: жусан (Artemisia L.)  түрлерін зерттеу. ҚР Авторлық куәлік 2021 жылғы «23» маусым № 18926

    PARTICIPATION IN CONFERENCES:

    • Алматы қаласының экологиясын жақсарту мәселелері. tural. Sciences International Congress on Mathematic, Engineering and NaII. TOKYO SUMMIT EJONS September 18-25, 2017. 21-29 рр. ISBN 978-605-9885-46-1
    • Тұздың өсімдіктердің өсуіне тигізетін әсері. International Congress on Mathematic, Engineering and Natural Sciences-II, TOKYO SUMMIT EJONS September 18-25, 2017. 12-21рр. ISBN 978-605-9885-46-1.
    • Білім беру мазмұнында кәсіби құзіреттіліктің рөлі. Білім-Образование-Education» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық орталығы «Жас зерттеуші» атты Халықаралық ғылыми-практикалық қашықтық конференциясы 2017ж. ISSN 2522-1191
    • Педагогикалық жоғары оқу орындарында студенттердің өздік жұмыстарын ұйымдастыру. «Заманауи Қазақстандағы инновациялық даму мен ғылымға деген сұраныс» XI халықаралық ғылыми конференциясы. (Алматы, 23-24 қараша 2017 ж.), 221-226 б. ISBN 978-601-06-4762-6 (ч. 3)
    • Оқу үдерісінде инновациялық әдістерді қолданудың маңызы. «Заманауи Қазақстандағы инновациялық даму мен ғылымға деген сұраныс» XI халықаралық ғылыми конференциясы. (Алматы, 23-24 қараша 2017 ж.), 161-166 б. ISBN 978-601-06- 4762-6 (часть 3).
    • Морфология и полезные свойства Лоха остроплодного (ELAEAGNUS OXYCARPA SCHLECHT.) ИАП НААН VІ международная научно-практическая конференция «Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям». Материалы шестой Международной научно-практической конференции 26-27 декабря 2017 г. 45-48 стр. ISBN 978-966-7919-88-7.
    • Морфологичекие особенности облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.). Жастар және ғылым: Бүгіні мен болашағы: 71-Республикалық студенттер, магистранттар, докторанттар мен жас ғалымдардың ғылымитәжірибелің конференциясы аясындағы ғылыми марафоны материалдарының жинағы 12 сәуір. 2018 жыл. ISBN 978-601- 224-920-0
    • Бәсекеге қабілетті маман дайындауда кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру. V халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. Материалдары. Қыздар университеті.11-13 қазан, 2018 ж. 3 том. 245-250 б.
    • Қазақстанның ерекше қорғалатын табиғи аумақтарының маңызы. Халықаралық ғылыми –практикалық конференция. Экология және жануарлар әлемін сақтау. Абай ат. ҚазҰПУ Жаратылыстану институты. Материалдар.143-148 б.  6 қараша 2018 жыл. ISBN 978-601-298-728-7
    • Экологиялық факторлардың Aloe arborescens Mill. өсімдігінің өсуіне әсері. ҮІ халықаралық Фараби оқулары. Студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты ғылыми конференция материалдары. Алматы, Қазақстан, 8-10 сәуір 2019ж. 453б.
    • Экологиялық білім беруде ерекше қорғалатын аумақтарды оқыту. ҮІ халықаралық Фараби оқулары. Студенттер мен жас ғалымдардың «Фараби әлемі» атты ғылыми конференция материалдары. Алматы, қазақстан, 8-10 сәуір 2019ж. 453б.
    • Изучение морфолого-анатомических особенностей Artemisia karatavica Krasch. ИАП НААН VІІ международная научно-практическая конференция  «Лекарственное растениеводство: от опыта прошлого к современным технологиям». 30-31 мая 2019 года.
    • Биологиялық өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру. «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы: өлкетану мәселелері мен болашағы» Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары. Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты. 2019 жыл 12 сәуір. 272-277б
    • Қазақстанда Artemisia туысының таралуы және биоэкологиялық ерекшеліктері.      М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 2019 жылдың 11-12 сәуірінде «Әуэзов оқулары-17: «Іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер: өзекті мәселелер мен жетістіктер» атты Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция.
    • Formation of professional competence in study the discipline “Medicinal plants and resources”.      Science and Society. 14th International Scientific Conference «Science and Society» by SCIEURO in London, 27-29 November 2019. IBSN 978-1-78972-759-3. 210-216p.
    • Дəрілік өсімдіктерді оқытуда инновациялық технологияларды қолдану. VII Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы: (20-23 Қазан 2020 Нийде 20-23 қазан 2020ж. 67-80 б. ISBN: 978-605-70218-3-0.
    • Применение стратегий скаффолдинга на уроках биологии. Р.Сәтімбековтің 80 жылдығына орай ұйымдастырылған «Білім, ғылым, инновация: рухани жаңғыру діңгегі» халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Қазақ  Ұлттық қыздар  педагогикалық университеті. 2020. май.
    • Utegaliyeva Raisa Saktaganovna

     Position: Candidate Ass. Professor

    • Information

    Utegaliyeva Raisa Saktaganovna

    Position: Candidate  off  Sciences Ass Professor

    +77075546351

    • 1978 - Teacher of biology and chemistry of secondary school No. 10 G. Gurieva
    • 1984 - Lecturer of the Department of Zoology of the Guriev Pedagogical Institute
    • 1985 - Postgraduate student of the Institute of Human and Animal Physiology of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
    • 1989 - Senior laboratory assistant lab.Membrane Physiology of the Institute of Human and Animal Physiology of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
    • 1991 - Junior Researcher lab.membrane physiology
    • 1993 - Research associate of the lab.physiology of blood circulation
    • 1995 - Senior researcher of the lab.physiology of blood circulation
    • 2011 - Leading researcher of the lab.membrane physiology
    • 2012 - Head of the lab. membrane physiology
    • 2015 - Associate Professor of the Department of «Food Biotechnology» of Almaty Technological University
    • 2022 - Аssociate Professor of the Department of "Biology" KazGosZhenpu

    EDUCATION AND QUALIFICATIONS:

    • 1978 - diploma of the teacher of biology and chemistry of the Ural Pedagogical Institute named after A.S.Pushkin (G-I No. 251090) in the specialty "Biology-chemistry".
    • 1993 - diploma of the academic degree of Candidate of Biological Sciences No. 0000360 of the Committee for Supervision and Attestation of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan on specialty 03.00.13 "Physiology"
    • 2007 – diploma of the academic title of Associate Professor in Biology No. 0000963 of the Committee for Supervision and Attestation in Education and Science of the Republic of Kazakhstan
    • 2017 Exchange of experience at Andong National University in Andong, Korea

    RESEARCH AREA:  

    • Research in the field of membrane physiology and environmental physiology:
    • Study of the possibility of increasing the body's resistance with the help of natural and synthetic biologically active compounds.
    • Blood physiology. The influence of extreme environmental factors on the state of blood cells.

    RESEARCH PROJECTS:  

    • Mechanisms of regulation of the state of cell membranes by biogenic amines and their participation in increasing the resistance of the body under the action of extreme factors. Development of non-drug methods of correction of the functional state of the body in acute and chronic hepatitis. To develop the physiological basis for improving the effectiveness of therapeutic drugs, methods of diagnosis, functional correction, prevention and treatment of socially significant human diseases.
    • The role of oxidative stress in the preservation of protective mechanisms in different age periods and the possibility of reducing age-related changes by biologically active compounds isolated from domestic plant raw materials. Investigation of cellular mechanisms of the influence of organic and inorganic toxicants on the body and increasing the body's resistance to natural biologically active drugs in different age periods. The protective role of phytopreparations from medicinal plants of Kazakhstan in experimental diabetes.

    SCIENTIFIC PAPERS PUBLISHED IN THE LAST FIVE YEARS:

    • RESEARCH PROJECTS:
    • "Development and production of feed additives to increase the productivity of farm animals and birds, prevent and optimize the deficiency of trace elements and protein in feed".
    • "Study of the somatic health of the population of the Caspian part of Kazakhstan".
    • "Development of biological preparations from substances transported on the surface of blood cells of horses and some other animals".
    • "Production of a breathing simulator and provision of therapeutic and preventive, rehabilitation services to the population by the method of dosed controlled hypoxia in the hypoxytherapy rehabilitation center".
    • "Development and application of new genomic technologies to protect the body from mutagenic effects, increase the productivity of natural resources and improve the quality of life of the population".

    RESEARCH OUTPUT: 

    • Educational publications: food biotechnology and microbiology. Training manual. Almaty: Lantar Trade, 2019. Cellular biotechnology of plants. Training manual.. Almaty: Lantar Trade, 2020. 
    • Scientific works: A composition of medicinal plants with an enhanced ability to suppress microsomal lipid peroxidation and a protective activity against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity//Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, December No. 96. - p.1283 -1291. Increasing the biological value of yogurt drinks using various fillers// Materials of the 4 International Scientific-practical conference "Integration of the Scientific Community to the Global Challenges of Our Time". Sapporo. Japan, 2019. - pp.174-179. Comparative study of the effect of heavy metals on the resistance of erythrocyte membranes in vitro//Bulletin of KazNU, biological series - 2019, - No.3 (80) - Pp.182-191 Buckthorn buckthorn (Hippophae Rhamnoides L.) is a source of bioactive substances. //Bulletin of Almaty Technological University - 2020. - No. 1 -pp. 82-88. Zhanuarlar lymphasyndagi biohimiyalyk korsetkishke korgasyn tuzyn aseri//Reports of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, -Almaty - 2021, -No.1 -pp.83-89. Antioxidant Tyk belsendiligi zhogary osimdik turlerin koldana otyryp nan onimin alu//Internauka: nauchn. journal. 2022. No. 18(241). part 8, - p.8-13. Antioxidant belsendiligi zhogary osimdikterdi tagam turin dayyndauda paydalan//ATU khabarshysy, Almaty 2022 No.3 (137) b.19-25.
    • A composition of medicinal plants with an enhanced ability to suppress microsomal lipid peroxidation and a protective activity against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity//Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, Desember № 96. - р.1283 -1291.Повышение биологической ценности йогуртовых напитков с использованием различных наполнителей// Materials of the 4 International Scientific-рractical conference "Integration of the Scientific Community to the
    • Global Challenges of Our Time". Sapporo. Japan, 2019. - С.174-179. Сравнительное изучение влияния тяжелых металлов на резистентность мембран эритроцитов в условиях in vitro//Вестник КазНУ, серия биологическая - 2019, -№3 (80) - С.182-191 
    • Облепиха крушиновидная (Hippophae Rhamnoides L.) - источник биоактивных веществ. //Вестник Алматинского технологического университета -  2020. - №1 - С. 82-88.
    • Әбдірешов С.Н., Серік Б.М., Маматаева А.Т., Утегалиева Р.С., Жапаркулова Н.И.// Жануарлар лимфасындағы биохимиялық көрсеткішке қорғасын тұзының әсері. Доклады НАН РК, -Алматы -2021, -№1 -С.83-89.
    • Маматаева А.Т, Абжанова Ш.А, Аралбаева А.Н, Утегалиева Р.С, Сагинбек Г.А, Алмагамбетова К.И.//Антиоксиданттық белсенділігі жоғары өсімдіктерді тағам түрін дайындауда пайдалану. АТУ хабаршысы, Алматы 2022 №3 (137) б.19-25.
    • Антиоксиданттық белсенділігі жоғары өсімдік түрлерін қолдана отырып нан өнімін алу Интернаука: научн. журнал. 2022. № 18(241). часть 8, -С.8-13. 
    • Влияние растительного препарата на изменение резистентности эритроцитарных мембран. German International Journal of Modern Science (РИНЦ), Germany, Wissenschaft,  – 2022   - №31 - С. 7-10.
    • Syman K., Turpanova R., Utegaliyeva R., Bekenova N., Demeuova L., Regulation of potato morphogenetic processes in vitro by hormonal and light actions Journal of chemical health risks. Vol.13(0), 21 February 2023. 12p. ISSN 6727
    • Kuanysh Syman, Raissa Utegaliyeva, Abdreshov Serik Nauryzbaevish, Zharylkassynova Zhazira, Aytzhanova Mira Onlanbekovna, Kalekeshov Askar Maralovich, Mamataeva Aigul Tumaevna //Comparative analysis of casein complex and amino acid composition in single-humped and double-humped camel milk: Implications for dairy camel breeding.  Caspian Journal of Environmental Science Volume 21_Issue3_P.523-532.
    • H. Muhammag A. Gassem A., Muhjaha A., Mazin A.A., Farah A.D.., Yasir A.A., Zinah A.A.,  Mohammad K. //Investigating the effect of streptozotocin indused diabetes on the ovariation tissue of Nmri mice following the injection of MgO and MgO NPs. Journal of nanostructures. Vol. Issue 1.January 2023 p. 1-7.
    • Nadirova S.A., Sinyavskiy Yu.A., Utegalieva R.S., E.Zh.Gabdullina, Abdreshov S.N. //Molecular genetic identification of bacteria isolated from goat milk.  Вестник КазНУ. Серия биологическая. Том 94 № 1 (2023).Утегалиева Р.С., Парманбекова М.Х. ., Ілиясқызы М. //Өсімдік шикізаттарынан тағамдық табиғи бояғыш заттар алу көрсеткіштерін анықтау. Проф.Қожантаева Ж.Ж. 80 жыл толуына орай «Жаратылыстану ғылымдарының өзекті мәселелері және биологиялық білім берудің заманауи тәсілдері» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдар жинағы Алматы, 2023ж. 3.03.2023ж. 214б.

    PARTICIPATION IN CONFERENCES: 

    • Shyrganaktan microclonds kobeytu zholymen regenerant osimdik alu// Materials of the MNPC "Innovative development of the food light industry and industry" ATU. 25-26 October, 2018 pp. 125-126. Biotechnological aspects of mass replication of potatoes in culture in vitro//Materials of the V International Scientific and Practical Conference "Science and education in the modern world: challenges of the XXI century" Nursultan. The series "Biological Sciences". 2019. -p.3-6. Zhergilikti osimdikterden dayyndalgan phytopreparattyn antytotyktyrgyshtyk kasietterin zertteu//"Tagam, zhenil onerkasipteri men konakzhailylyk industriyasyn innovatiyalyk damuy" Halykaralyk gylym- tajiribelik conference materialdary. 24-25 kazan, -2019.- pp.138-140. Tabigi tagamdyk boyagyshtardy alu korsetkishterin anyktau//Materials of the International scientific and practical.conferences "Innovative development of food, light industry and hospitality industry" 24-25. Kazan, -2020. - pp.95-97. Membrane-protective properties of vegetative parts of sea buckthorn//Materials of the XVII International Scientific and Practical Conference "Global science and innovations 2022: central asia", Nursultan. The series "Biological Sciences". 2022 -p.46-49.
    • Sartaeva Akmaral

     Position: Acting associate professor, candidate of sciences

    • Information

    Sartaeva Akmaral

    Position: Acting associate professor, candidate of sciences

    +77022615522

    From 1997 to the present – Acting assoc.Professor of the Department of Biology of the Kazakh State Women's Pedagogical University.

    EDUCATION:

    • In 1993, she graduated from the biological Faculty of the Al-Farabi Kazakh National University, the department of "man and animals".
    • In 2006, he defended his PhD thesis in the specialty 03.00.07-physiology, received the degree of Candidate of Biological Sciences

    RESEARCH OUTPUT: 

    • 1.G.U.Baitasheva, N.О. Myzakhmetova, M.А. Zholmaganbetova,A.A.Sartaevа..Highly sensitive methods for determining trace amounts of mercury in the environmental objects.News of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, series of geology and engineering sciences/ 2019, №1 (433). C.127-132.  (Web of science) ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278. Scopus.
    • 2.Yernazarova G.I., Turasheva S. K., Sartayeva A. A., Orazova S.B., Absorption of chromium by mono- and mixed cultures of microalgae International Journal of Biology,май 2018.Scopus.
    • 3. Sartayeva A.А., Кurbasova E.A  Anatomical, morphological features and phytochemical analysis of Aegopodium alpestre Ledeb, growing in Kazakhstan.  Journal of Botany.2020 .Web of science Q2.
    • 4. Ramza Berzhanova Akmaral Sartaeva, Maya Shigaeva. The studying of diversity of lactic microorganisms isolated from shubat of various areas of Kazakhstan. Journal of Biotechnology September 2015, Pages S82 European Biotechnology Congress. Web of science Q1.
    • 5.Sartayeva A., Baitasheva G., Imanovа E., Parmanbekova M., Ashirova Zh. CREATION OF A COLLECTION OF MICROORGANISMS AS A METHOD FOR CONSERVATION OF BIODIVERSITY .Вестник ВКГУ Серия биол.№ 2/1(64))2021.
    • 6. Sartaeva A. A., Mukasheva T. Zh., Berzhanova R. Investigation of the properties and isolation of new cultures of lactic acid microorganisms. Bulletin of kaznu Biol series.№ 2/1(64) .2018.
    •  7. Sartaeva A. A., Alzhanova Zh. Research and search-directions for the development of creative potential. // Science and Life.- Almaty. No. 11/2 (145) 2020. P. 358
    •  8. Sartayeva A., Baitasheva G., Imanovа E., Parmanbekova M., Ashirova Zh. CREATION OF A COLLECTION OF MICROORGANISMS AS A METHOD FOR CONSERVATION OF BIODIVERSITY . Bulletin of the EKSU Series biol.№ 2/1(64))2021.
    •  9. SartaevaA. A. Study of morphological, physiological, and biochemical properties of actinomycetes isolated from soil. Bulletin of the L. N. Gumilyov ENU 2018. No. 4 (119
    • 10. Sartaeva A. A., Sydykova Zh. Increased survival of lactic acid bacteria after long-term storage. KSMU named after S. D. Asfendiyarov.Abstracts of the International Congress, Almaty 2018.
    • 11. Zhoshibekova B.S.1 , Syzdykova M.N.2 , Sartaeva A. ANCIENT HEREDITARY THEORY. The traditional VI Republican scientific and Practical conference "Scientific opinion of modern youth: current problems, achievements and innovations". February 27-28, 2019
    • 12. Imanova E. M., Sartaeva A. A., Asanbekkyzy A. Improving the effectiveness of the educational process through the use of interactive methods . KSMU named after S. D. Asfendiyarovatheses of the International Congress, Almaty 2018.
    • A.S.Musina, G.U.Baitasheva, S.S.Bitursy, Sartaeva A. Some methods of teaching biology and ecology . «Darkhan»,  P. 71. Almaty 2019.
    • Parmanbekova. M. X, E. Kirbasova., Sartaeva A. A., Imanova E. M., Adenova B. Age physiology and school hygiene. (Electronic textbook) . Women's University, Almaty 2018.
    • Sartaeva A. A., Anuarova L. E., E. M. Imanova . Scientific trilingual explanatory dictionary of biological ecology.2018.
    • Sartayev A.C.,  Sartayeva A.A.,   Zhoshibekova B.S . Genetic exercises, with keys. 2021.
    • Baitasheva G. U., Sartaeva AA. Copyright certificate No. 6687 . Name of the object: workshop on ecology and sustainable development (educational and methodological manual). two thousand nineteen
    • Parmanbekova Meruert

     Position: Acting associate professor, candidate of sciences

    • Information

    Parmanbekova Meruert

    Position: Acting associate professor, candidate of sciences

    +77019521774

    CAREER:

    • 1996-2003-Senior Researcher at the Institute of Human and Animal Physiology of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan.
    • From 2004 to the present – Acting assoc.Professor of the Department of Biology of the Kazakh State Women's Pedagogical University.

    EDUCATION:

    • In 1996, she graduated from the biological Faculty of the Al-Farabi Kazakh National University, the department of "man and animals".
    • In 2002, he defended his PhD thesis in the specialty 03.00.13-physiology, received the degree of Candidate of Biological Sciences

    RESEARCH PROJECTS:

    • 1. MON, Erasmus, MES RK.
    • 2. JSC "Science Foundation", "production of a breathing simulator by the method of controlled metered hypoxia in the rehabilitation center of hypoxytherapy and provision of therapeutic, preventive and rehabilitation services to the population"

    RESEARCH OUTPUT:

    • Changes in the amount and content of ammonia, urea in the blood of farm animals under the influence of zinc salt. Kaznu bulletin.2015, №2 (64), 440-446b.Изучение структурных и функциональных свойств мембраны у беременных женщин с малым весом плода.  Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 5 (часть 1) – С. 30-32
    • Study of the effect of the sorbent on the contractions of blood and lymphatic vessels during cadmium intoxication. Bulletin of KazNU, ser. ecologist. 2016, No. 1(43), pp. 257-261.
    • The effect of organic compounds on the contractile activity of the lymph nodes. Bulletin of KazNU, biologist series. 2016. No. 1, pp. 24-31.A.A. Mautenbaev,  G.K. Atanbaeva, E.A. Kyrbassova, M.Kh. Parmanbekova, G.U. Baitasheva,  Zh.B. Аshirova,  Sh.S. Shynybekova,  G.I. Issayev,  Zh.Т. Аbdrassulova //Using the Mindmap Method (Associogram) in the Study of Biology//Journal of Pharmaceutical Sciences and Research, 2018. –  Vol. 10(12). – P. 3214-3215.
    • Formation of research skills of future teachers in the process of teaching the course" human and animal physiology". The messenger. Kaznpu.Natural Sciences series.No. 1 – 2017. pp 52-56. Parmanbekova M. H. ISSN 1728-8975.
    • Study of feed absorption function of the gastrointestinal tract under the influence of lead salt on the body and the use of adsorbent zeolite. L. N. Gumilyov Eurasian National University. "Bulletin" No. 4 (119) 2017. Parmanbekova M. H. ISSN 1028-9375
    • Study of the effect of heavy metal salts on the absorption function of the small intestine of ruminants.
    • Study of the effect of cadmium on endothelium-dependent reactions of rat blood and lymphatic vessels and the detoxifying effect of SUMS-1 (submitted to the journal Scopus)
    • Study of the effect of heavy metal salts on the absorption function of the small intestine of ruminants (thesis for participation in the internationalconferences).
    • Elmira Imanova

     Position: Acting associate professor, candidate of sciences

    • Information

    Elmira Imanova

    Position: Acting associate professor, candidate of sciences

    +77077216843

    2010-2017 - Candidate of Agricultural Sciences, Senior Lecturer of the Department of Biology, from 2017 to the present - Candidate of Agricultural Sciences. n. and about. assoc. prof. Department of Biology, Kazakh National Women's Pedagogical University;

    Since 2008-2010. Junior Researcher, Institute of Botanic and Phytointroducion;

    From 2004 to 2008 - Researcher of the Institute of Animal Production and Feed Production;

    Since 1997 - 1998 - senior laboratory assistant of the Institute of Human and Animal Physiology.

    EDUCATION:

    • Specialty "Biologist" (Kazakh State National University named after Al-Farabi, 1991-1996), by the decision of the State Examination Commission of June 20, 1996, he was qualified as a teacher of biology and chemistry (Diploma ZhB - II No. 0099309).
    • 2. By the decision of the Committee for Control in the Sphere of Education and Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated April 23, 2010 (Protocol No. 4), the scientific degree of Candidate of Agricultural Sciences (Diploma ҒК No. material in the desert-steppe zone of the south-east of Kazakhstan ”.

    SCOPE OF RESEARCH:

    1. Evaluation of breeding qualities of forage plants;
    2. Analysis of the biochemical composition of plants.

    RESEARCH OUTPUT:

    • Explanatory dictionary in three languages ​​on biological ecology. Kazgoszhenpu, 2016 Study guide. 9.7 pp. Anuarova L.E., Sartaeva A.A., Imanova E.M.
    • Monograph. Қазақстанның оңтүстік шығысының шөл-далалық аймағында селекциялық алғашқы материал ретінде еркекшөп коллекциясын Кешенді бағалау.«Darkhan» баспасы,  Алматы, 2017. р-200 protocol №3. 29.10.2017
    • Electronic tutorial. Қазақстан ландшафтары және экология. (Г.У. Байташева, А.С. Мусина) Алматы. 2018. 296 б. (CD диск). Certificate of authorship № 985 14.12.2018 г.  
    • Monograph. ON ECOLOGY OF THE NEW MILLENIUM AND ENVIRONMENTAL EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION. (Mussina A.S., Yeleussizov M.KH., Baitasheva G.U., Sandibayeva N.A.), 2019
    • Study guide in English: Some methods of teaching biology and ecology (A.S.Musina, G.U.Baitasheva, S.S.Bitursyn) «Darkhan»,  P. 71. Almaty 2019.
    • Scopus. Identification of fungi storage types by sequencing method. Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics, 2018
    • Эффективная методика совместной командной работы. Вестник КазНУ, № 1, 2018 119 -126б.
    • Highly sensitive methodsfor determining trace amounts of mercury in the environmental objects. (А.S.Musina, G.U.Baitasheva, N.О. Myzakhmetova, M.А. Zholmaganbetova, A.A.Sartaeva) News of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, series of geology and engineering sciences/ 2019, №1 (433). C.127-132.  (Web of science) ISSN 2518-170X (Online), ISSN 2224-5278.  
    • Anatomical and morphological changes of the juniper under the influence of heavy metals in condition of man-induced load (Aitzhamal S. Mussinaa,, Gaukhar U. Baitasheva, Meruyert S. Kurmanbayevab, Galia J. Medeuova, Adilhan A. Mauy, Akbota Zh. Kurasbaeva, Zaida S. Rachimova, Yerlan S. Nurkeyev) Wef of Science Israel Journal of Ecology & Evolution, 2018http://dx.doi.org/10.1163/22244662-06303005
    • Absorption of chromium by mono- and mixed cultures of microalgae. (G.I. Yernazarova, 1*S.K. Turasheva, A.A. Sartayeva, S.B. Orazova)International Journal of Biology and Chemistry Al-Farabi Kazakh National University 11, № 1, 4 (2018)ISSN 2218-7979(ВестникКазну,  № 1, 2018 119 -126-стр.)
    • Anatomical, morphological and phytochemical properties of Aegopodium alpestre Ledeb.: a case study of Kazakhstan // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici CLUJ-Napoca, 2020. – Vol. 48, Issue 3, No 3. – P. 1473-1482.
    • Kyrbassova Elzira Artykbayevna

     Position: PhD, а.а. аssociate professor

    • Information

    Kyrbassova Elzira Artykbayevna

    Position: PhD, а.а. аssociate professor

    +77272370025

    Since 2006 a teacher of the Kazakh National Women's Teacher training University, since 2009 a senior lecturer, since 2021 PhD, acting associate professor

    2003-2006 junior researcher at the research Institute of gygiene and tpidemiology named after Kh. Zhumatov.

    EDUCATION:

    • Doctor of Philosophy (PhD), specialty 6D011300-Biology, Kazakh National Women's Teacher Training University, (Kazakhstan);
    • Master of Pedagogical Sciences, specialty 6M011300-Biology, Kazakh State Women's Teacher Training University, (Kazakhstan);
    • Biologist, аl-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan).

    SCOPE OF RESEARCH:

    • Formation of professional competence of future biologists.

    PUBLISHED ARTICLES:

    • Anatomical, morphological and phytochemical properties of Aegopodium alpestre Ledeb.: a case study of Kazakhstan // Notulae Botanicae Horti Agrobotanici CLUJ-Napoca, 2020. – Vol. 48, Issue 3, No 3. – P. 1473-1482.
    • Biological and phytochemical features of underground organs of medicinal plants of the genus Aegopodium L. // Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Хабаршысы», Биология сериясы. –  №1 (78). –  2019. -  P. 28-35.
    •  Application of information and communication technologies in improving teaching and learning / KazNWTTU «Modern processes of development of science and education in the field of natural science: chemistry, biology, geography, biotechnology, ecology»: materials of the international scientific and practical conference. –  Алматы, 2016. – P. 356-359.
    • Formation of communicative competence of future teachers / KazNWTTU «Formation of an innovative environment in youth associations of universities»: material of the international scientific and practical conference. - Almaty, 2017. – Б. 251-256. 
    • Features anatomic structure leaves of different population of medicinal plants Aegopodium alpestre Ledeb. / KazNWTTU «youth and science: present and future»: materials of the scientific and practical conference. –  Almaty, 2017. – C. 206-207.
    • The content and structure of professional competencies of future biologists / KazNWTTU «Professional development of teachers in the conditions of continuous education»: materials of the international scientific and practical conference. – Almaty, 2017. – P. 185-188.
    • Medicinal plants are a source of vitamins // Bulletin of KazNWTTU.  – Almaty, 2017. – № 4-5 (70). – P. 12-15.
    • Prospects for the use of biologically active substances of medicinal plants / Kazakh State Women's Teacher Training University «Modern directions of development of education and science in chemistry, biology, ecology and geography»: materials of the international scientific and practical conference. – Almaty, 2017. –  P. 131-134.
    • Theoretical foundations of the formation of research competence of future biologists (on the example of the discipline «Medicinal plant resources») / EJONS International Journal on Mathematic, Engineering and Natural Sciences. Turkey, 2018. –  Vol: 2. –  P. 40-47.
    • Development of ways of multilingual education in the formation of communication competencies of future biology teachers / Uluslarasi Kazak tarihi –kulturu ve edebiyati sempozyumu, Antalya (Turkey). - 20-23 Mart 2018.
    •  Comparative biometric indicators of the morphological and anatomical structure of various populations of medicinal plants Aegopodium alpestre L. in the conditions of the Trans-Ili Alatau // «Izvestia» of the Institute of Plant Biology and Biotechnology of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Biology and Medicine series. Almaty. –  2017. – №1. –  P. 159-166.
    •  Information and communicative technological literacy of students of final courses of pedagogical specialties of universities // «Vestnik» KazNWTTU. – №1 (77). – 2019. – P. 7-12.
    • Medicinal plants and their resources. Electronic training manual. Almaty, 2018 y.
    • Biological database and methods of working with the BLAST program. Educational and methodological manual. - Almaty: KazSWTTU, publishing house: «Book Plus», 2018. –  25 p.
    • Author certificate № 2067, 01.03.2019 y.
    • Fatkullin  R.Potoroko, I.Kalinina, I.Kenzheyeva, Z.Kyrbassova, E. Providing bioavailability of plant antioxidants using encapsulation processes AIP Conference Proceedings, 2021, 2419, 050004 (Scopus)
    • E. Kyrbassova, А. Sartayeva, М. Parmanbekova, E. Imanova, G. Yernazarova PHYLOGENETIC ANALYSIS OF THE RBCL GENE SEQUENCE OF THE PLANT GENUS AEGOPODIUM L.// Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Хабаршысы», Биология сериясы. – Алматы, 2023. –   №4 (97). –  Б. 88-94.
    • Kyrbassova E.A. Role of bioinformatics in the genetic study of medicinal plants /Cukurova 8th international scientific researches conference held on april 15-17, 2022/Adana Turkey
    • Жас ерекшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы (Электронды оқу құралы), Алматы, 2023 ж.
    • Aitzhanova Mira

     Position: Acting associate professor candidate of science

    • Information

    Aitzhanova Mira

    Position: Acting associate professor candidate of science

    +77079003552

    In 1997,  graduated from the Republican Medical College with a degree in Nursing. In 2003,  graduated from the Al-Farabi Kazakh National University, Faculty of Biology, majoring in medical and biological science. In 2007, she successfully defended her PhD thesis in the Laboratory of Entomology of the Institute of Zoology of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan and received the degree of Candidate of Biological Sciences.

    She started her career from 1997 to 1998 as a nurse of the surgical department of the City Children's Hospital No. 1.

    In 2006-2007, she worked as a junior researcher at the Entomology laboratory of the Institute of Zoology.

    Since 2007, Senior lecturer at the Department of Biology of the Kazakh National Women's Teacher Training University, Faculty Of Natural Sciences.

    EDUCATION:

    • Nursing, Republican Medical College (Kazakhstan).
    • Medical and Biological Science, Al-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan)
    • Postgraduate study, specialty: entomology, Institute of Zoology of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (Kazakhstan).

    PUBLIC ACTIVITIES:

    • Organization of the Republican subject Olympiad (Biology)
    • 6B01509-compiler of the Biology educational program
    • Рreparation for the Unified National Testing

    RESEARCH AREA:

    • Entomology

    RESEARCH OUTPUT:

    • T.M. Sekerova, Zh.S. Tileubayeva, M.O. Aitzhanova, K.Sh. Bakirova, M.Mutlu, G.B. Admanova. Evaluation of resistance  of different Kazakhstani wheat varieties to rust in field conditions. International journal of biology and chemistry. No.1, 2021.
    • Sekerova T, Nurmaganbetova M, Aitzhanova MO "Study of wheat brown rust (Puccinia recondita) in phytopathology in the laboratory." Journal of the Kazakh National Pedagogical University "Herald", №2 (82) 2020.
    • Saparbayeva N, Aytzhanova M.О. The Current State of the RheumWittrockii Lundstr.(Polygonaceae) Population in the Northern Tien Shan (Kazakhstan). Scopus Q3. «Jornal of Computational and Theoretical Nanoscience». Vol. 16.2019.
    • Aitzhanova M. O., Tileubayeva Zh.S., Sardar A. Significance of barley culture. Biology and the basics of well-being. No. 6(96), 2018.pp. 13-15
    • Maui A.A, Anuarova L.E, Aitzhanova M.O The role of previously affected pest species in fusarium wilt. Bulletin of the Qyzdar University. "Natural Science Series" №1 (73), Almaty, 2018
    • Aitzhanova M. O., Tileubayeva Zh.S. Dynamics of saiga populations (SAIGA TATARICA) / / International scientific and practical conference" ecology and conservation of wildlife " P. 30-32
    • Aitzhanova M.O Plant beetles (Homoptera, Aphidinea) that damage medicinal plants. International scientific-practical conference "Actual problems of biological and environmental education in secondary and higher schools: innovation and practice" 2017.
    • Zlatanov B.V, Aitzhanova M.O Anthophilic dicotyledons (Insecta, Diptera) on the flowers of spirea St. John's wort and cherry Tien Shan in Dzungarian Alatau (South-East Kazakhstan). Selevinia –2017. Volume 25. P.120-123
    • Maui A.A, Aitzhanova M.O, Orazbaev K.I. Prevalence and harmfulness of rhizomania in sugar beet cultivation in Kazakhstan: / The messenger. "Natural Science Series" №4-5 (70) 2017 Pages 5-12.
    • Yeshei Z., Asylkhanova M, Aitzhanova M. Immunological properties of foreign varieties of spring wheat (Pucinia Recondita F.Sp, Tritici)  to leaf rust disease in the conditions of South Kazakhstan //International Scientific Conference of students and young scientists "Farabi world" 10-11 April 2017. P. 11
    • Zlatanov B.V, Aitzhanova M.O. Flies (Diptera, Syrphidae) are part of the Cascassia River (Western Tien Shan, Ugamian ridge). Selevinia –2015. Volume 23. P.117-120
    • Zlatanov BV, Aitzhanova MO Anthophilic flies of the city of Chardara and its surroundings (South Kazakhstan). Selevinia –2014. Volume 22. P.104-107
    •  Rakhimova  Zaida Serikovna

     Position: Magister senior lecturer

    • Information

     Rakhimova  Zaida Serikovna

    Position: Master senior lecturer

    +7702168298

    rahimova.0197@qyzpu.edu.kz 

    • Biology teacher (August 1999-August 2003) of T.Bokin Secondary School in Akkaynar village, Zhambyl district of Almaty region
    • Lecturer of the Department of Biology since September 2013 of the Kazakh State Women's Pedagogical University

    EDUCATION AND QUALIFICATIONS: 

    • 1999 - Kazakh State Women's Pedagogical Institute, teacher of biology and organizer of a farm in the specialty "Biology and organization of a farm" (ZHB No. 0064996) diploma.
    • 2013 - Kazakh State Women's Pedagogical University, academic degree of Master of Pedagogical Sciences, 6M010300-Pedagogy and Psychology. (JOOK-M №0046120) diploma.
    • Institute of Chemical Physics.N. N. Semenova ran (Russia, Moscow City) on topic:" Role of chemistry in modern energy " 72 hours from 30.12.2016
    • from October 17 to October 29, 2022, he passed a distance advanced training course in the amount of 72 academic hours on the topic "Organization of training in the pedagogical process in higher educational institutions forms and their didactic development

    RESEARCH AREA:  

    • Methods of teaching biology
    • Biology teaching technology
    • Technology of criteria assessment
    • Professional orientation of the teacher

    SCIENTIFIC PAPERS PUBLISHED OVER THE PAST FIVE YEARS:   

    • Changes in the Taxonomy based on Phytochemistry of the Species of the Rose Family (Rosaceae)
    • Zh.Zh. Ashirova et al /J. Pharm. Sci. & Res. Vol. 10(12), 2018, 3261-3264
    • Interactive methods of training one of the ways of forming ecological culture of students. An interesting process in teaching education is the perspective of innovation. Materials of the International Scientific and practical conference (Cherkessk, February 15-16, 2018 G. 146-149-P) ISBN978-59973-4383-5
    • «Use of new technologies to improve the quality of Education».ONGRE full text book 20-23 March 2018 134-135 - P International Abay KUNANBAYOGLU symposium on Kazakh culture, history and literature ISBN: 978-605-9885-98-0
    • «Use of nanoelectromagnetic technology in seed production by seedling method.»/ Congress full text book 20-23 March 2018 424-429b international Abay KUNANBAYOGLU symposium on Kazakh culture, history and literature ISBN: 978-605-9885-98-0
    • «Interactive methods of education – one of the ways of formation of ECOLOGICAL CULTURE of students» /INTERACTIVE TEACHING METHODS – one of the WAYS of formation of ECOLOGICAL CULTURE of STUDENTS ISBN 978-5-907078-17-8 educational process in educational institutions: organization, prospects for innovation material International Scientific and practical conference (Cherkessk, February 15-16,2018, P. 34-35)
    • «Types of new technologies and their significance in the educational process» Materials of the international scientific conference"modern directions of development of education and science in biology, ecology and geography" (Almaty, October 27, 2017, 253-255B ISBN 978-601-224-925-
    • «Ways to increase the creative abilities of students in teaching biology courses»         materials of the international scientific conference " modern directions of development of Education and science in biology, ecology and geography "(Almaty, October 27, 2017, 256-258b) ISBN 978-601-224-925-5
    • «Development of innovative training in Kazakhstan and abroad» "Higher School of Kazakhstan" 2 / 2016, 201-203b, ISBN 1560-1749
    • «Professional Competence of a biology teacher is a prerequisite for the effective interaction of participants in the pedagogical process».Kazakh state women's teacher training University international scientific and practical conference. Almaty,229-231-P,2016jisbn978-601-224-746-6
    • Problem shaping creative activity of students/NAUKOWA MYSL INFORMACYJNEJ-201607-15 marca 2016.,39-41B, ISBN 978-966-8736-05-6
    • «Group and collective training of didiactic technology in the educational processт».Materials of the International Scientific and practical conference "processes of modern development of Science and education in the fields of natural sciences: chemistry, biology,5geography,biotechnology, ecology", dedicated to the 80th anniversary and 55 years of scientific and pedagogical work of Academician of the Russian Academy of Natural Sciences K. N. Zhailybay. (Almaty, November 25-26, P. 371-373). ISBN 978-601-224-520-2
    • «Integration and differentiation in the educational process of a small cumulative school».International scientific and practical conference.04/26/2016, 109-112-P"features of the organization of biology lessons in the pedagogical process in modern small schools. ISBN978-601-224-751-0 
    • Koilybaev Zhassulan

     Position: Senior lecturer, master of sciences

    • Information

    Koilybaev Zhassulan

    Position: Senior lecturer, master of sciences

    +77071510630

    He worked as a research assistant at the Kazakh Institute of Agriculture and Agrochemistry. OO Ospanova. Almaty (September, 2012 – September, 2014)

    From September 2014 to the present he is a lecturer at the Department of Biology of the Kazakh State Women's Pedagogical University, Almaty

    EDUCATION:

    • Bachelor degree is conferred of Education on speciality Biology and Geography  (Kazakh National Pedagogical University named after Abay 2006-2010), by the decision of the State certifying Commission from of  June 19, 2010 (Minutes No. 8) (Diploma No. ЖБ-Б 0020512)
    • The master's degree in the educational programme in Biology  (Kazakh National Pedagogical University named after Abay 2010-2012), by the authority of the State Certification Commission of  o  June 15, 2012 (Minutes No. 10) awarded the degree of Master in the pedagogical  Science  Biology (Diploma ЖООК-М No. 0021116) Dissertation topic: «Seed potatoes grown in the seedling in the greenhouse, the family sort of biological properties»

    RESEARCH PROJECTS:

    • MES RK - 055 “Improving soil fertility under forest plantations in Astana (2012 - 2014);
    • Ministry of Agriculture of the Republic of Kazakhstan - 212 "Development of agricultural technologies for increasing the fertility of low-productive irrigated lands"

    RESEARCH OUTPUT:

    • Status and prospects of development of biological education of students and schoolchildren in Kazakhstan: Zh. Koylibaev / International scientific-practical conference dedicated to the 75th anniversary of the Issyk-Kul State University named after. K. Tynystanov. July 12-13, 2015 in Karakol. Р. 326-329.
    • Some issues of teaching genetics in universities in Kazakhstan: Zh. Koylibaev / Materials of the International Scientific and Practical Conference "Specially Protected Natural Territories and Biodiversity" dedicated to the 75th anniversary and the 47th anniversary of the scientific and pedagogical activities of Professor Satimbekov R. May 28, 2015 Almaty. Р. 374-376 ISBN 978-601-224-920-0.
    • Virus hazards in the field of potato cultures and their history: Zh. Koylibaev / Proceedings of the international scientific – practical conference «Modern pedagogy and education: problems, possibilities and perspective development».  May 13-14, 2016 Taraz. Р. 193-206. ISSN 2307-1079
    • Use of innovative technologies in training: Zh. Koylibaev / «Actual problems of development and management of methodology in the teaching of history and social science at the modern stage» International Scientific and Practical Conference. April 22, 2016 Almaty. Р. 106-110.
    • Methods of teaching using innovative technologies in modern education: Zh. Koylibaev /   Proceedings of the international scientific – practical conference «Modern pedagogy and education: problems, possibilities and perspective development».  May 13-14, 2016 Taraz. Р. 59-62. ISSN 2307-1079
    • The essence of the areas of cultivation and distribution of rice: Zh. Koylibaev /    Proceedings of the international scientific – practical conference «Modern pedagogy and education: problems, possibilities and perspective development May 13-14, 2016 Taraz. Р. 206-209. ISSN 2307-1079
    • Pathogens of plants. Viruses – Tutorial: G.P. Ilyukhin, T.Ashimov, A.A. Maui, Zh. Koylibaev / Publishing house «ONON», Almaty 2018. Р. 190 .  ISBN 978-601-06-4972-9
    • Spiritual modernization: about homogeneity:  Zh. Koylibaev / SMART NATION. KZ  Proceedings of the 71st theory-to-practice conference of undergraduate students, MSc, PhD candidates and young scientists  «Youth and science-present and future». April  12, 2018 Almaty. Р. 219.   ISBN 978-601-224-920-0. 
    • The pace of development of innovative technologies in education: Zh. Koylibaev / of the international scientific conference  «SCIENCE: THEORY AND PRACTICE – 2021» 28-29 january 2021 ISBN 978-601-08-0388-6
    • Processes for using new methods in teaching biology: Zh. Koylibaev / ХІІ International Scientific and Practical Conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA» № 1(12). February 2021 41-44 p
    • Study Of The Quality Of Natural Components To Solve Environmental Problems Of The Transboundary Syrdarya River: Dr. Sadykova DAMEZHAN Senior Lecturer, Master's Degree Koilybaev ZHASULAN / INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS KAZAKHSTAN 13-14 March 2021. 224-232 ISBN: 978-625-7636-11-7
    • Zhadyra Nauryzbayeva

     Position: Senior lecturer, master of sciences

    • Information

    Zhadyra Nauryzbayeva

    Position: Senior lecturer, master of sciences

    +77073222523

    From September, 2013 worked as the laboratory assistant of the institute of natural science of the Kazakh State Women's Teacher Training University , and in 2018 from September to the present time- the teacher of the department «Biology» of the Kazakh State Women's Teacher Training University, Almaty

    EDUCATION:

    • Specialty Biology (Kazakh State Women's  Teacher Training University, 2005-2009), the decision of the State Attestation Commission on July 4, 2009 awarded the academic degree of Bachelor of Biology and Ecology qualification as a teacher of biology and ecology (Diploma No. ЖБ №0182247).
    • Specialty Biology (Kazakh State Women's  Teacher Training University, 2014-2016), By the decision of the State Attestation Committe of June 27, 2016 (Minutes No. 229) was awarded the degree of Master of Pedagogical Sciences in 6M011300- Biology ЖООК – М №0089220   

    SCOPE OF RESEARCH:

    RESEARCH OUTPUT:

    • Medicinal species and stocks of rosaceous: Zh.Ashirova, Zh.Nauryzbayeva/ «Science and Education in modern world» The materials of the international scientific-practical conference №2  ISBN 978-601-273-166-8. «Karagandy: EPD "Bolashak-Baspa"» 2018.
    • Rosa Canina L. and Polygonum Aviculare L. the amount of biologically active species:L.Anuarova, Zh.Kuzhantaeva, Zh.Nauryzbayeva, M.Kadirbayeva/ «Development of education and science by modern directionsw in the field of chemistry, biology, ecology and geography» of international Scientical Conference. ISBN 978-601-224-925-5. Almaty-2017.
    • Medicinal plant: Zh.Kuzantaeva, Zh.Nauryzbayeva/ «Modern topical problems of natural sciences » International Scientific Innternet Conference №3 ISBN 978-9965-20-597-2. Aktobe -2014.
    • Kulbekova Aiman

     Position: Senior lecturer, master of sciences

    • Information

    Kulbekova Aiman

    Position: Senior lecturer, master of sciences

    +77071280988

    She started her career in 2011 .

    In 2011 - Senior laboratory assistant of the Biology Department of the Faculty of Natural Sciences of the Kazakh State Women's Pedagogical University;

    2011-2012 - methodologist-registrar of the Faculty of Natural Sciences of the Kazakh State Women's Pedagogical University;

    2014-2018 - Senior Lecturer of the Biology Department of the Faculty of Natural Sciences of the Kazakh State Women's Pedagogical University;

    2019-2020 - Almaly district, Biology teacher of secondary school No. 67;

    Since September 2021. currently - Senior Lecturer of the Department of Biology, KazNWTTU

    EDUCATION:

    • Specialty "060507-Biology" (Kazakh State Women's Pedagogical University, 2007-2011) diploma (no.);
    • Master of Pedagogical Sciences in the specialty "6M011300-Biology" (Kazakh State Women's Pedagogical University, 2007-2011) diploma (no.);

    SCOPE OF RESEARCH:

    • Distribution of some medicinal plants of the family Ranunculaceae Juss.
    • Methodology of the organization of self-study activities of  students to the features of eco biological flower monocot plants

    RESEARCH OUTPUT:

    • Medicinal plants of Kazakhstan and their application. Sauranbayev B. N., Kulbekova A. A. / Kazakh state Teacher training Pedagogical University 2017. Textbook. 360 pages ISBN978-601-224-913-2
    • Materials of the international scientific and practical conference on specially protected natural territories and biodiversity in Kazakhstan "restoration of the arrangement of the Altai peasant farm". Kazakh state Teacher training Pedagogical University Almaty 2015. ISBN 978-601-7478-33-9
    • Materials of the international scientific and practical conference on specially protected natural territories and biodiversity in Kazakhstan "distribution and stocks of naked Red licorice in the Kyzylorda region, Zhanakorgan district". Kazakh state Teacher training Pedagogical University. Almaty 2015. ISBN 978-601-7478-33-9
    • Distribution and stocks of some useful plants found in Eastern Kazakhstan. Materials of the international scientific and practical conference "geographical problems of ecology, local history and tourism". Kazakh National Pedagogical University named after Abai. Almaty 2014. pp. 140-142. ISBN 978-601-298-155-1
    • Features of alfalfa manifestation in the system of field crop rotations - " Вестник " journal No. 1 (55)2015, pp. 83-88 •
    • Development of students' critical thinking skills on Bloom's taxonomy on the topic "development of students' systemic knowledge about the use of smart technologies in wheat cultivation" - "Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives" 9th International symposium 27th January, 2016.
    • Vegetation characteristics of the meadows of the Trans-Ili Alatau //Kazakh State Women's Pedagogical University, Niide Omer Khalisdemir University, Baku Eurasian University, named after M. Akmulla, Bashkir State Pedagogical University: V International Symposium of Turkic World Studies / Volume 3 October 11-13, 2018, pp. 393-397.
    • Bioecological features of forage species of Alliun L. relatives / / IV International Scientific and Practical Conference: "GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA", January 21, 2018 in Astana, Kazakhstan.
    • Water-soluble species of monocots plants / / XI International Scientific and practical Conference "Transformation of the experience of agribusiness management of the European Union in Kazakhstan and Central Asian countries": XI International Scientific and practical Conference/ M. Dulatov textbooks 2019.pp. 74-79.
    • Bioecological features of the succulent family in the flora of Kazakhstan / / Natural Science Faculty"scientific discussion of modern youth: current problems and innovations". February 27-28, 2019
    • Sarsembayeva Aiman Shakanovna

     Position: Senior Lecturer, Ph.

    • Information

    Sarsembayeva Aiman Shakanovna

    Position: Senior Lecturer, Ph.

    +77017340050

    From 2023 to the present time - Candidate of Agricultural Sciences, Senior Lecturer of the Department of Biology, Kazakh National Women's Pedagogical University. From 2005 to 2023. - Senior laboratory assistant, junior researcher, researcher, senior researcher of the Department of gene pool and breeding of forage crops of "Kazakh Research Institute of Animal Husbandry and Forage Production" LLP.  From 2002 - 2005. - full-time postgraduate studies at the Kazakh Research Institute of Forage Production and Pastures.

    EDUCATION:

    • Specialty "Biology-Ecology" (Kazakh State Women's Pedagogical Institute, 1997-2001), by the decision of the State Qualification Commission on June 26, 2001 awarded the qualification of teacher of biology and ecology (Diploma with honors ZHB 0026517).                                                                                         
    • By the decision of the Committee on supervision and attestation in the sphere of education and science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan from April 26, 2007 (Minutes № 4) awarded the degree of candidate of agricultural sciences (Diploma ҒК №0000130), the subject of the dissertation: "Evaluation of varieties and hybrids of alfalfa in the rainfed area of South-East Kazakhstan on selection and valuable features.

    AREA OF STUDY:

    • Forage production, pastures

    PUBLISHED ARTICLES:

    • Қазақстанның шалғындық-жайылымдық өсімдіктері. Справочник -  Алматы: «ҚМШжЖӨҒЗИ» ЖШС, «ҰАҒББО» ҚЕАҚ, ҚР АШМ, 2022. - 280 б.
    • Суармалы жайылымдарды жасау мен пайдаланудың заманауи тәсілдері. - Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясының баяндамалары. – 2022. №4- 51-60 стр.
    • «Қазіргі заманда мал шаруашылығы мен жемшөп өндірісінің қарқынды дамуын ғылыми-практикалық қамтамасыз ету» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары- III-ТОМ. -Алматы, 2023- 64-71.
    • Ecological assessment of various corn hybrids in the conditions of northern kazakhstan. - Научнo-практический журнал Западно-Казахстанского аграрно-технического университета имени Жангир хана «Наука и образование». - 2-бөлім № 2-2 (71) 2023. - 242-251 стр.
    • Рекомендации по использованию пастбищ в условиях сухостепной зоны Карагандинской области на примере СКП «Бауыржан». - Типография АО «НЦ НТИ»,-Алматы, 2014. - 30стр.
    • Возделывание смешанных посевов из традиционных и нетрадиционных культур для производства кормов в павлодарской области / Рекомендации. - Красноармейка, 2011. - 30 стр.
    • Сортовые технологии производства семян допущенных к использованию  и перспективных сортов житняка в Павлодарской области / Рекомендации. - Красноармейка, 2011. - 30стр.
    • Iliyakyzy Marzhan

     Position: Master of Science, Senior Lecturer

    • Information

    Iliyakyzy Marzhan

    Position: Master of Science, Senior Lecturer

    +77074222477

    • 2011-Almaty Technological University, bachelor's degree.
    • 2013-Almaty Technological University, master's degree.
    • 2013-Almaty Technological University teacher.
    • 2015-Almaty Technological University, Faculty of Food Technology, Deputy Dean.
    • 2019-Almaty Technological University, doctoral studies.
    • 2019-Almaty Technological University, senior lecturer.
    • 2022-Kazakh National Women's Pedagogical University, Senior Lecturer in the Department of Biology.

    EDUCATION AND QUALIFICATIONS: 

    • In 2011, Almaty Technological University, major «Biotechnology», bachelor's degree in engineering and technology (MB-B No. 0185838).
    • 2013 - Master's degree in technical sciences, Almaty Technological University with a degree in Biotechnology (ZhOK-M No. 0034735).
    • 2018 - Scientific internship at the University of Food Technologies, Bulgaria, Plovdiv, on the topic: «The use of strains in the development of technologies for raw smoked horsemeat sausages». Dates: 18.06.2018-29.06.2018..

    RESEARCH AREA: 

    • Biotechnology, Biology

    SCIENTIFIC PAPERS PUBLISHED OVER THE PAST FIVE YEARS:

    Scientific works: 

    • Study of the properties of strains of some lactic acid bacteria in order to create a starter culture for the production of fermented meat products. Proceedings of the XIV International Scientific and Practical Conference "FOOD ECOLOGY QUALITY" (Novosibirsk, November 8-10, 2017). Volume I., UDC 640.2+39.3. BBC 65.011.151+65.431-80+65.42-803.4
    • Application of the principles of biotechnology in sausage production. Electronic scientific and educational journal Bulletin "Health and education in the XXI century", 2017, VOL. 19, No 11. ISSN - 226-7417.
    • The study of the biological characteristics of paulownia plants to obtain cell cultures. Materials of the international scientific and practical conference "Innovative development of the food, light industry and hospitality industry" dedicated to the 60th anniversary of the Almaty Technological University, October 6-7, 2017. Almaty city. UDC 641.002.
    • Study of the biological value of horse meat products. Proceedings of the XV International Scientific and Practical Conference (Krasnoborsk, June 27-29, 2018), "FOOD ECOLOGY QUALITY",. ISBN 978-5-00122-580-5.
    • Biotechnological approaches aimed at identifying the technologically significant microflora of raw smoked horsemeat sausages. Materials of the international scientific and practical conference "Innovative development of the food, light industry and hospitality industry" October 25-26, 2018.
    • Development of technologies for the use of horsemeat using biotechnological methods of processing. VI GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: Central Asia International scientific practical conference. Nur-Sultan (Astana), May 9-13th 2019.
    • Development of technologies for cooked-smoked Kazy "Almaty" with the addition of starter cultures. Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference “FOOD. ECOLOGY. QUALITY". June 24-26, 2019, Barnaul.
    • Development of technologies for the use of horsemeat using biotechnological methods of processing. VI GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: Central Asia International scientific practical conference. Nur-Sultan (Astana), May 9-13th 2019.
    • Development of technologies for boiled-smoked Kazy "Almaty" with the addition of starter cultures. Proceedings of the 16th International Scientific and Practical Conference “FOOD. ECOLOGY. QUALITY". June 24-26, 2019, Barnaul.
    • • Identification and study of the properties of lactic acid bacteria strains used as starter cultures for the manufacture of raw smoked horse meat sausages. REPORTS of the National Academy of Sciences of the Republic of KAZAKHSTAN. Series: Biological sciences. ISSN 2224-5227 https://doi.org/10.32014/2019.2518-1483.109 Volume 4, Number 326 (2019), 20 – 26. UDC 62.09.39.
    • • Choice and Research of the Properties of Strains Used as Starter Cultures for Making Raw-Smoked Horsemeat Sausages. Materials of the VI International Scientific-Practical Conference "Integration of the Scientific Community To the Global Challenges of Our Time". February 10-12, 2021 Yokohama (Japan). Volume III, SECTION IV / SECTION IV. GREEN WORLD / GREEN WORLD. p.13-20.
    • Yogurttyn biologylyk kundylygyn arttyru. “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA”, International Scientific Journal “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA” Nur-Sultan, Kazakhstan, February 2021. No. 1(12). February 2021 Biological Sciences Series, Volume II, pp. 30-34.
    • • Dastүrlі emes shikіzattarmen tolyқtyrylғan sүtқyshқyldy susyndar alu biotechnology. “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA”, International Scientific Journal “GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: CENTRAL ASIA” Nur-Sultan, Kazakhstan, February 2021. No. 1(12). February 2021 Biological Sciences Series, Volume II, pp. 24-29.
    • • Study of the microflora of oil reservoir waters of the Zhetybay and Kulsary fields. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Stavropol State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation. UDC 574.6 : 577.1 (061.3) LBC 35. 662 I 431 B 63 BIOTECHNOLOGY: LOOKING INTO THE FUTURE: Proceedings of the VII Intern. scientific-pract. conf. Part 2 - Stavropol: Publishing house of StGMU, 2021. - p. 199.
    • • Promising ways and methods of introducing the Green Economy Mechanisms in solving environmental problems of the Republic of Kazakhstan. Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Stavropol State Medical University" of the Ministry of Health of the Russian Federation. UDC 574.6 : 577.1 (061.3) LBC 35. 662 I 431 B 63 BIOTECHNOLOGY: LOOKING INTO THE FUTURE: Proceedings of the VII Intern. scientific-pract. conf. Part 2 - Stavropol: Publishing house of StGMU, 2021. - p. 199.
    • Development of ways to improve the technological properties of buckwheat flour. Food technologies of the future: innovations in the production and processing of agricultural products. III International scientific-practical conference IN THE FRAMEWORK OF THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL FORUM DEDICATED TO THE DAY OF BREAD AND SALT. (Saratov, March 16-17, 2022). "Development of technology for obtaining functional yogurt using phyto extracts". VII International Scientific and Practical Conference "Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology" in Mersin (Turkey) May 4–6, 2022 Section IV / natural sciences. "The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology" Materials of the VII International Scientific-Practical Conference. May 4-6, 2022. M.
    • Tolyktyrylgan sutkyshkyldy susyndar alu biotechnologies. MATERIALS of the X International Scientific and Practical Conference "SCIENCE AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD: CHALLENGES OF THE XXI CENTURY". 3. BIOLOGICAL SCIENCES. February 5-10, 2022 Nur-Sultan - 2022. UDC 378 (063). BBC 74.58. C 940
    • Kazakhstan Republicy Ulttyk Gylym Academysynyn KHABARLARY. Series Chemistry And Technology 4 (453) October – December 2022. Almaty, NAS RK. https://doi.org/10.32014/2518-1491.138. Volume 4, Number 453 (2022) 96-106. AOG: 637.12.639. GTAMAT 65.63.03. ESHKI SYTI - BIOLOGYALYK TOLYKUNDY SHIKIZAT.
    • Mamataeva Aigul Tumaevna

     Position: Candidate of Biological Sciences, Associate Professor (Associate Professor)

    • Information

    Mamataeva Aigul Tumaevna

    Position: Candidate of Biological Sciences, Associate Professor (Associate Professor)

    87771195425

    Education:

    • Esiksky teachers College, SAR-W No. 0025386 of June 15, 1996 in the specialty "teacher preschool";
    • Diploma of higher education – ZhB n 0197979 of June 30, 2001. Kazakh state national University. al-Farabi on the specialty "biology";
    • The diploma of the master – MTB No. 0007892 from 28 June 2003, Kazakh national University. al-Farabi;
    • The diploma on awarding the scientific degree of candidate of biological Sciences FK n 0002915 from 22 April 2009, the Committee for control in education sphere and science MES RK.
    • The Committee for Quality Assurance in the Field of Education and Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan was awarded the academic title of Associate Professor. DC No. 0000470 dated July 30, 2021 (Order No. 627).

    Area and directions of research: physiology, biochemistry of plants

    List of the most significant publications (monographs, patents, developed standards):

    • Mamataeva A.T., Murzahmetova M.K. Utegalieva RS, Turmuhambetova V.K. The impact resistance of the organism to the combined action of herbal drugs and toxicants // VII All-Russian Conference with international participation, "Mechanisms of functioning of visceral systems," dedicated to the 160th anniversary of Pavlov, the Sank-Petersburg, 29 September. -2 October. 2009. - S.303-304.
    • Mamataeva A.T., Utegalieva R.S, Userbaeva Sh, S. Kainbaeva Effect of carbon tetrachloride on the stability of the rat erythrocyte membrane under in vitro conditions» International Symposium "Modern Problems of Lymphology" Almaty, 15-16 October 2009. - S.51-52.
    • Mamataeva A.T, Aralbaeva A.N Murzahmetova M.K. Investigation of antioxidant and membrane stabilizing properties of some medicinal plants used in the treatment of diseases of the cardiovascular system // Health and disease. -2009. -№9 (85). - S.132-135.
    • A.T. Mamataeva, O.A. Zubova, A.Zh. Khamitov. Change of resistance of an organism at intoxication of atmopheric air // KazNU bulletin. - №1 / 1 (43). - Almaty, 2015.
    • A.Zn. Khamitov, A.T. Mamataeva. Fluctuating asymmetry populations marsh frog Rana ridibunda pallas, 1771 (Anura, Amphibia, Ranidae) of habitats southern balkhash as an indicator of the habitat // - Almaty, "Kazakh university" Habarshy 3 (42) 2014.
    • O.A. Zubova, A.T. Mamataeva. Effective methods of recycling and further use of ash- slag wastes cogeneration station // KazNU bulletin. -№1 / 1 (43). - Almaty, "Kazakh University" 2015.
    • A.T. Mamataeva, E. Ә. Akkazin, K.A. Temirbaeva. The importance of learning experience in the development of modern ecology // Modern education in school, college and university, - number 3 (26) 2015g.
    • Khamitov A.Zh, Tanybaeva A.K, A.T. Mamataeva Assessment of the environment by the level of fluctuating asymmetry in tailless amphibians for example of lake frog Rana ridibunda pallas, 1771 (anura, amphibia, ranidae) of the southern Balkhash biotopes // KazNU bulletin. - №2 / 2 (44). - Almaty, 2015.
    • U. A. Kusumzhanov, D. Zh. Shamenov, A.T. Mamataeva, A.N. Aralbaeva, M.K. Murzakhmetova. Estimation of pesticide influence on cellular membranes of vital organs in vitro condition // KazNU bulletin. - №2 / 2 (44). - Almaty, «Kazakh university» 2015
    • Utegalieva R.S, Lesova Zh.T., Aralbaeva A.N, Mamataeva A.T. Membrane stabilizing properties of phytopreparations derived from medicinal plants // Mat. The International. Scient. Conf. " Innovative development of food, light industry and hospitality industry ", October 29-30, 2015. -P.51-52.
    • Zhaparkulova N.I., Myrzakhmetova M.К., Aralbaeva A.N., Mamataeva A.T., R.S. Utegalieva Study of the effect of herbicide on the state of cell membranes // Bulletin of KazNU, environmental series, 2015, no. 3/45.- Pp. 140-145.
    • Lesova Zh. T., Abdreshov S. N., Mamataeva A. T., Rebezov M. B. Use of soy milk and α-tocopherol to reduce the indicators of alloxan diabetes in rats / / Vestnik SuSu. Series: Food and biotechnology, agro-industrial complex of Russia. -2016. - T. 75. - No. 1.- P. 30-34.
    • Murzakhmetova M. K., Aralbayeva A. N., R. S. Utegalieva, A. T. Mamataeva, G. T. Zhamanbayeva "Effect of a plant preparation on blood biochemical parameters during aging" // Izvestiya NAS RK, Biol. and honey. serias 2016.- No. 3. - Р: 85-89.
    • Mamataeva A. T., Abdreshov S. N., Aralbayeva A. N., Utegalieva R. S. Biological value of grape seeds and their influence on the functional state of the human body // "Innovative way of development of the food industry: from idea to production" materials of the international scientific and practical conference. 26-27 October, 2016, -P.110-112.
    • Akkazin E. A., Mamataeva A. T., Tileuberdi E. "Some aspects of teaching the course of chemistry to students" // IX international Beremzhanov Congress on chemistry and chemical technology 9-10 December 2016. - Almaty, KazNU –P. 555-559
    • Mamataeva A. T. "Influence of plant raw materials of high biological value on the human body" Bulletin of ATU, issue 4 (117), Almaty 2017, 79-83 p.
    • Shaikhynbekova R. M., Mamataeva A. T., Baybolatova L. M. "Changes in osmotic resistance of erythrocyte membranes of rats poisoned with chlorine mercury Scientific journal "Physiology". VIII Congress of physiologists of Kazakhstan.  - № 2 (1) 2018g. 133р.
    • A.N. Aralbaeva, Mamataeva A.T., M.V. Zamaraeva, M.K. Murzakhmetova «Comparative assessment of antioxidant and membrane-protectiveproperties of medicinal plant extracts» International Journal of Biology and Chemistry 11, № 2, 75 (2018) Al-Farabi Kazakh National University, р.75-82
    • Mamataeva A. T., Abdildaeva A. M. "Determination of the degree of change in the protein content in a concentrated lactic acid product enriched with plant dietary SUPPLEMENTS" Eurasian Union of scientists (ESU), Scientific journal no.2 (59) / 2019 3 part – Р.13-15.
    • S. N. Abdreshov, N. A. Akhmetbayeva, G. K. Atanbayeva, Mamataeva A. T., U. B. Nauryzbay "Adrenergic innervation of the thyroid gland, blood and lymph nodes in hypothyroidism" Bulletin of experimental biology and medicine, 2019. Volume 168. No. 8. -P. 255-260.
    • Хасенова А.Б., Аралбаева А.Н., Утегалиева Р.С., Маматаева А.Т., Мурзахметова М.К. Облепиха крушиновидная (Hippophae Rhamnoides L.) — источник биоактивных веществ Вестник Алматинского технологического университета. - 2020. — №1. — С. 82-88.
    • С.Н. Әбдірешов, Б.М. Серік, Маматаева А.Т., Р.С. Утегалиева, Н.И. Жапаркулова Жануарлар лимфасындағы биохимиялық көрсеткішке қорғасын тұзының әсері Доклады национальной академии наук Республики Казахстан.  -2021. Бөлім 1, №335. –с. 83 – 89
    • Маматаева А.Т., Абжанова Ш.А., Аралбаева А.Н., Утегалиева Р.С., Сагинбек Г.А., Алмагамбетова К.И. Использование растений с высокой антиоксидантной активностью при приготовлении пищи Вестник Алматинского технологического университета. 2022;(3):19-25.
    •  A.Aralbaeva, Mamataeva A.T., Zhaparkulova N. I., Utegalieva R. S., Khanin M., Danilenko M., Murzakhmetova M. K. A composition of medicinal plants with an enhanced ability to suppress microsomal lipid peroxidation and a protective activity against carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity Biomedicine & Pharmacotherapy, 2017, – Vol. 96. – Р.1283 -1291
    • S. N. Abdreshov, N. A. Akhmetbayeva. G. K. Atanbayeva, Mamataeva A.T., U’ B’ Nauryzbay Adrenergic innervation of the thyroid gland, blood and lymph nodes in hypothyroidism Bulletin of Experimental Biology and Medicine. – 2019. – Vol.168, No. 8. – P.255-260
    • Alibek Ydyrys, Nazgul Zhaparkulova, Arailym Aralbaeva , Mamataeva A.T. , Ainur Seilkhan, Sayagul Syraiyl, Maira Murzakhmetova. Systematic Analysis of Combined Antioxidant and Membrane-Stabilizing Properties of Several Lamiaceae Family Kazakhstani Plants for Potential Production of Tea Beverages Plants 2021, 10(4), 666. – Р. https://doi.org/ 10.3390/plants10040666
    • Утегалиева Р.С., Муратова А.А., Маматаева А.Т., Жапаркулова Н.И. Өсімдіктердің клеткалық биотехнологиясы: (оқу құралы) – Алматы: «Ұлағат», 2017.-116 стр. ISBN 978-601-263-400-6
    • Аралбаева А.Н., Жапаркулова Н.И., Сейдахметова З.Ж., Маматаева А.Т. Сельскохозяйственная биотехнология (учебное пособие) Алматы: ТОО «Лантар Трейд», 2020. – 240с. ISBN 978-601-7320-25-6
    • Маматаева А.Т. Ауыр металмен улану кезіндегі клетка мембранасындағы өзгерістер және оларды қалпына келтіру жолдары. - Алматы: «Жания-Полиграф», 2020.-138 стр. ISBN 978-601-263-558-4
    • Алмагамбетова К.И., Маматаева А.Т., Утегалиева Р.С. Антиоксиданттық белсенділігі жоғары өсімдік түрлерін қолдана отырып нан өнімін алу. Студенческий Вестник. Науч. Журнал. -Москва. -2022. № 18 (241). -С.8-13.
    • Сағынбек Г.А., Маматаева А.Т. Антиоксиданттық белсенділігі жоғары шөптесін өсімдіктерді пайдалана отырып кондитерлік өнімдер жасаудың маңыздылығы. Студенческий Вестник. Науч. Журнал. -Москва. -2022. № 18 (241). -С.30-34.
    •  Маматаева А.Т., Камали Ф.Д. Биоморфологические особенности различных видов морских капуст и перспективы их использования. Вестник науки. Научный журнал. Инновационные научные исследования. Выпуск №1-2(15) январь 2022г. -С.5-11.
    • Fariza Kamali, Mamataeva A.T. Determination of the characteristics of vegetable raw materials in ready-made foods based on seaweed Интернаука: научный журнал. 2022г. №17 (209) часть 12, -С.42-47.
    • Утегалиева Р.С., Маматаева А.Т. Шырғанақ өсімдігінің вегетативті мүшелерінің мембрана тұрақтандырушы қасиеттері          «Глобальная наука и инновация 2022: центральная азия» № 2(16). Апрель 2022 Серия «Биологические науки». -С.61-64.
    • Utegalieva R.S., Mamataeva A.T., Aralbayeva A.N. Abdreshov C.N. Влияние растительного препарата на изменения резистентности эритроцитарных мембран. German International Journal of Modern Science. - №31. – 2022. Р. 7-10.
    • Утегалиева Р.С., б.ғ.к., Абдрешов С.Н., Алибаева Б.Н., Маматаева А.Т. . Көкөніс қалдықтарынан табиғи тағамдық бояғыш заттар алу. «Глобальная наука и инновация 2022: центральная азия» № 2(16). Апрель 2022 Серия «Биологические науки». -С.57-60.
    • Утегалиева Р.С., Абдрешов С.Н., Маматаева А.Т. Влияние фитокомпозиции на активность каталазы эритроцитов при возрастном изменении. «Scientific-discussion» Praha, Czech Republic. - V.1. - № 65. 2022.  -С. 13-16.
    • Абдрешов С.Н., Аманбекова А.А., Маматаева А.Т., Кемелбек Ә.С., Спабек А. Өсімдіктер негізінде дайындалған нәрсулардың маңыздылығы. Материалы Республиканской научно-практической конференции молодых ученых «Наука, образование, молодежь», 20-21 апреля 2023 г. -С. 255-257. - Алматы, АТУ.
    • Kuanysh S., Utegaliyeva R., Abdreshov S., Zheldybayeva A., Aytzhanova M., Kalekeshov A., Mamataeva A.T. Comparative analysis of casein complex and amino acid composition in single-humped and double-humped camel milk: Implications for dairy camel breeding Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES). - Vol. 21, No. 3, July 2023.
    • Abdrazak Babashev, Mamataeva Aigul Tumaevna, Abdreshov Serik Nauryzbaevish, Kalekeshov Askar Maralovich, Raissa Utegaliyeva, Anar Yeshmukhanbet, Makpal Yessenova, Zheldybayeva Ainur Amangeldinovna A physiological characterization of the high-fat diet on the induction of obesity in adult male Swiss mice Caspian Journal of Environmental Sciences (CJES). – 2023. - Vol. 21, No. 4. pp. 931-938.

    Scientific internships: -

    Achievements in research and teaching activities (awards):

    • Certificate of Honor. In honor of the 30th anniversary of Independence of the Republic of Kazakhstan for great work and creative search in the education system of a sovereign country and success in educating the younger generation. Almaty 2021.
    • Certificate.  "The best teacher" in the field of higher and postgraduate education Association of Universities of the Republic of Kazakhstan. - No. 20/21 of 25.11.2021
    • Letter of thanks "For the preparation of the winners (participants) of the I All-Russian Biology Olympiad for students held on the portal of distance Olympiads and competitions "Mir-Olympiads" in the 2021-2022 academic year".

    Additional information

    • Member of the Faculty Council (2020-2023)
    • As part of specialized commissions for groups of educational programs to recognize previously achieved learning outcomes in formal and non-formal education (2020-2023)
    • Participated in the expert commission on groups of educational programs "Center of the Bologna Process and academic mobility", in the information system "Register of educational programs of higher and postgraduate education" of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan (2019-2022)
    • Member of the Quality Assurance Commission as part of the Quality Assurance Commission of the NAO "Kazakh National Women's Pedagogical University" 
    • Chairman of the Quality Assurance Committee of the Institute of Natural Sciences of the Kazakh National Women's Pedagogical University (2023-2024)
    • Ramazanova Aliya Amangeldieva

     Position: Lecturer, PhD

    • Information

    Ramazanova Aliya Amangeldieva

    Position: Lecturer, PhD

    +77471915845

    • From 2013 to 2016 she worked as a teacher at the Department of Biology at the Kazakh State Women's Pedagogical University.
    • From March 13 to April 13, 2019, he completed a foreign scientific internship at the Department of Mathematics and Natural Sciences of the Educational Faculty of the Mugla Sytki Kochman University, Mugla, Turkey.
    • Since 2022, she has been working as a teacher at the Department of Biology of the Kazakh National Women's Pedagogical University.

     EDUCATION AND QUALIFICATIONS: 

    •  2007 - 2011 years - Kazakh State Women's Pedagogical University, academic bachelor's degree in specialty 050607-biology.
    • 2011-2013 - Master of Pedagogical Sciences of the Kazakh State Women's Pedagogical University, specialty 6M011300-Biology.
    • 2017-2020 - PhD of the Kazakh National Women's Pedagogical University in the specialty "6D011300-Biology" (defense date 22.06.2022).

    RESEARCH AREA:     

    • Methods of teaching biotechnology;
    • Use and development of STEM integration in the formation of research competencies of biology students;
    • Study of the biotechnological significance of plants.

    AWARDS: 

    • In 2019, at the national competition of video lectures for educational organizations "Panorama of Pedagogical Ideas", organized by the "National Center for Advanced Studies Orleu", a sample video lesson prepared on the topic "Integrated Educational Direction of STEM in Teaching Biotechnology" was presented with a diploma of the first degree.

    PUBLISHED ARTICLES:  

    • Educational publications: Биолог студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру мәселелері. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы: ҚазМемҚызПУ, «Офсет» баспасы, 2020.-б.60. Авторлық құқық куәлігі. 2022 жылғы «22» маусым № 27386 (электронды оқулық).
    • Scientific works:
    • Mildew of oleaster (Elaeagnus oxycarpa Schlecht.) registered in large industrial cities (Pavlodar, Aksu, Ekibastuz) of the Pavlodar region. Saudi Journal of Biological Sciences Volume 25, Issue 3, March 2018, Pages 446-451.
    • Biological and ecological features of the fungus Cladosporium Herbarum //Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2016. – Т. 7. – №. 1. – С. 2075-2082.
    •   Determination of the content of biologically active substances in some aquatic higher plants //Pak. J. Bot. – 2021. – Т. 53. – №. 5. – С. 1893-1899.
    •   Биологические и лечебные свойства кумыса //Мир современной науки. – 2015. – №. 2 (30). – С. 15-19.
    •  Микробалдырлардың моно-және аралас дақылдарының физиологиялық көрсеткіштеріне хромның әсері //Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2015. – Т. 65. – №. 3. – С. 190-195.
    •   Алматы облысы су өсімдіктері орналасқан су қоймасы мен жол жиегі аралығындағы ауыр металлдардың таралу ерекшеліктері.. //Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2015. – Т. 59. – №. 3/1. – С. 231-235.
    •  Method of use of biotechnological research (for example, biologically active substances of higher aquatic plants) in teaching Biology //Вестник КазНУ. Серия педагогическая. – 2018. – Т. 55. – №. 2. – С. 66-73.
    •  Eichhornia crassipes су өсімдігінің жапырақ және тамырындағы биологиялық белсенді заттар //Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2018. – Т. 77. – №. 4. – С. 45-56.
    •  Биолог студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруда зертханалық жұмыстың маңызы //ХАБАРШЫСЫ. – 2019. – С. 86.
    •  Биолог зерттеушінің ізденімпаздылық іскерлігін қалыптастырудың негізі //Вестник КазНУ. Серия педагогическая. – 2020. – Т. 62. – №. 1. – С. 35-42.
    •  STEM білім беру бағытында биотехнологияны оқытуда студенттердің ғылыми біліктілігін арттыру. ПМУ «Хабаршысы», Педагогика сериясы. -2020.№1, ISSN 1811-1831-Б.356-367.
    • Member of the Government Working Group on the application of the time zone in the territory of the Republic of Kazakhstan.

    PARTICIPATION IN CONFERENCES:  

    • Биотехнология пәнін оқытуда STEM интеграциясын пайдалану. International Scientific Conference. «Global Challenges – Scientific Solutions» Varna, Bulgaria, May 12, 2020. P.148-152.
    • Biological active substances in higher water plants.  VI ХАЛЫҚАРАЛЫҚ  ФАРАБИ ОҚУЛАРЫ  Алматы, Қазақстан, 2-12 сəуір, 2019 жыл  Студенттер мен жас ғалымдардың  "ФАРАБИ ƏЛЕМІ" атты халықаралық ғылыми конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. Б.295 296.
    • Lemna minor су өсімдігінің биологиялық белсенді заттар құрамын анықтау. «Science and education in the modern world: challenges Of the XXI century» атты III халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы. Б. 372-375.10-12 маусым, 2019 жыл.
    • Биолог студенттердің зерттеу қызметі негізінде құзыреттіліктерін қалыптастыру. «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 3 жылдығы аясында Қыздар университетінің құрметті профессоры, доцент Р.Сәтімбековтың туғанына 80 жыл толуына орай ұйымдастырылған  «Білім, ғылым, инновация: Рухани жаңғыру діңгегі»  халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының  материалдары 2020 жыл, 28 мамыр.Б.193-194.
    • Anarbekova Gulshat Dzhumabaevna

     Position: Candidate of Biological Sciences, Associate Professor

    • Information

    Anarbekova Gulshat Dzhumabaevna

    Position: Candidate of Biological Sciences, Associate Professor

    +77028992101

    • KazNAU laboratory assistant-2006;
    • KazNAU Assistant -2008;
    • Senior lecturer at KazNAU -2011;
    •  Associate Professor of KazNAU - 2015;
    • Head of the Department of Ecology of KazNAU -2017-2023;
    • researcher at the RSE "Institute of Biology and Biotechnology of Plants" KN MES RK 2023;
    • Associate Professor of the Department of Biology Kaznatszhenpu 2023.

    EDUCATION:

    •  Specialty - "Biology" (Kyrgyz State Pedagogical University named after I.Arabaev, 1999-2003) by the decision of the State Examination Commission dated February 27, 2003, he was awarded the qualification of a Biology teacher with an additional specialty "Ecology" (EB No. 60581);
    • Specialty -6N0608 Ecology (Kazakh National Agrarian University) by the decision of the State Attestation Commission dated June 29, 2009, the qualification "Ecology" with an academic master's degree (GPZHNo.0006548) was awarded;
    • By the decision of the Committee for Control in the field of Education and Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated May 4, 2011 (Protocol No. 4), the academic degree of Candidate of Biological Sciences (Diploma of GC No.0006921) was awarded, the topic of the dissertation: Physico-chemical and biological responses of Almaty soils to pollution by heavy metals."
    • By the decision of the Committee for Quality Assurance in the Field of Education and Science of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan dated August 1, 2022 (Order No. 321), the academic title of Associate Professor (Associate Professor) was awarded.

    RESEARCH AREA:

    • "The impact of pollution on the environment"
    •  "Protection of flora and fauna"

    EDUCATIONAL AND METHODICAL MANUAL:

    • Экология. Оқулық. Алматы: New book6 2021 ж.-157б. Экологиялық биоклиматология. Оқу құралы. Алматы: CyberSmith, 2021. – 115 с.ISBN 978-601-352-246-3.
    • Экологическая биоклиматология. Учебное пособие. Алматы: CyberSmith, 2021. – 118 с.ISBN 978-601-352-246-3.
    • Қоршаған ортаның химиясы және физикасы. Оқу құралы. Алматы: CyberSmith, 2021. – 128 с.ISBN 978-601-352-054-4.
    • Окружающая среда и проблемы ее охраны. Учебное пособие. Алматы:Типография Центр оперативной полиграфии, 2022-223 с.

    PUBLISHED ARTICLES:

    • ECOLOGICAL FACTORS` IMPACT ON THE CONDITION OF MAUSOLEUM OF KHOJA AHMED YASAWI. REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, V 4, N 332 (2020), 50-56, ISSN 2224-5227.https://doi.org/10.32014/2020.2518-1483.88
    • THE ROLE OF THE WELL WATERS OF THE MAUSOLEUM OF KHOJA AHMED YASAVI IN THE FORMATION OF SALTS. REPORTS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, , V5, N 333 (2020), 125-132 ISSN 2224-5227. https://doi.org/10.32014/2020.2518-1483.128.
    • Дендробионтные полужесткокрылые (heteroptera)  Чарынского государственного национального  природного парка (Юго-Восточный Казахстан). Вестник КазНУ им.Аль-Фараби, Серия биологическая. Алматы, 2020. №2 (83).-С.126-137. https://doi.org/10.26577/eb.2020.v83.
    • Factors influencing the state of wellwater of the Mausoleum H.A.Yasavi. EUROPEAN JOURNAL OF NATURAL HISTORY №2, 2020,С. 42-45. ISSN 2073-4972.
    • Биоразнообразие полужесткокрылых (Heteroptera)  инфраотряда Pentatomomorpha I Иле-Алатауского  государственного национального Природного Парка. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕ-МИЯСЫНЫҢ   БАЯНДАМАЛАРЫ.Volume 2, Number 336 (2021), 105 – 111. https://doi.org/10.32014/2021.2518-1483.37
    • ІЛЕ-АЛАТАУ ТАБИҒИ ПАРКІНДЕГІ СIMICOMORPHA I ИНФРАОТРЯДЫ ЖАРТЫЛАЙ ҚАТТЫҚАНАТТЫЛАРЫНЫҢ (HETEROPTERA) БИОАЛУАНТҮРЛІЛІГІ. Experimental Biology. №4 (93).стр88-95., 2022 https://bb.kaznu.kz ҒТАМР 34.33.19.https://doi.org/10.26577/eb.2022.v93.i4.09.
    • Comprehensive environmental study on the state of the monument of the world heritage "MausoleiumKhoja Ahmed Yassawi".Science Review// (импакт-фактор по Индексу Коперника - 85,90 )2018. May 4(11). С 89-96.
    • Современные спектральные и биологические исследования в мониторинге городских почв. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки №3, 2018 г. C 99-109.
    • Математическое моделирование трендов динамики производственных систем. ҚазҰТЗУ хабаршысы-2020, №4(140) ,  ISBN 1680-9211.
    • Мониторинг почв Туркестанского региона. Вестник Казахстанско-Британского Технического Университета, ISSN 1998-6688,  №3 (54), 2020.
    • Экология и биоразнообразие pentatomomorpha II (Heteroptera) Иле-Алатауского ГНПП. Вестник КазНУ. Серия биологическая. ISSN 1563-0218; eISSN 2617-7498 Experimental Biology. №2 (95). 2023.стр.128-135. DOI:https://doi.org/10.26577/eb.2023.v95.i2.012

    Patent and copyright certificate:

    • Foreign author's work No.EC-01-003041 "Method of extraction of lead and zinc oxides from slag waste of lead production" (International Depository of copyrighted works).

    PARTICIPATION IN CONFERENCES:

    • «О синей птице в условиях Алматинского государственного природного заповедника». «Молодой исследователь вызовы и перс-пективы» Сборник статей по материа-лам CLXI международной научно-практичес-кой конференции,  Москва, С. 100-103., 2020г.Определение качества воды казахстанского сектора Каспийского моря с использова-нием фитопланктона. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA» атты V Халықар. ғыл.-тәж. конф. материалдары (X ТОМ).
    • Отходы и их влияние на окружающую среду. Материали за XIV международна научна практична конференция// Новината за напреднали наука-2018, София «Бял ГРАД-БГ» ООД, V-22, С. 42-45.
    • Әр түрлі экологиялық өсу жағдайларында сирек Кездесетін Островский (tulipa Ostrowskiana regel) қызғалдақтарының тұқымының пісіп жетілуі. Materiły  xvii międzyna-rodowej naukowi-praktycznej konferencji.Naukowa przestrzeń europy - 07 - 15 kwietnia 2021 roku, Volume 8.
    • «Сарыағаш ауданында грек жаңғағының өсіруі және тағамда экологиялық тиімділігін зерттеу».Materialy XIV mezinarodni vedecko-practica konference// VEDECKY PRUMYSL EVROPSKEHO KONTINENTU-2018, PRAHA, V-8,С. 6-8.«Жамбыл Мұражай аумағының өсімдіктерінің жағдайы». Materialy XIV mezinarodni vedecko-practica konference// vedecky prumysl evropskeho kontinentu-2018, Praha, V-6,С. 36-37.
    • Шарын мемлекеттік ұлттық табиғи паркі территориясындағы cimicomorpha инфраотряды жартылай қаттықанаттылары. Қысқы Халықаралық Мектеп шеңберінде Қысқы Халықаралық Мектеп шеңберінде жас ғалымдардың халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының жинағы ISBN 978-601-241-683-1 22.01.- 03.02.2018.
    • Сұр топырақтағы каталаза ферментінің белсенділігіне ауыр металдар  мен тыңайтқыш-мелиоранттардың әсері. II Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Экология және Биоалуантүрлілікті сақтау»(23-24 қазан 2019ж.)С 107-110.
    • АЛМАТЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ЖАБАЙЫ ӨСІМДІК ТҮРЛЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН БАҒАЛАУ. Қазақстанның ауыл шаруашылығына еңбек сіңірген қызметкері, академик Қалдыбек С.С. 90 жылдығына арналған «Ғылымдағы сабақтастық - аграрлық ғылым мен өндірістің тұрақты дамуының негізі» атты жас ғалымдар мен студенттердің халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының мақалалар жинағы 20-21 сәуір 2023 жыл.
    • Внедрение раздельного сбора отходов, как инструмент развития отрасли переработки и производства продукции из вторичного пластика. Сборник статей международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, посвященной 90- летию заслуженного работника сельского хозяйства Казахстана, академика Сабденова К.С. «преемственность в науке – основа устойчивого развития аграрной науки и производства» 20-21 апреля 2023 года 2-часть.стр.34-39.
    • Kazykhanova Ainur

     Position: Lecturer , master of sciences

    • Information

    Kazykhanova Ainur

    Position: Lecturer , master of sciences

    +77272370025

    Sinse 2009,senior laboratory assistant at the Kazakh National Women's Pedagogical University, since 2020, teacher

    EDUCATION:

    • She studied at the Kazakh State Women's Teacher Trainig Institute  in the specialty "Chemistry and Biology" (2003-2007) and was awarded the qualification of a teacher of Chemistry and Biology by the decision of the State Certification Commission of July 6, 2007 (Diploma № 0041151)
    • Graduated from the Engineering and Technology University of Kazakhstan (2007-2009) with a degree in Finance and was awarded the academic degree of Finance Bachelor of Science by the decision of the State Certification Commission of May 22(Diploma No. 0253165).
    • Studied at the Regional Socio-Innovative University of Biology (2016-2018), and the State Attestation Commission of 13 June 2018 (Report No. 3/ 0024) received a Master's degree in Pedagogical Studies spesialty “6M011300-Biology”. (Diploma of HEI-M № 0138109)

    RESEARCH OUTPUT:

    • Биология сабағында оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді пайдалану «Жаратылыстану пәндерін әдістемелік мәселелері және қазіргі педагогикалық инновациялық технологиялар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. 15 мамыр. А.  2017ж.251-252бб.
    • Иннавационные технологии на современных уроках «Жаратылыстану пәндерін әдістемелік мәселелері және қазіргі педагогикалық инновациялық технологиялар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы. 15 мамыр. А. 2017ж. 241-242бб.
    • To take nursery transplant of potato without virus in the state of in vitro, International Journal Of advanced Research Impact Factor: 6.118 CrossRef DOI 10.21474/IJAR01 ISSN 2320-5407
    • Биология пәндерін ағылшын тілінде оқыту көріністері «Жастар, ғылымы және инновациялар» атты Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламасы аясындағы студенттер, магистранттар, аспиранттар, докторанттар және жас ғалымдардың XIV Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының Материалдары 2018 ж. 12сәуір
    • Физико-Химические Свойства Белкового Ингибитора Эндогенной Альфа-Амилазы, ХХХVІІІ Международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития современной науки в странах Европы и Азии»СБОРНИК НАУЧНЫХ РАБОТ 31 мая 2021 г. Переяслав – 2021
    • Feruza Muratova Turganzhanovna

     Position: Lecturer

    • Information

    Feruza Muratova Turganzhanovna

    Position: Lecturer

    + 7 7762300823

    • September 2012 – September 2014 – Senior laboratory Assistant at the Laboratory of Molecular Genetics, Institute of General Genetics and Cytology, Almaty, Kazakhstan.
    • October 2014 – December 2018 – Junior researcher at the Laboratory of Molecular Genetics, Institute of General Genetics and Cytology, Almaty, Kazakhstan.
    • April - July 2020 - Assistant at the Department of Histology of KazNMU named after S. Asfendiyarov. Conducting lectures for foreign students on histology (in English).  
    • March 2020 - present - Researcher at Kazakh Scientific Research Institute of Livestock and Forage Production LLP.
    • September 2022 - teacher at the Department of Biology of KNWPU.

    EDUCATION AND QUALIFICATIONS:   

    • 2005 – 2010 – Al-Farabi Kazakh National University, Almaty. 
    • B.Sc. in Biomedical Sciences, Department of Human Physiology and Biophysics. Obtained degree - “Specialist in the field of Biomedical Sciences”. Diploma with honours. Diploma thesis is dedicated to the problem of human dysbacteriosis.
    • 2012 – 2014 - Al-Farabi Kazakh National University, Almaty.
    • M.Sc. in Biology, Department of Molecular Biology and Genetics. Obtained degree - “Master of Natural Sciences in specialty “Biology”. MSc thesis: “Association of radiation factor with SNPs in DNA repair genes in the population of former Semipalatinsk nuclear test site.
    • September - December 2019 - Kazakh Medical University of Continuing Education, retraining cycle in the discipline "Clinical laboratory diagnostics".

    SCIENTIFIC PAPERS PUBLISHED OVER THE PAST FIVE YEARS: 

    • Муратова Ф.Т., Нуржибек, Жунусбекова Б.Б., Хусаинова Э.М., Бекманов Б.О., Джансугурова Л.Б., Берсимбай Р.И. Изучение полиморфизма Lys751Gln гена репарации ДНК (XPD) у людей, подвергшихся действию радиации // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия биологическая. № 1/1 (60). 2014. С. 142-145.
    • Э.М. Хусаинова, Б.О. Бекманов, Б.Б. Жунусбекова, А.С. Амиргалиева, Ф.Т. Муратова, Нуржибек, Л.А. Скворцова, Г.М. Абылкасымова, А.В. Перфильева, О.А. Иксан, О.Б. Мухамбетов, С.А. Касимуратова, Р.Ж. Жапбасов, Л.Б. Джансугурова, Р.И. Берсимбай. Анализ ассоциации полиморфизмов генов АТМ и ТР53 с фактором облучения в казахстанских популяциях // Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская. № 1(307). 2015. С. 134-140. (Web of Science)
    • Э.М. Хусаинова, Ф.Т. Муратова, Н.К. Алтынова, О.Г. Чередниченко, А.С. Амиргалиева, С.А. Касимуратова, О.А. Иксан, О. Сапаргали, Л.Б. Джансугурова, Б.О. Бекманов. Цитогенетическая оценка влияния антропогенных факторов среды на жителей Атырауской области // Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская. № 6 (318). 2016. С. 113-116. (Web of Science)
    • Э.М. Хусаинова, Б.О. Бекманов, Г.М. Абылкасымова, К.Б. Джантаева, А.С. Амиргалиева, Ф.Т. Муратова, Л.А. Скворцова, А.В. Перфильева, Нуржибек, С.Е. Абдикерим, К.С.Утегенова, С.А. Касимуратова, М.О. Бегманова, О.А. Иксан, О.Б. Мухамбетов, Г.С Жунусова, Л.Б. Джансугурова. Изучение полиморфизмов генов, участвующих в антиоксидантных реакциях у людей, подвергшихся действию радиации // Вестник КазНУ им. аль-Фараби. Серия биологическая. № 2 (67). 2016. С. 141-148.
    • З. А. Беркимбаева, Ф. Т. Муратова, К. Б. Джантаева, О. Г. Чередниченко, О. Сапаргали, А. С. Амиргалиева, С. Е. Абдикерим, А.В.Перфильева, С.А.Касимуратова, Г. С. Жунусова, Л. Б.Джансугурова, Б. О. Бекманов, Э. М. Хусаинова. Влияние антропогенных загрязнителей на геномные повреждения лимфоцитов периферической крови населения Мангыстауской области: оценка вклада полиморфизмов генов репарации и детоксикации // Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская. № 5 (323). 2017. С. 135-143. (Web of Science)  
    • Бекманов Б.О., Жунусбекова Б.Б., Муратова Ф.Т., Нуржибек, Алтынова Н.К., Абылкасымова Г.М., Амиргалиева А.С., Скворцова Л.А., Джансугурова Л.Б., Хусаинова Э.М., Берсимбай Р.И. Изучение вклада генетического полиморфизма в формирование индивидуальной радиочувствительности генома у населения, проживающего в районе действия бывшего Семипалатинского ядерного полигона // VI Конгресс ВОГиС и ассоциированные генетические симпозиумы. Ростов-на-Дону, Россия. Июнь 15-20, 2014. С. 198.
    • Bekmanov B.O., Zhunussbekova B., Djantaeva K., Muratova F., Nurzhibek. Association of DNA damage response genes polymorphism with individual radiosensitivity in Kazakhstan population // FEBS EMBO 2014 Conference. 2014. Paris, France. P.712.
    • B.O. Bekmanov, F.T. Muratova, Nurzhibek, G.M. Abylkasimova, O.A. Ixan, K.B. Djantaeva, A.S. Amirgalieva, S.A. Kasimuratova, B.B. Zhunisbekova, R.Zh. Zhapbasov, A.V. Perfilyeva, E.М. Khussainova, L.B. Djansugurova, R.I. Bersimbai. Identification of gene variants predisposing to increased radiosensitivity // IV International conference “Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology, and Evolution” dedicated to the 115th anniversary of the birth of N.W. Timofeeff-Ressovsky.  Abstracts. Papers by Young Scientists. Saint-Petersburg, 2-6 June, 2015. P. 81.
    • L. Djansugurova, E. Khussainova, A. Perfilyeva, G. Zhunussova, L. Skvortsova, O. Iksan, F. Muratova, K. Djantayeva. Possibility of genetic screening of cervical, esophageal, and colorectal cancers in population from Almaty, Kazakhstan // 2nd International Conference “Personalized medicine and global health”. May 13-14, 2015. Astana, Republic of Kazakhstan. P. 27-28.
    • Muratova F.T., Altynova N.K., Bekmanov B.O., Khussainova E.M., Djansugurova L.B., Bersimbai R.I. Analysis of individual radiosensitivity of people living around the former Semipalatinsk nuclear test site // 10th International conference "Nuclear and radiation physics". 8-11 September, 2015, Kurchatov, Republic of Kazakhstan. Abstracts. P. 159.
    • Ф.Т. Муратова, Л.Б. Джансугурова, Ю.Е. Дуброва, Э.М. Хусаинова, Б.О. Бекманов. Изучение ассоциации генов APEX1 и OGG1 с фактором облучения в казахстанской популяции // Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы биотехнологии: от лабораторных исследований к производству» в рамках III Международных Фарабиевских чтений. 7-8 апреля, 2016, Алматы, Казахстан. С.134.
    • Leyla B. Djansugurova, Elmira M. Khussainova, Liliya A. Skvortsova, Nurzhibek, Feruza Muratova, Nazim K. Altynova, Bakytzhan O. Bekmanov, Rakhmetkazhi I. Bersimabai. The genetic risk assessment on human population which exposed by radiation for several generations // Association for Radiation Research 2016. Leicester 27th-29th June 2016. Programme and abstract book. P. 24
    • Yerezhetova Ulzhan

     Position:  Lecturer Master of  Science

    • Information

    Yerezhetova Ulzhan

    Position:  Lecturer Master of  Science

    +77272370025

    • Since 2006 a teacher of the Kazakh National Women's Teacher training University, since 2009 a senior lecturer, since 2021 PhD, acting associate professor
    • 2003-2006 junior researcher at the research Institute of gygiene and tpidemiology named after Kh. Zhumatov.

    EDUCATION  

    • Doctor of Philosophy (PhD), specialty 6D011300-Biology, Kazakh National Women's Teacher Training University, (Kazakhstan);
    • Master of Pedagogical Sciences, specialty 6M011300-Biology, Kazakh State Women's Teacher Training University, (Kazakhstan);
    • Biologist, аl-Farabi Kazakh National University (Kazakhstan).

    RESEARCH AREA:    

    • Formation of professional competence of future biologists. 
    • Статьи в международных рецензируемых научных журналах (Scopus, Web of Science):
    • Terletskaya, N.V.; Lee, T.E.; Altayeva, N.A.; Kudrina, N.O.; Blavachinskaya, I.V.; Erezhetova, U. «Some Mechanisms Modulating the Root Growth of Various Wheat Species under Osmotic-Stress Conditions». Plants 2020, 9, 1545.
    • N.V. Terletskaya, V.YU. Stupko, N.A. Altayeva, N.O. Kudrina, I.V. Blavachinskaya, M.S. Kurmanbayeva, U. Erezhetova « Photosynthetic activity of Triticum dicoccum × Triticum aestivum alloplasmic lines during vegetation in connection with productivity traits under varying moister conditions». Photosynthetica 2021, 59 (1):74-83   Статьи в изданиях, рекомендованных Комитетом по контролю в  сфере образования и науки МОН РК:
    1. Н.В. Терлецкая, А.Н. Зорбекова, Н.А. Алтаева, Г.Т. Бари, У. Ережетова. Влияние засухи на ростовые параметры и пигментный комплекс линий пшеницы, полученных от межвидовых скрещиваний // Вестник КазНУ им. аль-Фараби, Серия биол. 2018 г.  №3 (76), с. 130-139.
    2. Н.В. Терлецкая, Н.А. Алтаева, У. Ережетова. Влияние засухи на функционирование фотосинтетического аппарата флагового листа у аллоплазматических линий, полученных в результате межвидовых скрещиваний пшеницы // Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетiнiң хабаршысы №4(129)/2019 Нұр-Сұлтан, 58-68 стр.
    3. Н.В. Терлецкая, Н.А. Алтаева, У. Ережетова, А.Н. Зорбекова. Морфофизиологические аспекты изучения засухоустойчивости межвидовых гибридов пшеницы // Вестник КазНУ им. аль-Фараби, Серия экологическая, №1 (62). 2020, -c.36-44.
    4. У. Ережетова, Н.В. Терлецкая «Изучение засухоустойчивости генетического материала коллекции различных видов и межвидовых гибридов пшеницы // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биоразнообразия и биотехнологии», посвященной Году молодежи в Республике Казахстан – Нұр-Сұлтан, 2019. - c.27.
    5. Ережетова У., Терлецкая Н.В. Изучение засухоустойчивости генетического материала коллекции различных видов и межвидовых гибридов пшеницы // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы биоразнообразия и биотехнологии», посвященной Году молодежи в Республике Казахстан – Нұр-Сұлтан, 2019. - c.27.
    6. Терлецкая Н.В., Ережетова У., Алтаева Н.А., Зорбекова А.Н. Морфометрические параметры листа как показатели засухоустойчивости пшеницы // Экология и эволюция: новые горизонты: материалы Международного симпозиума, посвященного 100-летию академика С. С. Шварца (1–5 апреля, 2019, г. Екатеринбург). – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2019. – С. 286-288.
    7. Erezhetova U. « Photosynthetic activity of species and interspecific hybrids of winter wheat in field agrocenosis and its grain productivity» // Материалы международной научной конференции студентов и молодых ученых «ФАРАБИ ƏЛЕМІ» Алматы, 6-9 апреля 2020 года, - c. 255.
    8. U. Erezhetova, G.M. Sultangalyeva, N.V. Terletskaya, M.S. Kurmanbayeva, M.H. Hoffmann «Anatomical parameters of the flag leaf  of alloplasmic lines and their parental forms in drought conditions» //  Том 67 № 2 (2021): Вестник КазНУ. Серия экологическая
    • Монографии
    • Terletskaya N., Kurmanbayeva M., Erezhetova U. «Morphophysiological and Photosynthetic Reactions of Wheat (T. aestivum L.) and Its Wild Congeners to Drought Condition In Vivo and In Vitro» // Chapter in book “Recent Advances in Grain Crops Research”, Ed .: Shan F., Khan Z., Iqbal A., Turan M, Olgun M. - Intechopen, London, UK, - 2020. - P. 45-72. doi: 10.5772 / intechopen.78117.
    • Rizbekova Ainur Serikkalievna

     Position:  Master of  Sciences, lecturer

    • Information

    Rizbekova Ainur Serikkalievna

    Position: Master of  Sciences, lecturer

    +77781084518

    • 2018 - methodologist of the department of registration of acts of civil status
    • 2021 - Coordinator of the Department of Biology of the Institute of Natural Sciences Kazakh National Women's Pedagogical University.
    • 01.09.2022- Kazakh National Women's Pedagogical University, Institute of Natural Sciences, teacher of the Department of Biology

    EDUCATION 

    • In 2018, the Kazakh State Women's Pedagogical University was awarded a bachelor's degree in the specialty 5B011300- "Biology". (ZHB-B No. 1315660) diploma.
    • In 2020, she was awarded a master's degree in pedagogical sciences at the Regional Social and Innovative University 6M011300-"Biology". (JOOC-M No.0194652) diploma

    RESEARCH AREA: 

    • Formation of professional competencies of future biologists

    PUBLISHED ARTICLES:  

    • «ШЕЛЕК ТОҒАН ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ БАЛЫҚТАРДЫҢ ПАРАЗИТОФАУНАСЫ» ƏЛ-ФАРАБИ  АТЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ  ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ «ФАРАБИ ƏЛЕМІ» атты cтуденттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференция. 6-8 сәуір 2022 жыл.
    • «Фузариозы сои в орошаемых условиях Юго-Востока Казахстана и их биологические особенности». Қазақстан жоғары мектебі –Халықаралық ғылыми-педагогикалық басылым. Алматы, 2022 № 1, 181-193 бет. 
    • ПOЛИМEPЛIК КOМПOЗИТ КOМПOНEНТТEPIНIҢ COЯ ТҰҚЫМЫНЫҢ ӨСІП ШЫҒУЫНА ӘCEPI. «Жаратылыстану саласындағы ғылым мен білім дамуының өзекті бағыты» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.  25 қараша 2022 жыл.
    • БҰРШАҚ  ТҰҚЫМДАСЫ ТҮРЛЕРІНІҢ ДӘРІЛІК ҚҰРАМЫ. ЖАНТАҚТАР. «Жаратылыстану саласындағы ғылым мен білім дамуының өзекті бағыты» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.  25 қараша 2022 жыл.
    • ИТМҰРЫННЫҢ ЕМДІК ҚАСИЕТТЕРІ. «Жаратылыстану саласындағы ғылым мен білім дамуының өзекті бағыты» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция.  25 қараша 2022 жыл
    • Zhansaya Abdukadirova

     Position:  Senior lecturer, PhD 

    • Information

    Zhansaya Abdukadirova

    Position: Senior lecturer, PhD 

    +77471676268

    In 2012-2013, she worked as a teacher at the Department of ecology of the Kazakh state women's Pedagogical University.

    From November 4 to December 1, 2015, she completed a foreign scientific internship in the Laboratory "molecular genetics" at the Polytechnic Institute of the State University of Virginia, USA, and from April 4 to May 1, 2016 in the research centers "Molecular Biology" Of The Polytechnic University of Lublin, Poland.

    In 2016-2021, she worked as a teacher at the Department of biology of the Kazakh state women's Pedagogical University.

    EDUCATION:

    • Doctor of Philosophy (PhD) in the specialty 6D011300 – Biology, Kazakh state women's Pedagogical University (Kazakhstan);
    • Master of Biology in the specialty 6M011300 – Biology, Abai Kazakh National Pedagogical University (Kazakhstan);
    • Bachelor's degree in the specialty 050113-Biology, Aktobe State Pedagogical Institute (Kazakhstan).

    RESEARCH OUTPUT:

    • Ospanbayev Zh.O., Kurmanbayeva M.S., Abdukadirova Zh.А.,Kenenbayev S.B., Doszhanova A.S., Nazarbekova S.T. (2016) Water  use efficiency of rice and soybean under drip irrigation with mulch in the south-east of Kazakhstan //Applied Ecology and Environmental Research, – Budapest, Hungary, - № 15(4) . – P. 1581-1603. ISSN: 1785-0037.
    • Kurmanbayeva M.S. Zharaspayeva S. Noketayeva D.Zh. Zhexembiyev R.K. Childebayev Zh.B. (2017) Morphological and anatomical changes of Soybean under different conditions of cultivation // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.-  № 7(4). – P. 1683 – 1692. ISSN: 0975 – 8585.
    • Kurmanbayeva M.S. Ospanbayev Zh.O. (2016) Effect of Mulch on Soybean (Glycine Max L. Merr.) at Cultivation under Drip Irrigation in the South-east of Kazakhstan // Biosciences Biotechnology Research Asia,  Vol. 13(2).  – P. 751-759. ISSN: 0973-1245.
    • Kurmanbayeva M.S. Mukhitdinov N.M. Almerekova Sh. (2016) S.The influence of heavy metal on the anatomical structure of soybean // Актуальная биотехнология. – Москва, –№1 (16). – С. 64-68. ISSN: 2304-4691.
    • Kurmanbayeva M.S. Mukhitdinov N.M. Almerekova Sh. S. (2015) The Bioecological Featurres of Fungi Affecting Grains in Granaries / Obtaining research skills on studying of the elective subject. 3rd International scientific conference Theoretical and Applied Sciences in the USA. – New York, USA, –P. 38-41.
    • Kurmanbayeva M.S. Almerekova Sh. S. (2015) Influence nodule bacteria on growth and development of soybean under drip irrigation /Influence nodule bacteria on growth and development of soybean under drip irrigation.  Proceedings of the  International Scientific and Practical Conference. Scientific Issues of the Modernity. Vol. II. – Dubai, UAE, – P.5-9. ISSN:  978-966-316-373-4.
    • Abdrassulova Zh. T. Kuzhantaeva Zh. Zh. Childibayev J. B. Salybekova N. N. Bazargaliyeva A.A. (2015) Using interactive methods during the lectures on the elective subject «Bioecological particular species of fungi affecting grain in granaries» / Continuity of education levels: contents, management, monitoring. Materials of the II international scientific conference. – Prague, – P. 72-75.