Виртуалды тіркеуші кеңсе

  • ВИРТУАЛДЫ: ТІРКЕУШІ КЕҢСЕ, СТУДЕНТТЕРГЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫ, ТЕСТІЛЕУ ЖӘНЕ ҚАШЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ ОРТАЛЫҒЫ

   Құрметті бакалавриат, магистратура және докторантура бойынша білім алушылар!

   Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті жаңа 2020-2021 оқу жылында оқу  1 қыркүйектен бастап қашықтан өткізілетінін хабарлайды.

    СІЗДЕРМЕН үздіксіз байланыста болу үшін келесі виртуалды көмекшілер: тіркеуші кеңсе, студенттерге қызмет көрсету орталығы, тестілеу және қашықтан білім беру орталығы  қызмет көрсететін болады.

   СІЗ виртуалды көмекшінің көмегімен келесі қызметтерді ала аласыз:

   Тіркеуші кеңсе:

   • жеке оқу жоспарын құрады;
   • ауысулар:
    • бір білім беру бағдарламасынан басқа білім беру  бағдарламасына ауысу;
    • бір оқу нысанынан басқа оқу нысанына ауысу;
    • басқа ЖОО-нан ҚазҰлтҚызПУ ауысу;
    • ҚазҰлтҚызПУ – нен басқа ЖОО-на ауысу;
   • оқудан шығару және  қайта қабылдау;
   • академиялық демалысқа шығу және/немесе академиялық демалыстан оралу;
   • білім алушының атын және /немесе тегін ауыстыру;
   • емтихандарды жеке тапсыру, «ҒХ» бағасын алған жағдайда қайта тапсыру;
   • жазғы семестрге пәндерге  тіркеу;
   • келесі оқу жылына пәндерге және  профессорлық-оқытушылық құрамға тіркеу.

   Студенттерге қызмет көрсету орталығы

   • оқып жатқандығы және оқығандығы туралы анықтамалар;
   • дипломдарды және олардың қосымшасын беру және дубликаттар беру;
   • мұрағаттық анықтамалар беру;
   • айналым қағазын өту.

   Тестілеу және қашықтықтан білім беру орталығы:

   • оқу үдерісін қашықтан оқыту нысанында ұйымдастыру бойынша кеңес беру  
   • пәндер бойынша тапсырмалар алу және жүктеу;
   • ағымдық сабақтарды, қорытынды аттестаттауды техникалық қолдау.

   КОРПОРАТИВТІ ПОШТА : or_kazmkpu@mail.ru