Преподаватели кафедры практического иностранного языка

    • Тлеубай Сандугаш Тлеубаевна

     Должность:  Старший преподаватель, доктор философии (PhD)

    • Информация

    Тлеубай Сандугаш Тлеубаевна

    Должность:  Старший преподаватель, доктор философии (PhD)

    +77089652805

     Образование

    1997-2002 гг. Училась в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности «Преподаватель английского и турецкого языка. С 2007-2009 гг. обучалась в магистратуре по специальности  переводческое дела в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. 2017-2020 гг. обучалась в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая в докторантуре по специальности дошкольное образование и воспитание.

    Место работы и должность по окончании вуза

    Педагогическую карьеру  начала в 2003-2005 годах преподавателем английского языка в лингвистической гимназии № 132. С 2005 по 2007 год работал преподавателем английского языка в Информационно-образовательном центре «Евразия». 2007-2013 гг. была преподавателем английского языка в Казахском университете международных отношений и мировых языков имени Абылай хана. В 2014 году работал преподавателем английского языка в Казахском национальном педагогическом университете имени Абая. В настоящее время работает в Казахском национальном женском педагогическом университете.    

     Научные интересы:

    •   Лингвокультурология, трехъязычное образование, перевод исторических фильмов, методика обучение иностранного языка

     Публикации:

    •  Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында үштілділікті жүзеге асырудың қажеттілігі. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы «Педагогикалық серия» No1 (57) Алматы, 2018 стр.256-260
    • Мектепке дейінгі ұйымдарда үштілді білім беру: әдістер мен нәтижелер. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы «Педагогикалық серия» No3 (59) Алматы, 2018 стр.260-265
    • Тілдік коммуникативтік құзыреттілік компоненттер аясында болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогының бәсекеге қабілеттілігін дамыту. Қазақ ұлттық кыздар педагогикалық университеті Хабаршы «Педагогикалық серия»
    • Мектепке дейінгі білім беру мекемелеріндегі үштілділіктің мүмкіндіктері. GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRALASIA» атты ІV Халықаралық ғылыми-тҽжірибелік конференция ЖИНАҒЫ 167-170 беттер
    • Psychological aspects of trilingual education. «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019:CENTRALASIA» атты ІV Халықаралық ғылыми- тҽжірибелік конференция ЖИНАҒЫ
    •  Үштілді білім беру жағдайында мектепке дейінгі ұйым мамандарының тілдік коммуникативтік. «Білім беру жүйесін модернизациялау: тенденциялар, проблемалар және перспективалар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция, 2019,- 18 ақпан, Б. 260-264
    •  New educational opportunities in trilingualism. Халықаралық ғылыми- практикалық конференция «Көшбасшылық және менеджмент: теория мен практиканың қазіргі даму тенденциялары»
    • Trinity of languages in the Republic of Kazakhstan. XIV Международная научно-практическая конференция Прага, 3 том -2018 год стр.29-35
    •  Изучение языков в дошкольном возрасте. Международная научно- практическая конференция Семья в социально культурном пространстве России Москва,2018 стр.191-197
    •  Multilingualism as a key phenomenon to multicompetence. Международный конгресс мультидисциплинарных наук (23 апрель 2019) İKSAD KONGRE академиялық ұйымы (Түркия,Анкара).
    • Внедрение полиязычие в Казахстане. Международный конгресс мультидисциплинарных наук (1 мая 2019) İKSAD KONGRE академиялық ұйымы (Түркия,Анкара).
    • Ғабдұл-Мүттәліп Салтанат Мағауияқызы

     Должность: Преподаватель, магистр педагогических наук

    • Информация

    Ғабдұл-Мүттәліп Салтанат Мағауияқызы

    Должность: Преподаватель, магистр педагогических наук

    +77089652805

    Образование:

    • Магистратура: Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, филологический факультет, специальность иностранный язык: два иностранных языка.
    • Бакалавриат: Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, педагогический факультет, специальность иностранный язык: два иностранных языка.

    Статьи, опубликованные в издании:

    • 2024, «Білім беру мекемелерінде ақпараттық технологияларды қолдана отырып ағылшын тілін тиімді оқыту» Современные научные исследования: проблемы и перспективы Международная научно-практическая конференция. Зерногорад, Россия
    • 2023, “Modern information technologies in the development of written and speech skills” International scientific-practical research conference. Dallas, USA
    • 2023, “Using authentic  of foreign language teaching” «Көптілді білім беру мен зерттеулердегі инновациялық лингвистикалық тәсілдер мәселелері» тақырыбында өтетін халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Алматы, Қазақстан
    • 2023, “The acquisition of foreign language vocabulary through innovative interactive methods” International research conference on society and personality, innovation management and technology in the era of globalisation. Monchester, UK.
    • 2022, “The internet and world wide web’s role in foreign language teaching” International research conference on technology, science, engineering and economy. Seattle, USA
    • 2022, “The Internet and World Wide Web’s Role in Foreign Language Teaching”. International Research Conference on Technology, Science, Engineering and Economy. Scientific public organization “Professional science”
    • 2021, Аутентикалық материалдарды ағылшын тілі сабағында сөйлеп үйрету мақсатында пайдалану», Международной научно-методической онлайн конференция «Независимый Казахстан в мировом пространстве научных исследований»
    • 2021, «Ағылшын тілі сабағында аутентикалық материалдарды қолдану», XXIV Международной научно-методической онлайн конференции УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: ЯЗЫК, МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
    • 2020, Жеткіншектердің ерік-жігерін көтеру мақсатында тренингтер жоспарлау»,  круглый стол на тему «Актуальные проблемы иноязычного образования» в рамках НИПЛ II «Модернизация иноязычного образования, ее современные теоретико-интегративные основы и методология его интерактивно-компетентностного моделирования»
    • Кумарова Куралай Алтынбековна

     Должность: Преподователь

    • Информация

    Кумарова Куралай Алтынбековна

    Должность: Преподователь

    87078224579

    Куралай Кумарова окончила бакалавриат по специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» в Казахском  Университете Международных Отношений и Мировых языков имени Абылай хана, проучилась один семестр в Университете Ренн-2 в г. Ренн, Франция. А также получила степень магистра по данной специальности в Казахском Национальном Женском Педагогическом Университете.

    Трудовую деятельность начала в КазУМОиМЯ им. Абылай хана. Имеются опубликованные научные статьи в рамках методики преподавания иностранных языков.  С 2022 года преподаватель кафедры практического иностранного языка Казахского Национального Женского Педагогического Университета.

    ОБРАЗОВАНИЕ:

    • 2019г. – 2022г. докторантура КазНПУ им.Абая, специальность 8D01703 Иностранный язык: два иностранных языка
    • 2016г.- 2018г. магистратура КазЖенПУ, специальность 6М011900 Иностранный язык: два иностранных языка
    • 2002-2003гг. обучение одного семестра во Франции, г. Ренн, Университет Ренн-2.
    • 1999-2003гг. КазУМО и МЯ им.Абылай хана, специальность 5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка

    ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

    • Формирование прагматической компетенции у студентов языковых специальностей на основе интерактивных технологий

    СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ИЗДАНИИ:

    • 2022г. статья Компоненты коммуникативной компетенции в иноязычном образовании // Вестник Торайгыров университета, Филологическая серия, №3 (2022), Павлодар
    • 2022г. статья «Шетел тілін оқытуда білім алушылардың прагматикалық құзыретін дамыту: қиындықтары мен шешімдері» Конгресс молодых исследователей-2, Университет Гази, Турция
    • 2019г.статья «К проблеме активизации мыслительной деятельности высокого уровня для эффективного овладения иностранным языком»//Переводческий мир Аль-Фараби и трансформация межкультурных исследований в аспекте изучения иностранных языков. Материалы междунар. научно-практ. конф. – Алматы, КазНУ им Аль-Фараби – 2-12 апрель, 2019
    • 2017г. статья «Пәнді шетел тілінде оқытудың психолингвистикалық негіздері» // «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Әйел. Қоғам. Білім және Ғылым» атты Халықаралық  симпозиум - Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қ. 21-22 сәуір  2017 ж.
    • 2007г.  статья «К проблеме контентно-базируемого обучения иностранным языкам» // Компетентностная ориентация в развитии высшего профессионального образования в республике казахстан: состояние, проблемы и перспективы. Материалы респ. науч.-практ. конф. - Алматы: КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2007. - 248 с.

     

    • Бердалы Алина Арыстанбеккызы

     Должность: Должность:  Преподаватель, магистр педагогических наук

    • Информация

    Бердалы Алина Арыстанбеккызы

    Должность:  Преподаватель, магистр педагогических наук

    8 707 411 3515

    Опыт работы начала с 2018-2019 года учителем английского языка в школе № 179. Затем в 2019-2022 гг. продолжил работать учителем английского языка в гимназии № 140. В настоящее время работает преподавателем в Казахском национальном женском педегогическом университете.

    Образование:

    • Казахский национальный женский педагогический университет.
    • Иностранный язык: два иностранных языка (английский, французский)

    Степень магистра: 2019-2021

    • Казахский национальный женский педагогический университет.
    • Иностранный язык: два иностранных языка (английский, турецкий)

    Публикаций: 

    • "The value of the CLIL method as a new direction of teaching subjects in a foreign language" series "Multilingual education and philology of foreign languages", №1(29), 202001.03.2020. Page 4-9
    • "Organization of the process of formation of the academic educational environment of a competent university, design of the process of formation of academic competence" Higher School of Kazakhstan 2 (32), 2021, pp. 25-30
    • "Organization of educational and cognitive activity of students based on theory and methodology" bulletin of KazNU  al-Farabi series international relations and law 1(84) 2021 p.93; p. 164;
    • "Case technology as one of the innovative methods of the educational environment" bulletin of KazNU  al-Farabi series international relations and law 1(84) 2021 p. 183;
    •  "CLIL technology as an innovative method of learning foreign languages at a university". Kazakh National Pedagogical University named after Abai. The Messenger. Series "Multilingual education and philology of foreign languages". No. 1(33). Almaty, 2021.
    • «The Internet and world wide web’s role in foreign language teaching»  International Research Conference on Technology,Science, Engineering & Economy, Scientific public organization «Professional science», Seattle, USA, September 22, 2022.
    • Бимагамбетова Жибек Тобулбаевна

     Должность: программный лидер  кафедры   прикладного иностранного языка

    • Информация

    Бимагамбетова Жибек Тобулбаевна

    Должность: программный лидер  кафедры   прикладного иностранного языка

    +7 7015770176

    Бимагамбетова Жибек Тобулбаевна -в 2006 году поступила в аспирантуру Казахского Национального   университета имени Аль Фараби, в 2006 году  успешно защитила диссертацию . Решением Государственной аттестационной комиссии от 27 декабря 2006 года присвоена квалификация кандидат филологических наук.

    На сегодняшний день Ж. Бимагамбетовой опубликовано более 180 научных статей на международном и национальном уровнях и около 45 свидетельств о повышении квалификации.

    • Бекетова Дана Бекеткызы

     Должность: Преподаватель

    • Информация

    Бекетова Дана Бекеткызы

    Должность: Преподаватель

    +77072098369

    Дана Бекетова  – выпускница Казахского   Государственного  Университета  Международных Отношений и Мировых языков им. Абылай Хана

    Окончила бакалавриат выше указанного университета по специальности «Переводческое дело». Так же имеет диплом второго высшего образования по специальности "Юриспруденция", университет им.Д. А. Кунаева. В 2018 году получила степень магистра в области педагогики (два иностранных языка) в Казахском национальном женском педагогическом университете.

    Трудовую деятельность начала учителем английского языка в школе имени Б. Сокпакбаева.

    •  2006-2007  ТОО « FASTSYSTEMS» Делопроизводитель  в отделе администрирование переводов и переписки.
    • 2010-2015  КазНУим.Аль-Фараби ведущий специалист в отделе аккредитации и рейтинга.
    • 2015-2017 ИП «Start»  директор учебного центра преподаватель английского языка.
    •  2017 -2019 ТОО «Балабакша Жануя» Главный преподаватель .
    •  2019-2020 КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. аль-Фараби , Факультет филологии, литературоведения и мировых языков, Кафедра общего языкознания и иностранной филологии  Преподаватель .

    Непрерывно ведет научные исследования в сфере образования. Cтатьи публикуются в отечественных изданиях и на симпозиумах международного уровня.

    ОБРАЗОВАНИЕ:

    • 2007- Казахский  Государственный  Университет  Международных Отношений и мировых языков им. Абылай Хана Факультет: Переводческое дело Кафедра: Переводчик- референт (английский язык)
    • 2012 -Университет имени Д.А.Кунаева Факультет: Юридический Кафедра: Юриспруденция
    • 2018-Казахский ГосударственныйЖенский Педагогический Университет  Факультет: магистратура педагогика, два иностранных языка.

    ОПУБЛИКОВАННЫЕ СТАТЬИ:

    • 2017 год. "Обучение в сотрудничестве в развитии коммуникативной компетенции обучающихся" Международный симпозиум. «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Әйел. Қоғам. Білім және Ғылым»
    • 2017 год . "Технология обучения в сотрудничестве на уроках английского языка как средство формирования коммуникативной компетенции у студентов" КазНПУ им.Абая  Вестник. В серии многоязычного преподавания и иностранной филологии.
    • 2017 год. "Модель реализации естественной среды через обучение иностранному языку в сотрудничестве"  Актуальная наука" международный научный журнал.
    • 2019 год. " Обучение иностранному языку в сотрудничестве как способ реализации естественной среды в классе" VI Международные Фарабиевские Чтения
    • Базилгаламова Асель Слямхановна

     Должность: Преподаватель

    • Информация

    Базилгаламова Асель Слямхановна

    Должность: Преподаватель

    +77089835362

    Асель Базилгаламова окончила Казахский Национальный Педагогический Университет имени Абая Кунанбаева в 2005 году по специальностям казахский язык, литература и английский язык. Асель Базилгаламова начала свою карьеру в 2005 году экскурсоводом в музее истории города Алматы. В 2006 году работала ведущим специалистом учебно-методического центра «Тіл» акимата города Алматы. С 2007 года преподает английский язык на кафедре Практического иностранного языка Казахского национального женского педагогического университета. В 2011-2012 годах была представителем Министерства внешней оценки достижений Единого национального тестирования. В 2015 году Асель Базилгаламова получила степень магистра по специальности “Управление в сфере образования” в Университете Лестера, в Великобритании по Международной программе «Болашак». Магистерская диссертация Асель Базилгаламовой посвящена теме смешанного образования.

    ОБРАЗОВАНИЕ:

    • Магистр управление в сфере образования, Лестерский университет (Великобритания)
    • Специальность финансы, степень бакалавра, Академия экономики и права (Казахстан)
    • Учитель казахского и английского языка,  степень бакалавра - Казахский национальный педагогический университет им. Абая Кунанбаева (Казахстан).

    ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

    • Лидерство и менеджмент
    • Смешанное обучение
    • Интернационализация высшего образования
    • Трехъязычная система образования

    ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ:

    • Возможное применение смешанного обучения для развития высшего образования в Казахстане. 2014-2015 гг.
    • Трехъязычная система образования в Казахстане. 2018-2019.

    ПУБЛИКАЦИИ:

    • Mukhpulova, R., Mustafaeva, G., Bazilgalamova, A . (2019). Implementation of the CLIL method together with learning strategies in teaching a foreign language for natural sciences students. Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті.  №3 (79)  https://vestnik.kazmkpu.kz/jour/article/view/245
    • Мухпулова, Р., Мұстафаева, Г., Базылғаламова, А. (2018). Қашықтықтан оқытудың педагогикалық технологиялары. V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. https://kazmkpu.kz/en/konferentsii-i-meropriyatiya 
    • Мухпулова, Р., Мұстафаева, Г., Базылғаламова, Ә. (2018). Шетел тілі сабағында қолданылатын оқыту стратегиялары. V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы. https://kazmkpu.kz/en/konferentsii-i-meropriyatiya 
    • Базылғаламова, Ә. (2012).The use of ICT in teaching English as a foreign language. М.Тынышбаев атындығы Қазақ көлік және коммуникация академиясы “ Полилингвизм: проблемы и перспективы” атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция.
    • Базылғаламова, Ә., Тұякбаева, С., (2012). Студент шеберлігін шыңдау- кәсіби білім берудің талабы. Хабаршы.ҚазМемКызПУ. №4 (7).
    • Базылғаламова, Ә., Тұякбаева, С., (2012).Жоғарғы оқу орындарында шетел тілін оқытуда интернет мүмкіндіктерін пайдалану.Республикалық әдістемелік-педагогикалық журнал. Мектептегі шет тілі.№3.
    • Базылғаламова, Ә., Тұякбаева, С., (2012). Шетел тілін оқытуда жаңа технология мүмкіндіктерін пайдалану.Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ “ Қазақ тілі білімі: жаңа ғылыми прадигмалар мен оқытудың инновациялық технологиялары” атты Халықаралық ғылыми- теориялық конференция. 250-253 бб.
    • Базылғаламова, Ә., Матай, Б., (2011).Шетел тілін оқыту үрдісінде жастарға ел жандылық тәрбие берудің педагогикалық мүмкіндіктері. Республикалық әдістемелік-педагогикалық журнал. Мектептегі шет тілі.№2 (50),28-31бб.
    • Матай, Б., Базылғаламова, Ә., (2011).Жоғарғы оқу орны студенттерінің патриоттық сезімдерін қалыптастырудың педагогикалық негіздері. Хабаршы.ҚазМемКызПУ. №4. 138-141 бб.
    • Базылғаламова, Ә. (2008). Қазіргі заманға сай шет тілін жаңа әдіс- тәсілмен оқыту.  Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институты. “Профессор С.М. Исаев: қазақ тіл білімі мен әдебиеттанушы теориялық конференция материалдарының жинағы”.- Алматы: ҚазМемҚызПИ. 344-350 бб.

    ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯХ И ГОСТЕВЫЕ ЛЕКЦИИ:

    • Четвертый Центрально- Азиатский Научный Форум по устойчивому развитию и инновациям. Казахстанская PhD Ассоциация в Великобритании. 15-19 марта 2021 г. Онлайн.
    • Третий Центрально-Азиатский Научный Форум по устойчивому развитию и инновациям. Казахстанская PhD Ассоциация в Великобритании. 2020, 19-20 апреля, онлайн.
    • Учителя меняют школьный мир. Назарбаев Интеллектуальные школы. XI Международная научно-практическая конференция учителей, меняющих мир образования. 24-25 октября 2019 г. Нур-Султан.
    • 18-я ежегодная конференция Японского общества международных исследований. В качестве спикера по научному проекту. 6-7 августа 2019, Япония. Университета Нагасаки.
    • Второй Центрально-Азиатский Научный Форум по устойчивому развитию и инновациям. Казахстанская PhD Ассоциация в Великобритании и Университет Лафборо. 4 апреля 2019 года, Международный финансовый центр Астана. Нур-Султан.
    • Второй Центрально-Азиатский Научный Форум по устойчивому развитию и инновациям. Казахстанская PhD Ассоциация в Великобритании и Университет Лафборо. 18 марта, 2019 года, Лафборо. Великобритания.
    • Форум Интернационализация высшего образования в Кыргызстане. 2018 Международный форум университетов Великобритании и Кыргызстана, организованный Британским Советом и Посольством Великобритании в Кыргызстане. 1 января 2018 г. Бишкек.
    • Международный ежегодный Форум. 17-23 января 2018, Университет Лафборо, Великобритания.
    • Коммерциализация исследовательских проектов. Британский Совет. ЭКСПО-2017, Астана. 21 мая.
    • 2-й Центрально-Азиатский образовательный форум. В качестве спикера по научному проекту, 25 марта 2015 г. Университет Сассекса, Брайтон, Великобритания.
    • Беркутбаева Махаббат Закановна

     Должность: Старший преподаватель, магистр наук

    • Информация

    Беркутбаева Махаббат Закановна

    Должность: Старший преподаватель, магистр наук

    +770595515738

    Беркутбаева Махаббат Закановна -В 1994- 1998 гг. закончила факультет немецкого языка по специальности «Немецкий язык» Казахского Государственного университета Международных отношений и Мировых Языков им.Абылайхана. Закончила магистратуру этого университета с отличием (2004-2005гг.) по специальности «Иностранный язык: два иностранных языка». С 1998г по 2004 годы работала учителем английского языка.в средней школе Восточно-Казахстанской области. В 2005 году была принята на работу на кафедру практических иностранных языков КазГосЖЕНПУ преподавателем английского языка.

    ОБРАЗОВАНИЕ:

    • Магистратура – КазУМОиМЯ им. Абылай Хана по специальности 6N119 «Иностранный язык. два иностранных языка»
    • Специальность немецкий язык КазГУМОиМЯ им. Абылай Хана

    ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

    • Роль инновационных технологий в профессиональной деятельности учителя
    • Использование ИКТ на уроках английского языка

    СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ИЗДАНИИ:

    • Б.А.Садырбаева, М. З. Беркутбаева «Антропонимдердің прагматикалық аспекті» V халықаралық түркі əлемі зерттеулері симпозиумы АЛМАТЫ 2018  
    •  Г.Ж.Бүркітбай,  М. З. Беркутбаева «Мультимҽдениет қалыптастыруда тілдің әсері» V халықаралық түркі əлемі зерттеулері сим позиумы АЛМАТЫ 2018 
    •  М. З. Беркутбаева «Үштілді жарнама мәтіндеріндегі тілдік басылымдылықтар» Этномәдени бірлестіктердегі оқыту курстарында қазақ тілі мен ұлттық (ана) тілдерді жеделдете оқытудағы топ құру маңыздылығы мен құндылығы республикалық әдістемелік семинар – тренинг 25.10.2019 
    • Karlygash Kenzhigozhina Karlygash Nurmuhametova Makhabbat Berkutbayeva  Assem Meiramova  Taniya Kapesova «Phonetic features of spoken English and Kazakh languages (theoretical and experimental research)»  XLinguae, European Scientific Language Slovak Republic Journal Issue n_2_2020
    •  Г.Қ. Абдирасилова, М. З. Беркутбаева «Сөз мәдениетінің этикалық аспектісі» Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Хабаршы-Вестник журналы Филология сериясы 2020 жыл №2(72)
    •  Б.А. Садырбаева, М. З. Беркутбаева «Ағылшын есімдерінің зерттелуі» «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журналы 2020 жыл № 6/3 
    • М. З. Беркутбаева «Ағылшын тілі сабағында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану» «Абай мұрасы – рухани жаңғырудың қайнар көзі» атты ON-LINE негізіндегі Халықаралық ғылыми-практикалық конференция АЛМАТЫ 12 мамыр 2020
    •  Б.А. Садырбаева, М. З. Беркутбаева «Ономастикалық кеңістіктегі  бейресми кісі  есімдерінің ерекшеліктері»  Белгілі түрколог ғалым, «Парасат» орденінің иегері,профессор  Әбжан Құрышжанұлының 90 жылдығына «Түркологиялық кеңістіктегі гуманитарлық ғылымдар: тарихи сабақтастық пен өзара ықпалдастық» атты халықаралық ғылыми-практикалық on-line  конференция АЛМАТЫ 4 желтоқсан 2020ж
    • Rysbekkyzy Nazerke, Makhabbat Berkutbayeva   «The effective ways of using ICT in foreign language teaching»   Белгілі түрколог ғалым, «Парасат» орденінің иегері,профессор  Әбжан Құрышжанұлының 90 жылдығына «Түркологиялық кеңістіктегі гуманитарлық ғылымдар: тарихи сабақтастық пен өзара ықпалдастық» атты халықаралық ғылыми-практикалық on-line  конференция АЛМАТЫ 4 желтоқсан 2020ж
    •  М. З. Беркутбаева «Әлемнің тілдік бейнесі – қазақ және ағылшын антропонимдерінде» «Тәуелсіздік және тілдер:тілдік емес мамандықтарда шетел тілдерін оқытудың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн конференция  АЛМАТЫ 30 сәуір 2021ж
    • Джумагульбаева Раушан Пауановна

     Должность: Старший преподаватель

    • Информация

    Джумагульбаева Раушан Пауановна

    Должность: Старший преподаватель

    +77078200909

    • сентябрь 2015 – август 2017.  Преподаватель английского языка  АГГПК №,2 г.Алматы;
    • сентябрь 2004 – август 2015. Старший преподаватель кафедры «Английский язык для специальных целей »  факультета полиязычного образования Казахского национального педагогического университета имени Абая, г.Алматы;
    • сентябрь 1999– сентябрь 2004.  Учитель английского языка, школа-гимназия №144 г.Алматы;
    • август 1997 – сентябрь 1999.  Учитель английского языка, школа-гимназия№36 г.Алматы;
    • сентябрь1995-сентябрь1997.Учитель английского языка , средняя школа № 17, поселок Бурундай Илийского района Алматинской области.
    • 1985-1995. Детский сад « Гультас». Учитель английского языка и воспитатель. Поселок Бурундай ,Алматинская область.

    ОБРАЗОВАНИЕ:

    • Специальность Английский и немецкий языки (Алматинский педагогический институт иностранных языков, 1980-1985). Квалификация учитель английского и немецкого языков
    • Образовательная программа «Педагогика и психология» (Казахстанский инженерно-педагогический университет, 2011-2013.   Магистр педагогических наук (ЖООК-М №0031849);

    ПУБЛИКАЦИИ:

    • Самостоятельная работа студентов по иностранному языку:  Джумагульбаева Р.П,Буитова Р.К  – Вестник,  КазНПУ имени Абая   – 2010. Серия-Филологические науки №3(33) с. 79.  ISSN 1728-7804
    • «Методика работы над произносительной стороной изучаемого языка»: Джумагульбаева Р.П/  Вестник , КазНПУ имени Абая. 2013 г.Серия «Полиязычное образование и иностранная филология» №3. ISSN 2307-7891
    • « Игровое обучение английскому языку детей младшего школьного возраста»:  Джумагульбаева Р.П,Косанова Г.А – Вестник ,  КазНПУ им.Абая.2013 г.Серия «Начальная школа и физическая культура»№4(39) ISBN  1728-7839
    • « Мотивационная обеспеченность и многообразие используемых стимулов на уроке английского языка»: Джумагульбаева Р.П   –Вестник, КазНПУ им.Абая,Серия (Филологические науки) 2013 г. ISBN  1728-7804
    • Роль экспрессивности в педагогической коммуникации в процессе обучения иностранного языка: Джумагульбаева Р.П / КазНПУ им.Абая, Материалы республиканской научно-практической конференции «Современные и актуальные проблемы педагогики, психологии и этнопсихологии в образовательной системе», 16 январь,  2015 г. ISBN 978-601-298-333-3
    • Психологические особенности мотивации учения в младшем школьном возрасте: Джумагульбаева Р., Мирзабаева Д. / ‘Заманауи қоғамдағы психологиялық ғылым және практика’, халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы,   наурыз 2018. Абай атындағы ҚАЗҰПУ. Педагогика және психология институты , ISBN  978-601-298-673-0
    • Уровни восприятия в процессе анализа текста: Мирзабаева Д,Джумагульбаева Р. //Халықаралық ғылыми-тәжирибелік конференция материалдары, 15-22сәуір.  София.2018, ISBN 978-966-8736-05-6
    • Инновационные технологии в преподавании иностранного языка Джумагульбаева Р//Қалалық ғылыми –тәжірибелік конференция материалдағы.Алматы ҚТГТК, 2017 
    • Метод проектов как технология личностно-ориентированного подхода : Джумагульбаева Р.П,  Мырзаханова Ф.М./  Материалы 15 международной научно-практической конференции  .Польша , 7-15апреля 2019 г.Стр.99-105  - ISBN 978-966-8736-05-6
    • On the issue of communicative adequacy of audio texts  : Джумагульбаева Р.П., Мирзабаева  Ж.,Манапова Г.К/ Вестник КазНЖПУ  №4,  2019, стр. 154-159 -ISSN 2306-5079
    • Джумагульбаева Р.П - «ШЕТ ТІЛДЕРІН ОҚЫТУ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЕМЕС ФАКУЛЬТЕТТЕРДЕ». ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИЯ 2020: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ № 1(12). Декабрь 2021 СЕРИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ»
    • Джумагульбаева Р.П НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ АУДИРОВАНИЮ. MATERIALS OF THE XVII INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE SCIENCE AND СIVILIZATION - 2021 30 January -07 February , 2021 Volume 4 SHEFFIELD SCIENCE AND EDUCATION LTD 2021
    • Манапова Гулжан Кырыкбаевна

     Должность: Старший преподаватель, магистр наук

    • Информация

    Манапова Гулжан Кырыкбаевна

    Должность: Старший преподаватель, магистр наук

    +77470387270

    ОБРАЗОВАНИЕ:

    • 1987-1992г.г. Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, специальность “Учитель английского и французского языков средней школы”, решением Государственной экзаменационной комиссии от 29 мая 1992 года присвоена квалификация “Учитель английского и французского языков средней школы”.
    • 2012-2014г.г. Казахский национальный педагогический университет имени Абая, образовательная программа “Иностранный язык: два иностранных языка” решением Государственной аттестационной комиссии от 9 июня 2014 года присуждена академическая степень Магистр педагогических наук.

    OПЫТ РАБОТЫ:

    • 1992-1995г.г.  Учитель английского языка Актоганской средней школы  Жамбылской области, Луговского района с. Когершин. 
    • 1995г. -  старший преподаватель кафедры практического иностранного языка  КазНацЖенПУ
    • С 1995 г. по настоящее время - старший преподаватель кафедры практического иностранного языка Института казахского и мировых языков Казахского национального женского педагогического университета. Общий трудовой стаж – 29лет. За этот период ею опубликованы свыше 50 научных статей, 1 учебное пособие и 1 учебник. Постоянно работает над повышением своей квалификации.

    ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

    • Методика формирования лингвокультурологической компетенции у студентов неязыковых специальностей

    НАГРАДЫ:

    • Обладатель диплома “Самый лучший преподаватель кафедры иностранных языков”-2000г.
    • Награждена Юбилейной медалью «Құрмет белгісі» за вклад в развитие Казахского государственного женского педагогического университета, 2014 г
    • Награждена Благодарственным письмом за вклад в развитие учебно-методического процесса при проведении урока по обмену опытом на тему «Технологии обучения и инновационные методы в современной системе образования» в зимней школе повышение квалификации.  2017г.
    • Награждена Благодарственным письмом за развитие и работу по подготовке специалистов Казахского национального женского педагогического университета. 2021г.
    • Награждена Благодарственным письмом от Научно-методического центра новых технологий в образовании г. Алматы за проведение городского конкурса проектных работ «Ұлы дала тұлғалары.Ұлы даланың ұлы есімдері»  «Великие личности. Великие имена великой степи»  среди учителей общеобразовательных школ. 2021г.

    ПУБЛИКАЦИИ:

    • Учебное пособие «English topics and texts for students» Г.К.Манапова,С.А.Асанбаева,Е.К.Манапов /   УДК 811.111(075) ББК 81.2 Англ-923 Алматы: Полиграфия –сервис К 2012. 162стр., ISBN 9965-753-46-6.
    • Учебник “Applied foreign language” (Прикладной иностранный язык) Г.К.Манапова, Р.М.Байзолдаева, Г.С.Нұрбекова/ УДК 81 33 (075.8)  Алматы, издание “Қыздар университеті” 2016г.  210 стр., ISBN 978-601-224-773-2 
    • The structure and semantic development of the common paronym words of Turkic language: their theoretical and methodological basics  Scopus, Journal of Language and Literature Vol.7.No.4 ISSN: 2078-0303.ProgressIPS LLC Azerbaijan November, 2016, 5 p.
    • The specifics of the evaluative  metaphor in English  (based on the texts of artistic discourse) Scopus,   XLinguae, Volume 14 Issue 2, April 2021, ISSN 1337-8384, eISSN 2453-711X 10 р.
    • Ролевые и деловые игры на уроках иностранного языка. РИНЦ Международная научно-практическая конференция “Новая наука: современное состояние и пути развития”.  ISSN 2412-9712  09 Апрель 2016, стр.5
    • Формирование коммуникативной компетенции посредством использования технологии сотрудничества. Международной научно-практической конференции“ Современные научные достижения-2016   ISBN 978-966-8736-05-6       22-30 Январь 2016
    • Лингвострановедение в преподавании иностранных языков. Вестник КазГосЖенПУ  № 1 (61)   19.02.2016                   
    • Использование самостоятельной работы в процессе обучения. Материалы XII Международной научно-практической конференции “Modern scientific potential -2016”       ISBN 978-966-8736-05-6    Февраль 28-Март 7 2016
    • Развитие критического мышления через чтение и письмо. Материалы XII Международной научно-практической конференции“ Fundamental and applied science-2016 ”   ISBN 978-966-8736-05-6 Октябрь 30- 07 Ноябрь, 2016                 
    • Ключевые компетенции- реальность современного образования в Казахстане Materialy XII miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji    Perspektywiczne opracowania sa nauka I technikami -2016     07-15 Ноябрь, 2016
    • Использование ситуативности на уроках иностранного языка.  Материалы XIII Международной научно-практической конференции Moderni vymozenosti vedy-2017    27.01.2017-05.02.2017
    • Использование зрительных опор на уроках иностранного языка Материалы XIII Международной научно-практической конференции  Бъдещите изследвания-2017      15-22, Февраль 2017
    • CLIL- innovative method of learning foreign languagesМатериалы XIII Международной научно-практической конференции “Научная индустрия европейского континента”. ISBN 978-966-8736-05-6   22-30 Ноябрь 2017
    • Natural approach in second language learning. Материалы XIII Международной научно-практической конференции “Achievement of high school -2017”.  ISBN 978-966-8736-05-6      15-22 Ноябрь, 2017
    • Использование ролевых игр на уроках иностранного языка. Материали за ХІІІ международна научна практична конференция Бъдещи въпроси от света на науката-2017         15-22 Декабрь, 2017              
    • Применение метода “Мозговой штурм” при обучении. Materials of XIII international research and practice conference “Conduct of modern science-2017” 30.11.2017-07.12.2017
    • Professional development through peer observation. Материалы XIV Международной научно-практической конференции “Наука и технологии: шаг в будущее”  ISBN 978-966-8736-05-6.    22-28 Февраль 2018
    • Проектная технология как сформированность лингвокультурологической компетенции студентов неязыковых специальностей.       Материалы XIII Международной научно-практической конференции “Cutting-edge science - 2018” ISBN 978-966-8736-05-6 .  Апрель30-Maй 07, 2018
    • Использование аутентичных материалов при обучении иностранному языку. Materials of XIV international research and practical conference “Conduct of modern science - 2018”       Ноябрь 30 – Декабрь 07, 2018  
    • Формирование навыков устной речи на уроках английского языка  Республиканская научно-практическая конференция “Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании, науке и практике” в рамках третьей модернизации Казахстана.  16.05.2018
    • Англицизмы в современном русском языке. Республиканская научно-практическая конференция “Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании, науке и практике” в рамках третьей модернизации Казахстана.     16 Мая, 2018 
    • Влияние сети Интернет и социальных сетей на молодежь. Республиканская научно-практическая конференция “Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании, науке и практике” в рамках третьей модернизации Казахстана 16 Мая, 2018     
    • Using MOODLE as successful E-learning. Материалы XIV Международной научно-практической конференции “Efektivni nastroje modernich ved” 2018.       22-30 Апрель,2018 
    • “English phraseological units and their classification.”  Материалы XV Международной научно-практической конференции “Efektivni nastroje modernich ved” 2019.  22-30 Апреля 2019.
    • “On the issue of communicative adequacy of audio texts”.  Вестник КазНацЖенПУ № 4(80), 2019
    • К вопросу  о проблемном обучении на современном этапе.  XVI Международная научно-практическая конференция София “Бял ГРАД-БГ” ООД 2020,София, Болгария 15-22 январь, 2020г.     
    • “Ағылшын тілінің маңызы” . Республиканский научно-методический педагогический журнал  “Болашаққа бағыт” Февраль,2020
    • “Формирование навыков самообразовательной деятельности посредством использования икт на уроках иностранного языка”. «Тұлға. Таным. Шығармашылық» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция  профессор Сапар Иманғалиұлы Оспановты еске алу11-қараша 2020 жылы                    
    • “The role of home reading in teaching students of non-linguistic specialties”. VIII International Scientific and Practical conference SCIENCE AND PRACTICE: Implementation to modern society. Scientific collection “Interconf”  December 26-28, 2020.  
    • “The peculiarities of advertising texts”. Proceedings of the 2nd International Scientific and Practical Conference “Scientific community:  interdisciplinary research”, Scientific collection “Interconf”  26-28 Январь 2021 Гамбург, Германия.
    • "Применение проектной технологии на уроках иностранного языка". Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference “Scientific horizon in the context of social crises”, Scientific collection “Interconf”    6-8.02, 2021,   Tokyo
    • Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку. Труды  XXIV-ой республиканской студенческой научной Конференции на тему «Молодежь мәңгілік ел – гарант Независимости» по естественным, техническим, Социально-гуманитарным и экономическим наукам Том 6 11-12 Март, 2021
    • Трехъязычие - уверенный шаг в будущее. Сборник материалов I Международного онлайн-совещания, посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан, в рамках  республиканской научно-практической конференции студентов,  магистрантов, докторантов и молодых ученых  «Молодежь и наука:  Настоящее и будущее» 15 Апреля, 2021
    • Collaborative learning as a model for the effective implementation of the educational process. “Тәуелсіздік және тілдер: Тілдік емес мамандықтарда шетел тілдерін оқытудың өзекті мәселелері” халықаралық ғылыми-тәжірибелік  онлайн конференция, 30.04.2021ж.
    • КазНацЖенПУ- залог успеха! (Имиджевая статья) Жамбыл облысы, Тұрар Рыскулов аудандық «Құлан таңы» газеті, 21.05.2021ж.
    • Турганбаева Тоты Тлеугазиевна

     Должность: Старший преподаватель

    • Информация

    Турганбаева Тоты Тлеугазиевна

    Должность: Старший преподаватель

    +77016267221

    С 1995 г. по настоящее время - старший преподаватель кафедры практических иностранных языков Института казахского языка и мировых языков Казахского национального женского педагогического университета.Общий трудовой стаж – 27год (КазНацЖенПУ). За этот период  опубликованы свыше сорока научных статей, один учебник для 1-2 курса .

    ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАЖИРОВКИ:

    • 2003г. Германия,Мюнхен Институт Гете, 2015г.Испания,Валенсия  Политехнический институт Валенсия
    • 2017г. Литва,Вильнюс Эдукологический институт
    • Международный сертификат: TOEFL ITP  10.05.2021г.
    • COURSERA  Institute of Georgia (Online) March, 2021г.
    • Грамота «Ерен еңбегі үшін» КазГосЖенПИ 2004
    • Медаль «Құрмет белгісі»  КазГосЖенПИ 2014

    ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ:

    • Казахский государственный университет мировых языков (1990-1995), по решением Государственной экзаменационной комиссии от 20 июня 1995 года присвоена квалификация по специальности «Немецкий и русский языки» учитель немецкого и русского языков (Диплом ЖБ-II №0072138)
    • Казахский государственный женский педагогический институт (2000-2002),по  решением Государственной аттестационной комиссии от 30 апреля 2002 года присвоена квалификация по специальности «учитель английского и немецкого языка»   (Диплом ЖБ 0134769)
    • Казахский национальный педагогический университет имени Абая ,(2015-2017) по решением Государственной аттестационной комиссии от 6 июня 2017 года протокол № 3 присуждена степень магистр педагогических наук по специальности «6М010300-Педагогика и психология»

    ЧЛЕНСТВО   И ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ:

    • В институте истории и иностранных языков,кафедра практического иностранного языка секретарь на заседании кафедры

    ИССЛЕДОВОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ:

    • Смешанное обучение в Казахстанских  ВУЗах.

    ОПУБЛИКОВАННЫЕ СТАТЬИ:

    1. Ключевые вопросы в современной науке:Т.Т.Турганбаева «Межкультурная компетенция в процессе обучения иностранным языкам» /XII Международная научно-практическая конференция, Болгария, 15-22 апрель  2017ж., ISBN 978-966-8736-05-6:
    2. «Инновационные технологии в обучении студентов на основе многоязычия в системе образования» КазНМУ имени АС.Ж.Асфендиярова , 27 мая 2017г. Алматы /, Международная научно-практическая конференция  Т.Турганбаева  « Формирование межкультурной компетенции при обучении иностранному языку в современной обществе»
    3. «Актуальные вопросы филологии и обучения иностранным языкам»: Т.Т.Турганбаева «/Формирование межкультурной компетенции в процессе иностраного языка» КазНУ имени Ал-Фараби , Международная научно-практическая конференция, январь 2018г.
    4. Обучение студентов CLIL в области естественных наук в ВУЗах:Т.Т.Турганбаева /КазНПУ имени Абая , Вестник  №2(62), 2019г.
    5. Формирование межкультурной компетенции студентов при профессионально ориентированном обучении иностранному языку: Т.Т.Турганбаева /КазГосЖенПУ ,12 апреля 2018г.
    6. Абай мұрасы-рухани жаңғырудың қайнар көзі: Т.Т.Турганбаева «Абай елдік мұратың айнымас темірқазығы» Международная научно-теоретическая конференция (онлайн)КазНацЖенПУ, 12 мая, 2020г.
    7. «The aspects of specialists’ professional  ethic qualities enhancement in training». Scopus  International Journal of Psychosocial Rehabilition ISSN : 1475-7192 Volume 24  Issue 9
    8. «Познавательные интересы студентов на уроках иностранного языка через самостоятельную работу» Международная научно-теоретическая конференция 17-18 марта 2021г.
    • Солтанмуратова Гульжан Мелисовна

     Должность: Старший преподаватель, магистр наук

    • Информация

    Солтанмуратова Гульжан Мелисовна

    Должность: Старший преподаватель, магистр наук

    +77071100459

    Трудовую деятельность начала в КГУ "ГИМНАЗИЯ №2" г. Алматы, учителем английского языка.

    С 2002 года старший преподаватель кафедры практического иностранного языка Казахского национального женского педагогического университета. Награждена сертификатом за участие в конкурсе «Лучшее вузовское издание», Казахская академия труда и социальных отношений. 11.04.2015

    Награждена юбилейной медалью «Құрмет белгісі» за вклад в развитие Казахского государственного женского педагогического университета, удостоверение №337 от 2 сентября 2014

    За продуктивный труд языковой олимпиаде Казахского государственного женского педагогического университета, награждена «Благодарственным письмом». 10.03.2014

    Было присвоено звание «Самый образованный учитель» и опубликовано в газете «Қыздар университеті». №7 (105), 2013

    ОБРАЗОВАНИЕ:

    • Магистратура «Иностранный язык: Два иностранных языка», Казахский национальный педагогический университет имени Абая.
    • Бакалавриат «Английский язык» Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана.

    ОБЛАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

    • Филологическая модель будущего преподавателя иностранного языка в многоязычном образовании

    СТАТЬИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В ИЗДАНИИ:

    • Көптілді білі беру жүйесінде шет тілі маманының тілдік құзіреттіліктерінің маңыздылығы: Г.М.Солтанмуратова/Вестник Казахского национального педагогического университета имени Абая, серия «Педагогические науки», №1 (41), 2014
    • Methods of foreign language teaching Г.М.Солтанмуратова, Сатимбекова С «Хабаршы» Абай атындағы ҚазҰПУ, №1(41), 2014, (178-180)
    • Әлемдік білім беру кеңістігіндегі беделді жоғары білім беру модельдері арқылы шетел тілі маманының ұтымдылығын арттыру: Г.М.Солтанмуратова/45 minut.kz, Республиканский учительский сайт, 01.05.2013
    • Grasping Grammar: Г.М.Солтанмуратова/Республиканский методико – педагогический журнал, Иностранный язык в школе №2 (56), март/апрель 2014
    • Training Activities for vocabulary: G.M.Soltanmuratova, R.M.Baizoldaeva, B.Matai/учебное пособие 2013. ISBN 987-601-7099-15-3
    • Английский язык: Г.М.Солтанмуратова / учебное пособие, Сборник упражнений по английскому языку для студентов неязыковых специальностей. - Алматы: 2012. ISBN 9965-753-49-0

    УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ И ЛЕКЦИИ В КАЧЕСТВЕ ГОСТЯ:

    • Foreign language for kids\Международная научно-практическая конференция, Прага, 2019г 
    • Developing essential skills of young children’s academic success in teaching foreign languages: G.Soltanmuratova, A.Aldibekova, B.Ibraimova/ Международная научно-практическая конференция «V Международный симпозиум исследователей тюркского мира», 11-13 октябрь, 2018. ISBN 978-601-224-964-4
    • Многоязычие в образовательном пространстве и актуальность/ Международная научно-практическая конференция , Шеффилд, 2018 год 
    • Многоязычия преподавания английского языка в современных условиях: Г.М.Солтанмуратова/Международная научно-практическая конференция «Materials of the XIII International scientific and practical conference», Щеффилд, 30 октября 2018 г. ISBN 978-966-8736-05-6
    • Шетел тілі маманының филологиялық модельдеу арқылы жоғары білім берудің ұтымдылығын дәлелдеу: Г.М.Солтанмуратова / Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы развития полиязычного образования на современном этапе», Казахский государственный женский педагогический университет, Алматы, 28 апреля 2014 
    • Кайранов Максат Абдил-Маликович

     Должность: Преподаватель, магистр наук

    • Информация

    Кайранов Максат Абдил-Маликович

    Должность: Преподаватель, магистр наук

    +77072660994

    Максат Абдил-Маликович Кайранов окончил Жетысуский государственный университет имени И.Жансугурова в 2015 году со степенью бакалавра. В 2021 году получил степень магистра педагогических Казахского национального университета имени аль-Фараби.

    Трудовую деятельность начал в 2014 году преподавателем по предмету «Лингвистика» в школе-лицее № 24 «Экономики и бизнеса» им. Мухтара  Арына для одаренных детей с обучением на трёх языках, города Талдыкорган. В 2015 году был призван в Вооруженные Силы Республики Казахстан и проходил службу в Национальной гвардии Министерства внутренних дел Республики Казахстан. После службы в армии в 2016 году начал работать учителем «английского языка» в средней школе №25 города Талдыкоргана. В 2017 году переехал в село Канабек Каратальского района Алматинской области, где продолжил работать учителем «английского языка». В сентябре 2021 года начала работать в Казахском Национальном женском педагогическом университете.

    Максат Кайранов постоянно проводит исследования в сфере образования. Он опубликовал статьи в отечественных и зарубежных научных журналах.

    ЗНАНИЯ:

    • Иностранный язык: два иностранных языка, бакалавриат, Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова (Республика Казахстан);
    • Магистр педагогических наук, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (Республика Казахстан).

    ОПУБЛИКОВАННЫЕ СТАТЬИ:

    • Эффективность использования формативного и суммативного оценивания в обучении иностранным языкам // Вестник КазНПУ им. Абая, серия «Полиязычное образование и иностранная филология» - 2020. – №3 (31). - С. 22-29.
    • Эффективность использования формативного и суммативного оценивания в обучении иностранным языкам // VI Международная научная конференция Фарабийских чтений «Фараби әлемі» среди студентов и молодых ученых. - Алматы, 2020.
    • Efficiency use of formative and summative assessment in foreign lапguаgе teaching // Вопросы гуманитарных наук (Россия) – 2021. – №3 (114). – 82-83 б.
    • Бақтияр Аружан Нұрбақытовна

     Должность: Преподаватель

    • Информация

    Бақтияр Аружан Нұрбақытовна

    Должность: Преподаватель

    +77714532149

    ОБРАЗОВАНИЕ: 

    •  Магистр педагогических образований  GPA 3.51
    • 2021-2022 Подготовка педагогов иностранного языка КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы
    • Бакалавр Образования  GPA 3.62
    • 2017-2021 Иностранный язык: Два иностранных языка Английский-Китайский КазУМОиМЯ им. Абылай хана, Алматы 

    СТАТЬИ/ПУБЛИКАЦИИ: 

    • «Особенности реализации лингводидактических аспектов обучения международному дискурсу» Казахстан в международном образовательном пространстве. Международная конференция КазНПУ, Апрель, 2022
    • Методика иноязычного образования

    КУРСЫ/ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:  

    • Курс повышения квалификации по программе “Blended and Hybrid Learning in Foreign Languages” в объеме 72 часа, Центр Повышения квалификации КазНацЖенПу, 7-25 ноября, 2022
    • Практический курс: “Методы и технологии начального иноязычного школьного образования”, (72 ч.) АО “НЦПК Өрлеу”- КазУМОиМЯ, апрель, 2022
    • Вебинар на тему “ELT Assessment Literacy”, British Council, Февраль-Март, 2022
    • Курс повышения квалификации на тему “Развитие цифровых компетенций педагогов”, АО “НЦПК Өрлеу”, 2021
    • Практический курс: “Modeling the subject content and technology of teaching a professionally oriented foreign language in the framework of the areas of social and humanitarian, natural science, economics, engineering and technical profiles”. (72 ч.), КазУМОиМЯ, 2021

    НАГРАДЫ/ДОСТИЖЕНИИ: 

    • Победитель международного проекта Российской стипендии «Open Doors» по направлению «Лингвистика и современные языки», РФ 2021
    • Первое место на Республиканской предметной олимпиаде по китайскому языку, КазУМОиМЯ, 2021
    • “Лучший волонтер-учитель недели 28.09.2020-04.10.2020” Некоммерческая организация UCAN